Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 ).
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Της Διακαινησίμου Πελαγίας μάρτυρος
Σελήνη 22ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.26-Δύσις 8.19
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και ανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 25β.
Αριθμ. φύλ . 41947.
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τρίτη 4 Μαίου 2021
ΟΠΟΥ<ΦΥΓΕΙ-ΦΥΓΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑΠΟΥ ΑΟΥΕΙ ΑΠΟ ΑΗΜΑΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥΜΝΟ
Άνεπίδεχτη μαθήσεως ή Κυρία Πρόεδρος
Τήν άνεκάλεσε στήν τάξη ό Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τό βράδυ τής Αναστάσεως
έξω άπό τόν Μητροπολιτικό Ναό Άθηνν
ΑΠΟ ΤΟ ημοτικό σχολείο οf Έλληνες μαθαίνουμε να τιμάμε τήν σημαία
και νά στεκόμεθα σέ στάση προσοχής, δταν άνακρούεται δ έθνικός ύμνος .
Δέν θά έχρειάζετο ς έκ τούτου ίδιαιτέρα κέκπαίδευσις γιά νά μάθουν νά
τηρούν τήν βασική αύτή άρχή οι συμπολίτες μας πού έκλέγονται για νά
ύπηρετήσουν σέ δημόσια άξιματα . Πόσω μάλλον στήν θέση του άνωτάτου άρχοντος . Και είναι άλήθεια ότι μέχρι τήν τελευταία διετία παραστρατήματω δέν υπήρξαν. Κάποιοι μπορει νά έπέδειξαν καθ' ύπερβολήν προσήλωση στά θέσμια , άλλά αυτό μάλλον συνέτεινε στήν καλλιέργεια του
έθνικού αίσθήματος καί του σεβασμού . Τρα τελευταία μας έμελλε νά διαπιστσουμε ότι κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως.
εύθύνη κέπάνω τουν προκειμένου νά προστατεύσει και τήν κ. Σακελλαροπούλου, άλλά, τό κυριτερο, τόν θεσμό του άνωτάτου άρχοντος . Θά περίμενε κανείς δτι μετά τό περιστατικό έκείνο δέν θά είχαμε άλλα απαρατράγουδων . Δέν είναι και υπερβολικό νά περιμένει ή κοινωνία άπό ένα πρόσωπο δπως ή κ Σακελλαροπούλου νά άνταποκριθεί στό θεσμικό καθήκον της
άπέναντι στά έθνικά σύμβολα .
Καί δμως ή κατάστασις έξελίσσεται άπό τό κακό στό χειρότερο, μέ άποκορύφωμα την τελετή τής Αναστάσεως, πάλι πρό της Μητροπόλεως τν
Άθηνν . Οί Έλληνες είδαν άποσβολωμένοι την Πρόεδρο της Δημοκρατίας νά άγνοεί την άνάκρουση του έθνικού ύμνου και έχουσα όλοκληρόσει την έπιθερηση του τιμητικού άγήματος νά συνεχίζει νά βαδίζει σάν
Ήκ. Σακελλαροπούλου δέν έμαθε τίποτε δσον άφορά τόν σεβασμό πρός
τόν έθνικό ύμνο. Από τήν στιγμή όμως πού έπελέγη για το άνωτατο αωμα, Ποόεδοο τi Δnox0ατίας ή όποία βαδίζει άμέριμνος κατά τήν στιγμή να μην συμβαινει τιποτε
φειλε νά μάθει τίς ύποχρεσεις της . Καί στρατιωτικό γραφείο έχει ή Προεδρία καί γραφείο Πρωτοκόλλου, στελεχωμένα μέ πρόσωπα κατ έξοχήν κατάλληλα νά τήν καθοδηγήσουν και νά τήν προστατεύσουν άπό τις άβλεψίες .
Τίμπορεί νά καταφέρουν δμως όταν κάποιος είναιάνεπίδεκτος μαθήσεως
Η Όάρχηγός ΓΕΕΘΑ τρέχεν να έπαναφέρει σέ στάση προσοχής τήν
τής άναχρούσεως τού έθνικού ύμνου!
Μπορούμε νά φαντασθούμε πόσο άσχημα πρέπει νά αίσθάνθηκε δ
στρατηγός Φλρος, όταν ύπεχρεθη νά παρέμβει καί νά κέπαναφέρει στήν
έθνικά σύμβολα, μέλη τής Κυβερνήσεως έσπευσαν να της έπιση μανουν τάξην τήν κ. Σακελλαροπούλου. Νά της ύποδείξει τό αύτονόητο , Ότι κατό πρόβλημα .Όταν άπέφυγε τήν άνάκρουση τού έθνικού ύμνου κατά την
προσέλευσή της στήν Μητρόπολη γιά την δοξολογία του νέου έτους, τό
ΓΕΕΘΑ, μέ πρωτοβουλία του άρχηγού Κωνσταντίνου Φλρου, πήρε τήν
τά τήν άνάκρουση του 8θνικού ύμνου στεκόμαστε προσοχή Ίσως μάλιστα
Μπορούμε εύκόλως να μαντεύσουμε πς δταν ή κ. Σακελλαροπούλου
έδωσε τά πρτα δείγματα τής δημοσίας συμπεριφοράς της άπέναντι στά
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπιστροφή
σέ πλεόνασμα 2%
το 2023
Ή στρατηγική του<ρελαντίν
Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ μελέτη τν δεδομένων της πανδη- θέλει, ότι όλοκληρθηκε το γιγαντιαϊο νομοθετι μίας άλλά και των διαρρον πού κάνει ή Κυβέρνη- κό του έργο .
ση στά ίδιαίτερα φιλικά πρός αυτήν μέσα ένημέρωσης δείχνει ότι το ένδεχόμενο διεξαγωγής προω- ψης για τό που θά κατευθυνθεϊ δηλαδή το κοινορων έκλογν είτε πρίν είτε (κυρίως ) μετά τό καλο-.
καίρι παραμένει στό τραπέζι . Καί άς διαψεύδεται. βρει , άς τό πουμε, κι έτσι τό ίδεολόγημα της έπόμε
Ποιές οί διαρροές, ποιά τά δεδομένα, άς τάδούμε .
Πρτον , ή Κυβέρνηση έτοιμάζεται νά όλοκλη- Ποιόνέμπιστεύεστε;, Τάπρωτοσέλιδαπού προβάλρσει μέσα στόν Ιούνιο αύτό πού ή ίδια όνομάζει λουν διά της πλαγίας το θέμα δέν είναι ένα και δύο .
μεταρρυθμιστικό νομοθετικό κύκλο μέ την ψήφι Είναι πολλά. Θυμίζουν άντίστοιχα της έποχής Ση μίση του έργασιακού και του συνταξιοδοτικου συστήματος έπικουρικής άσφάλισης. Στήν ούσία, καλούνται οί έργαζόμενοι, έλλείψει ξένων κεφαλαί - γιά τήν διαπιστωμένη δημοσκοπική άντοχή της κυων , νά χρηματοδοτήσουν μέσα άπό τίς είσφορές βέρνησης Μητσοτάκη δύο χρόνια μετά τήν άνοδό
τους και τίς μή καταβλητέες στό μέλλον ύπερωρί
ες και έξαιρέσιμά τους τά έπενδυτικά σχέδια έπι- γκρίσεις μέ άλλες περιόδους διακυβέρνησης της
χειρήσεων μέ στόχο τήν άνάπτυξη της οίκονομί-παράταξης . Τό διά ταυτα είναι- Ισχύει-πς ή Κυας. Αύτή είναι ή ούσία-ίδιόρρυθμος λαϊκός καπι- βέρνηση βγαίνει άλβητη δημοσκοπικά άπό την
ταλισμός Έργαζόμενων έπενδυτν (μέ κέρ-δοκιμασία της πανδημίας καί της έλληνοτουρκικής
δος ρεπό καί συντάξεις μέλλοντος), άλλά δέν είναι κρίσης. Ο βασικός πυρήνας της διαφοράς μέ τόν
της στιγμής. Η έπιλογή είναι συγκεκριμένη: στη- στάσιμο ΣΥΡΙΖΑ είναι οί 12 μονάδες. Μεγάλος πει ρίζεται ή ίδιωτική πρωτοβουλία και ή μεσαία τά- ρασμός. Θά είναι και του χρόνου, στό φίνις, τόσες;
ξη έναντι τής μισθωτής έξηρτημένης έργασίας . Ή
διαφαινόμενη άνετη ψήφισή τους έλλείψει άντίστασης άπό τήν παραπαίουσα άξιωματική Άντιπο-Ψλα γραμματα των ρεπορτάζ φιλικν της έφημελίτευση καί τά άνύπαρκτα συνδικάτα δίδει στόν ρίδων ότι ο δομικός άνασχηματισμός θάγίνει στίς
κύριο Μητσοτάκη το έπιχείρη μα νά ίσχυριστεί, άν
ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ χάρτη έπιστροφής στην
άνάπτυξη και σε πλεονάσματα 2% τού
ΑΕΠ τό 2023 άλλά και 2.9% τό 2024 περιλαμβάνει τό Πρόγραμμα Σταθερότητος πού άπέστειλε στήν Κομμισσιόν τό
Υπουργείο Οίκονομικν , Προβλέπει
άνάπτυξη 2,6% φέτος, ύπολογίζει στά 60
δισ. τά έπενδυτικά κεφάλαια του Σχεδίου
Ανακάμψεως και έκτιμα δτι θά ύπάρξουν
μέτρα στηρίξεως 2 δισ. εύρ καί τό 2022 .
Δεύτερον , οί διαρροές για τό Ταμείο Άνάκαμ .κό χρήμα δείχνουν έπίσης ότι ή Κυβέρνηση έχει
&Εφυγεν ό τλότος
πού φυγάδευσ
τόν Κωνσταντινο
άπό τήν Έλλάδα
νης άναμέτρησης . Ποιός θά διαχειριστεί τό πακέτο;
τη του 2000, γιά τό Γ ΚΠΣ καί τήν είσοδο στήν ONE ..
( σελ. 4)
Η Κυβέρνησις στηρίζει πολλά στό
Ελλάδα 2.0) πού κινητοποιεί πόρους
30,5 δισ. εύρ έκ τν δποίων τά 18,4 δισ.
άφορούν σέ έπιχορηγήσεις. Σέ συνδυα
σμό μέ τούς πόρους του διωτικού τομέως
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τρίτον, έχει άξία ότι γίνονται έπίσης διαρροές
Δημόσιο Χρέος ,
τό Έλληνικό Δράμα
της στήν έξουσία. Αποτολμοϋνται άκόμη καί συτου Γιργου Κουρή
Ο χαμένο> χρυσός
του Ερντογάν
ΤΟΤΕΡΑΣΤΙΟ άναπτυξιακό πακέτο τής
ΕΕ σαφς δημιουργεϊ κλιμα αίσιοδοξίας για τή χρα μας . Παράλληλα οί
άναβαθμίσεις τν προοπτικν της
οίκονομίας και της πιστοληττικής ίκανότητας τν τραπεζν μας αύξάνουν
τίς έλπίδες. Στάχέρια τν Ελληνικν
κυβερνήσεων είναι πλέον νά δημιουργήσουν τό πλαίσιο όπου ή άνοδος
της οίκονομικής δραστηριότητας και
ή άπορρόφηση της άνεργίας θά άνεβάσουν το βιοτικό έπίπεδο της χρας.
Έπειδή όμως ένα σημαντικό μέρος
τν χρημάτων άπό την ΕΕ θά δοθεί
μέ τή μορφή δανεισμου , δέν θά σταματήσουμε να άναφέρουμε ότι ή δι αχείριση του Δημόσιου χρέους ήταν ,
είναι και θά είναι γιά πολλά χρόνια το
μεγαλύτερο κοινωνικοοικονομικό μας
Τέταρτον , έπίσης , ή Κυβέρνηση διαρρέει στά
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η Λιβύη καλεί τόν Τσαβούσογλου
νά άποσυρθουν οί ξένες δυνάμεις
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πέθανε
ή Ελληνίδα
τν Όσκαρ
. Οί κνηγοί θησαυρν σχεδιάζουν νά σκάψουν
γιά νάβρούν έναν κουμμένο θησαυρό τν ναζ, πού
λέγετα ότι μπορεί νά είναι 48 κιβτια μέχρυσό, άξ
aς σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου λιρν σέ ένα πα
λάτι που χρησιμοποιουσαν τά SS ς οίκο άνοχής.
Τό σκάψιμο , Τό όποίο ξεκινά αύτήν την έβδομάδα
άναμένεται νά άποκαλύψει 10 Τόνουςχρυσού μαζί μέ
άλλα πολύτιμα άντικεμενα στους χρους του παλα
τιου του 18ου aίνα στό χωριό Μinkowskie τής νόΤα Πολωνίας Σύμφωνα μέ δημοσίυμα τής