Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πλαίσιο: Αύξηση 59% στα καθαρά κέρδη το 2020
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5961 Πέμπτη 22.04.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Επιστολή Επ.
Κεφαλαιαγοράς
σε ΑΕΠΕY
Μεγάλες απλειες τζίρου
>>> ελ.
>>> ελ
τον Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις
παροχής καταλυμάτων και εστίασης
Πέρασαν <πακέτα για το 2%
της Τέρνα Ενεργειακής
Αλλάζει το
πλαίσιο ,
προσαρμοστείτε
Να προχωρήσουν οι ΑΕΠΕΥ
στις αταρατητες προσαρμογές στε να προσαρμοστούν
στις νέες απαιτήσεις που
ορίζει το θεσμικό πλαίσιο
ζηπά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιστολή που έστει
γρ(αμματα και γα
Σε αυτή παρουσιάζει το νέο
θεσμικό πλαίσιο το οποίο
καλείται η κάθε εταιρεία να
εφορμόσει προβαίνοντας στις
απαραίτητες προσαρμογές
στε να ανταποκριθεί στις
νέες απατήσεις
σην έλοη ουντάξεον αό δκες
<ΣΕΒΙΠΕΘ>
Ενδεικτικά , σημεινει , κάθε
ΑΕΠΕY θα πρέπει να είναι
σε θέση να προσδιορίσει την
κατηγοριοποίησή της με ημερομηνία αναφοράς 26.6.2021 ,
να προσδιορίσει τα στοιχεία
που πρέπει να συλλέγονται
και να υποβάλλονται για τον
υπολογισμό των κεφαλαιακν επαιτήσεων λαμβάνον
τας υπόψη και τυχόν αλλαγές
θα χρειαστούν στα
συστήμετά της για την εξαγωγή των υπαιτούμενων δεδομένων.
Μετά τις εκλογές της 16
Αποίλιου 2021, του Συνδέ - Ευστράτιος Σαράντου
σμου επιχειρήσεων βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης, ΣΕΒΙΠΕΘ>,
που ανέδειξαν τα 7 μέλη υτίδης
του διοικητικού συμβουλίου,
πρτο συμβούλιο
πραγματοποιήθηκε μέσω ταλίδης
τηλεδιάσκεψης στις
Αποιλίου 2021 για την
ανάδειξη του νέου ΔΣ.
Γραμματέας:
Βασίλειος
Ταμίας:
Κεχαγιάς
Μέλος: Παύλος Ακο
Με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία εντός των επόμενων δίο-τριν
μηνν , άστε πιστοποιημένοι δικηγόροι, φοροτεχνικοί και λογιστές να
εμπλακούν στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων και να επι
ταχυνθούν οι διαδικασίες , κατατίθεται σήμερα η σχετική διάταξη στη
Βουλή Αμέσως μετά , θα πρέπει να εκδοθούν μια σειρά από υπου
γικές αποφάσεις που θα καθορίσουν εν πολλοίς και την επιτιχία του
όλου εγχειρήματος.
Ζητά να γίνει εκτίμηση του
αντικτύπου που θα έχει η
Μέλος: Μαρία Μαραντίνη
Μέλος: Πρόδρομος Τανσυγκλήθηκε
εφαρμογή των προβλεπομένων στο νέο θεσμικό πλαίσιο
στα απαυτούμενα ίδια κεφά
λαια για την κάυψη των κιν
δύνων στους αποίους εκτίθ
ται, συμπεριλαμβανομένου
του κινδύνου ρευστότητας κπλ
καθς και να λάβει κάθε
άλλο απαραίτητο μέτρο ή να
προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου
να διασφαλιστεί η πλήρης
συμμόρφωσή της με το νέο
θεσμικό πλαίσιο χατά την
έναρξη ισχύος, ήτοι στις 26
Ιουνίου 2021>
Ήδη από την πλευρά των
εργαζόμενων
αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξαν οι πρτες περισσότερα προβλήματα απ'
έντονες αντιδράσεις , εν και
ειδικοί εκτιμούν πως η διάταξη
έχει σημαντικά κενά , που
ενδέχεται να προκαλέσουν
Ομόφωνα συγκροτήθηκε
Διοικητικό
Συμβούλιο ως εξής:
όσα θα λύσουν
Πρόεδρος: Αναστάσιος
Πολυζωίδης
Αντιπρόεδρος: Κν σταντίνος Μοραίτίδης
Created by Universal Document Converter