Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7346
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ.54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τιμή: 1.00
Επιχειρήσειs:
Ποιεs θα
Ποιοι θα πάρουν πίσω
χρήματα από την Εφορία
Πάρουν έως
τον Μάϊο
Αμέσως μετά το
Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα για την υπο
φορολογικν δηλ σεων για τα εισοδήματα του 2019. Χες γαζόμενοι , που έχουν
(20.04.2021) επιλύθηκε
μία σειρά από ζητήματα πυ είναι απόρροια της πανδημίας και
πλέον ο δρόμος είναι
ανοικτός, στε να ολοκληρωθεί η ετήσια
υποχρέωση των φορολογουμένων.
Η εφετινή υποβολή
των φορολογικν δη.
λσεων δεν μοιάζει με
καμία από τις προηγούμενες και αυτό διότι
ένα μέρος των εσόδων
δεν θα φορολογηθούν
και τα ποσά για το σύνολο της οικονομίας
απέναντι στις συν .
πειες της πανδημίας.
Τα ποσά αυτά , εκτός
από ακατάσχετα είναι
και αφορολόγητα.
Μάλιστα αρκετοί ερτων
DPΟΛΟΓΙ ΚΗ ΑΠΟΔΕΙΕΗ-!
Μέσα στα επόμενα
24ωρα υπολογίζεται
να εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική από φαση και να αρχίσει η
εκταμίευση των ενισχύσεων της Επιστρε πτέ ας
Προκαταβολής 7: οί
δικαιούχοι αναμένε.
ται να δουν τα χρή μπει για ένα διάστημα,
μικρό ή μεγάλο δεν
έχει σημασία , θα λά βουν πίσω επιστροφή.
αφού οι κρατήσεις που
τους έχουν γίνει , θα
υπερβαίνουν το ποσό
που τελικά θα βεβαιωθεί ως φόρος.
Ποιοί γλιτνουν το
πέναλτι
PLE SEUR1
για τους φορολογού μενους που έχουν κα λύψει με ηλεκτρονικές
ρίων , εν απαλλάσ.
σονται οι ιδιοκτήτες
ακινήτων από τη φοροΣύμφωνα με τις χθε- συναλλαγές πάνω από λόγηση των ανείσπρασινές απο φάσεις όσοι
είναι άνω των 60 ετν
και οι φορολογούμενοι
που έχουν πληγεί από
την πανδημία, θα γλιτσουν το απέναλτ ν
φόρου 22% nou προ
βλέπεται για τις ηλε - πληττό μενους φοροκτρονικ ές
συναλλαγές.
ματα στους
το 20% του εισοδήματος τους αλλά λιγότερο από το 30% που
απαιτείται.
Επίσης παύουν να
ισχύουν τα τεκμήρια
διαβίωσης για τους
κτων ενοικίων με την
κοινοποίηση
ενός εξδικου στον
ενοικιαστή τους.
Με τροπολογία του
υπουργείου Οικονομικν που θα ψηφιστεί
σήμερα (21.04.2021)
στη Βουλή προβλέπονται ακόμη η καταβολή
του φόρου εισοδήμα.
τος σε 8 δόσεις , η εξό
συνέχεια στην 10
συνέχεια στην 11
Ανάπτυξη
έωs 4% φέτ0s μόνο ευκαταφρόνητα
δεν είναι.
Πρόκειται για εκείνα
τα χρήματα που έχουν
δοθεί σε επιχειρήσεις Παράλληλα το πρό . ηγούμενα φορολογικά
και εργαζομένους έτσι
στε να στηριχθούν 50% , δηλαδή στο 11%
το ΙΟΒΕ
λογούμενους εφόσον
σε ένα από τα δύο rpoέτη δεν είχαν φορολογηθεί βάσει τεκμη.
στιμο μεινεται κατά
Αυξήθηκε
n zήτηση για
στεγαστικά και
καταναλωτικά
ΤΡΑΠ ΖΑΤΗξ ΕΛΛΑΔ
Στο 3,5%-4% θα φτά.
σει φέτος η ανάπτυξη,
σύμφωνα με το βα.
σενάριο του
1ΟΒE , που κινείται
κοντά στην εκτίμηση
του ΔΝΤ ( 3,8% ) και
της Ε.Ε. (3,5% ) . Σημει
νεται ότι η κυβέρ
νηση δεν έχει αλλάξει
την rρόβλεψη του
προϋπολογισμού για
4,8% , αλλά πρόσφατα
ο υπουργός Οικονομι κν Χρήστος Σταϊκού
συνέχεια στην 2
δάνεια
Σελίδα 1Ο