Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Δενυτέρα
26Απριλίου 2021
Του νυμφίου . Βασιλέως έπισκ. Αμασείας ίερομ
Σελήνη 14ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.35,-Δύσις 8.11
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 21 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία καίνότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β.
Αριθμ. φύλ . 41942
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΒΑΡΙΔΙΠΑ ΤΟΝΕΡΝΤΟΓΑΝΤΟ Ο0ΜΑΝΠΚΟΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΤΟΝΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝΔΥΣΗ
Από τό <Έάλων στό Ανέστην ή Πόλις!
Ο> στ
Πρτη φορά μετά άπό δεκαετίες, Αμερικανός Πρόεδρος άπεκάλεσε τήν Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη
Εύγε, κ. Μπάιντεν-Ανεγνρισε τήν γενοκτονία τν Αρμενίων-Σειρά έχει ή γενοκτονία τν Ποντίων
ΕΙΝΑΙ μία άπό τις έλάχιστες περιπτσεις,
όπου ή εύφορία την όποία δημιουργεί ή στάσις
και ή δήλωσις του ήγέτου τής μεγάλης δυνάμε
ως, του Προέδρου τν ΗΠΑ, ύπερκαλύπτεται
άπό την λογική-άς τήν πούμε και ψυχρή- πολιτική άνάλυση του κειμένου του . ΟΤζό Μπά ντεν άνταποκρίθηκε στίς προσδοκίες της πολι
τισμένης άνθρωπότητος και άπέδωσε τόν χαρακτηρισμό γενοκτονία στό έγκλημα τν Ν οτούρκων, κατά του θνους τν Άρμενίων.
Τουτοχρόνως όμως έθεσε και δρια, τά όποια
ίσως και κάποιοι έχέφρονες Τουρκοι (οί μή
προσδεδεμένοι στό άρμα του νέο-οθωμανικού
έξτρεμισμού ) μπορούν νά κατανοήσουν . Είναι
σαφές , μετά τό μήνυμα Μπάιντεν, ότι γιά την
Τουρκία τά όνειρα τού Ερντογάν νά άναβισει
τό χαλιφάτο και τήν όθωμανική αυτοκρατορία
Πόλη γλυκιά , πόλη δική μας
Τόλη της γίς καί τ' ούρανού
πόλη χαημός, που "γινε τραγούδ έδδ μήν κλαίς ,
ή Άγια Σοφία, ένα δάχου
πού άκόμα κυλα.
Πόλη γλυχιά , όγαπημένη
είναι βαρίδι πού την άπομακρύνει άπό την Δύσηκαι ούσιαστικς τήν θέτει έκτός τν δομν
της σύγχρονης άρχιτεκτονικής σταθερότητος
και άσφαλείας
ΌΤζό Μπάιντεν άναφέρθηκε στό έγκλημα
πού διέπραξαν οί Όθωμανοί Όλοι γνωρίζουμε
δτι τό διέπραξαν οί λεγόμενοι Νεότουρκοι, μία
φατρία δηθεν έκσυγχρονιστν τής έποχής, οί
όποιοι έπεδίωξαν και τελικος έπέτυχαν τόν περαιτέρω έκβαρβαρισμό του κράτους τους
Ο Μπάιντεν μίλησε γιά Όθωμανούς, άφήνοντας στούς Τούρκους τό περιθριο νά δια χωρίσουν την θέση τους. Κάτι πού ήδη έδειξαν ότι δέν πρόκειται νά κάνουν. Η χρα αυτή
είσαι έχεί χι' όμως
Πόλη χουση, τόλη τοδ ήλιου μήν κλαίς, θά pθει όχαιρός,
πόλη μητέρακ άδελφή
πόλη λυγμός που γιε
Πόλη ζωή , πόλη έλπίδα
πόλη Θεού, τόλη όλο φς
πόλη γλυκιά ,
πού γινες πατρίδα έδ
Μέσα σ' όνειρο σ' είδα ξανά , μήν χλαζς , θ& pθει ό καιρός,
όλο φς όπως ήσουν παλιά
χαί στά μάτια σου
Η Απεικόνισς τής πολιορχουμένης Κωνσταντινουπόλεως πρίν
(Στ. Στανουδάκης) οίμναρέδες στιλσουν τόν ούρανό της .
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λευτέρης Χρυσούνιας!
Πέμπτη φορά στήν
κοουφή της Εύρπης
Ήλήξις τής παρενθέσεως
ΔΥΟ είναι οί πολύ λεπτές χορδές του Προέδρου
Έρντογάν ή παραδειγματική άφοσίωσή του στό γός Εξωτερικν ,Νίκος Δένδιας . Όταν του έθεσε τό
όθωμανικό παρελθόν της Τουρκίας , ή πρτη . Οχι ζήτημα τν όθωμανικν μνημείων, όΕλλην ύπουρ διότι άπαραιτήτως γοητεύεται άπό αύτό, άλλά για- γός τοϋ παρουσίασε έναν πλήρη κατάλογο μέ φωτοτί του έπιτρέπει νά έμφανίζει τόν Κεμαλισμό ς γραφίες άπό σωζόμενα όθωμανικά μνημεία στήν παένα διάλειμμα έκατό έτων στήν μακραίωνη ίστο- τρίδα μας , συντηρούμενα άπό το Υπουργείο Πολι
ρία της γείτονος χρας. Ή βαθεία προσήλωσή του
στήν ίσλαμική θρησκεία , ή δεύτερη . Το μετριο- ξως , ο Ερντογάν είχε έρωτήσεις για μία κατηγορία
παθές Ίσλάμ όρίζει τόν Ταγίπ άπό τά παιδικά του
χρόνια .Όταν έπισκέφθηκε τήν Θράκη ίδιωτικς τό νίκης καί τουΕβρου, όπου το τέμενος Βαγιαζήτ, του
2004 και έπισκέφθηκε ένα τζαμί στό χωριό Άρρια - 14ου αινα . Ό άνθρωπος είναι βαθειά θρήσκος λοινά, άπό όπου κατάγεται ό στενός του συνεργάτης , πόν , χωρίς άμφιβολία, και βλέπει τόν έαυτό του ς
μετέπειτα ύπουργός Μουεζίνογλου, έμεινε ένεός τόν προστάτη τν άπανταχου μουσουλμάνων. Πολστήν θέα ένός μουεζίνη, που βγήκε - στόν μινα- λοί στήν Δύση θεωρουν ότι ο Έρντογάν έργαλειορέγιά νά καλέσει τούς μουσουλμάνους πιστούς σέ
προσευχή . Εμείς για αύτά πήγαμε φυλακή στήν ματικότητα- παράδοξο αύτό , έργαλειοποιεί μέ β Τουρκία! έσκυψε καί ψιθύρισε, έντυπωσιασμένος , ση νετερες άναλύσεις, τήν γεωπολιτική για χάρη
στήν σύζυγό του , Έμινέ. Χρόνια άργότερα, συζη - της πολιτικής έπικράτησης του Ισλάμ Ο Ερντοτουσε μέ τόν Κστα Καραμανλή νά άνταλλάξουν Υάν όνειρεύεται τήν Τουρκία 100% όθωμανική και
έπισκέψεις στά χωριά τους , στήν Πρτη και στά Ρ ζά. Εχετε καλή ρακή έκε , ρτησε χιουμοριστικά γάν όνειρεύεται νά έορτάσει τό 2023 τήν λήξη της
ό'Ελλην Πρωθυπουργός. Οπιστός στήν θρησκεία παρενθέσεως του Κεμαλισμού, όχι τά έκατό χρόΤουρκος Πρόεδρος-όχι σάν κάποιους ύπουργούς
του που άγαπουν τό άλκοόλ καί άλλες άπολαύ- ρει ότι ό Κεμάλ μέ τήν Λωζάννη μίκρυνε τήν Τουρσεις-συννέφιασε ! Γρήγορα, όμως , βρήκε τό χα- κια, ενω η Οθωμανική Αύτοκρατορία του τήν παρέ .
μόγελό του και άπάντηε: <Ρακή; Όχι ρακή! Άρριάν θά πιουμε, Κστα !>.
Προχθές τόν συνάντησε στήν Αγκυρα ό ύπουρ
τισμού: λουτρά , τεκέδες , κρήνες , τεμένη , ΠαραδόΤοαγούδησε τήν Ελλάδα,
μέτάθος μεγαλύτεοο άπό
πολλούς Ελληνες
μνημείων και μόνον: τά τζαμιά! Είδικά της ΘεσσαλοΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ γυμναστής όλων τν
έποχν στό άγνισμα τν κρίκων είναι
δ Λευτέρης Πετρούνιας. ΌΕλλην χρυ
σόςΟλυμπιονίκης σκόρπισε ρίγη συγκι
νήσεως μέ τό πέμπτο κατά σειρά χρυσό
ποιει τό Ίσλάμ χάριν της γεωπολιτικής . Στήν πραγΉχρα πρίν
Συνέχεια στήν σελ. 6
100% ίσλαμική . Οχι κεμαλική καί κοσμική . ΟΕρντοτου Γιργου Κουρή
ΜΠΟΡΕΙ τό εύρ νά κυκλοφόρησε στή χρα μας τόν Ίανουάριο του
2002, στόσο ήταν άποτέλεσμα πολυετν προσπαθειν ύλοποίησης του
όράματος του Κωνσταντίνου Καραμανλη, πού είχε ύπογράψει τήν αίτηση πλήρους ένταξής μας στήν ΕΟΚ
τό 1975, καί ή όποία έπισημοποιήθηκε τήν 1η Ίανουαρίου του 1981. Άκολούθησε ή συνθήκη του Μάαστριχτ,
που ύπεγράφη στίς 7 Φεβρουαρίου
του 1992 έπί πρωθυπουργίας Κωσταντίνου Μητσοτάκη και έθετε τόν όδι κόχάρτη πρός την Εύρωπαϊκή Ενωση . Η τελική φάση της οίκονομικής
σύγκλισης μέ τήν ΕΕ έγινε βάσει κριτηρίων το 1999, έπί κυβέρνησης Σημίτη. Πρό ήμερν έκδόθηκε ένα β βλίο άπό τόν άκαδημαϊκό και πρην
ΠΕΝΝΙΣ
νια έπελάσεως του Κεμαλισμο . Ό Ερντογάν θεωΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
δωσε μεγάλη.
Συνέχεια στήν σελ . 3
. Δέν έχειτέλος ή δικαστική μάχη γιά τό μπαλκόνι της Τουλιέττας στήν Βερόνα Μέχρι πρίν τόξ
σπασμα Τής πανδημίας, περίπου τρία έκατομμύρια άνθρωποι συνέρρεαν στήν μικρή αύλή , όπου
κατά τόν Σαίξτηρ ό Ρωμαΐος φλέρταρε τήν Τουλιέττα. Ο δήμος ήθελε νά μπεί πλαφόν στούς έπισκέπτες , άλλά οί έμποροι τής συνοικίας κέρδισαν
τήν δίκη καί οί τουρίστες θά συνεχίσουν νά είσέρχονται δωρεάν στήν αύλή χωρίς όριο. Τόμέν οίκημα είναι του 13ου αίνος, όμως τό μπαλκόνι προστέθηκε μόλις τόν 20ό αίνα . Ο δήμος έπιθυμούσε
νά έχει τόν έλεγχο τν τουριστν, οί όποΐοι παρεμπιπτόντως δείχνουν έλάχιστο ένδιαφέρον γιά
τό παραπλήσιο μουσείο μέ έκθέματα βασισμένα
στό διάσημο έργο . Άρκούνται σέ μία σέλφι , στό
άγγιγμα του άγάλματος για νά τούς φέρει Τύχη
στόν έρωτα και νά άφήσουν ένα σημείωμα άγά
της στούς γνρω τοίχους Τής αύλής .
Σχέδιο για έξόφληση
τν όφειλν του
Δημοσίου στούς ίδιτες
<Συστημένου πρόσφυγες
μας στέλνει κατά
χιλιάδες τό Βερολίνο
ΝΑπεριορίσει τίς ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου πρός τούς ίδιτες, θά έπιδιξει γιά μία άκόμη φορά ή Κυβέρνησις. Συμφνως πρός τό νέο σχέδιο , θά
δοθεί έκτακτη οίκονομική ένίσχυσις πρός τούς ΟΤΑ,
τά νοσοκομεία και όλους τούς φορείς, στε να έπιτα
χύνουν τίς διαδικασίες άποπληρωμής τν χρεν.
ΝΑ άναλάβει ένα σημαντικό μέρος τν έξόδων διαμονής τν χιλιάδων προσφύγων πού πρόκειται νά
στείλει πίσω στήν Ελλάδα , προτίθεται νά άναλάβει
ή Γερμανία. Σέ μιά προσπάθεια νά περιορίσει τίς άντιδράσεις άπό την μετεγκατάσταση ολων έκείνων πού
έχουν κάνει αίτηση άσύλου στήν Ελλάδα, ή γερμανική
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.4
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα
οι ροδακινιέ της Ημαθίας ταξίδεύουν στήν Bνετία, στήν Μπιεννάλε Της ίταλικής πόλεως προβάλλεται ένα μικρού μήκους άρχιτεκτονικό βίντεο
αντυμένον μέ τήν σύνθεση Strelitziay, εμνευσμένη
άπό τό φυσικό τοπίο της Ήμαθίας . Μέ σύντροφο
Τό θέμεριν, τό μοναδικό όργανο πού παίζεται χω
ρίς νά χρειάζεται νά τό άκουμπάς, ό συνθέτης καί
άρχιτέκτων άπό τήν Θεσσαλονίκη Μάνος Μυλω
νάκης δημιούργησε τό Sstreliziaν μέσα στήν παν
δημία, σέ μία άναμφιβόλως πολύ δύσκολη καί δυστοπική χρονιά. Συνέθεσε, έπίσης, Τό κομμάτι The
Treeman , τό όποίο γράφτηκε και βιντεοσκοπήθηκε στό σπίτι του γιά τήν Παγκόσμια Ήμέρα Πιάνου
2020, και για τόν ίδιο έορτασμό του 2021 τό κομμάτι κCelestial , τό όποίο γυρίσθηκε στήν έπίσημη πρεμιέρα τής άνοίξεως, στις 21 Μαρτίου 2021,
σέ ένα πανέμορφο φυσικό σκηνικό, λίγο έξω άπό
Τήν Βέροια .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Στόν άπόηχο τής Γενοκτονίας καί τής Ίστορίας
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Πανηγυρίζουν οί άπααύτά , ένα σημείωμα τού λοδπαππούς μου στήν Ελλάδα
Είναι ένας λάχιστος φόρος
νταχού Αρμένιοι γιά τήν γίου oίκονομολόγου Άνδρέα γιά νά γλυτσε . Δέν ύπάρ- Τμής στήν μνήμη του .
άναγνριση τής Γενοκτον- Τσιφτσιάν , γιά τόν παππού
ας του λαού τους άπό τους
βαρβάρους . Μ έμες , oι άδελ- γκλόνισε . Καί τό μοιράζομα
χει σέ κανένα βιβλίο ή ίστορία του . Δέν θά τήν διαβά- λη, άπό τήν θεοδοσιούσετε κάπου άλλου. Υπάρχει , πολη ή άλλις Ερζερούμ
Έφτασε στήν Πότου . Το διάβασα καί μέ συφοί τους , ριγήσαμε βλέπο-μαζί σος, άγαπητοί, σήμερα, όμως, στήν Ψυχή μας μέσα (Έρζ- Ρούμ, ή πόλη τν Ρω
ντος την Πόλη μας νά άναφ Μεγάλη Δευτέρα, σέ έποχές άπό Τις άφηγήσεις του . Δέν μιν , για νά πάρα τό πλοίο
ρεται στό σχετικό έγγραφο δοκιμασίας .
μέτό όνομά της: Κωνσταντινούπολις! Άντίδωρο σέ όλα αυτή τήν φωτιά " πέρασε, κ
μιλούσε πολύ ό παππούς
γιά τήν Εύρπη . Από έκεϊ
Άλλά τήν δική του ίστο- κρατάει ή σκούφια μας, Από
Συνέχεια στήν σελ. 4
www.pontosnews.gr
. Κάπως έτσι , μέσα σ
ρία θέλω νά σας διηγηθ .
26-04-2021