Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24- Κυριακή 25
Αποιλίου 2021
Του Λαζάρου. 'Ελισάβετ όσίας. Τν Βαϊων
Σελήνη 12ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 638-Δύσις 8.09
Αριθμ. φύλ . 41941
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και ανεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β.
ΗΒΟΥΛΗ ΚΑΤΗΡΗΣΕΤΟΝΕΑΥΤΟ ΤΗΣ-ΗΠΛΙΤΙΚΗ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ
Ποιούς πολιτικούς προστατεύει
κατά βάθος τό άκαταδίωκτο
Καί γιατί άπαλλάσσει τούς ίατρούς άπό τήν ίδιότητα του μάρτυρος
ένπιον της δικαιοσύνης ή προανακριτικν έπιτροπν
υσίας (TAΙΠΕΔ). Επειδή άρχικς κητή της ΕΛΣΤΑΤΑνδρέα Γεωργί ύπήρχε άπροθυμία συμμετοχής ξ νων άξιωματούχων έμπειρογνω- λόγηση καί νά δσουν τό απράσινο
μόνων στά διοικητικά του συμβού-φ έκταμίευσης τής δόσης.
λια οί Τόμσενν τής έποχής έπέβαλαν μέ ντιρεκτίβα τό άκαταδίωκτο
για να εύρουν πρόθυμους άλλοδαπούς να κβγάζουν στόσφυρί την
περιουσία τού έλληνικού δημοσίου. Το θράσος τους έκείνες τις έποχές έφθασε στό σημείο νά άπαιτούν,
ς προαπαιτούμενο άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση τήν άθωση άπό
την έλληνική δικαιοσύνη τού διοιΤου Μανλη Κοττάκη
θιά, τροπολογία μέ την όποία ήρετο
τό άξιόποινο τν παρανόμων πρά
ξεων τν Διοικητν και έπαυαν οί
ου γιά νά όλοκληρσουν την άξιοΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ διοικητική μας
ίστορία τρείς φορές έχει νομοθετηθεί άκαταδίωκτο κρατικν άξιωμα - Η ιωςεις πρίν φθάσουν στό άκροατήτούχων , καιαύτές, όχι πάντοτε στήν
ίδια μορφή. Η πρτη τό 1994 δταν
τό νεοσύστατο ΑΣΕΠ του άείμνη- Είχε άσκηθεϊ μέν ή δίωξις, άλλά
στου-μέτιμούσε μέ τήν φιλία τουΣάκη Πεπονή είχε άσκήσει ποινι
κές διξεις έναντίον διοικητν ΔΕ
Κο για παράνομες προσλήψεις . θετήθηκε τό άκαταδίωκτο ήταν έπί
Άλλά ή Χαριλάου Τρικούπη είχε ΣΥΡΙΖ κατόπιν άπαιτήσεως τής
άλλες άπόψεις . Μέσα σέ μιά συνεδρίαση ψηφίστηκε, μεσάνυχτα βα - Ίδιωτικοποιήσεως Δημόσιας Περι
ριο. Επρόκειτο, άς πουμε, γιά άκαταδίωκτο προχωρημένης μορφή .
Η τρίτη φορά πού νομοθετεΐται
διοικητικό άκαταδίωκτο είναι τρα, σήμερα . Ίδία πρωτοβουλία . Η
διάταξις πού νηφίσθηκε προχθές
βράδυ άπό τήν έθνική άντιπροσω πία δρίζει δτι κτά μέλη τής Εθνικής
Έπιτροπής Προστασίας της Δημόσιας'Υγείας έναντι τουκορωνοίού,
δέν πρόλαβε νά παραγάγει έννομα
άποτελέσμαα: δικαστική έτυμηγορία . Η δεύτερη φορά πού νομοτρόικα όταν συστάθηκε τό Ταμείο
Συνέχεια στήν σελ.4
τής Μύρνας Νικολαίδου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέα χαμηλότοχα
δάνεια γιά τίς
έπιχειρήσεις
Υπό πίεση ή συστημική κεντροδεξιά στήν ΕΕ
Ο Σταύρος Ξαρχάκος τιμά
τό δημοτικό τοαγούδι
ΜΠΟΡΕΙ όλα τά βλέμματα νά
είναι στραμμένα στήν πρόοδο των έμβολιασμν στήν
ΕΕ και όλο τόν κόσμο , στόσο ήδη καταγράφονται σημαντικές άλλαγές στήν εύρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Άλλαγές, πού άν έπιβεβαιωθουν
και στίς έρχόμενες κάλπες ,
θά κλονίσουν συθέμελα τά
συστημικά πολιτικά κόμματα
και δή τά κεντροδεξιά . Στήν
Γερμανία , οι έξελίξεις είναι
συνταρακτικές . Η 166χρονη
παντοκρατορία της Μέρκελ
καί της Χριστιανικής Ένσεως φαίνεται ότι βαδίζει πρός
τό τέλος της. Οί δημοσκοπήσεις δείχνουν γιά πρ - νίας, συμπεριλαμβανομένων των 16 της Μέρκελ.
τη φορά τό CDU-CSυ νά ύπολείπεται των Πρασί - Στήν Γαλλία το σκηνικό έπίσης μυρίζει άνατρονων έν όψει των όμοσπονδιακν έκλογων της πή και μάλιστα μεγάλη . Η υποψήφια της άκροδε26ης Σεπτεμβρίου . Η δέ υποψήφιά τους Άννα- ξιας Μαρίν Λέ Πέν βρίσκεται γιά πρτη φορά τολένα Μπέρμποκ, άν καί χωρίς σημαντική πολιτική έμπειρία , φλερτάρει μέ τήν θέση της Καγκελ- τήν δίδουν μιά άνάσα πίσω άπό τόν Γάλλο Πρόελαρίας σέ μια έπόμενη κυβέρνηση συνασπισμού . δρο Εμμανυέλ Μακρόν στόν β ' γυρο των έκλογν
"Όσο για τό έσωτερικό της Χριστιανικής Ένσε - της έπόμενης Άνοιξης. Υπενθυμίζεται ότι σέ
ως , το κλιμα είναι κάτι παραπάνω άπό τεταμένο . όλες τίς άναμετρήσεις μέ τήν άκροδεξιά, οί ΓάλΌ έμφύλιος άπεφεύχθη κυριολεκτικς τήν τελευταία στιγμή, καθς ό δημοφιλής ύποψήφιος των
Χριστιανοκοινωνιστν Μάρκους Σέντερ άναγκάστηκε νά
ύποχωρήσει έναντι του έκλεκτού της Μέρκελ, Άρμιν Λάσετ. Ένα όμως κακό άποτέλεσμα στήν έκλογική άναμέτρηση του φθινοπρου
μπορει νά πυροδοτήσει τήν
βραδυφλεγή βόμβα πού και ει στό έσωτερικό της Χριστιανικής Ένσεως, προ καλντας ένα άνευ προηγουμένου ρήγμα στούς Γερμανούς
Συντηρητικούς που ουσιαστικά βρίσκονται στήν έξουσία τά 52 άπό τά 72 χρόνια
της μεταπολεμικής ΓερμαΞΕΚΙΝΑ ή ύποβολή αίτήσεων γιά την
χορήγηση έπιχειρηματικν δανείων
έγγυημένων άπό το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων , τήν διαχείριση
του όποίου έχει άναθέσει τό 'Υπουργείο
Αναπτύξεως και Επενδύσεων στό Εύρω παϊκό Ταμείο Επενδύσεων . Τό Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προύπολογισμό 100 έκατ εύρ άπό πόρους ΕΣ
ΠΑ 2014-2020 ( Επιχειρησιακό Πρόγραμ
μα ΕΠΑVΕΚ), και μέσω πέντε χρηματοπιστωτικν ίδρυμάτων θά χορηγηθούν
περίπου 500 έκατ. εύρ σέ έγγυημένα
(σελ. 11)
Συνέχεια στήν σελ . 2
Η Η4ρ0νη Άνναλένα Μπέρμποχ
Τόν Ιούλιο
τά πρτα
Εύρωομόλογα
Οι εύρωβουλευτές
προειδοποιούν τήν Τουρχία
τα μέ άναστολή τν
ένταξιακν διαπραγματεύσεων
σο κοντά στήν έξουσία , μέ τις δημοσκοπήσεις νά
του Κστα Κόλμερ
ΚΑΤΟΠΙΝ άρσεως τν άντιρρήσεων
του Γερμανικού Συνταγματικο Δι καστηρίου, για τήν έπικύρωση της
έκδόσεως κοινού εύρωπαϊκού χρέους 750 δισ. εύρ ύπό του Εύρωπαϊκου Ταμείου Άνακάμψεως , οι άγορές
κεφαλαίου άναμένουν τήν έκδοση
τον πρτων εύρωομολόγων στά μέ σα του προσεχούς καλοκαιριού.
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
λοι ψηφοφόροι παραδοσιακς συσπειρνονταν
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Παπαγγελόπουλος
κατά Μιωνή
H οίκογένεια
τν Λεκαίων
έθυσιάσθη
στόν Αγνα του 21:
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ως έκτούτου, ή Εύρωπαϊκή Επιτροπή θ' άρχίσει μετά τόν Ίούλιο νά
διοχετεύει κεφάλαια στίς χρες της
"Ενωσης-δίως σ' αυτές που έπλήγησαν ίδιαιτέρως άπό τήν πανδημία του
Κινεζοϊου (Ιταλία , Ίσπανία, Έλλάδα)
για την διενέργεια έπενδύσεων πρός
ΗΧΘΕΣΙΝΗ κατάθεσις του έπιχειρηματία Σάμπο Μ ωνή στήν άνακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του
Είδικού Δικαστηρίου, Κωνσταντίνα Άλεβιζοπούλου ,
γιά την ύπόθεση Novartis προεκάλεσε τις έντονες άντι
δράσεις του πρην άν . ύπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου καθς και της δημοσιογράφου
Γιάννας Παπαδάκου . Ο κ. Παπαγγελόπουλος δήλωσε
ότι κ. Μιωνής, όπως έπραξε προχθές και δ πρην
φ Ο Καναδός
ήθοποιός Τζαίημς Ντούχαν
(1920-2005) ,
γνωστός άπό
Τόν ρόλο του Α'
μηχανικού του
άστροπλοίου
Εντερπράιζ
τής σειράς Star
Trek, έχει άνακηρυχθεί έπίτιμος διδάκτωρ άπό
Πανεπιστήμιο του Μιλγουκι. Όχι διότι ήταν καί
στήν πραγματικότητα μηχανικός , άλλά διότι ένας
πολύ μεγάλος άριθμός φοιτητν έδήλωσαν ότι παρακολουθντας τήν σειρά έπιστημονικής φαντασία, ή εύρηματικότης Τήν όποία έπεδείκννε ό μηχανικός Σκόττυ, τόν όποίο ένεσάρκωνε Ντούχαν, τους
έστρεψε πρός Τις θετικέ έπιστήμες καί τους έκανε νά
θέλουν νά γίνουν μηχανολόγοι . Νά σημειωθεί ότι ό
Ντούχαν, ς στρατιτης μετείχε στήν άπόβαση
τής Νορμανδίας όπου έδέχθη μιά γερμανική σφαίρα
ή όποία σταμάτησε προσκρούοντας στήν άσημένια ταμπακιέρα του Ίσως ή μόνη περίπτωσις στήν
όποία τό κάπνισμα άπέβη σωτήριο.
Γονείς
καί παιδιά έπεσαν
πολεμντας
ήρωικς
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ηπροτομή του Μητρου
Λέχχα, ή όποία εύρίσκεται στήν
χεντρική πλατεία τν Αχαονν
του Ελευθερίου
Γ Σκιαδά (σελ. 6)
Συνέχεια στήν σελ. 6
Ποντιακά χαπέρά .!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ή Γενοχτονία τν Αρμενίων , στίγμα τής άνθρωπότητος
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Τά παιδικά και τά έφη- του , ή Ανar, φίλοι και φίλες έφτιαχνε τόν καλύτερο πα- περισσότεροι γάμοι νά γίνονται μεταξύ νέων μέ άρμενιπαρέα μέ Αρμενίους . Πολλοί παρές . Παιδιά οίκογενειν ή περιοχή . Καί μέ Τόν Οβα- κή καταγωγή . Κρατούσαν
νές Μπερμπεριάν φτιάξομε τήν Υλσσα τους και τήν
μιλούσαν μεταξύ τους , τη
ρούσαν τά έθιμά τουs ,έχαν
τήν δική τους, την κάρμένικην έκκλησία και τήν δική
τους ποδοσφαιρική όμάδα,
βικά μου χρόνια τά πέρασα στις παιδικές και Τίς έφηβικές στουρμά καί μοσχοβολούσε
άπό τους φίλους μου ήταν καλν , οί γονες τους κατακάρμενάκια , όπως τούς ξιωμένοι έμποροι, έξαιρετι - τό πρτο μας μουσικό συκοί χρυσοχόοι , μερακλήδες γκρότημα , που ύπάρχει μέάποκαλούσαμε στίς παρέες .
0Όβανές, ό Σαρκίς , ό Ρουπίν, ό Τιγράν, ό Μπογός, δ σοδέψε.
Άράς, δ Χοβσέπ, Σέρκος, δ
κρεοπλε, iκανότατοι βυρ- Χ
χρι καί σήμερα!
Ένα έστιατόριο στήν Κωνσταντινούπολη δημιούργησε <φούσκεςν προκειμένου νά προσφέρει
στούς πελάτες του ένα δείπνο στόν Βόσπορο , χωρς
Ήταν μιά παροικία πολύ δεμένη , μέ Τις οίκογένειες
Μικιρδίτς, ή Ίσκου , ή Βαρ- οίκογένεια Χατσατουριάν, νά φροντίζουν έτσι στε oί
www.pontosnews.gr
Δίπλα στό σπίτι μας , ή
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνόχεια στήν σελ. 12
24-04-2021