Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4953- ÅÔÏÓ 18ï

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Φτιάξε νέα επιχείρηση…
• Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ δίνει την δυνατότητα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους…
• Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε
όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Óåë. 3

s

Πολιτική

Αξιοποίηση της μελέτης του
Φράγματος Μουζακίου... Ζήτησε ο
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
του Νομού Καρδίτσας

s

Óåë. 7