Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7345
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΕΝΦΙΑ:
Κλείδωσανοι έξι δόσειs
Έρχεται καταιγίδαν
κατασχέσεων
για την
πληρωμή
- Ποιοus βάζει στο στόχαστρο των ελέγχων η ΑΑΔΕ
Σχέδιο επτά σημείων
για την αποκάλυψη
σχεση από τους τραπε
ζικούς λογαριασμούς 4
υποθέσεων φοροδια - εκατομ μυρίων οφειλε τν του δημοσίου
Το σχέδιο δίνει και
Ανεξάρτητη Αρχή Δη- φέτος ιδιαίτερη έμ.
φαση στην πραγματοποίηση εκτεταμένων
διαπροβλέπει σταυρσεων , αποβλέ στη
διασφάλιση της έγκαι ρης και ορθής εκπλή φυγής ετοιμάζεται να
βάλει σε εφαρμογή η
Τη δυνατότητα πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε
6 δόσεις θα δσει και
φέτος το υπουργείο
Οικονομικν σε μια
προσπάθεια να επμεριστούν τα βάρη γα
τους ιδιοκτήτες ακινήτων . Περισσότεροι
από 6,2 εκατομμύρια
ιδιοκτήτες ακινήτων
θα κληθούν να πλη
συνέχεια στην 11
μοσίων
( ΑΑΔΕ).
Εσόδων
Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικν
σχέδιο
ποντας
σεις και σάρωση των
φορολογικν
χείων , προκειμένου α
εντοπστούν
σεις απόκρυψης φορο λογητέας ύλης .
Ταυτόχρονα ,
στοιρωσης
υποθέ - υποχρεσεων των φορολογουμένων . Στοείναι
εντοπιστούν
. Διασταύρωση για
θέντα εισοδήματα δη.
λσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολοχος
τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν
δηλσεις ΦΠΑ , ενεί.
χαν σημαντική δρα.
στηριότητα.
. Διασταύρωση για
τον εντοπισμό διαφορν μεταξύ συνολικν
υποθέΑναννωρί ολοκληρωμένο σχέδιο σεις φοροδιαφυγης
μηδενικές γικού έτους 2019
που θέτει η ηγεσία της
ΑΑΔΕ για το 2021, μεταξύ των στόχων για
την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσυμπεριλαμβανομένων και των οικονομι
κνενισχύσεων στο
πλαίσιο των μέτρων
περιορισμού των συνε
προβλέπει πειν του Covd-19
Ειδικότερα για το
έτος 2021 προγραμμα
τίζουμε μεταξύ άλλων:
.Δράσεις έντοπσμού
υπόχρεων σε υποβολή
ή τροποποίηση δηλσεων Ε9
. Διενέργεια διασταυ ρσεων για τη συμ
Ζεται
ο χρόν0s
ασφάλισns φoροσαφάρν.
οποίο θα οδηγήσει σε
κατάετησίων εκρον δηλ- μόρφωση
στον ΟΓΑ
ηλεκτρονική
σεων ΦΠΑ μετα δηλω
συνέχεια στην 10
Ρυθμίσειs.
Ταμείων:
n στο π βλα ΕωS 30 ΑΠριλίου
οι δόσεIS
του Μαρτίου
χιλιάδων ασφαλισμένων δίνει η τροπολογία του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνι .
κν Υποθέσεων για
τον χρόνο ασφάλισης
στον πρην ΟΓΑ, Ειδι.
κότερα λύνεται με
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9