Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

16oC, 21:00

14oC - Υγρασία 76%-97% - Άνεμοι: Α-ΒΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:50 - Δύση ηλίου: 20:26

€0.80

Ðåñß ôçò áëëáãÞò ôïõ êüóìïõ

Τι είναι το σημαντικότερο που θα κρίνει μια μακροχρόνια συλλογική προσπάθεια; Κάποιοι απαντούν, η ποιότητα των συνεργατών, εννοώντας τις ικανότητες που σχετίζονται με γνώσεις και με την επεξεργασία αυτών των γνώσεων. Κάποιοι λένε, η ηγεσία που εξασφαλίζει την καθοδήγηση και το συντονισμό των προσπαθειών. Κάποιοι λένε, η υπακοή στην ηγεσία, η οποία, ελαφρώς διαφορετικό ζήτημα από
το προηγούμενο, έχει να κάνει με την πίστη στον ηγέτη, που ακόμη και μέτριος μπορεί να πετύχει σημαντικά αποτελέσματα απλώς μέσα από τη δύναμη του συντονισμού. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ & ΜΕ ΨΙΘΥΡΟΥΣ•Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ•ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 24 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5343

ΣΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΕΦΕΣΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Ρ. ΚΡΑΤΣΑ

Äßíç åíóôÜóåùí & ðñïóöõãþí

Ôï óêåðôéêü ôçò áðüöáóçò
ãéá ôéò áðïöÜóåéò ôïõ ÖÏÄÓÁ

ÌðÜëùìá óôï ìðÜëùìá óôçí å.ï. Ëåõêßììçò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κι ενώ η περιφερειάρχης δηλώνει ότι θα προσφύγει στο ΣτΕ ώστε να ανατρέψει την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, το
σκεπτικό της απόφασης αποκαλύπτει ττην προβληματική
συγκρότηση του διαβαθμιδικού
ΦΟΔΣΑ.
ΣΕΛΙΔΑ

Ôóïõ÷ôåñÜ
ðñüóôéìá
óå Ýìðïñï
ãéá ðáñáâÜóåéò
ôïõ click away 9»

5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αποκαταστάθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το κομμάτι του δρόμου στο Πέραμα που είχε υποστεί
καθίζηση. Στο σημείο τοποθετήθηκαν ογκόλιθοι και μπετόν με διπλή στρώση πλέγματος, προκειμένου να περιοριστεί
η ζημιά και να εξασφαλιστεί η κίνηση σε ένα δρόμο με αυξημένη οδική κυκλοφορία. 9»

Áêüìá 130 êëåéäéÜ
ðáñÝëáâáí ïé äéêáéïý÷ïé
ôùí Åñãáôéêþí Êáôïéêéþí 3»

Îå÷ùñßæåé ôï íôÝñìðé
ÏÖÁÌ - ÁÅ Ëåõêßììçò
ãéá ôçí ôÅèíéêÞ 13»

Ï ðñ. õðïõñãüò Ë. ÃñçãïñÜêïò
ãéá ôç äßìçíç íïóçëåßá ôïõ
óôçí ÅíôáôéêÞ ìå covid-19! 8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα