Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Μεγάλη Παρασκευή 30Άπριλίον 2021
Έχδοσις τού τοιημέρου του Πάσχα
Τά Πάθη του ησου Χριστου, Ιακβου άποστόλου
Σελήνη 18 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.30-Δύσις 8.15
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις καίνοτιοανατολικοί άνεμοι. Θερμ . έως 25β.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι, Θερμ . έως 25β.
Αριθμ. φύλ. 41946
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΕΣΤΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙ ΔΙΗΜΕΙΦΘΗΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
Κοχ Δένδια σε Τσαβούσογλου
για την
γενοχτονία τωνΠοντίων!
Ό Τουρκος διετύπωσε μά
κγενοχτονία καί νά μήν διοργαννουμε έκδηλσεις μνήμης για τήν σφαγή
την άπαίτηση να διαγράψουμε άπό τό λεξιλόγιό μας τήν λέξη
ρικής μνήμης και νά διαγράψει ένα
άπό τά πολλά έγκλήματα του οθωμα - σφαγή του ποντιακού έλληνισμού
νικού παρελθόντος της Τουρκίας.
μον προκειμένου οί άναφορές στήν
ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΙΣ περίμενε τόν
Νίκο Δένδια όταν συνομιλούσε μέ δα . Ή μεγαλύτερη έκπληξις όμως
τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά
την πρόσφατη έπίσκεψή του στην θη γιά πρτη φορά.Ωστόσο τρα
Άγκυρα. Ο Τουρκος ύπουργός διε- ύπουργός Εξωτερικν Νίκος Δέντύπωσε τήν άπίστευτη άπαίτηση, νά
σταματήσει ή Ελλάς να δμλεί για
τήν γενοκτονία τν Ποντίων! Τότε
ή Άγκυρα δέν είχε άκόμη είσπράξει
τό χαστούκι τής άναγνωρίσεως τής
γενοκτονίας τν Αρμενίων άπό τόν
Αμερικανό Πρόεδρο Τζό Μπάιντεν
και έκινεΐτο προληπτικς όπως σ νήθως πράττει άπέναντι στήν Ελλά
νά καταστούν ποινικό άδίκημα και
νά δικονται. Νά θεωρείται ρατσιήταν ότι τό ζήτημα αύτό δέν έτέ
Τόζήτημα είχε τεθεί στόν Ευαγ- στής) όποιος όμιλεί γιά τήν γενοκτο
γελο Βενιζέλο, όταν ήταν ύπουργός
Εξωτερικν και, τό χειρότερο, είχε
σχεδόν έπέλθει συμφωνία . Αύτό
πού συνεζητείτο δέν ήταν μόνον νά
σταματήσουν οί άναφορές στήν γενοκτονία τν Ποντίων άλλά καί νά
νία του ποντιακού έλληνισμού .
διας τό άπέρριψε κατηγορηματικς
και άποστομωτικς στε νά διαλυθεϊ όποιαδήποτε έντύπωσις περί του
άντιθέτου.
Και τουτο την στιγμή κατά την
όποία ή θυσία των Ποντίων άδελφν
μας τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαtου δυνάμει ψηφίσματος της έλληνικής Βουλής του 1994.
Ο Τσαβούσογλου είχε και κατά
τό παρελθόν θελήσει νά έπιβάλλει
στήν Ελλάδα νά άποστεί της ίστο ποινικοποιηθοϋν. Νά περιληφθούν
στόν λεγόμενο (άντιρατσιστικό νόΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέζχρονόμετρον
οι πιστοί
στίς έκκλησίες
Ο Θεός της Ελλάδος σζου
Τά άρθρα τν :
Ο Δένδιας , ό όποιος γνωρί
ζει καλά πς τόσο οί ίσλαμιστές όσο και οι άκραϊοι
έθνικιστές του Μπαχτσελί, βλέπουν το Πατριαρχετο ς κρησφύγετο ρασοφόρων πού άπεργάζονται
τήν άνάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως , άπέφυγε έκείνη την ήμέρα νά θέ σει το ζήτημα . Μίλησε μέ
τόν Βαρθολομαίο γιά τόν
καιρό και για το περιβάλΜΙΑ ΗΜΕΡΑ πρίν άπό την
πρόσφατη έπίσκεψή του
στήν Άγκυρα ό Υπουργός
Έξωτερικν Νίκος Δένδιας
μετέβη στό Φανάρι καί συναντήθηκε μέ τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαϊο , ο όποίος έφέτος συμπληρνει έξήντα χρόνια
| ποιμαντορίας στήν Έκκλησία καί τριάντα στό ύψηλό άξίωμά του . Προκάλεσε Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης
έντύπωση τό γεγονός ότι ό
έπί κεφαλής της έλληνικής διπλωματίας άπέφυ- λον . Δέν ήθελε νά φορτίσει τήν άτμόσφαιρα πρίν
γε έκείνη την ήμέρα νά προβεί ένπιον των τη- κάν μεταβεί στήν Άγκυρα. Αύτός όμως ήταν ο
λεοπτικν σταθμν σέ οίαδήποτε νύξη γιά τό πα - έπιφανειακός λόγος που άπέφυγε νά θέξει τήν
γιο αίτημα της έλληνικής έξωτερικής πολιτικής Χάλκη . Υπήρξε καί άλλος, πιό ούσιδης. Υπάρ περί έπαναλειτουργίας της Σχολής της Χάλκς . χουν δυστυχς τόσο στήν Αθήνα όσο καί στήν
Όποιος έχει πάει στήν Χάλκη-μέ εύλογησε ο Αγκυρα όπαδοί της πάση θυσία έλληνοτουρ
Θεός τό 2003-και έχει δεί τά καλογυαλισμένα κικής προσέγγισης, που βλέπουν ς πρτο με μαυρα θρανία και τήν βιβλιοθήκη νά περιμένουν γάλο βημα για τήν άποκατάσταση των σχέσεων
τούς μελλοντικούς Πατριάρχες πρός έκπαίδευ- τν δύο χωρν μιά συμφωνία-πακέτο έπί μειοση, γνωρίζει πόσο βαρειά σημασία έχει για την νοτικν θεμάτων . Για τούς Τούρκους ξέρουμε ,
Όρθοδοξία κυρίως καί για τό"Εθνος άσφαλως η γιά τούς Ελληνες δέν ξέραμε έως ότου άκούσαέπαναλειτουργία της Σχολής, στήν οποία οί γει με Ελληνα πολιτικό νά ίσχυρίζεται προσφάτως
τονες έβαλαν λουκέτο-άν δέν μέ άπατα η μνη- ότι πασχίζουν στε να ένσωματσει ο Κυριάκος
μη μου- τό 1972 Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τήν oικουμενικότητα του Πατριαρχείου.
Τίτου Ιω. Αθανασιάδη (σελ. 6)
ΑΛΛΟ ένα Πάσχα στήν πόλη θά κά νουν οί 'Ελληνες , μέ τήν Κυβέρνηση νά
έχει έπιβάλει αύστηρά μέτρα στίς μετακινήσεις στό έθνικό δίκτυο άλλά και
στόν τρόπο μέ τόν όποίο θά γίνει σήμεραή περιφορά του Επιταφίου και αύριο
ή Αναστάσιμος Ακολουθία . Ελπίζουμε οί
άσυνήθιστες είκόνες μέ τούς πιστούς νά
στέκονται σέ άπόσταση δ ένας άπό τόν
άλλο στόν προαύλιο χρο της έκκλησίας φορντας ύποχρεωτικς διπλή μά
σκανά μήν επαναληφθουν είς τό μέλλον.
Είδικς αύριο, Μεγάλο Σάββατο, ή είκόνα θά είναι πρωτόγνωρη άφου οί πιστοί
θά άρχίσουν να συγκεντρνονται στίς
έκκλησίες μέ τό σούρουπο . Και όλοι θά
Κστα Κόλμερ (σελ . 4)
Δημήτοη Ε Θωμά (σελ. 6)
Τηλέμαχου Μαράτου ( σελ.3 )
Αλεξάνδρου Π Κωστάρα (σελ. 6)
Εύθ Π Πέτρου ( σελ . 5)
Πάσχα:
Ή έορτή τν έορτν
Συνέχεια στήν σελ.3
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Η ΚΡΑΤΟΥΣΑ θεολογική άποψη θέλει
τό Πάσχα νά είναι λέξη έβραϊκή ή άραμαϊκή , Pasah, πού σημαίνει τή διάβαση,
τό πέρασμα της Έρυθράς Θαλάσσης ,
μέ τή ράβδο του Μωυσέως , στήν έλευθερία και σωτηρία τν Εβραίων άπό
τή δουλεία. Χωρίς νά άπορρίπτω υτή
τήν έτυμολογική έρμηνεία , ή όποία,
άλλωστε , έντάσσεται στόν δημιουρ γικό δεσμό της Παλαιάς μέ τήν Καινή
Διαθήκη, καθς ό ίδιος ό Χριστός μας
διευκρίνισε ούκ ήλθον λύσαι, άλλά
πληρσαι τόν Νόμονν, προτιμ την
πολλά δηλουσα σημασία του έλληνικου ρήματος πάσχων , έξ ου καί τό
Πάσχα . Το Πάσχα ίερόν , πάσχα και
νόν, άγιον , πάσχα μυστικόν , πάσχα
πανσεβάσμιον. Ο Χριστός μας, Ο Υιίός
του Θεού, στόν όποϊον πιστεύουμε
Συνδέεται τό taxis
μέ τό Κτηματολόγιο
καί ξεκινούν διασταυρσεις
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πασχαλιάτικες
παραινέσεις του έγγονού
Κολοκοτρνη:
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αδελφοί, άς
άγαπηθμεν άντί
νάληστευμεθα
άμοιβαίως
. Η ύπερπανσέληνος του Απριλίου φάνηκε άπό πολλά ση-!
μία της Γήs νά παίρνει ένα ρόζ χρμα .
Φαίνεται έπίσης εύμεγέθης καθς πλησιάζει τόν πλανήτη μας
σέ άπόσταση μόλις
360.000 χιλιομέτρων.
Δέν είναι όμως ή μοναδική υπερπανσέληνος καθς και στίς 26
Μaΐου θά παραμένει στήν ίδια μικρή άπόσταση.
Στήν φωτογραφία ή ύπερπανσέληνος του Απρ λίου πάνωάπό τό Στόουνχεντζ στό Άμέσμπουρυ
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τά πρόβατα τν
τοπικν κτηνοτρόφων βόσκουν άμέριμνα
ΌΑημ. Καταλειφός
διαβάζει ποιήματα άγάπης
του Καβάφη
Συνέχεια στήν σελ. 5
του Ελευθερίου Γ.Σιαδά
(σελ.4)
Λεπτομέρειες στήν σελ.9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μέ τήν Έλλάδα καραβοκύρη, πλέουμε στό 21
Τρα
έχουμε φωνή!
Άλλοις είχαμε φαντασθεί τόν έορτασμό τν 200
έτν άπό τήν Εθνική Πα λιγγενεσία του 1821 και
άλλοις μάς τά έφερε ή πανραταθεί ή θητεία της , καθς ταξύ του Εθνικού ατορικού
Μουσείου και του Ιδρύματος Μαρίας Τσάκου. Συνεργασία πού άρχισε τό 2016
και άποδίδει καρπούς .
ή έπιτροπή ή όποία άνέλαΑνανεωμένη
και ακόμη πιο δυνατή!
βε- έν χορδας και όργάνοις- τό 022 ή δράση της μπο ρεί νά συνδυαστεί και μέ τήν
λο έργο του έορτασμού (καί θνική τραγωδία τού 1922 .
Θά δούμε , Τίποτε δέν άποκλείεται Εκείνο, όμως , που
παρέλαση λαμπρή , άλλά σκέψει ) άπεσε σέ ξρω καί άσφαλς θά δούμε και θά
χαρούμε είναι τό άποτέλε
σμα τής γόνιμης συνεργασί
ας που έχει άναπτυχθε με
να διαχειρισθεί τό δύσκοΣυνόχεια στήν σελ. 10
Η φωνή Των Ποντμων, των Μικρασιατων,
Tιων Θρακαν, του Ελληνισμού της Οικουμένης
είναι εδα
που άπό τήν πρτη στιγμή
δημία . Βεβαίως είχαμε μιά ή σύνθεσή της μάς Eβαλε σέ
Η ίστορία, η Λαογραφία και ο Πολιτισμός ,
βρίσκουν φιΧοξενο "σnίτι" στο.
Το ύπέροχο αύτό Μουσείο-δ καθ, ύλην άρμόδιos κατά τήν άποψή μαςφορεύς γιά τήν ύπόθεση του
Η Εστίω αύριο
Η Εστίων, όπως και οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφημερίδες δέν θά κυκλοφορήσει αύριο, μεθαύριο καί την Δευτέρα λόγω τν άργιν του Πάσχα. Η Βστίω) θά κυκλοφορήσει κανονικά την
Τρίτη 4 Μαΐου 2021.
P pontosnews
δέν κατέστη δυνατόν νά έπι λν για αύτού του είδοuς δείξει τό άναμενόμενο (άπό
τς έιδηλσεις, όλας Έτσι , πολλούς ) έργο . Ίσως παάπουσίαζε ό κεντρικός π Συνόχεια στήν σελ. 7
30-04-2021