Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Απριλίου
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7347
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 23 10 952233
Τιμή: 1.00ε
Ενεργοποίηση
κυκλοφορίαs
με τον μήνα
-Τi ηληρνουν
όσοι κάνουν άρση
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7:
Τα κριτήρια για τουs δικαιούχουs,
Χιλιάδες επιχειρήσειs εκτός
ακνησίas
Στην τελική ευθεία
βρίσκεται το υπουργείο
προκειμένου τις επό .
μενες ημέρες να καταλήξει στους όρους
επιλογής των δικαιού
χων της Επστρεπτέας
Προκαταβολής 7.
Το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες αυξή.
θηκε κατακόρυφα το
ενδιαφέρον επιχειρή
σεων και επαγγελματιν , εκτόξευσε μέσα
σε μερικά 24ωρα τις
συνολικές αιτήσεις
εισπράξουν τα χρήματα την Μ. Εβδομάδα , με ελάχιστο
ποσό καταβολής τα
1.000 ευρ ανά δι
καιούχο. Οι δικαιούχοι
θα μοιραστούν τα περί
που 1 δις ευρ , με κρι τήριο κυρίως τον τζίρο
τους . Αυτό σημαίνει
ότι και πάλι αρκετές
επχειρήσεις και επαγ.
γελματίες θα μείνουν
εκτός επιστρεπτέας ,
ακόμα και αν είχαν μεί .
νει κλειστοί για μήνες .
Κυριότερος
φτης . παραμένει το
κριτήριο της πτσης
του τζίρου του
έναντι
καθς στο υπουργείο
Οικονομικν πρέπει να
βρουν ένα τρόπο να
μοιραστεί δίκαια το
κονδύλι του 1 δις
Οικονομικν ,
Αντίστροφα μετρά ο
χρόνος για την ενεργοποίηση των τελν
κυκλοφορίας με τον
μήνα . Χωρίς κάποια
χρηματική ποινήν
6πως ίσχυε προηγούμενα χρόνια, εκείνοι.
που θα θελήσουν να
βάλουν σε κίνηση τα στις 704.464 . Αυτοί θα
αυτοκίνητά τους θα
συνέχεια στην 11
λοίπων , το υπουργείο
Οικονομικν επχειρεί
να εντάξει στους τελι κούς δικαιούχους που
θα ανακοινσει τις
μέρες ή
περιμένουν τις επόμενες ημέρες να μάθουν
εάν έφτασαν "στην
τηγή . Από το σύνολο
των αιτήσεων , περίπου
οι μισές αναμένεται να
εγκριθούν και οι επι
χειρήσεις και οι επαγγελματίες να λάβουν ευρ.
την ενίσχυση .
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό , οι δι.
καιούχοι
φορίες , για τις δύο
πρτες κατηγορίες
πou βρίσκονται σε
αναγκαστική αναστολή
και πολλούς
μήνες , θα διατεθούν
αυξημένες ενισχύσεις
(από 2.000 ή 4.000
ευρ και άνω).
Αρκετές από αυτές
τις επιχειρήσεις β βαια είχαν αποκλειστεί
από τον προηγούμενο
κύκλο της επστρε
ππεας λόγω "πλασματι
συνέχεια στην 10
2019,
Διαγραφή
χρεν στο
Δημόσιο
επόμενες
ρες -εναλλακτικά ή
και όλους μαζ :
1. κλειστές επιχειρήσεις Εστίασης
2. επχειρήσεις του
Τουρισμού ή και των
Μεταφορν
3. πρακτορεία ΟΠΑΠ
4. οχολές οδηγν
Σύμφωνα με πληρο
Για το λόγο αυτό,
ασχέτως του τζίρου ή
με πιο ευνοϊκούς
όρους έναντι των υποΕκτοξεύτη καν
σεων του Δημοσίου
και των φορέων κοινω.
ασφάλισης,
λόγω της απαλλαγής
του οφειλέτη από τα
χρέη σε περίπτωση
πτχευσης, προβλέπει
υπουργική, απόφαση
που δημοσιεύθηκε σε
εφαρμογή του νέου
πτωχευτικού κδικα.
Η απαλλαγή, αφορά
τόσο τους ιδιτες όσο
και τα νομικά πρόσωπα
συνέχεια στην 2
των ηλεκτρονικν
σούπερ μάρκετ
το πρτο τρίμηνο
του 2021
γικής
Σελίδα 9