Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(19181950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
21Απολίου 2021
Πρό των Βaϊων. Ιανουαρίου ίερομ.
Σελήνη 9 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 642-Δύσις 8.07.
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 19β.
Αριθμ, φύλ , 41938
Ετος 145ον ! Τιμή 1,5ε
( μέ τήν προσφορά 4e)
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝΑΓΚΥΡΑ: ΔΕΝΜΠΟΡΟΥΜΕΝΑ ΕΜΑΣΤΕ ΑΦΕΛΕΙΣ
Μέτωπο Ελλάδος- Αραβικού κόσμου
έναντίον τής Τουρκίας
Τσηματοδοτεΐή μεταφορά της συστοχίας Patriot στήν Σαουδική Άραβία-Ησυμμαχία
μέ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καί Αίγυπτο-Ήπαρουσία Δένδια καί Παναγιωτόπουλου στό Ρυάντ
ΜΙΑ πολυδιάστατη στρατηγική άποτροπής ξεδιπλνεται αύτές τίς ήμέρες. στήν άσκηση συν επλήρωνε την είκόνα
Στρατηγική, ή όποία οίκοδομεί τό μέτωπο ένότητος και πολιτικής άποφασιστικότη
τής Ελλάδος μέ τόν άραβικό κόσμο , παραλλήλως μέ τήν έκβάθυνση τής συνεργα- τ
σίας μέ το Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισιωμένος άπό
τον ύφυπουργό Εθνικής Άμύνης Αλκβιά
δη Στεφανή και τόν άρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλρο παρηκολούθησε τήν τελική φάση της άεροπορικής κανόνες καλής γειτονίας καί τόν άμοιάσκήσεωςΉνίοχος 2021, στήν δποία μετείχαν μεταξύ άλλων μαχητικά άεροσκά
φη τόσο άπό το Ισραήλ όσο και άπό άρα -Τήν ίδια στιγμή , δέν μπορούμε να είμαστε
βικές χρες. Η παρουσία τν πρέσβεων άφελείς. Αντιμετωπίζουμε ένα νέο σύνο
έπτά χωρν πού οι δυνάμεις τους μετείχαν
λο άπειλν Όκόσμος μας είναι έξαιρετικά έχθές ύπεγράφη ή συμφωνία γιά άποστολή
, μιάς συστοιχίας άντιαεροπορικν και άντι βαλλιστικν πυραύλων Patriot στήν Σαουπουργός , Η Ελλάδα θά συνεχίσει νά έν- δική Αραβία , για νά συμπληρσει τήν άμυντική όμπρέλλα τής χρας άπέναντι στούς
άναβαθμίζει τίς "Ενοπλες Δυνάμεις της δι-φανατικούς γείτονές της πού καθοδηγούνται
και έξοπλίζονται άπό τούς Τούρκους . Με τά την όλοκλήρωση της έπισκέψεως στήν
Σαουδική Άραβία , ό 'Υπουργός Εθνικής
Αμύνης δήλωσε μεταξύ άλλων : Στό σύγχρονο γεωστρατηγικό πλαίσιο ή άμοιβαία,
έπωφελής άμυντική συνεργασία τν δύο
-τhe χωρν θά βελτισει τίς έπιχειρησιακές
περίπλοκος καί ή γειτονιά μας, δυστυχς
γίνεται πιο άσταθήςν σημείωσε ό Πρωθυ
τος άπέναντι στόν ταραξία της περιοχής ,
την Τουρκία.
σχύει τίς άμυντικές δυνατότητές της και να
ΚΗΕλλάδα πάντοτε θά προωθείμία θε
τική άτζέντα , έχοντας ς θεμέλιο τις κοινές άξίες, τή συμμόρφωση μέ τό Διεθνές
Δίκαιο καί τό Δίκαιο της Θάλασσας, τούς
εμήνυσε ό κ. Μητσοτάκης.
moiιποιογοί Εξωτερικν Νίos
Δένδιας και Εθνικής Αμύνης Νκος
Παναγιωτόπουλος γίνονται έπισήμως
δεκτοί στήν Σαουδική Άραβία,
Τήν ίδια στιγμή, ό ύπουργός Εξωτερικν Νϊκος Δένδιας και ο ύπουργός
Εθνικής Αμύνης, Νικόλαος Παναγιωτό πουλος, έπεσκέπτοντο την Σαουδική Αραβία για ύψηλού έπιπέδου έπαφές στό πλαίσιο προωθήσεως και έμπεδσεως τής συνεργασίας μεταξύ τν δύο χωρν, ένω
βαϊο σεβασμό πού θά πρέπει πάντα νά διέ πει τίς σχέσεις μεταξύ σύγχρονων χωρν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γρηγορόσημο
για την σύνταξη
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δημοκρατία άνευ καταλύτου
Διαφυλασσεται
η ξυλοναυπή γική τέχνη
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ θά καταβάλλουν τό μερίδιο πού τούς άναλογεί προκειμένου νά πληρνονται οί πιστοποιη
μένοι έπαγγελματίες δικηγόροι καιλογιστές , οί όποίοι θά άξιοποιηθούν άπό
τόν e-ΕΦΚΑ γιά νά έπιταχύνουν τή διαδικασία άπονομής συνταξιοδοτικν παροχν, Συμφνως πρός τροπολογία πού
κατέθεσε το 'Υπουργείο Εργασίας, ό
e-ΕΦΚΑ θά καταβάλλει κατ' άποκοπήν
άποζημισεις στούς πιστοποιημένους
έπαγγελματίες για κάθε έπί μέρους πράξη ένω μέ σχετική ΚΥΑ θά καθορίζεται
τό κατ' άποκοπήν ποσόν της άποζημισεως πού θά καταβάλλεται γιά κάθε μία
άπό τις έργασίες . Αύτό σημαίνει δτι δ
ΜΕΡΑ πού είναι σήμερα δέν έχει νόημα νά έπανα- τειακοί καταλύτες οι όποιοι παρενέβαιναν καί συνήλάβουμε πράγματα γνωστά . "Οίδικτατορίες έμπε- θως έδιναν δημοκρατικές λύσεις , έπ φελεία του
τόπου κάθε φορά πού κινδύνευε νά χαθεί ο έλεγστροφής μέσα τους άπό τήν άρχή συνήθιζε νά λέει χος. Συνήθως παρενέβαινε ό βασιλεύς και δευτε .
ό Κωνσταντίνος Καραμανλής . Οί δικτατορίες άκόμη ρευόντως ό στρατός. Η άναίρεση τού κανόνος τόν
καί αυτές που άρχίζουν θεωρητικς μέ τίς ακαλύ- άνάγκασε νά μεταναστεύσει Ακόνιζαν τά ψαλίδια
τερες των προθέσεωνν όλοκληρνονται, πνίγονται τους γιά νά μοϋ κόψουν τά φτερά!, έξομολογείται
στό αίμα καί τελεινουν μέ έθνικές τραγωδίες, λέ - ό Καραμανλής στό ίδιο βιβλίο . Μέ το νέο Σύνταγνεοί ίστορικοί Στήν περίπτωσή μας; Μέ την τραγω - μα του 1975 ο Καραμανλής έπιδίωξε νά δημιουργήσει νέο καταλύτη ίσορροπιν στό πολίτευμα: άντιοι δικτατορίες φύονται ,τέλος, έκει που άπαξινε - κατέστησε τόν έλέω θεου Ισόβιο βασιλέα μέ τόν
έπί θητεία έκλεγόμενο Πρόεδρο τής Δημοκρατίας ,
τόν όποτο έξόπλισε μέ τήν δυνατότητα νά διαλύει |
ριέχουν τό σπέρμα της άποτυχίας καί της καταδία και τόν έθνικό άκρωτηριασμό της Κύπρου μας.
Όβαρκαλάς Άγιος Δημήτοιος,
κατασκευασμένος τό 927 στήν Σκιάθο,
κηρυγμένο κινητό μνημείο
ται και έξουδετερνεται ή πολιτική.
( σελ. 7)
αΗ δημοκρατία έδολοφονήθη έν Έλλάδι υπό κα- τήν Βουλή και νά προκαλεί έκλογές σέ περίπτωση
θεστς έλευθερίας και οί συνταγματάρχες απλως προφανους δυσαρμονίας μέ το λαϊκό αίσθημα. Ο
της έδωσαν τήν χαριστική βολή! δήλωσε ο Κων- όρισμός του balance. Σήμερα, πενήντα σχεδόν χρό"Εργα καί πράξεις
γιά τον Ελληνισμό:
Ή άρχή άς γίνει
μέ την πενταμερή
γιά την Κύπρο
Συνέχεια στήν σελ. 2
σταντίνος Καραμανλής στίς 7 Δεκεμβρίου 1967
νια μετά , έρωτάται: Πλέον της κυβέρνησης ύπάρ στούς -New York Timesw. (Δημήτρη Καιρίδη, Ο Καρα- χει καταλύτης στό πολίτευμα γιά να αίρει τά άδιέμανλής καί ό Ξένος Τύπος, έκδόσεις Πατάκη, σ.165 , ξοδα; Θεσμικός καταλύτης! Δέν μιλάμε για τίς προ
2014. ) Γνωστά είναι όλα αυτά, τά λέμε κάθε χρόνο . σωπικότητες τον πρωταγωνιστν. Έντάξει , ο ΚαραΔωρεάν έξετάσεις η
άρχαίων έλληνικν
άπό την PeopleCert
Σκέφτηκα λοιπόν φέτος έναν διαφορετικό άνα- μανλής ς Πρόεδρος έπιχείρησε νά άποτρέψει τόν
στοχασμό μέ σημεία έκκίνησης τό 1963 , έτος έγκα- διχασμό μέ τήν φράση "έναν πρην Πρωθυπουρτάλειψης τής Ελλάδας άπό τόν Καραμανλη , και το γό δέν τόν στέλνεις στήν φυλακή άλλά σπίτι του..
1975, έτος ψήφισης του νέου Συντάγματος . Τί συνδέει αυτά τά δύο έτη, χωριστά καί μαζί, μέ τό τρα;
Ο Καραμανλής άποφάσισε νά άποχωρήσει άπό την
πολιτική ζωή του τόπου όταν διαπίστωσε πς έπα- Παυλόπουλος άπέτρεψε τήν έξοδο της Ελλάδος
Ψαν νά λειτουργούν ύγις οί προδικτατορικοί πολιM. Έν τάξει, φρενάρισε τις διαθέσεις άναγνρισης
τν Σκοπίων μέ τήν δακρυσμένη φράση ή Μακεδονία είναι μία καί έλληνική . Έντάξει, ό Προκόπης
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας τοϋ 1970
καί λίγο πρίν άπό τήν είσβολή στήν
Κύπρο, ή Τουρκία έγκαινίασε μία συστηματική πολιτική άμφισβητήσεων και διεκδικήσεων σέ βάρος της
κυριαρχίας και των κυριαρχικν δικαιωμάτων του Ελληνισμου. Σκοπός αύτής της τουρκικής πολιτικής
έναντι της Ελλάδας ήταν και είναι ή
μεταβολή του έδαφικοϋ status quo.
το όποιο προβλέπεται άπό διεθνείς
συνθήκες , καθς και του νομικοϋ καθεσττος στόν έναέριο και θαλάσσιο
χρο, το όποιο πηγάζει άπό τό Δίκαιο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άνάστασις στίς 9μ.μ.
μισή ρα νωρίτερα
οί Ακολουθίες
Έξαιρούνται τεχμηρίων
καί e-άποδείξεων
οί πληγέντες
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
e Αντιμέτωπος μέ Την όργή ένός ίδιοκτήτου πάμπ
τής πόλεως Μπάθ στήν νοτιο-δυτική Άγγλία βρέ
θηκε ό άρχηγός Τν Εργατικν, σέρ Κίρ Στάρμερ,
που ήναγκάσθη νά άποχωρήσει κακήν κακς άπό
Τό μαγαζί Ό Ρόντ Χάμφρεύς, συνιδιοκτήτης τής
πάμπ The Raven, έξανέστη μέ τήν άνταπόκρι ση τν Εργατικν άπέναντι στά περιοριστικά μέ
τρα που έπέβαλε ή κυβέρνησις γιά τόν κορωνοι .
Όπως είπε, ή οίκονομία θυσιάσθηκε κέπειδή ήλικιωμένοι πεθαίνουν. Ο ιδιος δηλνει ύποστηρικτής
τν Εργατικν καί τά έβαλε μέ τόν Στάρμερ όρυό
μενος πς τό κόμμα τόν αάπογοήτευσεν.
ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ του ραρίου λειτουργί ας τν έκκλησιν, καθ ' όλη τήν διάρκεια τής Μεγάλης Εβδομάδος, άπεφάσισε όμοφνως χθές ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Εκφράζουσα την ίκανοποίησή της
για τό γεγονός δτι όλοι οί ναοί θά παραμένουν άνοι κτοί για τούς πιστούς σέ δλες τίς Ιερές ΆκολουθίεςΤΡΟΠΟΛΟΙΑ πού θά ψηφισθεί σήμερα στήν Βου
λή περιλαμβάνει όλες τίς έκτακτες ρυθμίσεις πού
άφορουν τίς φετινές φορολογικές δηλσεις. Είδικ
τερα: 1. Αίρεται ή φορολόγησις βάσει των άντικει
μενικν κριτηρίων διαβισεως (σ.σ. τεκμήρια ) γιά
όσους έχουν πληγεί άπό την πανδημία, έφ όσον σέ
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ.4.
Συνέχεια στήν σελ. 2
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Αεροπλάνο της έποχής του ' Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποίησε άναγκαστική προσθαλάσσωση σέ παραλία τής Φλόριντα, όπου κολυμπούσαν δεκάδες λουόμενοι . Οι τελευταίοι είδαν τό
άεροπλάνο νά πετά λίγα μέτρα πάνω τους, πρίν
βρεθεί στό νερό. Τό περιστατικό συνέβη στήν παραλία αΚόκοαν κατά Τήν διάρκεια άεροπορικν έπιδείξεων μέ άεροσκάφη έποχής Το συγκεκριμένο άε
ροσκάφος παρουσίασε βλάβη και ό πιλότος του
ύπεχρεθη νά τό προσθαλασσσει.
. Τό Ingenuity, Τό έλικόπτερο Της NASA, πραγματοποίησε μία σύντομη ίστορική Ττήση στόν Άρη,
άνεκοίνωσε ή άμερικανική ύπηρεσία διαστήματος.
Ένα σύντομο βίντεο της πτήσεως, πού τραβήχτηκ
άπό τό ρομποτικό ρόβερ Perseverance, μέ τό όποίο
τό Ingenuity έφθασε στόν κκόκκινο πλανήτην , έδόθη
στήν δημοσιότητα μετά Τήν άνακοίνωση .
του Δημήτρη Καπράνου
Πότε μιά είδηση δέν είναι κείδησην
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Στόν ραδιοφωνικό στα μό, όπου κάθε Κυριακή βρα- όροφο του κτιρίου, στό κe
δάκι μέ έναν καλό φίλο πα ζουμε ρόκ (στήν περίοδο
τής καραντίνας χρειαζόμα - Διεύθυνση.
στε έκτονσεις) , συνέβη τό
άκόλουθο περιστατικό.
65 , άνέβηκε στόν έβδομο
κι του καί τό άφησεέπάνω
στήν τσάντα .
και πηδάει , άπό το παράθυρο του έβδόμου όρόφου ,
στό κενό! Λές καί βλέπεις μία
άπό έκείνες τίς μαυρόασπρες
ταινίες τού Ιταλικού νεορεαλισμού ή έκείνες του γερμανικού κινήματογράφου του
70. Δέν είναι , όμως , ταινία ,
είναι ή πραγματικότητα
ντρο του Πειραις , δύο βή ματα άπό τήν Αστυνομική
Τό βλέμμα του σταματά
στό παράυρο , που βλέπειν στόν άκάλυπτο . ΖυΣτάθηκε στόν διάδρομο Υνει , τό άνοίγει καί κοιτά
έξω άπό τά γραφεία , έξέτα- ζει κάτω . Σταματά , γυρίζι
πίσω και περιμένει . Αίνης
κάνει μερικά άποφασιστικά ,
μια γωνία , βγαλε τό σακά- σχεδόν γρήγορα βήματα
Τό βράδυ τού περασμένου Σαββάτου, ένας καλο-άφησε τήν τσάντα του σέ
ντυμένος άνδρας , γύρω στά
σε μέ τό βλέμμα τόν χρο ,
www.pontosnews.gr
Συνόχεια στήν σελ. 4.
21-04-2021
9' 77110s
701137 1