Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 20.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7589
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Καταστράφηκε η Παραγωγή φρούτων στην Κ. Μακεδονία
Βορείου Ελλάδος
Ελληνικό δημόσιο |Τράπεζεs, επιχειρήσεις και πολίτες
λεια Οι εΠενδύ
να κθωρακιστείν
μοο για να θωρακιστείν η Ελλάδα
Όλες οι προβλέψεις τον ειδικόν συγκλίνουν όΤΙ ο κυβερνοεπιθέσεις θα αυξηθούν περαι
έρω στο μέλλοΥ, καθάς έιος το 2024 αναμένεται ότι περίπου 22,3 εκατομμύρια συσκευ ές
Παγκοσμίως θα εναι συνδεδεμέες με το διαδίκτυο τον Πραγμάτον (Intemet of ThingslbT Η Πανδημία που οδήγησε στην κεκτόξευσην τον διασυνδέσεων λόγω τηλε-εργασίας
και εξ αποστάσεως εκταιδευσης αλλά και η ανάπτιξη γα πρτη φορά στην χρα μας
εTεταμένων ηλετρονικν sφαρμογν σε δημόσιο,
τράπεζες και ετιχερήσεις , έδωσε
πρόσφορο έδαφος στους χάκερς
να κεπτεθούν, Προκαλντας
σημαντικά Προβλήματα στην οικο
νομία, στην υγαία ακόμα και στην
ασφόλεια της χρας.Αυτή η Πραγ
ματικότητα έχει οδηγήσει τόσο την
ΕΕ όσο και την χρα μας σε ενέρ
γεες προκειμένου να αντιμε
ΤΟ Πρόβλημα των κυβερ
νοαπελν , Που συνεχς ετείνε
ΟΠΕΚΕΠΕ:
Περισσότερα από 7,4 εκατ. ευρ κατέβαλε σμούς 3.926 δικαιούχων το Ποσό των
το διάστημα από 9/4 έως 15/4, ο Οργανι- 7.433 .650,07 ευρ.
σμός Πληρωμν και Ελέγχου Κοινοτικν
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή- Οι Πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων ,
ανειλημμένες υποχρεσεις Νέων Αγροτν,
την Προωρη συνταξιοδότηση, μεταφορικά
σεων.
Δημιουργείται τu υν
Κέντρο
Καινοτομίας
για Γυναίκες
Συγκεκριμένα, Πιστθηκε στους λογαρια- νησιν Αγαίου κά
Δεν συμφωνούν
οι λοιμωξιολόγοι γεου Υγείας απo
με την προοπική φάσισε την Παρ-κής και δεν θα λογικό φορτίο υπάρξει καμία
περαιτέρω ασκευή
ανοίγματος Του
λιανεμπορίου.
νων του υπουρ - ταστήματα και τα
επιτροπή εκτιμά τρα περατέρω
κέντρα αισθητι-πως το επιδημιο- η αγορά , δεν θα
καταργηθεί η Παρα μένει περίπτωση.
υψηλό , με τη βελτίωσης της
εικόνας μέχρι το
εισηγηθεί
Δεν ανοίγουν τα
υποχρέωση αnoστολής SMS αnό θετικότητα
είναι
Πάνω από ο
τους Πολίτες που
mall, δεν θα λει - επιθυμούν
επισκεφθούν
ημιολογικά δεδο- shop in shop, δεν κατάστημα.
μένα, η επιτροπή θα λειτουργή- Σύμφωνα
σουν τα πολυκα- πληροφορίες, η
σταθερά Πάσχα.
Αξιολογντας τα
μέχρι τρα επιδ- τουργήσει
Στην επιτροπή
δεν συζητήθηκε
Οι επιδημιολόγοι επίσης το άνοιγ
μα Των φροντΙνα
με προειδοποιούν
Πως εάν ανοίξει στηρίων.
εμπειρογνωμό2η
Created by Universal Document Converter