Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Μαϊου
Κημρινή οικονομική ειδική ερμερδα Διατηρίβυν Δημαρσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7354
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τιμή: 1.00
ΟΑΕΔ :
Κλείνειν
η πλατφόρμα
για την έκτα κτη
αnozημίωση
Παράθυρον σύνταξns
τα ανήλικα τέκνα
-8 Παραδείγματα πρόωρns εξόδου στο Δημόσιο
Κλειδί. για Τρόωρη στην 15ετία).
έξοδο από το Δημόσιο
είναι η αναγνριση
πλασματικού χρόνου
ανηλίκων τέκνων . Το
σχετικό παράθυρο
σύνταξης και τα παρα.
δείγματα .
Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που κατοχυρνονται
προϋποθέσεις για τα
Σε μία εβδομάδα
ακλείνειν η πλατφόρμα για την έκτακτη
στους εrοχικά εργαζομένους σε τουρι σμό- επισιτισμό χωρίς
δικαίωμα επαναπρόσληψης
Την Πέμπτη, 6 Μαΐου
2021 και ρα 23:59 ,
θα απενεργοποιηθεί η
πλατφόρμα για την
συνέχεια στην 11
Επιπλέον , για μει .
ωμένη σύνταξη απαιτείται ασφαλιστικός
δεσμός" , δηλαδή του λάχιστον 100 ένσημα
κάθε χρόνο την τελευταία, προ της αίτησης
συνταξιοδότησης, πe .
ρίοδο για τους πλαιασφαλισμένους
( έως το 992 ) ή 750 ένευνοϊκά όρια ηλικίας σημα εν συνόλω κατά
την τελευταία 5ετία
για τους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία
και όσους ασφαλίστη
καν πρτη φορά από
1/1/1993 και μετά.
Κλειδί" για πρόωρη
αποχρηση είναι η
πτωση στο 620 χορη- αναγνριση πλασματ
κού χρόνου ανηλίκων
τέκνων (αφορά τις μη τέρες στο δημόσιο και
εξόδου επί της εθνικής όλους τους ασφαλι
σύνταξης των 384 σμένους για τέκνα
γεννηθέντα μετά το
αποζημίωση
οι ούς
για συνταξιοδότηση.
καθς από το 2022 όλα
τα ηλικιακά όρια συμπίπτουν με το 620 έτος.
Και μάλιστα με 40 έτη
ασφάλισης (και τουλάχιστον 33 rραγματικά).
Σε διαφορετική περί .
ασφάλισης).
Βασική προϋπόθεση
για πρόωση έξοδο
( πριν το 620 έτος ) είναι
η συμπλήρωση και των
ρωθεί η 25ετία το
2010.
Αν δεν ικανοποιούνται οι παραπίνω προυποθέσεις , η σύνταξη
χορηγείται στο 670
έτος της ηλικίας με
όσα έτη ασφάλισης συγκεκριμένη ηλικία)
έχουν συμπληρωθεί
έως τότε (οπότε θα λάβουν την εθνική σύνταξη
ανταποδοτικό τμήμα
Σκυλακάκηs:
προϋποθέσεων
(έτη ασφάλισης και
γείται
σύνταξη ( μείον 6% για
κάθε χρόνο πρόωρης
μειωμένη
μέχρι το τέλos
του 2021για
την οικονομα
μεταξύ 18ης Αυγοστου 2015 έως τα τέλη
του 2021.
Όσοι είχαν, αθροι στικά , και τις δύο προ
συνέχεια στην 10
ευρ για πάνω από 20
έτη ασφάλισης ή 3452000) στε να συμπλη ανάλογα με τα έτη
Πλούσιοι
Ακόμη 6 δισ. ευρ θα
διατεθούν έως το
τέλος του έτους από
πλευράς δαπανν ή
απλειας εσόδων για
στήριξη της οικονομίας , όπως είπε
στον ΣΚΑΙ ο αναπλη .
ρωτής υrοuργός Οικονομικν Θεόδωρος
Σκυλακάκης.
Όπως εξήγησε Περιλαμβάνουν, τα πάσης
συνέχεια στην 2
και συνταξιούχοι
μετακομίζουν
φορολογικά
στην Ελλάδα
Σελίδα 9