Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
23Απρλίου 2021
Πρότων Βαίων. Γεωργίου του τροπαιοφόρου
Σελήνη 11 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.39,-Δύσις 8.09
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 23β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές καί μεταβλητοίάνεμοι Θερμοκρασία έως 18β.
Αριθμ. φύλ . 41940
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΝΩΗΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΑTΙΜΩΡΗΤΙ ΤΙΣΠΟΡΕΙΕΣ.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΙΤΑΚΟΡΩΝΟΠΑΡΤY, ΤΩΡΑ .
Περιφορά Έπιταφίου χωρίς πιστούς!
Μά καλά, δέν ντρέπεσθε;
πιστοι
Ώ ΠΙκρόμου Εαρ! Τήν άπόφαση άνεκοίνωσε ή κυβερνητική έκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελνη, ή όποία θεωρεί τήν Ορθοδοξία παρελθόν καί όχι μέρος της έλληνικής ταυτότητος
χθηκε κάθε μορφής παραβίαση στήν λεωφόρο Αλεξάνδρας , έν
τν περιοριστικν μέτρων άπό
άριστερούς, άναρχικούς και τα
ραξίες και έξαντλεί τήν.αύστηρότητά της στήν Εκκλησία. Δη- ναχθεί στόν άέρα . Και άς τό
λαδή στόν μέσο"Ελληνα. Στόν
ψηφοφόρο της. Δέν άντιλαμβά- στεροί, οί όποίοι ούτως ή άλλως
νεται τό πολιτικό κόστος πού
μπορεί νά έχει αυτή ή τακτική , Όλα άρχισαν τήν έπαυριο θησαν και άλλες. Σχεδόν καθη
τής άνακοινσεως τν περιοριστικν μέτρων του περασμενου λόγο είχαμε συγκεντρσεις και
Νοεμβρίου. Μέ την ένεργό άνοχή της Κυβερνήσεως έγινε ή συγκέντρωσις πρό του Εφετείου ,
ΤΟΙΝ ΜΙΚΟ διυλίζουμε τόν σημασία πού ξεφεύγει τν όρί κνωπα καί καταπίνουμε την
κάμηλον άπεικονίζει τήν κυβερ- τελετουργίας καί άνάγεται και
νητική πολιτική γιά τηνάντιμε- στήν σφαίρα των έθνικν έπιτπιση της πανδημίας , ίδιαίτε - διξεων . Η Άνάστασις τού Κυu Ο Ετιταφιος
άναμονή της άποφάσεως για τήν
Χρυσή Αύγή,Ηδη μέ αύτήν την
συγκέντρωσητάμέτρα είχαν τι " Η 2βερνητικ)
ων της καθαρς θρησκευτικής
Λοστοτελία
όσον άφορά την Εκκλησία ρίου είναι συνυφασμένη μέ την
άρνουνται οί ποικιλνυμοι άριρα
Παραγνωρίζει έν προκειμένω Ανάσταση τής Έλλάδος, έκείή Κυβέρνησις τό θρησκευτικό αίσθημα τν Ελλήνων , οί
δποίοι ύπεχρεθησαν έπί έναν
χρόνο τρα να άπέχουν τν
έκκλησιαστικν καθηκόντων
τους και τν παραδόσεν τους
Γιατί είδικς τό Πάσχα έχει για γράμματων γιά τήν Κυβέρνηση;
τούς Ελληνες μίαν ίδιαίτερη Τήν Κυβέρνηση ή όποία άνέούδέποτε τά τήγαιναν και πολύ
καλά μέ τήν άλήθεια . Ήκολούνη την Ανοιξη του 1821-τά 200
χρόνια άπό τήν όποία έορτάζουμε φέτος
Νάθεωρήσουμε ότι οί ίστορικές προεκτάσεις είναι ψιλά
μερινως γιά τόν ένα ή τόν άλλο
πορείες . Αποτέλεσμα , τά μέτρα
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δένδιας: Τό Αίγαίο
δέν θά γίνει Κόλπος
του Μεξικουν
Τι είναι καί τί θέλει ή ΝΔ
ΡΩΤΗΣΑΝ πρίν άπό μερικές μέρες (Σκάν ) τόν πανεπιστημιακό Κστα Ύφαντη, ό όποτος είχε θέση Υπουργός του Καραμανλη άπό τό 2006 έως τό 2009
στό Υπουργείο Εξωτερικν τήν περίοδο 2006-2009 δταν έκλήθη νά έπιλέξει ποιός έχει δίκιο, ο Καραποιά ή άποψή του για την κόντρα Καραμανλή-Ση- μανλής ή ό Σημίτης: Αύτά τά θέματα θά τάλύσουν
μίτη περί τό Ελσίνκι . Ανασήκωσε τούς μους και οί ίστορικοί του μέλλοντος! άπάντησε . Κόπυ πάάπάντησε: Αύτό τό θέμα θά τόλύσουν οί ίστορικοί στεν που θά έλεγε και ο άψύς Σφακιανός Πολάκης.
του μέλλοντος. Τυχαΐον είπα μέσα μου . Νά σου
ζητούν νά άπαντήσεις στό παρόν και νά παραπέ μπεις στό άόριστο μέλλον . Λίγες μέρες μετα ρωτη- νά παραπέμπουν στό μέλλον και στήν ίστορία και
σαν (ΕPT) για το ίδιο θέμα τόν καθηγητή του Πανεπιστημίου τής Σορβόννης Γιργο Πρεβελάκη, Τόν ναμην υπερασπίζονται τήν πολιτική του έπί 13χρό ανθρωπο ό όποτος έπέμενε στόν Κυριάκο Μητσοτά- νια ηγετη του κόμματός τους για τήν όποία ό ίδιος ό
κη ότι ή Αννα Διαμαντοπούλου έχει πολύ καλές πιθανότητες νά έκλεγετ στήν Προεδρία του ΟΟΣΑ και Τωμένη άπάντησή του . Εμεινε στήλη άλατος. Αλλά
άντί αυτοϋ, στό τέλος, όχι μόνο δέν έθεσε έαυτόν ησυνεντευξη της Ντόρας περιείχε και άλλα ραα
στήν κρίση των έκλεκτόρων άλλά άπεσύρθη. (Εται ενδιαφέροντα που άποκαλύπτουν τόν τρόπο σκέ
κάνουν οί έκσυγχρονιστές: πάντα φεύγουν για νά Ψης ορισμένων κέντρων, όχι της Ντόρας άπαραιτήμήν χάσουν. Τά ίδια έκανε και ό Σημίτης στίς έκλο- τως. Εκείνη τήν άνάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη ίσοργές του 2004) Καί τ πάντησε ό κύριος Πρεβελά - ροπει Στην αμέσως έπόμενη άποστροφή της ή κυκης για τήν κόντρα Κααραμανλή-Σημίτη; Αύτό το ρία Μπακογιάννη ύποστήριξε ότι ή έξωτερική πολιθέμα θά τό λύσουν οίi ίστορικοί του μέλλοντος!., τική της κυβέρνησης της ΝΔ κέχει καί στοιχεία της
Έντυπωσιακή ή . .παρρησία του άκαδημαϊκου. Μας περιοδου Καραμανλή καίστοιχε ία της περιόδου Σηείπε ότι δέν έχει γνμη! Τυχαίον είπα καιπάλι μέσα μιτην Θα είχε ένδιαφέρον να μάθουμε ποιά στοι μου! Μέχρι πού προχθές άκουσα τήν φιλτάτη Ντόρα χεια της περιόδου Καραμανλή έχει, γιατί δέν τά βλέΜπακογιάννη νά άπαντα στό ίδιο έρτημα (<Πρτο πουμε. Οπως έπίσης θά είχε ένδιαφέρον και ποιά
Θέμα Fm>) . Εκεί άρχισα νά πιστεύω ότι παραείναι στοιχεια της περιόδου Σημίτη . Γιατί μέχρι στιγμής
πολλά τά ατυχαίαν πού μαζεύονται . Μπορείτε δεν τά ξέρουμε. Είναι κρυφά Έν προκειμένω όμως
βεβαίως νά ύποθέσετε βασίμως ποιά ήταν ή πρτη άντίδρααση της Ντόρας ή όποία διετέλεσε βασική
ΥΠΕΡ τν έναλλακτικν μορφν ένεργειας, έτσι στε νά μήν μετατραπεί τό
Αίγαίο σε Κόλπο του Μεξικού , τάσσε
ται ή έλληνική Κυβέρνησις . Ο ύπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας , σέ συ
νέντευξη πού παρεχρησε στήν έφημερίδα της Σαουδικής Άραβίας , ArabNews,
έστειλε μήνυμα τόσο στήν Τουρκία δόσο
και στίς ύπόλοιπες χρες της Ανατολικής Μεσογείου , ότι δέν πρόκειται ή
χρα μας νά άρχίσει νά τρυπά τόν βυθό
της θαλάσσης γιά νά βρείύδρογονάνθρα
κες . Μέ άφορμή την παρουσία του στό
Ρυάντ, λόγω της ύπογραφής συμφωνίας
Μετά ταυτα τό μόνο έρτημα πού άπέμεινε είναι
ποιός συνέταξε το non paper πού συνιστά σέ όλους
Σημίτης δέν βρήκε λέξη νά πεϊ μετά τήν έμπερισταΌχι άλλον πόλεμο
(Ψυχρό ή Θερμό )
στά Βαλκάνια!
Συνέχεια στήν σελ.4
Ένστάσεις τν δικηγόρων
στό σχέδιο έμπλοκής τους
στίς συντάξεις
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Σέ τουτα τά Βαλκάνια,
σέ τουτον τόν αίωνα
συνάντησα τούς φίλους μου
μιά νύχτα του χειμνα
Ασε τά θαύματα , τή μάσκα πέταξε,
έδω είναι Βαλκάνια,
δέν είναι παϊξε γέλασε >
(( Από τόν Μπάλλο
του Διονύση Σαββόπουλου, 1971)
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ακαταδίωχτο γιά τήν
Έπιτροπή Λοιμωξιολόγων
Αναγνωρίζουν οί ΗΠΑ τήν
γενοκτονία τν Αρμενίων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΕ μία κίνηση ύψηλού συμβολισμού , ή όποία άντανακλά τήν παρούσα κατάσταση στίς άμερικανο-τουρκικές σχέσεις, ο Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν άναμένεται
νά άναγνωρίσει έπισήμως αύριο τήν Γενοκτονία τν
Αρμενίων . Ύπέρ της άναγνωρίσεως έχουν ταχθεί 100
μέλη του Κογκρέσσου πού τονίζουν: Η έπαίσχυντη
σιωπή τής κυβερνήσεως τν ΗΠΑ συνεχίσθηκε γιά
πολύ καιρό και πρέπει νά τελεισεν .
ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ, θρασέως, ψυχροπολεμικά-σάν νά μήν πέρασε μια μέρα άπό το 1989-1990-ή Αμερική του
Μπάιντεν άπαιτει άπό τούς άμφίβολους συμμάχους της , τούς Εύρωπαίους, νέες κυρσεις κατά της Ρωσσί
ας. Εννοεται, ότι όσες φορές οί ΗΠΑ
Συνέχεια στήν σελ. 5
. Δεκαπέντπε όλόκληρα χρόνια είχε νά πατήσει
στήν δουλειά του ένα Ίταλός δημόσιος ύπάλληλος . Συμφνως πρός τήν ίταλική άστυνομία , ό
ύπάλληλος νοσοκομείου συνέχισε νάπληρνεται
κανονικά κάθε μήνα τούς μισθούς του (συνολικού
ύψους 538000 εύρ όλα αύτά τάχρόνια) μολονό
π εχε νά έμφανισθεί άπό τό 2005 στό νοσοκομείο
Pugliese Ciacio Του Καταντζάρο. Τρα ό 67χρονος άντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση ύπη
ρεσίας, πλαστογραφία καί έκβιασμό, έν έρευναται
και ποιό ρόλο έπαιξαν στήν ύπόθεση έξι διευθυντές
στήν ύπόθεση άργομισθίας . Τοπικά ΜΜΕ άναγνω
ρίζουν ότι πολλοί είναι οί άργόμισθοι στό Ιταλι κό Δημόσιο, ό συγκεκριμένος όμως έσπασε όλα τά
ρεκόρ. Ο οπανατζής ύπάλληλος φέρεται νά είχε
άπειλήσει τό 2005 τήν τότε διευθύντρια τού νοσοκομείου, που σκόπευε νά ύποβάλει πειθαρχική
άναφορά είς βάρος του γιά τς διαρκείς άπουσίες
του . Η διευθύντρια τελικά παρητήθη κι ό άργμισθος συνέχισε . .
ΗAΠΟΚΑΛΥΨΙΣ τής κυριακάτικης δημοκρατίας
μέ τά πρακτικά άπό τις συνεδριάσεις τής Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων όδήγησε την Κυβέρνηση νά καταθέ
σει τροπολογία πού προβλέπει τό άκαταδίωκτο των
έπιστημόνων για όσα γνωμοδότησαν και άπεφάσι σαν σχετικς μέ τήν καταπολέμηση τής πανδημίας.
Είδικτερα, σέ τροπολογία του Υπουργείου Υγεί ας για τό πρόγραμμα έμβολιασμού περιελή φθη άρθρο
Συνέχεια στήν σελ.3
Λεπτομέρειες στήν σελ 5
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
ΉΕΡI, ό Πορτοκάλογλου, ό Γερμανός καί ή πολιτική
Γιά μία άκόμη Τετάρτη , τροβαδούρου Βαγγέλη Γερ
ή έκπομπή του Νίκου Πορ- μανού, μέ τόν όποίο μάς συντοκάλογλου μας έκανε νά
αίσθανθούμε όμορφα , νά πστέψουμε δτι μπορείς νά πε
ράσεις καλά και στόν καιρό
του (Εν πολλος έκουσίου)
Τίς έπιλογές της, νά θυμίσω μασία νά άναφερθ σέ όνο ματα, άλλά ή κατεύθυνση
ήταν σαφής: Νά γίνει κάτι
ταγωνίστησε και δ Βαγγέ- κδυνατόν στό πλαίσιο τής
ρεία, μέ συγκίνησε ίδιαίτερα . λης . Κάποια στιγμή, Νοέμ- σχεδιαζόμενης έπιστροφής
του Άντνη Σαμαρά στήν
Νέα Δημοκρατία Εξέφρασα
τήν άπορία και που νά ξ
pω έγ, άλλά ή άπάντηση
μία μικρή , σχεδόν πολιτική,
δέουν ό Πειραιάς , ή Ίωνίδε- ίστορία στήν όποία πρω. Ποιός κρατάει τό κατοικίδιο σέ περίπτωση διαζυ
γίου, Νομοσχέδιο στήν Ίσπανία στοχεύει νά άποσαφηνίσει αύτού του είδους Τις διαφορέ, καθιστντας τά ζα κζωντανά όντα προικισμένα μέ εύαισθησίαν καιί όχι άπλς ίδιοκτησίων . Τό νομοσχέ διο κόρίζε τά κριτήρια στά όποία Τά δικαστήρια θά
πρέπει νά βασίζονται γιάνά άποφασίσουν σέ ποιόν
θά άνατίθεται ή φροντίδα του ζου, λαμβάνοντας
ύπόψη τήν ευημερία του. Έτσι ή γάτα, τό ψάρι ή
τό πτηνό θά μπορούν νά πλούν ύπό συνεπιμέλεια
os άλλά καί ή μετέπειτα ποΚαί άφου εύχαριστήσου- βριο του 2001 , δέχθηκα μία
σειρά τηλεφωνημάτων , άό
έγκλεισμού . Επιτρέψτε μου τά πολύ ψηλά του πολιτικού χρου τής τότε άντιπαρουσία του έξαιρετικού μέ-τίς περισσότερες άπό- πολιτεύσεως . Δέν έχει σημε τήν ΕΡΤ γιά τήν εύαισθησία, τήν ποιότητα και την
νά σας έξομολογηθ ότι ή γαλήνη που μάς προσφέρει τ
www.pontosnews.gr,
Συνέχεια στήν σελ. 4
23-04-2021