Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lt Βρυτής -Νικόλαος Καραθάνος 1951-197* Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυμίδου 1. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6380-12.340
0,50 ε
Προχωράει με αργά βήμαα .
Νέα συζήτη ση στις 26/4
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ
Η νέα σιδηροδρομική γραμμή
Θεσνίκης- Καβάλας και γιατί
αφορά ολόκληρη την ΠΑΜΘ
Φεστιβάλ Τανν Μικρού Μήκους Δράμας
Κινηματογραφοθεραπεία
με αφορμή την υποψήφια
για Όσκαρ ταινία
του Τόμας Βίντερμπεργκ
Από την Ένωση Ελλήνων Φυσικν
για ορισμένες μόνο ειδικότητες
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
η προκήρυξη προσλήψεων
στις Φυλακές Νικηφόρου
Ετήσιο μοριοδοτούμενο
επιμορφωτικό πρόγραμμα
στην Ειδική Εκπαίδευση
Σε καλή εξέλιξη το σύνολο των έργων από το Υπ. Πολιτισμού
Δηλσεις του προέδρου του ΤΕE Αν . Μακεδονίας στον Πρωινό Τύπον
Τοποθετήθηκε το ικρίωμα για
τα έργα ανα στή λωση ς του τεμένους
στην πλατεία Δικαστηρίων
Προβλήματα στην εφα ρμογή
του εξοικονομ σε ζητήματα
συνιδιοκτησίας
Ένας νέος χρος πολπισμού που θα αποδοθεί στην πόλη
για εκθέσεις και άλλες εκδηλσεις
-Πουλίδης Ζητάμε διευκρνίσεις σχετικά μετις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστους χρους
Εν ανομονή του νέου προγράμματος με νέα δεδομένα και κριτήρια
Του Θανάση Πολυμάνη
- Ε ΕΞΕΛΕΗ βρίσκοντα τα έργα συντή4ρησης και αναστήΙ Του Θανόση Πολυμένη
ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς το Υπουργείο
-Περβάλλοντος και Ενέργειας
απέστελε το Τήμα Αν . Μακe1 δοίας , του Τεχνικού Επιμελητηρίου
1 Ελλάδος (ΤΕΕ ΑΜ, σχεικά με το
! ζήτημα της συναίνεσης ιδιακτητν
1 για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας (πx εξωτερική θερμομόνωση
σε κονόχρηστους χρους
Όπως αναφέρεται στην επιστολή
! του ΤΕΕ AM , στα δκαιολογητικά
Ι που υποβάλλονται για την έγκριση
1 εργασιν δάμησης μικρής κλίμα! κας , όπως για παράδειγμα η εξωτεροή θερμομόνωση ται συναίνεση των συνιδιοκτητν Χωρίς να
1 κατακν , περλαμβάνεται η δήλωση συναίνεσης συν -προσδιορίζεται ποσοστό . Η προηγούμενη απόφαση απ'
! διοκτητν του αανήτου , εφόσον οι εργασίες πραγματο- αυτήν που αντικαταστάθηκε από το 2020, αναφερόταν
Ι ποιούνται σε κονόχρηστους χρους .
Σύμφωνα με την επιστολή του ΤΕΕ AM , η απαίτηση ηθεί η συγκεκριμένη εργασίας , ή όπως ορίζeι ο κανον
για συναίνεση των συνιδιοκτητν , γενικά , χωρίς ανα- σμός της πολυκατοκίας-.
φορά σε ποσοστό ή κανονισμό οροφατησίας , έχει απο
τελέσει
διαμάχης και εντάσεων
σε περαττσεις υλοποίΠρωινό Τύπο- ο πρόεδρος του
ΤΕE AΜ κ. Παυλίδης επισημαίνει
ότι "αυτό Υνεται , επειδή έχουμε
πολλές περιπσεις προκειμένου
να βγάλουν άδεια δόμησης μι κρής κλίμακας για να πραγματοποιήσουν
κοινόχρηστους χρους στα πλαί σια των εργασιν του εξοικονομ-αυτονομ , και επειδή
θεωρείται κονόχρηστος χρος .
υπάρχει ένα σημείο στη σχετική
νομοθεσία , στην οποία αναφέρεται γενικά όι πρέπει να απαιτείης του τεμένους Αράπ
στην πλατεία Δκ στηρίων στην πόλη της
Δράμας . Ηδη , η pτη
εργολαβία , βρίσκεται σε
εξέλιξη από τις αρχές του
2020, και αpορά στην
αποκάλυψη και συντήρηση του ζωγραφοού δάκοσμου στο εσωτερικό ,
προηγούμενες ημέρες , στήθηκε και το μέχρι τέλος του 2021 και στη συνέχεια να
κρίωμα για την αναστήλωση του ιτρίου .
Η αναστήλωση του κτιρίου αφορά τη
δεύτερη εργολαβία από τον ανάδοχο, η μουσουμανική συνοκία της Δράμας και
οποία ξεκινάει αυτές τις ημέρες και είναι το είναι χαρατηρισμένο ως διατηρητέο μνηδεύτερο έργο.
Όπως έχου με ήδη δημοσιεύσει επανει
λημμένα , με την πλήρη ατοκατάσταση του
τεμένους , ο χρος αυτός θα μετατραπεί σε
έναν σύγχρονο χρο πολιτισμού για την
πόλη της Δράμας, ικανόνα φιλοξενήσει εκ θέσεις ζωγραφής και φωτογραφίας αλλά ίσταμένη Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέ
και άλλων τενν , παρουσάσεις βιβλίων , ρων Μνημεία του Υπ. Πολιτισμού κα.
εν θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα κα Μερτζάνη, σημενει ότιατο έργο της συνσυνέδρια και άλλες εκδηλσεις
Να σημεωοθεί ότι το τέμενος ανήκει στην χωράει πάρα πολύ καλά. Αποκαλύπτεται
δοκτησία του Δήμου Δράμας , και οιεργα - κα συντηρείται ο ζωγραφκός διάκοσμος ,
σες συντήρησης και αναστήλωσής του, γίνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του
Υποuργείου Πολτισμού
παρεμβάσε
ΦΩΤΟ Π.Τ
Η ολοκλήρωση των εργασν αναμένεται
στοδοθεί στο Δήμο Δράμας, Το ΑράπΤζαμί
χτίστηκε την περίοδο1 850-1875 στην παλιά
μείο από το 2001 και ανή και στο Δήμο Δρά
μας . Παλαιότερα πέρασε από διάφορους
δοκτήτες και είε χρησιμοποιηθεί ακόμα
και ως ωδείο .
Τέλος του 2021
Μιλντας στον Πρωνό Τύπο- , η προ
σε πλειοψηφεκό ποσοστό 67%, προκεμένου να υλαποισελ 4η
αντυείμενο
παρεμβάσεων
ενεργειακής αναβάθμισης κατοικν μέσω ε Ι κατάστασης εξωτερικής
θερμομόνωσης όπου
Ι δεν συναινεί το 100%
1 των συνιδιοκτητν.
Και η επιστολή καταλήγει Το Τεχνκό Επιμελητήριο Ανατολεκής
Μαεδονίας, με δεδο μένη και απατητη από
το νόμο της βεβαίωσης
μηχαικού ότι δεν αλλοινονται α όψεις, ότι δεν
θέγονται τα φέροντα
στοοεία των όψεων κα
του κτιρίου και ότι τη
ρούνται οι παλεοδομκές
διατάξεις, απέστειλε επισταλή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας. επισημαίνοντας το πρόβλημα και.
προτείνοντας την επανε ξέταση της εν λόγω ανα
φοράς στη συναίνεση
των συνδιοκτητν τόσο
σε ότι αορά τις εξωτερικές θερμομονσεις
όσο και σε ό,1 αφορά γενικά τις εργασίες σε κοι νόχρηστους χρους , και
τον προσδιορισμό πλει
οψηφκού ποoοστού συ
νιδιοκτητν ή άλλως,
όπως ορίζεται στον κανονισμό της οροφοκτησίας
Παυίδης Πρόβλημα με
τις συνιδιοκτησίες
τήρησης του εσωτερικού διάκοσμου προ Καλό Πάσχα!
εν παράλληλα δουλεύ ουμε και στα λίθνα
μέρη του χρου .
Καλή Ανάσταση!
Με υγεία , αγάπη,
πίστη και ελπίδα
σελ4η
για ένα καλύτερο
αύριο!
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας
Γεργιος Παπαδόπουλος
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρoωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 1 7-30-20:30, εκτός aπόγευμα Τετάρτης
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοιτη Ιστρικής σχολής Α.Π.Ο.
Eιδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΜΜλντας στον
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 69774 22 184
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΙ ΤΟΓΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Καθημερινές: 1000-1300 και 1 8:0020:00 (εκτός Ττόρτης
Σαββατοκίρισκα κλειστά
Η ταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
- Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
(Παραλαβή παράδοση κατ' oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας..
ΑΕΡΙΟΝΘΡΑΚΗΣ. ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφδpων Αξoωματικν 124, Δράμο , Τ.Κ . ό6100
T 2521 032 269 1eannibratinpn. om! www.aorionthraks.gr
ΠΡΩΝΟΣ
3es 043 791 / 2521 104562
(ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα