Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7348
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τιμή : 1.006
Μείωση
Οι Παγίδες
με τα τεκμήρια και
τis αποδείξειs
φόρου 40%
για εργασίεs
ανακαίνισns
ή ενεργειακής
αναβάθμισns
ακινήτων
τούς , συνταξιούχους,
Με αυστηρούς κό.
φτες θα εφαρμοστεί η αγρότες, επαγγελμα
απαλλαγή από τα τεκ.
μήρια και την υποχρέ- μενους και ιδιοκτήτες
αποδείξεων Πou έχουν τα εξής
προκύψει με ηλεκτρονικές πληρωμές ,
τίες-αυτοαπασχολού200)
' δήλωσης
ακινήτων προκύπτουν
φόρου
Έκπτωση
έως και 40% στο
Φόρο φυσικν προσπων για εργασίες στιγμή που το ίδιο το
ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης
ακινήτων , προβλέπει
η απόφαση του
υπουργείου Οικονομι
συνέχεια στην 11
Εξαιρούνται από τον
υπολογισμό του πραγ.
ματικού εισοδήματος
επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμε
δαπάνες
υπουργείο Οικονομι
κν αναγνωρίζει ότι 2
στους 10 φορολογού- νες
μενους δεν έχει κατα.
φέρει για τα περυσινά
εισοδήματα να συγκεντρσει το απαραί .
τητο ποσό αποδείξεων
με ηλεκτρονικές πλη- γήσεις και οικονομικές
ρωμές για να μην τους
επιβληθεί
φόρου 22%.
Από μία δεύτερη ανάγνωση της τροπολογίας noυ κατατέθηκε
στη Βουλή και αφορά 19.
εκατομμύρια μισθωμε
ηλεκτρονικά μέσα πλη ρωμής , τα nooά που
έλαβαν οι πολίτες έως
έκτακτες αποζημισεις, αμοιβές, επχορη.
λοιπους rολίτες το
απαιτούμενο ποσό δαrανν με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής εξακο λουθεί να αντιστοιχεί
σε ποσοστό 30% του
και ακίνητη περιουσία
με αντατο όριο αποδείξεων τις 20.000
Οι κερδισμένοι
από τα nέντε
στο πλαίσιο των εν σχύσεων που χορηγήθηκαν
αντιμετπιση των συ νεπειν του κινδύνου
διασποράς τοου COVID.
ευρ .
πέναλτι
Σε περίπτωση , που
το δηλωθέν ποσό με
ηλεκτρονικές συναλματος που προέρχεται λαγές είναι υψηλότερο
του 20% του πραγματι κού εισοδήματος που
συνέχεια στην 10
μέτρα για
την επανεκκί.
πραγματικού εισοδήαπό μισθωτή εργασίασυντάξεις , επχειρηματική δραστηριότητα
τns οικονομίαs
Για όλους τους υπόΜέτρα που θα δ .
σουν θηση στην οι .
κονο μικ ή
δραστηριότητα λαμ.
βάνει η κυβέρνηση
στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες που δοκιμάστη.
καν απότην
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 7:
<Κόβονται>
οι μισές
επιχειρήσειs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9