Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
20Απριλίου 2021
Πρό ων Βαϊων, Θεοδρου όσ . του Τριχινά. Ζακχαίου άποσ .
Σελήνης Πρτο Τέταρτο 1 Ανατολή ήλίου 6.43-Δύσις 806,
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 18β.
Αριθμ. φύλ . 41937
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ό Ράμα στερεί τό δικαίωμα ψήφου
άπό τούς Βορειοηπειρτες
Στίς έκλογές τής 25ης Απριλίου- Μ
πρόσχημα ττην πανδημία τούς έπιβάλλει 14ήμερη καραντίνα!
ΣΕ μίαν άκόμη έπίδειξη αυταρχι- Ελλάδα και προτίθενται νά ταξιδέ
σμού ή κυβέρνησις τοϋ "Εντι Ράμα άποφασίζει μέτρα, τά όποία προκειμένου νά άσκήσουν τό έκλοδέν θά έπιτρέψουν στούς Βορειο - γικό δικαίωμά τους . Στήν σχετική
ηπειρτες πού ζουν στήν Ελλάδα
νά άσκήσουν τό έκλογικό δικαίω- Υγείας καί Κοινωνικής Προσταμά τους στίς βουλευτικές έκλογές σίας Μίρα Ρακακόλι: Τό άποτέ
τής 25ης Απριλίου . Αύτήν την φο - λεσμα του έμβολιασμού έχει άρχί
ράδ Ράμα έργαλειοποιείτην κρίση
του κορωνοίου και κλείνει τά σύνο- περιοχή ή κατάστασις είναι διαφορα μέ την Ελλάδα , δήθεν στό πλαί
σιο τν μέτρων γιά τήν άποτροπή Έλλάδα δάριθμός τν περιπτσε
της μεταδόσεως τής άσθενείας. Η
καραντίνα, πού άνεκοίνωσε χθές ή αύξηθεί. Δεδομένης αύτής της κα
άλβανική κυβέρνησις, θά έχει διάρ- ταστάσεως πιστεύουμε δτι άπό
κεια 14 ήμερν, θά λήξει δηλαδή αύριο θά είμεθα σέ καραντίνα για
μετά την ήμερομηνία τν έκλογν
και θα άποθαρρύνει όλους τούς άπό τήν Ελλάδα καί τά Σκόπιων κα
Αλβανούς πολίτες πού ζουν στήν τέληξε ή ίδια .
Τόσο οί όργανσεις τν όμο - σμού έσχολίασε δ πρόεδρος της
γενν όσο και τά κόμματα της άντι -Ενσεως Χειμαρριωτν κ . Θοπολιτεύσεως θεωρούν τήν άπόφα - δωρής Γκούμας, ό όποίος έπίσης
ση προσχηματική . Δέν άποτελεϊ
άλλως τε μυστικό πς ό Ράμα θεωρείτούς Αλβανούς πολίτες πού ζουν
και έργάζονται στήν χρα μας και ,
κυρίως τούς Βορειοηπειρτες, παράγοντα πού μπορεί νά έπηρεάσει Αλβανν πολιτν πού ζουν στήν
τό έκλογικό άποτέλεσμα και μάλιστα είς βάρος του . κΤό γεγονός πς
ή άλβανική κυβέρνηση άντιμετω- είναι μιά πράξη άντιδημοκρατική,
πίζει χαλαρά, συγκριτικά μέ άλλες σάν αυτές στίς όποίες ό Ράμα μας
χρες, τό φαινόμενο τής πανδημίας έχει συνηθίσεν .
δέν συνάδει μέ αύτή τήν άπόφαση.
Έπίσης τά έπιδημιολογικά φορτία
και στίς δύο χρες δείχνουν μείωση καί αύτό όφείλεται στό γεγονός
πς έχουν προχωρήσει οί έμβολιανουν στίς ίδιαίτερες πατρίδες τους ,
έτόνισε: Ήκίνηση αυτή του Ράμα
δείχνει πς βρίσκεται σέ κατάσταση πανικοϋ και παίζει τά τελευταία
του χαρτιά μέ σκοπό νά διατηρήσει
την θέση του . Ήπαρεμπόδιση τν
άνακοίνωση προέβη ή ύφυπουργός
σει νά γίνεται αίσθητό , άλλά στήν
Έλλάδα νά άσκήσουν τό έκλογι κότους δικαίωμα την 25η Άπριλίου
ρετική, στήν Β. Μακεδονία καί τήν
ων και τν ζων πού χάθηκαν έχει
Νάσημειωθεί ότι στις έκλογές
άνεφέρθη και ό Άρχιεπίσκοπος
Άλβανίας Άναστάσιος , ό ότοιος
δύο έβδομάδες, για όσους έρχονται
ΗΌ Έτ Ράμα
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συμφωνία
ΊερωνύμουΜητσοτάκη
για τό Πάσχα
Διευθετήσεις καί κοινωνική συνοχή
γκες της έπιχείρησης και όχι βεβαίως σέ προσχημαευθέτησης του χρόνου έργασίας στόν ίδιωτικό το- τικές δικαιολογίες για τήν μείωση του μισθολογικού
μέα έπί ΝΔ. Τέθηκε πρτη φορά στήν άτζέντα της κόστους . Δέν ένθουσίασε τήν ήγεσία του ΣΕΒ έκεί
κεντροδεξιάς παράταξης έπι πρωθυπουργίας Κ- νηή νομοθετική μεταβολή άλλά ουτε τούς ρυθμούς
στα Καραμανλή και έπί Υπουργίας Πάνου Πανα- οίκονομικής άνάπτυξης άνέκοψε , ούτε τίς κερδογιωτόπουλου τό 2005 στήν βάση του κυβερνητικού φορίες, ούτε την έκλογική έπιρροή της ΝΔ στόν
προγράμματος Σουφλιά σε πολύ διαφορετικό οίκο - χρο των έργαζομένων μείωσε. Ίσχυρότατες πανομικό κλιμα , βεβαίως. Το μέγα θέμα της έποχής ρεμβάσεις στό έργατικό δίκαιο έγιναν τό 2010 μέ
έκείνης-και έν τινι μέτρω και τρα-ήταν ή αύξη- έντολή της τρόικα τη ύποδείξει τοπικν κουκουλοση του ραρίου στίς έξαγωγικές βιομηχανικές έπι - φόρων έργατολόγων οί όποιοι θερη σαν τότε τήν
χειρήσεις έντάσεως έργασίας σέ περίοσο αύξημέ- μετενέργεια , τίς συλλογικές συμβάσεις, τό όριο 5%
Πρεμιέρατ
στό Φεστιβάλ
Μόσχας
για τόν
Ανθρωπο
του Θεού
Άγιο Νελτάριο
ΔΕΝ ΝΟΜοΘΕΤΕΙΤΑΙ πρτη φορά το ζήτημα της διΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τό πς θά λειτουργήσουν οί έκκλησίες τίς ήμέρες του Πάσχα κατέληξαν ό Πρωθυπουργός Κυριά
κος Μητσοτάκης μέ τόν Άρχιεπίσκοπο
Άθηνν κ.κ. Τερνυμο. Βρήκαμε μία λύση, θά κάνουμε ένα συμψηφισμό στε νά
μήν ταράξουμε τά πράγματα μέ περισσότερη έλευθερία, άλλά δέν πιστεύουμε νά
έχουμε τή δυνατότητα νά πάμε στά χωριά
μας έπεσήμανε ό Αρχιεπίσκοπος Ιερνυμος , κατά την διάρκεια συζητήσεως μέ
τούς δημοσιογράφους μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό . Σχετικά μέ
τόν τρόπο λειτουργίας τν Εκκλησιν
Συνέχεια στήν σελ. 3
τον άπολύσεων και μία σειρά δικαιωμάτων του νο(σελ. 7)
νης ζήτησης καί έκτέλεσης παραγγελιν, καί ή άνάλογη μείωσή του σέ περιόδους που ή ζήτηση έπε - μου 1264/82 ς τήν πηγή όλων τν δεινν του τό που . Τά δικαιματα αύτά καταργήθηκαν, άλλά όλες
φτεν. Η κεντρική έσωτερική συζήτηση μεταξύ του
Γράμμα σ' ένα
φανταστικό φίλο μου,
τόν Νίκο...
Πρωθυπουργου καί των ύπουργν Οίκονομικν και οι μετέπειτα μελέτες ξένων οίκων για τίς περίφημες μεταρρυθμίσεις τής τρόικα έδειξαν πς ούτε ή
δομή της έλληνικής οίκονομίας άλλαξε ουτε και ό
Έργασίας το καιρφ έκείνω άφοροΰ σε τον ρόλο του
άστικου κράτους ς διαιτητή των ταξικν συγκρου-στόχος της προσέλκυσης τν έπενδύσεων έπετεύσεων άπό τόν Διαφωτισμό έως τίς μέρες μας, την χθη . Η έμπιστοσύνη, ή σταθερότητα καί ή άπονομή
έπικαιρότητα ή μή τν άπόψεων του Κέινς και του δικαιοσύνης είναι άγαθά που συνή θως δέν νομοθετούνται . Υπάρχουν ή δέν ύπάρχουν στήν κουλ τούρα των Έθνων. Οι άλλαγές στόν έργασιακό νόμο
Ή συζήτηση έκείνη είχε καταλήξει τελικς μετά μέ τήν μορφή της διευθέτησης του χρόνου έργασίάπό ένδοκυβερνητική άντιπαράθεση ότι τό κράτος ας καί της κατάργησης ύπερωριν καί έξαιρέσιμων
στό πρόσωπον του OΑΕΔ θά έπρεπε νά έπικυρ- χωρίς τόν έγγυητικό ρόλο του κράτους αυτήν την
νει ς άντικειμενικός τρίτος τίς συμφωνίες γιά τήν Φορά μέ συλλογική συμφωνία ή μέ άτομική συμφω.
έπέκταση του ραρίου σέ δεκάωρα, καθς αύτές νία έργαζομένου - έργοδότη έπανέρχονται γιά άλλη
Συνέχεια στήν σελ. 3
Φρίντμαν, τήν έκταση έφαρμογής του διευθυντικού
δικαιματος κ.ά.
του Γιργου Α. Βουλγαράκη*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΛΟΙΠΟΝ πού λές, φίλε Νικο, σ ένα στί χο του ό Σαββόπουλος λέει τό έξής
καταπληκτικό: Του Θεου ή χάρη μας
φυλάει άπ' τά σουξέν.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
"Όταν τόν είχα άκούσει, είχα άναρωτηθεί: Τί λέει ό άνθρωπος; Πάει
καλά;.
θά έπρεπε νά έδράζονται πάνω σέ πραγματικές άνάΊσπανοί άστρονόμοι άνεκοίνωσαν ότ άνεκάλυψαν
άλλον έναν ξωπλανήτη μγαλύτερο άπό την Γή, ό
όποίο βρίσκεται σέ τροχιά γύρω άπό ένα άσττρο
έρυθρό νανο, Τό GJ740 σέ άπόσταση 35 έτν φωτός
άπό τόν πλανήτη μας. Ή ύπερ-Γή έχει μάζα περίπου
τριπλάσια άπό τή Γή και όλοκληρνει μία περιφορά
γύρω άπό τό άστρο της σέμόνο 24 μέρες (ή διάρκεια
του έτους του έξωπλανήτου) . Ο έν λόγω έξωπλανήτης άναμένετα νά άποτελέσει στόχο μελλοντικν
παρατηρήσεων μέ τά νέα πολύμεγάλα ύπό άνάπυξη έπίγεια καί διαστημικά τηλεσκόπια Τά τελευταία
χρόνια οί άστρονόμοι άναζητούν έξωπλανήτες κατ'
έξοχήν Υύρω άπό σχετικά ψυχρούς έρυθρούς νάνους
που έχουν θερμοκρασίες τούλάχιστον 2.000 βαθμούς
μικρότερες άπό Τόν δικό μας Ηλιο.
"Αν δέν θέλουν οί τραγουδοποιοί
να έχουν έπιτυχία τά τραγούδια που
γράφουν , νά έχουν "σουξέ δηλαδή ,
τότε τί θέλουν; Βέβαια για νά είμαι
είλικρινής, δέν έμβάθυνα και πολύ
στή σκέψη αυτή τότε. Ξέρω άλλωστε
ότι πολλές φορές οί τραγουδοποιοί
συμπληρνουν λέξεις για νά κάνουν
ρίμα ή έπειδή ταιριάζουν γενικότερα .
Σέπαράκρουση σύμβουλος
του Ερντογάν: Τουρκική
ή Άλεξανδρούπολις!
Ή έχθεσις τής Βουλής
για την Ε)ληνική
Επανάστωση
ΔΙΑΧΥΤΟΣ φαίνεται νά είναι στήν Τουρκία δ έκνευρισμός πού φθάνει στά όρια της παραφροσύνης μετά
την έντονη άντιπαράθεση πού είχαν Δένδιας και Τσαβούσογλου στήνΑγκυρα. Ό σύμβουλος άσφαλείας καί
έξωτερικής πολιτικής τοϋ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ
Έρντογάν , Χακί Κάσιν, έφθασε στό σημείο νά πεί ότι
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια τυραννόσαυροι
(Trex) έκτιμάται ότι περπάτησαν στήν Γή κατά
τήν διάρκεια τής έποχής τν δεινοσαύρων, σύμ
φωνα μέ τούς ύπολογισμούς Αμερικανν έπιστημόνων. Oί έρευνητέ, μέ έπί κεφαλής τόν παλαιοντολόγο Τσάρλς Μάρσαλ του Πανεπιστημίου Τής
Καλιφόρνια-Μπέρκλευ, οί όποίοι έκαναν τήν σχετική δημοσίευση στό περιοδικό