Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
87 νεκροί
847 διασωλην ωμένοι
3789 νέα κρούσματα
174 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
18 στην ΠΕ Δράμας
59 στην ΠΕ Καβdας
ΚΑΘΗΜΕΡΙNH
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
37 στην ΠΕ Ξάνθης
28 στην 1ΠΕ Ροδότης
0 θαλάσσιος τουρισμός στο επίκεντρο
της 1ης Διαπεριφερειακής Ημερίδας Τουρισμού
με συνδιοργαντρια την Περιφέρεια ΑΜΟ
Με επιτυχία πραγ
ματοποιήθηκε την
Τρίτη 20Απριλίου η
1η Διαπεριφερειακή
Ημερίδα Τουρισμού
που συνδιοργανθη.
κε από το Υπουργείο
Τουρισμού και Τις Πe.
ριφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Θεσσα.
λίας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Ορa .
κης,με θέμα "Θαλοσ.
Κρουαζιέρα . Γιτιν
γK . Κατάδυση".
Στην Ημεpa συμμεαφορούσε στο γιωτινγκ.
Αφού έκανε μια γενική os.
Σε αυτο μπορεί να
κτημάτων της Ανατολικής προστεθεί η πραγματοMακεδονίας και Οράκης netiση καθημερινν a ως τουρισπικού Προορ. ντομων προκαθορισμέσμού , επεσήμανε τα Προ - νων δρομελογίων αnό Λτην ανάπτυξη γιτινγκ τονικό Καταφύγιο /Αγκυστην Ελλάδα και τονιε poβόλισ
τη σημασια nou εχ6 η Καταφύγιο (Αγκυροβόλιο
δημιουργία ενός εναίου επιβιβάζοντας και αnοe
τουρισμός:
Ενδεικτικά ανέφερε
ότι η ενοnούηση του na
λον Περιφερεκν , στελέ
χη του ΥΠουργείου , Δή ΑMΟ αno την αχατητα λα λμανα της Καβάλας ρακτου μετωnου η 0ημ τοβουλία του Υnoupγείου
τείχαν ο Υnouργός ου . P και ιαγγε μέχρι σήμερα , όηως η κnι της Αλεξανδρουπο ουργία μιας θυλάσοιας Τουρισμού στο Πλείσ1ο
νει μέσω της καθέρωσης ρεακού Συμβουλίου Τουnoκuvτaι στον θαλάσοο βάλα ) , τα Αβδηρα , η Μα pa nou μπορούν να αν ρης και η Υφυπουργός
Τουρισμού κυρία Σοφία
ρωνεια , η 4νn, η Αλε . βαθμιστούν , και η μικρή "paκτων oρομολογίων ρισμού Στόχος τους εi.
anoσταση της Περιpέρει με εnαγγελματικά πλο
τουρισμό.
ναι να Προωθήσουν τη
Στην τοποθετησή του ξανδρούπολη , Που ανα.κΕTς ατφερε oτι πτυχθηκαν ακριβς επει ας ano tς γετονικές p κ ημεροπλοΙα, Τα διanεpiφεpει ακή συνεp.
ένας βασικός στόχος τς δή επένδυσαν τουτόχρο - Βαλκανικές χρες, είνα .
όρχες Κεντρικής Μακε.
οποία θα συνδέουν μετα - γοσία στον τομέα του
ξύ τους τις τουριστικές τουpαμεύ .
να στην ενδοχρα και
τζικστας , Θεσσαλίας κ.
Κστας Αγοραστος και
Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης κ . Χρήστος
Μέτιος , ο τομεάρχης
Τουρισμού της Περφέpισμό είναι να μπε η l στη 00λασσ .
ντικά Πλεονεκτήματαγα
Το εκτεταμένο napa - την ανάπτιξη του θαλάo του θαλάσσιου τουρι Aιακό μετωπο της Περι .
σμού .
Για να γίνει αυτό , τόν .
σε Πρεπει να αλλάξει η
εικόνα Που 6έλει την τυκό τουρισμό, τα δύο νηΑΜΟ να αποτελεί μόνο - σ. η Θάσος και η Σαμε - Σχεδων για την Πpοσέλ .
χερσαίο περασμα στον 6ράκη , τα δύο εθνικά κυση τουριστικν επεναξονα Ανατολής Δίσης παρκα κατα μηκος της δυσεων στην naραλιακή
και να καλλιεργηθεί εξ- παρολιακής ζνης , από ζνη, ανέφερε , είναι
αου η εικόνα της ΑΜΟ
φέρειας , nου μπορεί να
Η διοργάνωση, του
Φεστιβάλ θρακικού Π
γενειακό όσο και καταδυ- λάγους και η εκπονηση
Ειδικν Χωροtαξικν
viας κ Αλέξανδρος Θ
νος , ο εντεταλμένος περiφερειακός σύμβουλος
Τουρισμού της Περφέτο Δέλτα του Νέστου , τις πpωτοβουλίες της Περι
νης anοuτινας, ο Aντυ1 ως τόηου συνάντησης λίμνες Βιστωνίδα και φερεις nρος την κατευ .
pιpερειάρχς Τουρσμού
δρόμων
Ανέφερε μάλιστα π σο σύμπλεγμα λιμνοθαΤσνης, εκπρόσωποι, άλ-.
λασσν , μέχρι το δέλτα λογο στην ενότητα που
Ανάσταση στις
και στο προαύλιο
- Ανοιχτές
οι εκκλησίες
τη Μεγάλη
Εβδομάδα
21:00
ΗΘΟC ΚΑΙ ΘΘOC
ΚΑΛΗ ΑΝACTACH
ΚΑλΟ ΠACXA
tokatiallo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα