Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 28.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7595
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Χρειαζόμαστε ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας
Σκέρτσος:
Βορείου Ελλάδος
Σκυλακάκης :
Τι θα γίνει με Τις αναστολές συμβάσεων από τον Μάιο
Στις αγορές
για senior
preferred
ομόλογο
η Eurobank
α ουειτεί η στήρίή κι η μυτότητα
βευτοτητα
<0 δημοσιονομικός χρος Που εχαμε διαθέσηιμο γα το 2021-2022 αφορούσε μη μόνιμα
μέτρα με μα μικρή εεiρεση, επομένως μόνιμα μέτpα Βα υπάρχουν μετή το 2023 , επε
στον ΑΝT1 ο Ααπληρωτής Υπουργός Οικονομικν, θόδωρος Σκυλακάκης, ερωτηθείς είν
θα υπάρξει κατήργηση του τείους επιτιεύματος και της εισφοράς αλληλεγύης
Όπως ανέρερε, χόρος λελογισμέτος θα υπόρχε, θα υnήρξει μετά το 2023, καθάς θα
επανέλθε ο Προϋπολογισμός σε καλά επίπεδα και θα δούμε πως θα αξοποιηεί
με μόνιμα μέτρα ελαφρύνστων ,
καθς η Κυβέρνηση θα έρθα
στην ατζέντα της μείωσης
φόρων που εε Προεκλομικά,
δεν μπορεί να το κάνε τρα εν
μέσω της πανδημίας .Συμπλήρωσε ότΙ Τα χρήματα από Το
Ταμείο Ανάκαμψης πρέπα να
δεσμευτούν για επενδύσες Εάν
δεν είνα για επενδύσεις , δεν
μπορούμε να τα Πάρουμε
Τημη δινομή μερίσματος θα προτείει m Δοκητκό Συμβούλο
Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΑΤτικν Εκδό-γίει την Μεγάλη Πέμπτη, 29/04/202 1, με
σεων θα υποβάλλει πρόταση στην Ετήσια ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για ww.atticamediagroup.gr και ανάρτηση
τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθη
2020.
νν (www. helex.gr) μετά τη λήξη της συνε
δρίασης
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η Δημοσίευση Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διετων Ετήσιων Οικονομικν Καταστάσεων θα ξαχθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.
Μίη Α. διη
[email protected] σιακό Περιβάλλον Covid-19 , αποτε
Ελλάδα λεί επιστέγασμα
της δέσμευσης για
Για 7η φορά η Β.
Καυκάς Α.Ε. βραβεύτηκε ως μία
από Τις δέκα
επιχειρήσεις με τάσσεται
Καλύτερο δεκάδα
Εργασιακό Περ - <μεγάλων επιχει
βάλλον
Ελλάδα,
Πλαίσιο της έρευ- από 250 εργαζο-των
νας Που διεξήγα- μένους ) με ο
γε το Great Place καλύτερο εργα- βινουμε, λόγω νωνία
των εργαζομένων και το Πάθος
συνεχή
Institute Hellas.
σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της Καυκάς γα βελτίωση,
έρευνας.
Η Καυκάς καταεπι>>
φετινής ένα εργασιακό σημαίνει σε αναπεριβάλλον στο
κοίνωσή της η
κυρια-εταιρία.
στην ρήσεων
περισσότερους ειδικά εν μέσω σμός , τοήθος, η
(με Η διάκριση αυτή, ρχούν ο σεβαΟ Π. Θρουβάλας
Πρόεδρος Δ.Σ.
δύσκολων ομαδικότητα, η
συνθηκν Που
ανοιχτή επικοιμεταξύ
Created by Universal Document Converter