Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
ΤΜ.Πέμπτη
Απριλίου
(Κιδιμερινή οικονομική ειδική εgτμερίδα Διακηρύξεων: Δημοηρσιν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7352
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
ΑΑΔΕ:
Έξωση από
την Airbnb
και βαριά
πρόστιμα σε
ιδιοκτήτεs
Τελευταία ευκαιρία
για ρύθμιση οφειλν
Προs την Εφορία
Τελευταία ευκαιρία λουν στην Δ.Ο.Υ. τους
για να επανενταχθούν
στις ρυθμίσεις των 100 Πέμπτη.
και 120 δόσεων για την
εξόφληση των οφει.
λν τους προς την
Εφορία έχουν μέχρι
και την M . Πέμπτη 29
έως και την Μεγάλη
οι προϋποθέσεις
Ειδικότερα, η πόρτα
των 100 και 120 δο σεων ανοίγει ξανά σε
πληττόμενους από την
με τις πλατφόρμες Απριλίου οι φορολο- πανδημία οφειλέτες,
δηλαδή σε επχειρήσεις που έκλεισαν με
κρατική εντολή ή υπέ στησαν απλεια τζίρου
το 2020 καθς και σε
εργαζόμενους σε κλει Η ανεξάρτη τη αρχή
υπέγραψε
πρωτόκολλο συνεργασίας
Ρύθμιση
βραχυχρόνιας μίσθω.
σης ακινήτων , με
στόχο να τσακσειν
τους παραβάτες
Στενεύει ο κλοιός ρέχεται σε οφειλέτες
για τους ιδιοκτήτες
συνέχεια στην 11
γούμενοι rou έχουν
πληγεί από την πανδημία.
Η ευκαιρία αυτή παπου πληρούσαν τις αρχικές πφούποθέσεις στές ή πληττόμενες
επανένταξης στις ρυθ.
μίσεις μέχρι το τέλος συμβάσεις τους τέθηΔεκεμβρίου
αλλά είτε δεν είχαν
υποβάλει τις προβλε
πόμενες
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι οφελέτες
ενταχθούν και πάλι
στις ρυθμίσεις με μια
αίτηση που θα υποβάλ . θεσμα τη δόση του Δε κεμβρίου 2020 των
επιχειρήσεις που οι ρυθμίσεων αυτν.
- Είχαν τακτοποιήσει
ή εξοφλήσει με νόμιμο
αυτν οφειλν στοπροβλεπόμενο
άλλες έκτακτες διατά.
ξεις - καθεστς ανα.
πληρωμν
μέχρι και τις 31-12από
2020.
καν σε αναστολή το
2020, εφόσον:
Εχασαν τις ρυθμί - πρόθεσμες
σεις αυτές κατά τη
ΟΑΕΛ:
τρόπο τις λοιπές ληξ. στολής
Πs , Πότε
οφειλές
τους μέχρι 31-12-2020.
διάρκεια του χρονικού Ως νόμιμος τρόπος
τακτοποίησης- λαμβά.
νεται υπόψη ακόμη και
η υπαγωγή απλήρωτων
δόσεων των ρυθμί .
λοιπν
αιτήσεις
2021.
και σε ΠΟιοUS
θα καταβλη θεί
η Παράτασπτων
επιδομάτων
ανεργίαs
διαστήματος Μαρτίου
2020 έως και Νοεμβρίου 2020.
- Πλήρωσαν εμπρό - Είχαν εξοφλήσει
όλες σχεδόν τις προ
πανδημίας μηνιαίες
δόσεις 100 δόσεων ή
των 120 δόσεων
συνέχεια στην 10
μπορούν να
Βραδύτερn
ανάκαμψn
φέτ0s, άλμα
το 2022
Κατόπν δημοσίευσης
23930/Σ2598 Παράταση διάρκειας τακτιεπιδότησης
ανεργίας, επιδόματος
μακροχρονίως ανέρ
γων και βοηθημάτων
ανεργίας- (ΦΕΚ Β
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9