Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Απριλίου
Καδημερινή οκονομική ειδική gημερίδα Διακηρίξευν- Δημοπρωστν )
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7353
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Ανάγκη
ριζικν
αλλαγν
στην επαγγελματική
εκπαίδευση,
κατάρτιση
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7:
Δεύτερη ευκαιρία
σε χιλιάδεs επιχειρήσειs για
την ένταξη τοus, ΠοιΟι οι δικαιούχοι
στοιχεία στην εφαρμογή Τα Έσοδά μου.
στην πλατφόρμα "myστρεπτέας Προκατα - BusinessSupport" της
ΑνεξάρτητηςΑρχής
Εσόδων ,
εντός της ίδιας προθεΔεύτερη ευκαιρία για
την ένταξη τους στον
έβδομο κύκλο της Επ δίνει
βολής
υπουργείο Οικονομι- Δημοσίων
κν σε χιλιάδες επιχει .
σμίας .
Ελλειψη αξιοπιστίας
στην πστοποίηση των
επαγγελματικν προσόντων , ανορθολογική
ειδικοτήτων και εκπαιδευτν , καθς και
παρωχημένες ειδικό
τητες και οδηγούς
συνέχεια στην 11
Με τον τρόπο αυτό,
στοιχεία δεν ολοκλή- αντιμετωπίζεται το γερωσαν την διαδικασία γονός ότι υπήρξαν επι υποβολής της αίτησης χειρήσεις οι οποίες
εντός μέσα στον προ - αποκλείστηκαν από τη
διαδικασία, επειδή εκ
με παραδρομής δεν υπ Κοινή Απόφαση των βαλαν εκδήλωση εν.
κατέθεσαν
όλα τα
επιλογή
Επιστρεπτέα Προκαταβολή
βλεπόμενο χρόνο .
Συγκεκριμένα
τική εντολή στο My - κάτω από την επιλογή
Υπουργν Οικονομι- διαφέροντος , παρότι Bussiness Suppon , αλλά
κν και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων , θα δοθεί
η δυνατότητα να υποδήλωσαν τα στοιχεία
εσόδων τους στη σχε τική εφαρμογήτης
βάλουν αίτηση έντα - πλατφόρμας myEΒusi" Οι Εφαρμογές μου".
Εν τω μεταξύ σε εξέ
λιξη είναι η διαδικασία
Μικρή
μείωση
στο απόθεμα
των εκκρεμν
συντάξεων
δεν οριστικοποίησαν
την αίτηση συμμετοχής τους πατντας τελικής αποδοχής από
"Εκδήλωση Ενδιαφέ . τους δικαιούχους του
ροντος "
Για τους περισσότε.
ρους το λάθος έγινε
επειδή δεν παρατήρησαν ότι υπάρχει ειδική
διαδικασία ολοκλήρω ,
σης της αίτησης τους,
η οποία
ξης στην Επιστρεπτέα nessSupport".
Προκαταβολή 7 και οι
Το πρόβλημα δημι.
επιχειρήσεις που δεν ουργήθηκε καθς οι
ενδιαφερόμενοι από
δικό τους λάθος συμ.
της τεθείσας προθε - πλήρωσαν μεν κανονικά " τα Εσοδά του"
2021 ) , αλλά δήλωσαν επιλέγοντας την σχεποσού το οποίο προέκυψε μετά την εισαγωγή των κριτηρίων
που έβαλε το υπουργείο Οικονομικν . Η
πλατφόρμα για την
αποδοχή του ποσού θα
συνέχειαα στην 10
υπέβαλαν εκδήλωση
ενδιαφέροντος εντός
σμίας ( 1 9η Απριλίου
"κρύβετα "
ΦΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικό
κυνήγι οφειλετν
για έσοδα
Μικρή αποκλιμάκωση
παρατηρήθηκε , κατά
τον πρτο μήνα του
έτους , στο στοκ των
εκκρεμν συντάξεων ,
με το σύνολο των αι τήσεων συνταξιοδότησης σε αναμονή να
παραμένει σε υψηλά
επίπεδα , στις 143.000.
Μάλιστα, εν σύμ
συνέχεια στην 2
Έρχεται το EISPRAXIS
το νέο όπλο τns ΑΑΔΕ
Σελίδα 9