Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Περιθριο ανόδου σχεδόν 40% βλέπει η Eurobank Equities
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5959 Τρίτη 20.042021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Κατασχέθηκαν
προϊόντοα
<μαϊμούδες>
που πωλούνταν
από e-shops
ΓΕΚ Τέρνα:
>>> ελ.
>>> ελ
Καταστράφη κε η παραγωγή φρούτων
στην Κ. Μακεδονία
Στον Γ. Περιστέρη πακέτο
για το 2,58 %
Η Γενική Γραμματεία Εμπο
ρίου & Προστασίας Κατανα
λωτή του Υπουργείου Ανά πυξης & Επενδύσεων ανακοιννει την εβδομαδιαία
επιχειρησιακή δραστηριότ
τηςAυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕ.Α. ) για την αντι
μετπιση του παράνομου
εμπορίου στο σύνολο της επ χράτειας
για Ανανεάσιμες Πηγς
Ενέογειας
1. Κατά το χρονικό διάστημα
ατό 12.04.2021 έως κα
18.04.2021 πραγματαποιήθηκαν συνολικά 232 έλεγχοι και
βεβαιθηκαν 63 παραβάσεις
που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.
Το ερτημα του Πάσχα
2. Σε συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία και την
συνδρομή των τοπικν , δημοτικν και περιφερειακν ,
αρχν , οι επιχειρήσεις της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετπιση του παράνομου
εμπορίου έλαβαν χρα σε
Αττική , Στερεά Ελλάδα και
Νότιο Αιγαίο .
αόυγμ malk ναρηη ίt hnie
3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα
συνολικού ύψους 59.450 e,
για παραβάσεις των Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων
(Κανόνες ΑΙΕΠΠΥ) , του
υπαίθριου
( ν.4497/2017)
ν.4446/16 που αφορά στη
χρήση τερμαπικού αποδοχής
καρτν και μέσων πληρωμής
με κάρτα (POS) .
Δεν συμφωνούν οι λουμω - πολίτες που επιθυμούν να
ξιολόγοι με την προοπτική επισκεφθούν κατάστη μα
περαιτέρω ανοίγματος του
λιανεμπορίου.
Εκτόξευση κατά 60% του νέου δυναμικού ανανεσιμων πηγν ενέργει
ας που θα εταχθούν εφέτος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σε σύγκριση με
πέρυσι, αναμένεται σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, εν το ενδιαφέρον
για κατασχευή νέων μονάδων παραμένει αμείωτο και αυξάνεται.Όπως
αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, οι απήσεις για κατασκευή
αιολικν και φωτοβολταϊκν υπερχαλύπτουν όχι μόνο τους στόχους που
έχουν τεθεί από την Ε αλλά και την τεχνική δυνατότητα του ελληνικού
συστήματος
μέθοδος
away/click inside .
click
Υπηρεσιν
Αξιολογντας τα μέχρι Σύμφωνα με πληροφορίες,
δεδομένα,
εμπειρογνωμόνων
υπουργείου Υγείας αποφάσισε την Παρασκευή να
εισηγηθεί τα εξής:
εμπορίο
επιδημιολογικά
η επιτροπή εκτιμά πως το
φορτίο
παραμένει υψηλό, με τη
θετικότητα να είναι σταθερά πάνω από το 5%.
επιτροπή επιδημιολογικό
. Για το λόγο αυτό εξετάζεται η
λήψη μέτρων ( όπως η προσκό-ποίησης της επένδυσης) στε
μιση εγγυητικής επιστολής από
τους υποψήφιους επενδυτές , στική βάση το επενδυτικό
που θα πιστοποιεί το ενδιαφ - ενδιαφέρον.
έρον και τη δυνατότητα υλο4. Κατασχέθηκαν 197 τεμάχια
απομιμητικν ειδν ,
αποία παλούνταν από ηλε τρονικά
(eshop ).
Οι επιδημιολόγοι προει
δοποιούν πως εάν ανοίξει
τρα περαιτέρω η αγορά,
δεν θα υπάρξει καμία
περίπτωση βελτίωσης της
να καταγραφεί σε πιο ρεαλιΔεν ανοίγουν τα mall, δεν
θα λειτουργήσουν τα πολυκαταστήματα και τα κέντοα αισθητικής και δεν θα
καταργηθεί η υποχρέωση εικόνας μέχοι το Πάσχα.
αποστολής SMS από τους
καταστήματα
Created by Universal Document Converter