Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μικσήλ κ . Δούκας 1 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Aρ. φύλλou: 4274
Σάμος, Σάββατο 1 Μαίου 2021
Ε 1.00
Ανάρτηση δασικν χαρτν
Εισήγηση αντιπεριφερειάρχη
Π. Χριστόφα
Ένα διαφορετικό Πάσχα
Αυστηροί έλεγχοι και άνοιγμα εστίασης
Yoίο, naνoγτης Χριστόφος τονσε ότι η ανάρτηση των Δασικν Χαρτν και ο nepopομος της κuκnοφοpίος γο όnn tnv Μεγonn εpδομοδο ξεκνο στις 10 το
σύνταξη tου εθνικού δοσικού κτηματοήογίου anoτελεί nάγο oίτημα δεκατν pοδυ ε αnό τη Δευτέρο του noσn 3 Maου ono uς 11 το βρόδυ Eonnoisς
οκοσυστήματος tuν νnσων μος
npopnenoμενο υγεoνομικό μέτρο nou nepnaμβάνουν εnopn eepoμό των xΜo0εί unoψn εuρείες δοmκές npo - pων , τnpnon enooτooεuv κο κονόνwν υεvn , nnoυο ερν κο unopeu
ξεK ο onoίες εξοοούν uς ανίστουες | onon μόaoς Iτouς εξωτερικούς χρους των νουν η οvοnoγα δομορφνεται
Εμονωμένες npoξεκ xαροκηpομού | μόοκος τό00 σε εoτεραούς 600 κα εξωτερικούς κpoυς , εν να τους πpες
οκοδομκν οδεν . Εrmpoo0έτuς , ο
Σατκο με τ οοοθες τς Μενotης nopοεεuης onμενετο ου ο η ng
δοκτητες κολούντο να uκΟΜν | popd tου Εnitopου 0α γίνει μόνο στον ηpooύλο χρο tων νουν χυρς νο
exonoυθεί rourn roτν . εν βι το npoouτμs του Eητoφiou 0 γίνει εκτός
ενστόσεις nou 6o oυνοδεύοντοι ono ronou0εί nourn oτν , εν β' το npoouνnψο του tmoφου 00 γίνε εκτός
Rος onoγην γα τον ano . | τοu νοού κα noτο με την τpnon των npopenoμενων μέτρων onoς tnpo
u | nootoεων , unoxpεωτική xpήoη δηλής μόσκος κα τους nonouς nepoρομου
pακτηρομό των δοκτηον tου nou
rohtς φορές είνα οδύνστο νο εξευ
αsού μενoλa noo0στό των νν tως 9 τoua εν εoν npoxεmoi γοuno0po κpo ευpυτερες οκοrένευς
των 60οκν κοοτν γα την nερφtρε, ονηtuν δε δοtτευν ουμβooo npo
του 1945 - ανέφεpε στην τonoetτηση
έως 12 άτομ .
ψεις και eφonματο Δnoτνττο ότ τοu . Ακάμη tόνοε όι unopxεi unοστε , wv tης οκtiος u nς Η με Οτoεύετo η μετακίmon εκτός των
Aon και tλλεpn tuv onopomτων | μονο στις εξiς nεpπτσες, Μετακνηση anό και npος την εργοoία με τον τpono
λο το nρoηγούμενο δόστημα σες δο
nopuv των ορμοων Διευ0ύνοεων | eu npoμλεnoτoν . Σημενετοι ότι to npoοκομιομενο έγγpopο npoe notoroinen
tων Δοοικν Χαρτν. μέρος τους δεν ΑΥΟοu nου καnουντοι νο οντonettA
er ουμnεpοnpei στους ανορτημ 6ouv σε μα anorntn διοδκοoίο έouν δηnuθeί στο Μητρoo Aνορnmou Δνομκού ΕΛΛmκου Δημοοου ο
της μετακνnoης και διοστουρνοντα anό tις optς ehtyου με τα στοοuίa nou
νους και εnεύθερους εnaγγtnμaτίες oημενεται ότι στην υntueuνn δnnωon n
γpομματιομένο pοντεβού σε ουγεκρμένη δημοοο unnpεoίe , εν ο cυvonκoς
ooνος της μετακνmoης δεν μηορεί να υnεpβoίνει τς 43 ρες
για 1.784 επιχειρήσεις
cns npoς δημόοο δμή υγείoς η cneio aε nεpinuoη yrou nptrei va n 0- unεptonκν μετακmnosuv. δολοδή των μετακνήσεων μεταξυ tωων εpιφερεια είται onό σκετικό έγγpοφο της ίδιος της δομής , Εφonoξ μετάβοση στον τόno μό
κν Ενοτήτων . η unopέωon anoστολής εδικού μπνύματος για onooδήnoτε με
nponyouενη εβδομόδα rnv onopoon έντnης 1. 784 εnιpήσεων στο npo νμης κατοκίας Μετύβoon et κnδεια Eτν nepntu0η ουτη ο μετακνουμενος σε tariνnon ooς 4Aο η υpερνημκή εκηρόounoς . Apστοτελo neλνnε Το
νοονα -Eγίoιon μκρν και μικpν εnttpήoεuv nου εnλtmοoν onό nεpimuoη thtyrou κολείτοι ν tndeiεi -tpo τςσεκης pβουonς n 5M5 με etμo του 5us θα tξετοστεί κο θα unapξουν ανακονoεκ tς tnouενες ημtpες,
σμου 40.052114,99 Ε με βόση xρηματοδότησης 21,79. Το anoτελtσματα έχοuν τopής , Μετάβοon διοtυμένων νοvέων ή yονέων nou τελούν cε δόστοση nou
του μέτρου Ο0 p0e με το νoμo του τουριομού. 0ο unάpεοuν aνοκονσες ος
τν nεpίmτωon , ο μεταrνουμενος γονεος υnοpεοuτο οε nεpπoη ελεγου νο Τoς, unενθυμίζουμε ότι onό tmv Δευτέρα του nosκα εκκνεί η εστoon , μόνο cε
τo me m ένοη στο nporpoμμe εnδεuνuει ο ομετάκλητη δυοστική oooonnouβoογpοφική npoξη nuonς ttωτερικούς κρους με υnope τι xpnon μιοοκος no τους εpγομενου uno
Eνίouon μικρν κα nonu μον του roμου. c nεpnωnooυ η μ unεονη o tου ν 1599/1986. oε pεωτκό ei.tet 6ύο φορές τν εβδομόδα μeφ6 άτομο ανο τpontδ κι σon
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
o υ το oo Αρνούμαι να συναινέσω σε πολιτικές που
o ςoμετατρέπουν τα νησιά μας σε φυλακές
ΕΣΠΑνάσταση
Aομβονοντος nputοβoυiες στ νο
Na σνοφεpoe oυ ο κΜουτοpn και τmν έντοη του ουνόου των εn. o nεpφερειάρης Βopείou Arοου , κ Κστος Μουτζούρης ano tn Xio όπου βρέθnκε nν anό Aίες
νό Οικονομικν , κ χρήστο τnοuρo ανέφεpε evοκοίνuoη της Περφέρεος
ε0νκο0 26,7 δ0, ευρ tv ntpio0 2021-2027, Μo hoτa, η Ε06a 0έhεi νο είνοι η rpoτn κpa , μετουύ
Αιγαιοπελαγίτικοι Αγνες Στίβου
Η ιστορία της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης
του Αιγαίου aπό το 1927-2019
κρατν- μελων της EE. noυ 00 unoγpoφι το
δυοεων r. Τoopn με τον κ Mart Lemaltre rεvtό
xες , της στορίος των ΑγαnonεAsyiκωv Aγνων Στβου μα npoγματικό ξ .
συνέβηoον onό τo 1927 0poνo ένopξος twν npuτωv σγνuν , φτάνοντος tως
το 2019 οφού η novδημία του κορωνοίού δεν επtτpεψε τη διεξαγωγή τους
ενουματωμένο τα anotελέσματα των ουnτήσεων,
nnpn εμηnorή tων 6ε0νων κρηματοδοεκν οργο.
νομν τό00 γa tς ουχροματοδοτήσες όοo κα γα
onoν το 21,2 6ο εup tνα κονοτκοί nopo κni το
55 δο, ευρ είνo, ενκοί nep0, Eτο οeνομικό Errεε .
Λεio rpoβηέnouν όυ φέτος θα εpεύοοuν στην χρα
μος onό το κονοτικά τομεία nεpinου 6 δο tu .
οn με noοοστό 553 Το γεyονoς ουτό με κοθστό νο οσκonθ με την τonή ουτοδιοίnon ntov o
oκονομικού μετοσηματιομού και της βιομηκανικής
μετόβοσης , Στάος tίvo, η δκτύυση και το dustering
την βούλnon των καστοίων των νήoων του Βορείου
εnθuμεi τv anouoουνοn tων μετανοστν και
γwoμονο το συμφέρον του τonou μου , unopoι nou
ο Αγοnthoyiuκo σγνες tνoι μα oiceuv tuv κατοκων, 0 00nntεc εnτtAouς tστω κnι οοy0 ακούoομε εnioημα ou n
ουνόρων, το κλείομο όnυν tν δομν φλoξεvίος
και ο 0ήtpες txουν την ευκopia n u να An .
την μεγonύτερn οθλπτn εxδnωon ξεπερνντος το φυοά εμπόδια του ν ν a wa vr atr κaι τn α ης κhεστηc οvoαtής ή ελεγoμενης unepoνnoκου pοu inou δεν επτpenour του νου tυυοόνου Μετονοστευοnς nooounό μής Η Ευpnn μος pωσteei γιa 000 000 unope .
pουν noanho oφέλη στο νmoo nou uo να μετέουν οε σγνεε, νο oυ . | a end κουMEκtς γραuμές και ανεάοτητο onό με ως τonές κονωνες μεχρι oημερο . και μος
μετονοστν και npooφύγων και τnν μη δημουργiα
Πεppepεακν μονν κα nopeμβoοεκ οτκής
με μ eπtoμέρεες ti ακριβς nρόκεται νΟ Yίνi , Η
eρunuv και οφετέpου τα κο0ιοστούν mpες δνες κατεύ0υνοη 00 cuνεόοω να κνούμοι . εinε ο nεpνnoν μς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα