Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μεσσηνιακός Λόγος:Recognized text:
ΛΟΓΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αριθμ. 128
Άγιον Πάσχα 2021
Αγαπητά μου
παιδιά
Ίσως σέ καμ μία άλλη περίοδο
τελευταία χρό νια δέν καθί σταται τόσο
έπίκαιρο το
έλπιδοφόρο
μήνυμα τής
Άναστάσεως
του Χριστού,
δσο σε αυτήν
τής ανδημικής
κρίσης, όπου
δοκιμάζονται οί σχέσεις τν άνθρπων , κλονίζεται
ή έμπιστοσύνη μας , άποδυναμνεται ή προσδοκία
μας . Πόνος ψυχής , φόβος θανάτου , άγωνία για τό
σήμερα, και κυρίως για το αύριο έπικρατεί στήν
άνθρωπότ
Απόψε δμως, Αδελφοί μου, τολμούμε και έορτάζουμε
τήν έορτή τν έορτν και την πανήγυρη τν πανηγύρεων
έπιβεβαινοντας δτι προσδοκούμε τήν κατάργηση
της φθοράς και του θανάτου και την άπαρχή τής
αίωνίου βιοτής.
Ή Άνάσταση του Χριστοϋ, άποτελε έμπρακτη
άπάντηση κοινωνίας τού Θεού μέ τόν κάθε άνθρωπο
Μάς προσφέρει τήν άγάπη, την συγχρηση και τήν
παρηγοριά , άρετές τις όποίες ό ίδιος ό Άναστημένος
Χριστός έδίδαξε μέ τή θυσιαστική Τουπροσφορά στό
σταυρό . Έτσι ό έγερθείς Κύριος σημασιολογεί την
Υνησιότητα της ζωής Απαντά στά έρτηματα γιατί
ζούμε και πς ζούμε ποιός είναι ό σκοπός τής ζωής
και πρός ποιά κατεύθυνση κινούμεθα .
Ή Ανάσταση του Χριστου, ς ή άπαρχή τής αίωνίου
και οντως ζωής, έρχεται νά διαλύσει τελικς το βαθύ
σκοτάδι της άπελπισίας , τής θλίψης και της άγωνίας
διασαλπίζοντας τήν νίκη τής θυσιαστικής άγάπης κατά
της ίδιοτέλειας , του φίλαυτου έγωΐσμού και τού
άτομισμού.
Ή Ανάσταση του Κυρίου, μας προσφέρει την δυνατότητα νά όμολογούμε έμπρακτα, ότι ό Αναστημένος
Χριστός είναι ή δύναμή μας, ή έλπίδα μας και ή χαρά
μας . Σ Αύτον μόνο έλπίζουμε γιατί Αύτος μόνο
| αυθεντικά μας διδάσκει τόν τρόπο μέ τόν όποίον θα
μετατρέψουμε την δυσκολία σε χαρά, τον πόνο σέ
λύτρωση , τήν άσθένεια σε ύγεία , τήν άπιστία σε
έμπιστοσύνη και έλπίδα.
ΉΑνάσταση του Χριστού, άποτελεί τήν άριστη και
μοναδική εύκαιρία για νά μοιραστούμε μέ τους συνανθρπους μας το έλπιδοφόρο μήνυμα δτι Χριστός
Ανέστην και να έκφράσουμε την βεβαιότητα δτι
(Αληθς Άνέστην , κυρίως πρός όλους αυτούς , οί
όποίοι δοκιμάζονται άπό την πανδημική νόσο άλλά
και σέ όλους έκείνους , οί όποίοι έως έξουθενσεως
προσφέρονται θεραπευτικά και αγωνίζονται νοσηλευτικά
για νά κρατηθούν στή ζωή και να πιβισουν , οί
άσθενείς και πάσχοντες άδελφοί μας , έκφράζοντας
και μέ αυτόν τον τρόπο τό βαθύτερο περιεχόμενο τής
πίστης και τής άνθρωπιάς τους.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . ΧΡΟΝΟΣ 320ς . ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1548 1,00 ευρ . Μ. ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΟΥ 2021
Τα αιματηρά γεγονότα στο λιμάνι της Καλαμάτας το 1934
. σ. 11
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Ένα Πάσχα
διαφορετικό
και στη Μεσσηνία.. .
ΜΟΥΔΙΑΣΜΕΝΕΣ> ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΛΟΙ Οι ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Διαφορετικό θα είναι και το φετινό Πάσχα
στις πόλεις και τα χωριά της Μεσσηνίας
λόγω της πανδημίας , εν αισθητή, λόγω
της συνεχίζόμενης οικονομικής κρίσης,
είναι η πασχαλινή κίνηση, η οοία είναι
πιο αισθητή τρα το Πάσχα όπου οι αγορές είναι μουδιασμένες σε όλες τις πόλεις και τα χωριά του νομού .
Στις αγορές Καλαμάτας, Μεσσήνης, Κυπαρισσίας, Γαργαλιάνων , Φιλιατρν ,
Πύλου, Χρας και των άλλων πόλεων η
αγοραστική κίνηση είναι περιορισμένη
και μόνον τα καταστήματα ειδν τροφίμων
έχουν κίνηση.
ιδιαίτερα αισθητά μειωμένη είναι η κίνηση
στα κρεοπωλεία . Μερικοί αγοράζουν ολόκληρο τον οβελία εν οι περισσότεροι
αγοράζουν μισό αρνί ή κατσίκι ,
υπάρχουν δε και άλλοι που κατα φεύγουν σε μικρές ποσότητες κρέ
ατος, μέχρι και κοτόπουλα! Αλλά
και οι λαϊκές αγορές παρουσιάζουν
μικρή κίνηση καθς οι καταναλωτές
περιορίζονται μόνο στα αναγκαία.
Στα καταστήματα ενδυμάτων , υποδημάτων , δρων κ.λπ . η κίνηση
είναι μικρή παρά τις προσπάθειες
των καταστηματαρχν να κρατήσουν τις τιμές όσο γίνεται πιο χαμηλά .
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΣΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13 και 17
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Μέ πατρικές εύχές έν Χριστ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
30 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Εντόχθηκε για χρηματοδότηση το Νεανικό Φεστιβάλ της Αρχαίας Μεσσήνης
Το Πρότυπο
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου
Δράματος εντάχθηκε για να
χρηματοδοτηθεί τα επόμενα
τρία χρόνια (2021-2023 ) το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης.
Το Διεθνές Φεστιβάλτου Δήμου
μας είναι μεταξύ των δύο φορέων, μαζί με το Θεσσαλικό Θέατρο, που εντάσσονται για
πρτη φορά στο Διεθνές Δίκτυο
Αρχαίου Δράματος με το οποίο το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού ανανέωσε το Πρω - Αθλητισμού Λίνα Μενδνη: Το Διεθνές Δίκτυο
τόκολλο Συνεργασίας Αρχαίου Δράματος είναι πλέον ένας αναγνω
ρισμένος θεσμός , τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό . Ενισχύουμε για την επόμενη
τριετία το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος
και διευρύνουμε το σχήμα με την ένταξη δύο
Μέντορος
στην εποχή
Το Διεθνές Νεανικό Φε
στιβάλ Αρχαίου Δράματος Μεσσήνης ενσχύετα
οικονομικά για την τρετία ακόμη φορέων, του Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ
με ποσό των 90.000 Αρχαίου Δράματος του Δήμου Μεσσήνης.
ευρ από το Διεθνές Δί κτυο Αρχαίου Δράματος
που χρηματοδοτεί συνολικά οκτ φορείς .
Η χρηματοδότηση του Δήμου Μεσσήνης με
το ποσό των 90.000 ευρ για την επόμενη
τριετία, θα μας επτρέψει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη διοργάνωση του θεσμού , δήλωσε
ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος.
Του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και
ο σελ 7
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
0 εορτασμός
της Εργατικής Πρωτομαγιάς
Oλοκληρθηκε το εκπαιδευτικό δια .
δικτυακό σεμινάριο Η Μεσογειακή
Διατροφήν στις επικειρήσεις
Παραιτήθηκε από
την Επιτροπή
Βισιμης Πόλης
διότι ο κόμπος
έφτασε στο χτέν
ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤ. ΤΣΩΝΗΣ
ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΤην εργατική Πρωτομαγιά θα τιμήσει το Εργατικο Κέντρο Κα
λαμάτας την Τρίτη του Πάσχα . Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας παραχρησε συνέντευξη
τύπου και τόνισε ότι το Εργατικό Κέντρο θα τιμήσει τους λιμενεργάτες σε μια λιτή τελετή
λόγω της πανδημίας . Επίσης ο κ. Τσωνης ανφέρθηκε στο νομοσχέδιο που θα φέρει η
Κυβέρνηση για διαβούλευση και τόνισε ότι η ΓΣΣΕ θα το επεξεργασθεί και αν θίγονται
δικαιματα των εργαζομένων θα πραγματοποιήσει απεργία . Τέλος τόνισε ότι τα δικαιματα
των εργαζομένων δεν πρέπει να θιγούν και εξέφρασε την αγωνία του για την επόμενη|
ημέρα που θα ξεπεραστεί η πανδημία φοβούμενος ότι πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν
ΞΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΜΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
. σελ. 4
Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ>
| και πολλοί εργαζόμενοι θα μείνουν στον δρόμο
. σελ 8