Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ 0
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Τρίη
27Απριλίου 2021
Τον δέκα παρθένων Συμεν έπισκ . Ιεροσολύμων, Ιερομ.
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 6.34-Δύσις 8.12
ΑΙΚΗ Ηλιοφάνεια και νότιοι άνεμοι, Θερμοκρασία έως 22 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 21 β.
Αριθμ. φύλ,41943
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τό κουφό χαστούκι Μπάιντεν στόν Ερντογάν
Πς οί Αμερικανοί άσκησαν βέτο στήν κύρωση του τουρκολιβυκοϋμνημονίου
στό Κοινοβούλιο τής ΛιβύηςΠρωθυπουργό Ντμέμπα ό Ερντογάν
Τήν είχε άπαιτήσει άπό τόν μεταβατικό
προσφάτως στήν Αγνυρα
διπλωματική διελκυστίνδα καί
προσπαθντας να καλλιεργήσει κυρσεως του μνημονίου άπό τήν
βελτιωμένες σχέσεις μέ τηνα Βουλή τής Λιβύης- μέ τρόπους τούς
Ελλάδα .
τής πολιτικής τους, ή άποτροπή της
ΒΑΡΙΔΙ άποδεικνύεται για
τό καθεστς Έρντογάν και το
παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο,
τό όποίο δέν έχει άκόμη έπικυρωθεί
άπό τήν Βουλή τής Λιβύης .
Λίγες ήμέρες μετά τό ήχηρό κυβέρνηση έθνικής συνεννοήσεως
ράπισμα πού ύπέστη ή Τουρκία της Λιβύης, προκειμένου νά
άπό τόν Άμερικανό Πρόεδρο Τζό έξασφαλίσει την κύρωση τοϋ
Μπάιντεν , ό όποίος άπεριφράστως μνημονίου, κάτι πού άπετέλεσε τό
έχαρακτήρισε γενοκτονίαν τό
έγκλημα κατά των Άρμενίων ,
άποκαλύπτεται ότι ή άμερικανική Αμπντούλ Χαμίντ Ντμέιμπα, ό
διπλωματία διαδραματίζει ένεργό όποτος έπεσκέφθη προσφάτως την
ρόλο στήν προσπάθεια γιά Άγκυρα , συνοδευόμενος μάλιστα
σταθεροποίηση στήν Μεσόγειο .
Άναγνωρίζοντας , μάλιστα , ότι
τό τουρκο-λίβυκό μνημόνιο
συνιστά παράγοντα άσταθείας , οί
έκπρόσωποι τν ΗΠΑ έκινήθησαν
δραστηρίως, άποτρέποντας την φορές, παίζοντας τόν ρόλο του στήν
κύρωσή του, συμφνως πρός
πληροφορίες τής (Εστίας).
Θάύπενθυμίσουμε ότι γιά άρκετά
μεγάλο διάστημα , δ Ταγίπ Ερντογάν
άσκουσε άσφυκτικές πιέσεις στήν
δποίους οί Άμερικανοί γνωρίζουν
και μπορούν νά τούς άσκήσουν.
Ένω όμως οί έπαφές μεταξύ Η άμερικανική πλευρά γνωρίζει
Τριπόλεως, Αθηνν και Άγκυρας πολύ καλά ότι ή έναρξις έρευνν,
εύρίσκονταν στό προσκήνιο, ένας
άλλος παράγων , οί Άμερικανοί,
κινοϋσαν τά νήματα άπό τό
παρασκήνιο. Διαβλέποντας ότι ή
κύρωσις τουμνημονίου καί ή έναρξις κλιμακωθεί σέ θερμό έπεισόδιο ,
έρευνητικν δραστηριοτήτων άπό
πλευράς Τουρκίας θά πυροδοτούσε
άντιδράσεις άπό όλες τις χρες
της περιοχής , έπαιξαν τον ρολο στήν ευρύτερη περιοχή και για τήν
άπό όποιαδή ποτε πλευρά , στην
περιοχή του παρανόμου μνημονίου
θά μποροϋσε πολύ γρήγορα νά
κύριο άντικείμενο της συνομιλίας
πού είχε μέ τόν Πρωθυπουργό
διαταράσσοντας τόν σημαντικό
θαλάσσιο δρόμο της άνατολικής
Μεσογείου, ότου ή έλευθεροπλοΐα
είναι βασική για τά συμφέροντά της
άπό 14 μέλη του ύπουργικοϋ
του συμβουλίου . Κατά τήν ίδια
περίοδο, δ μεταβατικός Πρόεδρος
της Λιβύης Μωχάμαντ Γιουνές
Μένφι έπεσκέφθη τήν Αθήνα δύο
τους , στε να άποτραπεί αυτή ή στην εύρύτερη περιοχή και γιά τήν
έξέλιξις καί έτσι τά πράγματα να πρόσβασή της στήν Μέση Ανατολή
μείνουν αταγωμένα , προκειμένου
να δρομολογηθούν διαδικασίες συμφέροντα είναι και ή αίτία της
όμαλοποιήσεως . Βασικό στοιχείο
και τόν Ινδικό . Αύτά τά ζωτικά
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στό 3,6% μεινεται
ή άνάπτυξις τό 2021
Άναζητείται Νέστωρ
Αποκαθίστανται
οί άμαξες
του Τατοΐου
ΣΤΟ 3,6% χαμηλνει και έπισήμως ό
πήχης για τήν άνάπτυξη τό 2021, έν τό |
2022 προβλέπεται έκρηκτική άνάκαμψις
6,2%, όπως προκύπτει άπό τήν παρουσί
αση πού έκανε δύπουργός Οίκονομικν
κ. Χρήστος Σταϊκούρας στό ύπουργικό
συμβούλιο, έπιβεβαινοντας τίς πληροφορίες της Εστίαφ, Συμφνως πρός
τόν δδικό χάρτη, έως και τό 2023, τού
παρουσίασε , άνάμεσα στούς 5 βασικούς
στόχους είναι ή έξοδος άπό τό καθεστς
ένισχυμένης έποπτείας έντός του έπόμενου έτους και ή άνάκτησις της έπενδυτικής βαθμίδος έως τό πρτο έξάμηνο του
2023.Άλλοι τρείς στόχοι είναι ή έπίτευξιςύψηλν και διατηρήσιμων ρυθμν με γεθύνσεως τήν έπόμενη περίοδο (άνω του
3%) άπό τό 2021 , μονοψήφιου ποσοστο
ΣΤΗΝ τελευταίακρίσην γιά τά έλληνοτουρκικά, ή πρός τουτο έκαναν τήν έμφάνισή τους τό σαββαόποία προέκυψε μετά τις δηλσεις του ύπουργου τοκύριακο τά πρτα δημοσιεύματα για δομικό άναΈξωτερικν Νικολάου Δένδια, συνέβη τό έξής: Στό σχηματισμό τό φθινόπωρο .
Μαξίμου συνεκλήθη , έκτάκτως μετά τό πέρας των
δηλσεων των ύπουργν Έξωτερικν στήν Άγκυ - 2ς παλαιοί στήν άγορά, θεωρούμε ότι αύτό σηρα, σύσκεψη έργασίας μέ τήν συμμετοχη αρκετων τήν κυβέρνηση σε διάταξη έκλογικής μάχης, όποτε
μελν του πρωθυπουργικού έπιτελείου. Για μιά
πρτη άποτίμηση . Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σπα - καιαν γινουν οι κλογές , τό πρτο . Η τράπουλα θά
νίως άντιδρα έν θερμο , σέ πρτο χρόνο , άλλά δέν ανακατευτει τό δεύτερο. Καίβεβαίως, θά ύπάρξουν
είναι όλοι σάν και αύτόν. 'Υπάρχουν και οί θερμόαι- αλαγες και στον πυρήνα των συνεργατν του πρωμοι. Κάποιος άντέδρασε καί μάλιστα άγαρμπα . Είπε θυπουργου στό Μέγαρο Μαξίμου , τό τρίτο. Ό έπικάτι που δέν έπρεπε νά πει ποτέ κατά κυβερνητι- σκεπτης του κυβερνητικού Μεγάρου διακρίνει διά
κου άξιωματούχου, καί πάντως είς έπήκοον όλων , Yυμνου όφθαλμού τήν άνακαίνιση πού έγινε στίς
Ένπιον του κινδύνου μιας πιθανής διαρροης της καλαίσθητο γουστο τής συζύγου του κυρίου Μηάμφιλεγόμενης Φράσης του , δόθηκε τότε ή περί
φημος έντολή νά διαβιβασθεί προς τα εςω το μη, καί οί δομές του, προκειμένου, πρτον, νά υπάρχει
( σελ. 7)
αίθουσές του προσφάτως-φέρει τό άναγνωρίσιμο
Γενοκτονία
τν Αρμενίων:
Τό καθήκον
τν διασωθέντων
τοοτάκη- στόσο, πρός άνακαίνιση βαίνουν μαλλον
έντολήν του πρωθυπουργού. Κάτι όχι άπλως αύτο- ενότης άντιλήψεων και, δεύτερον, νά είναι άσφαλινόητο άλλά και άποδεδειγμένα υπαρκτό. Οι παροι - σμενα τα στεγανά της κυβερνήσεως. Μερικές α κουντες είς την 'Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι ό κύρι - ραπολιτικές έπισημάνσεις σέ στήλες φιλικότατων
ος Δένδιας συναντάται κατά μόνας μέ τόν πρωθυ-γιά τήν κυβέρνηση έφημερίδων δείχνουν , άλλωπουργό , πρίν άπό κάθε σημαντική συνάντηση, και στε, ότι στό παρασκήνιο το σπρωξίδι μεταξύ πασοσχεδιάζουν τήν έλληνική άντίδραση άνάλογα μέ τά κογενων συνεργατν του πρωθυπουργου, πάει και
σενάρια . Ό άναστοχασμός του έπεισοδίου μέ τον ερχεται Ο πρωθυπουργός που προήδρευσε χθές
άξιωματούχο, ο όποιος είπε ένπιον τρίτων πράγ -του Υπουργικού Συμβουλίου, τά μετρά όλα αύτά
ματα πού δέν έπρεπε νά είχαν είπωθει ποτε, επ e τόν νά ξελασπνει τήν κυβέρνηση, σπαταλντας
βαίωσε στήν κυβέρνηση και στόν πρωθυπουργό ότι
ή κυβέρνηση χρειάζεται τόν Αυγουστο ρεκτιφιέ , Καί
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
άλλά δέν μιλά. Γνωρίζει άριστα ότι δέν είναι δυναΗ ΦΡΑΣΗ του μαθητή του Μουσταφά Κεμάλ, Άδόλφου Χίτλερ Ποιός θυμάται τούς Αρμενίους; είναι ή
έπιβεβαίωση, ότι το έγκλημα των Νεοτούρκων και των Κεμαλικν έναντίοντων Αρμενίων καί των άλλων λαν,
άνάμεσά τους καίο Ελληνικός, δέν τιμωρήθηκε , άρα μπορεϊ να έπαναληφθεί. Και όπως και έγινε μέ το Όλοκαύτωμα καί μέ τάναζιστικά έγκλήμα
τα, άπό τό Δίστομο μέχριτά Καλάβρυτα και άπό τή Συρία μέχρι τό Αρτσάχ
( Ναγκόρνο Καραμπάχ ) και την Κύπρο. Ή Γενοκτονία των Αρμενίων,
μαζί μέ αύτή έναντίον των Ελλήνων,
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Εναν ίδιότυπο τρόπο άποκτήσεως έσόδων έπενόησε ή Σκωτία. Έναντι ένός εύτελούς ποσού , Τής
τάξεως τν 42 έως 210 δολλαρίων, μπορεί κανείς
να άγοράσει ένα Τετραγωνικό πόδι γής, τό όποίο
μπορεί νά είναι άκατάλληλο για όποιαδήποτε χρή
ση, έξασφαλίζει όμως στόν Ιδιοκτήτη του τίτλο
εύγενείας , γιά τόν όποίο λαμβάνει τήν σχετική περ
γαμηνή άπό την κιβέρνηση του Εδιμβούργου.
. Ο έπιστήμονες άνεκάλυψαν μίαν άπρόσμενα μι κρή μαύρη τρύπα που όνόμασαν Μονόκερων, λό
γω Τής ίδιομορφίας της, δηλαδή τού πολύ μικφού
μεγέθους της και του γεγονότος ότι είναι πολύ κοντά στήν Γή. Ή μαύρη τρύπα βρίσκεται σέ άπόσταση 1.500 έτν φωτός άπό τόν πλανήτη μας,
Απλεια Λυσσαρίδη ,
παραμονή τής Πενταμερούς
κούρέςν στς έκκλησίες
για τά rapid tests
ΑΠΕΒΙΩΣΕ χθές σέ ήλι:ε
κία 101 έτων μία άπό τις σημαντικτερες προσωπικότητες τής Κύπρου , ο άγωνιστής ,
ό πολιτικός, και δ ίατρός Βάσος Λυσσαρίδης. Παραμονές
τής άτυπης Πενταμερούς για
τό Κυπριακό, ό Λυσσαρίδης
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ έχει άλλάξει τήν καθημερινότητα .
τις συνήθειες άλλά και τά έθιμα τν Ελλήνων. Κανονικά άπό σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, θά έπρεπε νά
βλέπουμε νά σχηματίζονται μικρές ή μεγάλες ούρές
πιστν έξω άπό τις έκκλησίες, προκειμένου νά άνά
Συνέχεια στήν σελ. 3.
yουν ένα κερί και να προσκυνήσουν, Ώστόσο, χθές
ύπήρξαν ούρές, όχι όμως πιστν άλλά ίερέων, ψαλτν
και του προσωπικού τν έκκλησιν, πού έκαναν rapid
Συνέχεια στήν σελ.4
σέ Τροχιά γύρω της βρίσκετα ένα άστρο έρυθρός
γίγαντας, σέ ένα σύστημα μέ την όνομασία V723
Mon. Μιά μαύρη Τρύπα μέ μάζα μόνο Τρείς ήλιους
άποτελεϊ μεγάλη έκπληξην δηλνουν οί άστρονόμοι . Οί μαύρες τρύπες, άπό τίς όποίες δέν μπορεί νά δραπετεύσει ούτε τό φς, σχηματίζονται
όταν άστρα πεθαίνουν και ό Ττυρήνας τους καταρρέει βαρυτικά Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες μαύρες
τρύπε, όπως αύτή στό κντρο του γαλαξία μας, σέ
άπόσταση 26.000 έτν φωτό, ή όποία έχει μάζα
όσο τέσσερα έκατομμύρια ήλιοι.
Συνέχεια στήν σελ. 3
pontosnews
Πονηιακά χαπέρα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μέ ένα σμπάρο δύο δυνατές κατραπακιές
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Εύτυχς πού κάποιες Istanbul, παραφθορά τής ρής , μού έστειλε άπό τό Σκάγο το μήνυμα του προέ
και του Μπαχτσελί! Καί Τί
δέν θά έδινα νά ήμουν άπό
μια μεριά καί να τραβούσα
φωτογραφίες Κι έτσι , μέ
αυτά τά συναισθήματα,
μά του γιά τήν άναγνριση στόν καλοκουρεμένο αύχέ - λόμερικές είκόνες προσπων άρχισα νά έπικοινων μέ
-εύαίσθητες- κεραίες κέπια- έκφράσεως Είς τήν Πόλιν ..
. ΗApple παρουσίασε έπίσημα τά AirTags, μία
συσκευή πού έντοπίζει χαμένα άντικείμενα μέσω τής
έφαρμογής Find Myy. Τό AirTags μπορεί νά προσαρμοσθείσέ κλειδιά, πορτοφόλι ή άλλα άντικείμενα
καί παρέχει είδοποιήσεις όταν τά χάνετε. Πρόκειται
γιά μιά μικοή, κυκλική συσκευή μέ τό λογότυπο Τής
Apple στό κάντρο , πού είναι έξοπλισμένη μέ συνδε
σιμότητα Βluetooth. Χρησιμοποιντας τήν έφαρμογή Find My, Τό σύστημα παρέχει άναλυτικές
όδηγιες για τόν έντοπισμό τού χαμένου προϊόντος
σαν Τό μήνυμα. Ο πρόεδρος
δρου τν ΗΠΑ.
Δύο κατραπακές, δηλαΜπάντεν άνέφερε, στό μήνυ- δή , στήν συσκευασία μιάς,
Αμέσως έφερα στό μυατής Γενοκτονίας τν Άρμε
νίων , τήν Κωνσταντινούνα του γιαλαντζί σουλτάκαι τους μορφασμούς πού θά
φίλους , άφ 'ένός γιά νά μονου. Καί σφαγείς καί άρπα- έκανον ότν διάβαζαν τό μή- ραστ μαζί τους τήν ίκανουμα. Φανταζόμουν τά πρό- ποίηση γιά τήν δικαίωση
πολη ς onstantinople , γεs! Ήταν τό πρτο που
άποφεύγοντας τό βαρβαρι- μού χτύπησε στό μάτ ν
σωπα τού Ερντογάν, του
ότον ό άνηψιός μου , περιχα- Τσαβούσογλου, του Σολού
www.pontosnews.gr
Συνόχεια στήν σελ 4
κό, κακόηχο και άπρόσωπο
27-04-2021 .
9' 771108701120 .