Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων- Δημηροσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7351
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τιμή: 1.00ε
Δωρόσημο
Πάσχα 2021:
Αναδρομικά
Τη Μ.Τετάρτη
η πληρωμή
στοUS
για 200.000 ένστολοus από
τον Ιούνιο
οικοδόμοus
Αυξήσεις στις συντάξεις και αναδρομικά
από 1.056 ευρ έως
και 31.080 ευρ θα λάβουν από τον Ιούνιο
200.000 στρατιωτικοί
εν ενεργεία και από.
στρατοι. Σύμφωνα με
την εφημερίδα "Ελεύ.
θερος Τύπος " , περισ.
σότερο κερδισμένοι
θα είναι οι από στρατοι
που έχουν αφυπηρετή.
σει με 35 έως 44 έτη
ασφάλισης γιατί θα πά .
ρουν ζεστό χρήμα από
3 πλευρές, που είναι:
1.0 επανυπολογισμός
( μετά και το μηδενισμό
προσωπικής διαφοράς)
Τη Μεγάλη Τετάρτη
28 Απριλίου θα ξεκινήσει η καταβολή του
Δωροσήμου Πάσχα
για τους οικοδόμους
από τον ΕΦΚΑ. Ειδι κότερα η καταβολή
θα γίνει αnοκλειστικά
μέσω τραπεζν , για
τους οικοδόμους που
για παλαιούς από στρα
τους πριν από τον
Μάιο του 2016 και ξε περισσότεροι
για αποστρατείες μετά
το νόμο Κατρούγκαλου .
2.Τα αναδρομικά τής
αύξησης του επανυπο
λογισμού στι συντά .
ξεις που θα είναι για 20
μήνες , καθς ο νόμος
με τα αυξημένα ποσοσυνέχεια στην 11
κτικού Συνεδρίου . Με
αναπλήρωσης την πολύ σημαντική
αυτή απόφαση κλείνει
οριστικά το θέμα των
ειστροφν που δι
καιούνται οι συνταξ
2018. Όσοι έχουν προσφύγει ατομικά ή ομαδικά στα δικαστήρια
(Ελεγκτικό Συνέδριο,
δικαιούνται ως και 5ετία
ούχοι του Δημοσίου από την επστροφή της
ΕΑΣ, με ποσά άνω κι
των 25.000 ευρ για τα
χων ( τη γνωστή ΕΑΣ) υψηλόβαθμα στελέχη.
συνέχεια στην 10
ΕΛΣΤΑΤ:
Πs διαμορφθηκε
ισχύει από Οκτβριο
του 2019 και από τότε
στις κύριες συντάξεις μετρούν οι αυξή
Πρωτοδικεία)
με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του
το διαθέσιμο νόμου 46702020 για
σεις.
3.Τα αναδρομικά μποναμάς που επκυρθηκαν με την απόφαση 504/2021 της
όλομέλειας του Ελεγ
από την Εισφορά Αλ.
ληλεγγύης Συνταξιού 30 έτη ασφάλισης και
άνω. Οι καθαρές αυξήσεις στις συντάξεις
εισόδημα των
νοικοκυριν
το δ' τρίμηνο
του 2020
"Φορολογικό!
διαζύγιο"
ΣΤΑΤΙΣΤΜΚ
- Ανοιξε η Ππλαιφόρμα
τns AΑΔΕ για την υποβολή
αιτήσεων
Αύξηση
τάξεο,84% κατέγραψε
το διαθέσιμο εισό .
δημα των νοικοκυ ριν και των μη
κερδοσκοπ κν ιδρυ
συνέχεια στην 2
- Τι Πρέπει να γνωρίζετε
Σελίδα 9