Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 .
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Πέμπτη
29Απρλίου 2021
Ο Μυστικός Δεππνος
Σελήνη 17ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.31,-Δύσις 814
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και άνεμοι Θερμοκρασία έως 23β.
Αριθμ. φύλ , 41945
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Συνελήφθη το <άγο> καί
δικεται
για σύσταση συμμορίας
Βαρειές κακουργηματικές κατηγορίες κατά τού άδίστακτου τηλεπαρουσιαστού
πού κατηγορείται ότι πλήρωσε δύο κακοποιούς μέ 40.000 εύρ προκειμένου νά πυροβολήσουν
μέκαλασνίκωφ τήν οικία του γιά νά του έπιστρέψει ή ΕΛ.ΑΣ φρουρά 14 άτόμων!
ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ άπό πρην Υπουργό ότι
είσέβαλε στό γραφείο του και τόν άπείλη- άπέρριψε τό αίτημά του . Καί όταν συνέβη - θραία θέτοντες σέ κίνδυνο την ζωή τους!
σε τροκειμένου νά έξασφαλίσει εύνοϊκή
χρηματοδότηση άπό τό πρόγραμμα ΣυνΕργασία . Απήντησε μέ θράσος μηνύων τόν προσπάθησε νά έπιτύχει τόν σκοπό του μέ
'Υπουργό . Φέρεται πς κυκλοφορούσε μέ παράνομα μέσα . Επιστράτευσε δύο έγκληπλαστή ταυτότητα τής ΕΣΗΕΑκαι είχε ματίες του κοινού ποινικού δικαίου καί τούς
ζητήσει νά διαπιστευθεί στήν Βουλή . Του
άφήρεσε τήν διαπίστευση ό Πρόεδρος της κειμένου νά πυροβολήσουν τήν έπαυλή του
Βουλής Είχε άναγορευθεί σε έκδότη καί οί
διαφημίσεις τής έφημερίδος του προεβάλ- άρχές δτι διατρέχει κίνδυνο ή ζωή του και
λοντο διαρκς μέχρι χθές άπό την ΕΡΤ καί
τόν Σκάν .Απήτησε άπό τό συμβούλιο Επι έγκληματίες αυτοί φέρονται ότι πυροβόληκρατείας να του έπιστρέψει τήν φρουρά της
ΕΛ.ΑΣ Τό άντατο άκυρωτικό δικαστήρο
όμάδος Δίας της ΕΛ.ΑΣ στήν Νέα Ερυνά μήν έχεις κανένα δισταγμό προκειμέ-μέ την νύκτα. Η ύπόθεσις του τηλεπαρουνου να πετύχεις τούς στόχους σου άποτελεί κανόνα της έποχής . Οι άδίστακτο
προελαύνουν . Δέν πρέπει νά συνεχισθεί
αυτό! Τούς άστυνομικούς πού έφύλασ σον τόν τηλεπαρουσιαστή τούς πληρνει ό"Ελλην φορολογούμενος πολίτης. επαρουσιαστή , Μένιο Φουρθιτη, στίς
Τούς άστυνομικούς πού τυροβόλησαν. οί
μισθοφόροι του τηλεπαρουσιαστοϋ τούς ρων αρκετοί πολιτικοί, είναι τά έξης: Σύσαν όλα αυτά και άπέτυχε μέσω τού νόμου Άναφερόμεθα φυσικά στόν τηλεπαρουσιανά άνακτήσει προνόμια πού δέν έδικαιούτο,
σιαστού άποτελεί τό πλέον τυπικό δείγμα
παρακμής τού διατρέχει τήν χρα ! Και ς
τέτοιο άναδεικνύεται .
στή, Σέ αυτόν πού ήθέλησε νά γίνει ό τιμητής του δημοσίου βίου . Σέ έκείνον πού προειδοποιούσε βουλευτές άπό τίς έκπομπές του
δτι δέν θά έπανεκλεγούν .
Τά άδική ματα πού άποδίδονται στόν τηλεπαρουσιαστή, Μένιο Φουρθιτη , στίς
έκπομπές του όποίου έδιδαν συχνά τό απαπλήρωσε μέ 40.000 εύρ συνολικς, προΗ ΚΕστία) δέν θα άφιέρωνε ποτέ τό
πρωτοσέλιδό της σέ πρόσωπα πού βαρύ- πληρνει δΕλλην φορολογούμενος πονονται μέ τις αυτές κατηγορίες άν δέν διεπίστωνε ότι ή άποθράσυνσις έχει γίνει
τάση στήν έλληνική κοινωνία καί ή σιστασις συμμορίας (πλημμέλη μα). Ήθική
αυτουργία κατά συρροήν και κατ έξακοστόν Διόνυσο μέ στόχο να άποδείξει στίς
λίτης . Εκδότες σέ αύτήν την χρα δέν
μπορεί νά είναι και οί άνθρωποι του Τύ - λούθησιν στήν διακεκριμένη όπλοκατοπου και πρόσωπα αυτής της στάθμης πού
νά του δοθεϊ ξανά ή πολυπόθητος φρουρά! Οi
χή και όπλοφορία ( κακούργημα) . Ηθική
Συνέχεια στήν σελ.3
σαν έπίσης μέ καλασνίκωφ τούς άνδρες της ωπή κανν. Άν δέν παρατηρούσε πς τό έχουν κακή σχέση μέ τον νόμο και καλή
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Καμπανάκιν
για λουκέτα έάν δέν
ύπάρξουν νέα μέτρα
Ωριμο φρούτο ο ΣΥΡΙΖΑ!
Η ΥΠΟΘΕΣΗ Τζανακόπουλου δέν έχει ένδιαφέρον Καί τίπερίεργο μέ αύτό τό κόμμα! "Όσο πιό κλειγ' αυτό πού είπε ίδιωτικς ό κοινοβουλευτικός στές καίάπόρρητες είναι οι συνεδριάσεις του τόσο
έκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης πιό εύκολα κελαηδάνε τά στελέχη του . Μιλάμε για
του Άλέξη Τσίπρα: έκκαθαρίσεις στό δημόσιο έχουν ένα κόμμα που βρίθει άπό έφιάλτες. Κόμμα που
ύπαινχθεί κατά καιρούς όλα τά στελέχη του ΣΥΡ-ταυτίζεται μέ τήν φράση κό καρφσας του καρφ
ΖA, άπό τόν ίδιο τόν Τσίπρα , ό όποϊος έχει όμλή- σαντος . Κόμμα πού δέν διαθέτει ψυχική ένότητα
σει για τούςάρμούς της έξουσίας έως τόν Παυλο καθς τούλάχιστον ένα 30% των ίστορικν στεΠολάκη καί την Μπέττυ Μπαζιάνα, ή όποία στήν μία λεχν του δέν θέλει νά παλέψει γιά νά έπιστρέψει
καί μοναδική συνέντευξή της , είπε ότι τό κόμμα της στήν έξουσία , κολακεύεται νά είναι ή πέμπτη φάκέρδισε τίς έκλογές άλλά όχι τήν έξουσία . Επί πέ- λαγγα του συστήματος , βολεύεται μέ μια θέση στήν
ντε όλόκληρα χρόνια κατά τήν διακυβέρνηση ΣΥ- Βουλή. Ούτε και έγ θυμαμαι πόσες φορές έχουν
PΙΖΑ διεξήχθη άλλωστε μία σκληρή και άδυσπη- διαρρεύσει πρός τά έξω ήχητικά ντοκουμέντα άπό
τη μάχη μεταξύ της Πολιτείας καί της Δικαιοσύνης . κλειστές κομματικές συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στόν
Της Πολιτείας καί της Δημόσιας Διοίκησης . Της Πο - Τύπο, παρεμβάσεις του Πολάκη σίγουρα δύο. Το ριλιτείας καί της Εκκλησίας . Της Πολιτείας καί των ουφιανιλίκι πάει σύννεφο.
ΜΜΕ. Ούτε κάν οί"Ενοπλες Δυνάμεις δέν έξαιρέθηκαν άπό τήν τιτανομαχία. Η Αριστερά έβλεπε όλους
τους θεσμούς ς έχθρούς! Τό γεγονός ότι δέν έγι- άστημα ή ψαλίδα της διαφοράς μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙναν άξιοσημείωτες έκκαθαρίσεις δέν άπομεινει σέ ΖA, δεδομένου ότι ή άξιωματική Αντιπολίτευση έχει
τίποτε τήν σημασία τής σύγκρουσης. Τίποτε τό και νούργιο δέν είπε λοιπόν ό Τζανακόπουλος και δέν Κυβέρνησης; Και άκόμη: Ποιός τελικς θά έγκλωνομίζω ότι ύπάρχει και κανένας δημόσιος ύπάλλη-βιστεί στήν άπλή άναλογική; Ο Μητσοτάκης ή ό Τσί
λος που νά έλαβε σοβαρά ύπ' όψιν τίς άπειλές του
περί έκκαθαρίσεων.
ρνωγς
ΕΚΚΛΗΣΗ στήν Κυβέρνηση νά προσφέρει άμεσα έπί πλέον στήριξη μέσα
άπό στοχευμένα μέτρα , άντίστοιχα μέ
αυτά πού θά τρέξουν γιά τουρισμό και
έστίαση, άπευθύνουν φορείς του λιανεμπορίου έπισημαίνοντες πς παρατηρείται ένας άδικος άποκλεισμός του κλάδου άπό τά προγράμματα έπανεκκινήσε
ως . Ταυτοχρόνως οί πρόεδροι τν μεγαλυτέρων έμπορικν συλλόγων της χρας
προειδοποιούν για λουκέτα τά όποϊα μέ
χρισήμερα είχαν άποφευχθεί , έφ όσον
οι έπιχειρήσεις μείνουν έκτός προγραμ μάτων έπανεκκινήσεως. Σέ κοινή συνέντευξη Τύπου πού παρεχρησαν οί
θεσμικοί έκπρόσωποι του έλληνικού
Συνέχεια στήν σελ. 2
την τουρχικη τροταση
διχοτομήσεως της Κύπρου
(σελ: 31,
Αύτό τό
Τούτων δοθέντων ύπάρχουν δύο ζητήματα: πόσο καί που θά κυμαίνεται στό άμέσως προσεχές δι κεύγενές έθνος
καταστεί ό καλύτερος χορηγός έπικοινωνίας της
του Α. ΠΔημόπουλου*
"ΕΥΓΕΝΕΣ έθνος είχε χαρακτηρίσει
την Τουρκία το 1938, μέ τήν εύκαιρία
του θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ ,
ό τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξας . Καί έάν νομίζετε, ότι έπρόκειτο για άνέξοδη διπλωματική άβρότητα, πλανάσθε. Γιατί κατά τήν διάρκεια
της δεκαετίας του 1930 και μέ άφετηρία τό Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φλίας , το όποίο ύπέγραψαν τόν Οκτβριο του 1930 ό Έλευθέριος Βενιζέλος καί ο Ίσμέτ "νονού, οί δύο χρες
είχαν όντως είσέλθει σέ μιά παράδοξη περίοδο Entente Cordiale- περί οδος, ή όποία έληξε άδοξα μετά τόν
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο , όταν τά άνθη
του κακοϋν, τά όποιϊα είχε σπείρει ό
κεμαλικός έθνικισμός όδήγησαν τήν
παραδοσιακή έχθρότητα αυτου του
ΠΕΝΝΙΕΣ
πρας ; Εως τρα τέτοιο κίνδυνο έγκλωβισμου διέτρεχε ό άρχηγός της ΝΔ. Τρα θεωρητικά τόν ίδιο
Τόπραγματικό ένδιαφέρον στίς ρήσεις Τζανακό-άντιμετωπίζει και ό Τσίπρας . Ίδού γιατί Όσο ή μιζέ πουλου είναι ή διαρροή τους . Ύποτίθεται ότι αυτές ρια στον ΣΥΡΙΖΑ συντηρείται άπό ίστορίες σάν του
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
έλέχθησαν σέ μια κλειστή κομματική συνεδρίαση.
Πάνω άπό τρείς δεκαετίες έζησε σέ ένα είδυλ
λιακό νησί άνοικτά Της Σαρδηνίας ό Ροβινσνας
Κρούσος Τής Ιταλίας, όπως άποκαλείται ένας έρημίτης ήλικίας 81 έτν Ό Μάουρο Μοράντι έτοιμά
ζεται τρα νά έγκατολείψει την καλύβα του στό
νησί Μπουντέλι, ένδίδοντας στίς πιέσεις τν τοπικν Αρχν που τόν άτπείλησαν μέ έξωση. Ό λκιωμένος έρημίτης, πού ζει στό νησί άπό τό 1989,
άνεκοίνωσε τήν άπόφασή του νά φύγει μέ μήνυμα που άνήρτησε στό λογαριασμό στό Facebook
Θά φύγων , έγραψε προσθέτοντας ότι έλπίζει <νά
διαφυλαχθεί τό Μπουντέλι όπως έκανα έγ έδ και
32 χρόνιαν καί δηλνοντας έξαιρετικά δυσαρεστημένος μέ τήν έξέλιξη . Ο πρην καθηγητής Φυσικής
Αγωγής κατέληξε στό νησάκι μέ τς έντυπωσιακς
ρόζ παραλίs, έν προσπαθούσε νά μετοκομίσει μ'
ένα καταμαράν σέ έρημονήσι Τής Πολυνησίας
Παραμένουν τά sms
έως τις 15 Μαΐου
<Επιτάφιοςν
καί <Διόνυσος>
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ γιά μία έβδομάδα ή άποστολή
sms για τίς μετακινήσεις, παρά τίς άρχικές άναφορές άπό τήν Δευτέρα τού Πάσχα ότι θά κατηργείτο
τό έν λόγο μέτρο , άφού θά άνοιγε ή έστίασις . Ο κωδικός κ6 στό μήνυμα πού θά στέλνουμε θά έπιτρέπει
και την έπίσκεψη σέ κατάστημα έστιάσεως. Ο ύφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Nϊκος Χαρδαλιάς
άνεκοίνωσε ότι άπό τίς 3 Μαΐου έπιτρέπεται γιά όλα
Χαί ΕΡ
(σελ. 7)
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
Πς θά σας φαινόταν νά μπορούσατε νά συμμε
Τέχετε σέ μιά συζήτηση μέ την Oprah Winfrey ή
τόν Mark Zuckenberg; Αύτό καί άλλα πολλά καθίσταται έφικτό μέ μια πρόσκληση συμμετοχής στό
Cubhouse , τήν έφαρμογή-φαινόμενο τής φετινής
χρονιάς, Τήν έφαρμογή έκανε viral ό Εlon Musk, ό
όποίος χρησιμοποίησε τό Clubhouse γιά μιά όμιλία του καί προσείλκυσε πάνω 5000 χρήστες , ξε
περνντας τό άντατο όριο που δέχετα ή έφαρμογή σέ κάθε chatroom. Ή Vogue , προσπαθντας
νά έξηγήσει τήν έφαρμογή, Τήν χαρακτήρισε ς κάΤι ένδιάμεσο podcast καιί τηλεδιασκέψεως, Σ άντ
θεση μέ τήν πλειονότητα τν social media apps
δέν βασίζεται στήν είκόνα άλλά στόν ήχο . Έχει
χαρακτηρισθεί club τής Εlite, καθς ή πρόσβασις σέ αύτό είναι δυνατή μόνο μετά άπό πρόσκληση ύπάρχοντος μέλους Ένθαρρύνει τους χρήστες νά
έξερευνήσουν τά clubs , ή άλλις τά δωμάτια, καί
νά μπαινοβγαίνουν σέ συζητήσεις .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Περίνηστείας ,
ίστορίες παλαιοτέρωνέποχν
έχουμε φωνή!
Τέτοιες μέρε , μάς τάρα ζεή μάνα μας στήν νηστεία .
Από τό μεσημέρι τν Βαa
ων, που τργαμε <ψάρι καί
κολιόν, άρχζε ή νηστεία γιά
έμάς, τά παιδιά . Οί μεγάλοι
-δέν τό συζητ- νήστευαν Τ
δλη τήν Σαρακοστή . Ή δέ
μάνα μας, τήν Μεγάλη Παρασκευή, δέν έπινε ούτε νεΤό νά ύποχρενεσαι νά
ρό Επινε ένα φλυτζάνι τσάι
άμέσως μετά τόν Επιτάφιο φaς τοματόσουπα ή ταχυνό - ήτα εύκολο νά τά άγοράκαι άργότερα δυό -τρία παξιμάδια .
δες και καραβίδες , Τότε δέν
Ανανεωμένη
και ακόμη πιο δυνατή!
σουπα, χόρτα μέ λαδάκι καί
πατάτες τηγανιτές (εύτυχς καρόνια κόρφανάν , μέ λαδάπου αύτές είχαν έξαιρεθεί
σει αυτά μιά οίκογένεια . ΜαΗ φωνή των Ποντίων, ταν Mικρασιατν,
ων Θρακάν, του Ελληνισμού της Οικουμένης
κ , σκορδομακάρονα , άντε
και καμιά κονσέρβα καλαμαΒέβαια, ή νηστεία σέ ένα
σπίτι που μοσχομύριζε όλη Τήs νηστείας) δέν ήταν το τήν έβδομάδα, τήν μιά μέ τά
κουλουράκια , τήν άλλη μέ μερα , που ανηστεύουμεν μέ τηγμένα στό μέλάνι όταν τά
τά τσουράκια, δέν ήταν καιί
τό πιό εύκολο πράγμα .
είναι εδιά.
Η Ιστορία, η Λαογραφία και ο Πολιτισμός,
βρίσκουν φιλόξενο "σπίτι" στο..
σο άπλό . Μήν βλέπετε σή- ράκια, έκείνα πού ήταν βου P pontoShews
άδειαζες στό πιάτο!
θαλασσινά, καλαμαράκια,
χταπόδια , όστρακα, γαρίΣυνέχεια στήν σελ. 4
29-04-2021
94 771108 701144 .