Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
22Απριλίου 2021
Πρότων Βaων . Θεοδρου όσ του Συκετου
Σελήνη 10ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 640-Δύσις 8.08
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 21β.
Αριθμ. φύλ. 41939
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΛΟΤΟΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΥΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΚΗΜΝΗΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΚΑΤΑΓΑ
Έχομεν Γ και Πατρίδα
Εχομεν 1η
όταν έχομεν πλοία στήν θάλασσα
HΕστίαν τιμά τήν θυσία τν άνδρν τν άντιτορπιλλικν Υδραν καί<Ψαράν
πού βύθισαν σάν σήμερα oί Γερμανοί στόν Σαρωνικό
ΠΑ ΠΡΩΤΗ φορά , μετά πολλά χρόνια , τό Πολεμικό Ναυτικό θά τιμήσει την θυσία τν πληρωμάτων δύο
άντιτορπιλλικν του , τής (Υδρας και τν Ψαρν ,
τά όποία έδωσαν τήν τελευταία άνιση μάχη τους άπέναντι στήν γερμανική άεροπορία σάν σήμερα, τόν Απρίλιο τού 1941. Ή πυραυλάκατος Μπλέσσας θά πλεύσει
στίς νησίδες Λαγούσες , κοντά στήν Αίγινα, πού πλέον
είναι δ ύγρός τάφος τν δύο άντιτορπιλλικν, καί θά ρί ψει τό δάφνινο στεφάνι τής τιμής και της άναγνωρίσεως
μιας θυσίας πού σημάδεψε τήν πλέον σημαντική ένέργεια έκείνης τής περιόδου . Της άποδημίας του Στόλου
μας, ο όποίος έπλευσε πρτα στήν Κρήτη και μετά στήν
Άλεξάνδρεια γιά νά συνεχίσει τόν πόλεμο, μή ύποστέλ
λων ποτέ τις σημαίες του .
ΌΒ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι μία μόνον άπό τις
ήρωικές πράξεις του έλληνικού έθνους τό όποίο στά 200
χρόνια του συγχρόνου έλευθέρου βίου του, έδειξε ότι ή
έθνεγερσία του 1821 δένήταν ένα μεμονωμένο γεγονός .
Ηταν ό κρίκος πού συνέδεε τις 124 έπαναστάσεις του στά
χρόνια της όθωμανικής δουλείας μέ την Μεγάλη Ίδέα
του νεοελληνικού κράτους. Αλλά άς άφήσουμε τόν ναύαρχο έ. ά. Κωνσταντίνο Καταγά νά ζωντανέψει τά γεγονότα του 1941, δπως τά περιγράφει στήνίστορική άναφορά τήν όποία άπέστειλε στήν Εστίω :
ΕΤό άντιτορπιλλικό
Τό φετινό έπετειακό έτος μέ τίς έορτές, έκδηλσεις
και άναφορές στό ίερό 1821 είναι και έπετειακό έτος, τό
Καλλιτεχνική άπεικόνισις τής άνίσου άεροναυτικής
μάχης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ντόρα: Ακολουθούμε
καί πολιτική Σημίτην
Η Άνάσταση δέν είναι click away
Γότθος πολεμιστής στό
Συντριβάνι Θεσσαλονίκης
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ άπό την άντιπαράθεση πού είχεξεσπάσει μεταξύ των πρην
Πρωθυπουργν κ. Καραμανλή και Σημ τη είς δ,τι άφορά την πολιτική πού ήκολούθησε δ καθένας στά έλληνοτουρκικά, κράτησε ή Ντόρα Μπακογιάννη . Η
ύπουργός Εξωτερικν έπί κυβερνήσεως Καραμανλή δήλωσε χθές δτι ή έξωτερική πολιτική πού άσκείται άπό την νυν
Κυβέρνηση μέ ύπουργό τόν Νίκο Δένδια έχει στοιχεία και άπό τούς δύο πολιτικούς καί ή όποια άντιπαράθεσις με
ταξύ τους θά άπασχολήσει τόν ίστορικό
του μέλλοντος. Η κ . Μπακογιάννη έπε σήμανε ότι ή σημερινή Κυβέρνησις έχει
δσει δείγματα γραφής <μέ χαρακτηρι
στικά παραδείγματα τήνδιαχείριση στόν
"Έβρο , τηναύξηση της θωράκισης της
ΝΑ ΜΗΝ κάνουμε Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιά και δυ . Μπορεί νά θεωρούν τίς θρησκευτικές έορτές
Φωτα για νά κάνουμε Απόκριες! Νά μήν κάνου-άπλς άλλο ένα φύλλο του ήμερολογίου. Ποιά πα με Απόκριες για νά κάνουμε Καθαρά Δευτέρα! Νά ράδοση, ποιά αίσθήματα, ποιές εύαισθησίες, ποιά
μήν κάνουμε Καθαρά Δευτέρα για νά κάνουμε πα- πίστη -οί άνθρωποι είναι άναίσθητοι .
ρέλαση καί 25η Μαρτίου . Νά μήν κάνουμε παρέλαση για νά σσουμε τό Πάσα! Νάμήν κάνουμε έν
τέλει Πάσχα για νά σσουμε τό καλοκαίρι ! Κάπως φευγει και χάνεται ζωή δέν είναι κάτι άποστειρωέτσι, ς όπερέττα, κινεϊται ή ζωή μας άπό τόν περασμένο Νοέμβριο, πού ή Κυβέρνηση κατέβασε έκ την ελαχιστη προβλεπόμενη σύνθεση γύρω άπό τό
νέου τά ρολλά στήν χρα έξ αίτίας της πανδη μίας, γιορτινο τραπέζι Η ζωή δέν έχει καμμία σχέση μέ
Από μήνα σέ μήνα . Από έορτή σέ έορτή, άπό όρό - την νεοφλελεύθερη έπιβολή. Άλλο πράγμα είναι
σημο σέ όρόσημο , πέρασε ένάμισης χρόνος χωρίς ο φιλελευθερισμός . Έδω όμως ύπάρχουν άνθρω - Τ"
Έλλάδα. Τάίδια ζήσαμε πέρυσι καί χειρότερα. Άλλά που οπως προκύπτει και άπό τά άπόρρητα πρακτι ήταν ή πρτη φορά . Πειθαρχήσαμε και έμπιστευτή
καμε τήν πολιτεία ότι θά βρεϊ λύσεις. Αλλά έχει πε ράσει άπό τότε ένας χρόνος καί πάνω, και όχι μόνο
λύσεις δέν βρέθηκαν άλλά βρισκόμαστε σέ σημεο
χειρότερο άπό τό περυσινό. Ή μέν πολιτεία άνα -εντέλλονται νά βγούν άπό την ροή της καθημεριμηρυκάζει τά περί σύντομης έπιστροφής στήν κανονικότητα-όπως οί όθωμανοί στρατιτες σάλπι- ρησεων. Και όταν οι κοινωνίες άρχίζουν νά μήν πειζαν "ρα συσσιτίουν (γιέμ μπουρουσού ) όταν τά θαρχουν-δέν είναι όλα τά τμήματά τους ίδια, άλλη
έξουθενωμένα άλογά τους δυσφοροϋσαν-ένω ή ωριμότητα έχει ό είκοσάρης, άλλη ό σαραντάρης,
ζωή κυλά άγευστα, άνοστα, χωρίς χρμα . Μπορει αλλη ο εβδομηντάρης-άρχίζουν οι συλλήψεις για
σέ ορισμένους άχρωμους φιλελεύθερους νά άρέ- διεγερση σέ άνυπακοήν. Μέ τελευταϊο κρουσμα
σει αυτό καί νά τό άπολαμβάνουν . Νά κάνεις Πρωτο- τον DJ, ό όποιος έκρίθη ότι μετέχει σέ σχέδιο της
χρονιά καί Χριστούγεννα άπό τόμεσημέρι μέ άπα - . .άντιπολίτε υσης κατά των θεσμν, και όπως μετέ γόρευση κυκλοφορίας. Νά κάνεις λιτανεία έπιταφί - διδαν πρτη είδηση τά κανάλια στήν διαπασν χθές
ου στίς 6 τό άπόγευμα και Άνάσταση στίς 9 τό βρά
Ή ζωή όμως δέν είναι σάν τήν στιγμή που περνα
μένο για νά μήν συγκεντρνεται ή οίκογένεια μέ
( σελ. 7)
κάτης έπιτροπής τν λοιμωξιολόγων, που θεωρούν
τίς κοινωνίες στρατούς άορίστου χρόνου καί τούς
πολιτες έπαγγελματίες όπλίτες πενταετούς θητείας. Θεωρούν τίς κοινωνίες συλλογικά σχήματα πού
Χωρίς τόν Κάστρο
του Α. Π. Δημόπουλου*
Συνέχεια στήν σελ. 3
νότητας γιά μεγάλο χρονικό διάστημα άνευ άντιρΦΥΣΙΚΑ οί Κάστρο ήταν δύο άλλά
στήν Κούβα, ό διάδοχος του Φιντέλ,
ό άδελφός του Ραούλ, γινόταν πάντοτε κατανοητός σάν ή άπόλυτη συνέ χεια, βιολογική καί πολιτική του άδελφου του. Δέν ήταν βέβαια άλήθειατην τελευταία δεκαετία , κατά τήν
όποία κυβερνοϋσε ό Ραούλ, ή Κούβα έκανε μικρά άλλά πολιτικά σημαντικά βήματα φιλελευθερισμού, πού
άλλοτε θά ήταν άδιανόητα . Σήμερα,
οί Κουβανοί μπορούν νά ταξιδέψουν
έκτός Κούβας, νά λειτουργήσουν μικρές άτομικές έπιχειρήσεις και νά
έχουν πρόσβαση στό γεμάτο άνατρεπτική πληροφόρηση Διαδίκτυο . Καί
φυσικά, ή προσέγγιση Η.Π.Α-Κούβας ,
ή όποία πραγματοποιήθηκε έπί Προεδρίας Obama , σχεδόν έξέπληξε
τόν κόσμο, άν όχι τούς ίδιους τούς
Κοτζιάς: ΌΟ ΣΥΡΙΖΑ ήθελε
σκέτο τό Μακεδονία
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έμβολιασμός τν 30άρη δων
άπό την Μ. Εβδομάδα
Τραπεζάκια έξω
άπό τίς 3 Μαΐου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έκατοντάδες έσρουχα κατέκλυσαν τό γρα φείο του Πρωθυπουργού τής Γαλλίας Ζάν Καστέξ Δέν πρόκειται για κάποιο σεξουαλικό σκάνδολο, άλλά γιά μια άσυνήθιστη διαμαρτυρία ίδιοκτητν μπουτίκ που έχουν κατεβάσει ρολλά λόγω
τν περιοριστικν μέτρων για τήν πανδημία Άπό
τό Ιockdowνη έξαιρούντα οί κούσιδεις έτπιχειρήσειρ
καί τά καταστήματα έσωρούχων ύποστηρίζουν ότι
θά Επρεπε νά περιληφθούν στόν κατάλογο αύτόν. Οι
συμμετέχοντες στήν Αction Culotteev έχουν μάλιστα άνοίξει λογαριασμό στό Facebook όπου άνήρτησαν τις έπιστολές τους και φωτογραφίες άπό τά
εσρουχα πρίν τάστείλουν στήν τοχυδρομική ύπηρεσία του πρωθυπουργικού γραφείου Τής Γαλλίας.
ΑΠΟ τήν Μεγάλη Τρίτη θά άρχίσει μία νέα γραμμή
έμβολιασμου πού θά άφορά τούς πολίτες άνω τν 30
έτν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνε
κοίνωσε τό νέο έμβολιαστικό πρόγραμμα στίς χθεσινές δηλσεις πού έκανε μέ άφορμή τά μέτρα γιά τό
Πάσχα και τό άνοιγμα τής έστιάσεως . Μάλιστα ή δι
αδικασία θά είναι ταχύτατη, προφανς για να έμβολι ασθούν άρκετοί νέοι πολίτες πού έμπλέκονται στόν
ΤΗΝΣΤΑΔΙΑΚΗ έξοδο τής χρας άπό τό lockdown
άνεκοίνωσε χθές ό Πρωθυπουργός. Από την δεύτερη
ήμέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου, θά άνοίξει ή έστίασις , μόνον όμως σέ έξωτερικούς χρους και πάντα μέ άποστάσεις. Στίς 10 Μαΐου οί μαθητές δημοτικν και γυμνασίων έπιστρέφουν στίς τάξεις τους , ένω στίς 15 του
ίδίου μηνός θά μπορούν νά έλθουν τουρίστες . Επίσης
θά έπιτρέπεται ή μετακίνησις μεταξύ τν νομν .
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
pontosnews
Ποντιακά χαπέρά .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
. Δεκάδες καρχαρίε , πού τους προσείλκυσαν τά
ζεστά νερά κοντά σέμια μονάδα παραγωγής ένεργείας, κολύμπησαν δίπλα στούς λουόμενου , σέμιά
παραλία στό βόρειο Ίσραήλ. Οί σταχτοκαρχαρίες
καί οι σκοτεινοί καρχαρίες μπορε νά φτάσουν σέμέ
γεθος τά τρία μέτρα Κάθε χρόνο συγκεντρνονται
σέ αυτήν τήν περιοχή , όπου χύνονται τά χρησμοποιημένα ύδατα άπό τά κικλματα Ψύξεως τού
έργοστασίου , κοντά στήν πόλη Χαντέρα Η oρα ηλινή ύπηρεσία Πάρκων και Φυσικού Περιβάλλοντος συμβουλεύει τους δύτες νά μήν πλησιάζουν
τους καρχαρίες , ή συμπεριφορά τν όποίων είναι
άτπρόβλεπτος Πολλοί στόσο ήταν οί λουόμενοι
πού στέκονταν σέ άπόσταση μόλις μερικν έκατοστν , προκειμένου νά Τραβήξουν φωτογραφίε .
ΌΛεωνίδας καί οίκορωνο-Θερμοπύλες
-oί όποίοι ένθαρρύνονται
άπό άνεύθυνους πολιτικούς
κύκλους-πού άνερυθρίαστα
είχαμε χάσει! Χθέ, έπειτα φωνασκούν (καί κάποιοι, δυτρός, καθηγητής Εντατικής άπό πολύ καιρό , έμφανίστη- στυχς , τούς δίνουν βήμα)
και θεωρούν κδημοκρατικό
aς του Εθνικού και Καπο- ορτοποίησε τίς γελοιότητες δικαίωμαν τήν Ελευθερία νά
μεταδσουν, χωρίς νά λαμβάνουν τά έπιβαλλόμενα
τειν , τν ψεκασμένων προστατευτικά καί προληΟ Λεωνίδας Γρηγοράκος διετέλεσε έπί είκοσι χρό - θαμε δτι προσεβλήθη άπό
νια βουλευτής Λακωνίας μέ τόν covid-19 καί έκτοτε τόν
τό ΠΑΣΟΚ. Σπαρτιάτης, ia πτικά μέτρα , τόν φονικό ίό
σέ άνυποψίαστους πολίτες.
Έκείνων οί όποίοι-στό όνοΠρό όλίγων μηνν , μάμα τής όποιας παλαβομά
ρας τους κατέβει στό μυαλόέχουν μεταβάλει τήν Αττική
σέ πανδημιακή βόμβα
Θεραπείας-Πνευμονολογίκε στήν τηλεόραση και κονδιστριακού Πανεπιστημίου τν κάρνητν , τν ακουΑθηνν , ύπήρξε και ύπουρ - τσαβάκη δων τν πλαγός άναπληρωτής Ύγείας.
Ό καθηγητής Γρηγοράκοs, κορυφαίoς έντατικολόγος
www.pontosnews.gr
Συνέχεια στήν σελ. 6
22-04-2021 ο