Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα μil
19Απριλίου 2021
Πρό των Βαϊων . Παφνουτίου ίερομ. Φιλίππας μάρτ.
Γεωργίου έπισκ . Πισιδίας
Σελήνη 7 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 644-Δύσις 8.05
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και δυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ. φύλ. 41936
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ραγιάδες σέ καιρούς άνεξαρτησίας
Έξοργιστικό: Ελληνικά συγκροτήματα Τύπου καί ΜΜΕ πήραν
τό μέρος τού Τσαβούσογλου στήν σύγκρουση μέ τόν Δένδια
ας κινήσεως άβρότητος του Τούρκου Προέ - ( κατά την δεκαετία του '70) άπό αυτήν τήν δτι ούδέποτε ή Τουρκία έδειξε νά την άσπάδρου , δΕλλην ύπουργός να μήν προβάλλει
τις έλληνικές θέσεις; Τότε γιά ποιόν λόγο
πήγε στήν Άγκυρα; Γιά νά είναι παθητικός
ΕΝΩ σύσσωμος δ έλληνικός λαός ήσθάν- περαιτέρω άναθέρμανσή τους.> Τηλεοπτι
θη ίκανοποίηση άπό τήν στάση του ύπουρ- κός σταθμός διαπιστνει δτι δέν πήγε καλά
γού Εξωτερικν Νίκου Δένδια στήν Αγκυ - ήσυνάντησις τν ύπουργν Εξωτερικν διρα, κάποιοι στήν Αθήνα είναι ήνωχλημένοι ότι έδημιουργήθη κέντασις, Άλλά άν δέν
και τό δείχνουν. Ενω ή Ελλάς προσβλέπει πάμε νά νικήσουμε, τότε γιαποιόν λόγο έπι άκροατής τν τουρκικν διεκδικήσεων είς
σέ μία νέα στρατηγική , βασισμένη στήν είλι- δικουμε τόν διάλογο ; Γιά νά χάσουμε; Και βάρος τής χρας μας;
κρίνεια και τήν έθνική άξιοπρέπεια, κάποιοι
στήν Αθήνα έπικρίνουν ήδη τό πρτο βήμα τετίπράγματι έπιθυμούμε; Νάύποχωρήσου
της Κάποιοι άλλοι ήθέλησαν νά ένσπείρουν μεπροκειμένου νά μήν ύπάρξουν όξύτητες
ζιζάνια, άφήνοντας να έννοηθεί ότι αυτοβού
λως ένήργησε ό ύπουργός των Εξωτερικν . έφημερίδα δτι κόΈληνας ύπουργός Εξωτε- νήσει τόν"Ελληνα ύπουργό; Για νά κανει
Υπεχρέωσαν έτσι την Κυβέρνηση νά προβεί σέ άνακοινσεις για τό αυτονόητο.Ότι
δηλαδή ή άξιοπρεπής στάσις του ύπουργού ρίςτο αυτολογοκριτικό φρένο, πούχρησιμο- υπουργό του; Αύτά τά έρωτήματα ούδόλως νήθησαν κεκλεισμένων τν θυρν και άλλα
Έξωτερικν συνιστά ένιαία πολιτική της
Ελλάδος και τελεί βεβαίως υπό την έγκρι - ναντήσεις μεταξύ κρατν γίνονται μόνο καί
σιν τού Πρωθυπουργού.
διαδικασία .
ζεται . Ποιός μπορεί να χαρακτηρίσει θετιΦαίνεται όμως ότι κάποιοι στήν Αθήνα κητην στάση τού Τσαβούσογλου άπέναντι
είχαν έπενδύσευ στήν διαδικασία της Χάγης την όποία έχουν άναγάγει σέ πανάκεια .
Κατά τρόπον , πού μόνον ς ραγιαδισμός
θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεί . Μήπως ή ρίζουν ότι έπίκειται συνάντησις κορυφής του
στόν" Ελληνα ύπουργό Εξωτερικν ;
Κάποιοι άλλοι θέλοντες να ύποβαθμί
σουν την στάση του Νίκου Δένδια ύποστηάνοί κέντάσεις είναι τό άποφευκταίον , τοΑπό την πλευρά μας , το μόνο έρτημα
πού τίθεται είναι για ποιόν λόγο ήθέλησε έμμονή αυτή ύποστηρίζεται άπό τον ίσχυρι- Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ταγίπ Ερντοδ Ταγίπ Ερντογάν να έχει αυτήν την έκτός σμό άλλης έφημερίδος, ότι απαρά τίς δημό- γάν, χωρίς νά μεσολαβήσει άλλησυνάντησις
σιες δηλσεις σημασία έχουν οί συζητήσεις τν ύπουργν Εξωτερικν . Λές και ό Πρω
πού έγιναν κεκλεισμένων τν θυρν; Δη- θυπουργός θέλει νά ύπερφαλαγγίσευ την
είκόνα πού έδημιουργήθη κατά την δημοσία
ύπουργική άντιπαράθεση. Ποιοί και γιατί
ποιείται συνήθως για νά σωθούν τά διπλωμα- άπη σχόλησαν τούς διαφόρους έπικριτές τής άκούσαμε κατά τόν δημόσιο διάλογο; Διαβά - προωθουναύτές τις αίτιάσεις; Είναι αύτοί πού
Διαβάζουμε σέ εύρείας κυκλοφορίας πρωτοκόλλου συνάντηση. Γιά νά παραπλα ρικν έδειξε να προσέρχεται στή σκηνή χω- τόν ακαλόν , άφήνοντας τά κδύσκολω στόν
λαδή θέλουν να μας πουν ότι άλλα συνεφω
στάσεως τοϋ Νίκου Δένδια. Όπως δέν φαί - ζουμε δέπαρακάτω ότι ακύκλοι στήν Αθήνω άσπάζονται τήν λογική Σημίτη, ή όποία δήνεται νά τούς άπησχόλησε τό γεγονός ότι ό τονίζουν δτι κστίς έπαφές Δένδια στήν Αγκυ
τικά προσχήματα. Λές και οί έπίσημες συγησε σέ άτελέσφορες συνεννοήσεις, όπως
κατέστη σαφής ή βούληση της κυβέρνη-αυτές στήν Μαδρίτη και στό Ελσίνκι; Τίκαλό μπορεί νά βλέπουν σέ αύτές ; Καί τέλος,
δέν έχουν άντιληφθεί τό αίσθημα έθνικής
μόνο χάριν προσχημάτων! Και σέ άλλοση- Τσαβούσογλου ήταν πού αέκαψεν τό άφή- ρ
(Δέν πάμε νά νικήσουμε στό διάλογον μείο: Τό γεγονός ότι δΕρντογάν τόν είχε γ γράφει ό ένας και συνεχίζει: Ενα τέτοιο δεχθεί έκτός πρωτοκόλλου δέν μετρίασε τήν ξε, μέ την στάση και τίς δηλσεις του , δτι τικής άτζέντας στίς σχέσεις τν δύο χωρν
έπεισόδιο θάμπορούσε νά όδηγήσει στό πά- κατηγορηματικότητα μέ την όποία ό Δένδιγωμα τν σχέσεων άνάμεσα στίς δύο χρες.
Αντιθέτως θά πρέπει νά άξιοποιηθεί για την νικν θέσεων.3 Δηλαδή έπρεπε, χάριν μί - Τουρκία έχει ύπαναχωρήσει ήδη μία φορά μία τέτοια θετική άτζένταν . Το θέμα είναι
γημα τής Χάγης. Ό Τουρκος ύπουργός έδει
σης Μητσοτάκη για την προθηση μιάς θε
τά έλληνο-τουρκικά δέν πρόκειται νά έπι - Δέν άμφιβάλλουμε καθόλου."Όλες οί έλληνι- άνατάσεως πού διαπέρασε όλη την Ελλάδα ,
λυθούν στά διεθνή δικαστήρια. Άλλως τε ή κές κυβερνήσεις έξ άλλου προσέβλεπαν σε
δταν ό Νίκος Δένδιας διετύπωνε μέ σαφήνεια
καί καθαρότητα τίς θέσεις της Ελλάδος
ας προέτεινε λίγο μετά τίς αχμές τν έλλητου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ποιοί
άπαλλάσσονται
Γιά ποιούς είναι πρόβλημα όκ Δένδιας
φέτος άπό
τά τεχμήρια
Μέ την σημαία
τής Ελλάδος ό Φίλιππος
στό μεγάλο ταξίδι
ΓΝΩΡΙΣΑ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί τόν Νίκο Δέν- έπαναληφθεϊ στίς μέρες μας ς deja νu ή ρήξη Μη,
δια τό 2004. Τότε έξελέγησαν καί οί δύο , πρτη φο - τσοτάκη-Σαμαρά του 1990-1993. Καί ότι έδ έχουμε νά κάνουμε μέ έναν λαϊκιστή Υπουργό Έξωτεορισμούς στό δημόσιο! Όποιος μου ζητά βοήθεια, ρικν που κάνει έξωτερική πολιτική για έσωτερική
θά του βρίσκω άν μπορ έργασία στόν ίδιωτικό το - κατανάλωση. Θά σάς π στό τέλος αυτου του σημέα. Είμαι φιλελεύθερος!> μου είπε θυμάμαι ό Κυ - μειματος τί έχουμε , άλλά προηγουμένως πρέπει
ριάκος καθς μέ άποχαιρετουσε κατά την πρτη νά σας περιγράψω τί άκριβς συμβαίνει κατά τήν
μας συνάντηση στό πρτο γραφείο του στήν όδό γνμη μου . Μητσοτάκης καί Δένδιας δέν είναι φίΛυκείου. Μου άρεσε αύτό πού άκουσα. Μέταλλο! λοι Σπανίως υπάρχει άλλως τε φιλία στήν πολιτική
Τόν Δένδια τόν γνρισα στήν Βουλή, άλλά αύτό που που νά άντέχει στόν χρόνο. Είναι όμως δύο πολιτιμού έκανε έξαιρετική έντύπωση ήταν ή άντίδρασή κοί που διακρίνονται γιά την μεθοδικότητα και τόν
του , νέοςΥπουργός Δικαιοσύνης ν τόν Μάιο του επαγγελματισμό τους . Καί άν χρειαστεί νά δειπνή2009, όταν το Υπουργείο Εξωτερικν μέ τήν ήγε - σουν μετά συζύγων για νά λύσουν παρεξηγήσεις τύρά, στήν Βουλή . Εγ δέν πρόκειται νάκάνω δι ΟΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ έλεύθεροι έπαγγελματίες , οί έργαζόμενοι πού είτε άνεστάλη ή σύμβασίς τους είτε ένετάχθησαν στό πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
άλλά και οί ίδιοκτήτες άκινήτων που
ήναγκάσθησαν νά είσπράξουν κουρεμένα ένοίκια, θά άπαλλαγούν φέτος
άπό την φορολόγηση βάσει τν τεκ
μηρίων διαβισεως κατά την διαδικασία ύποβολής των δηλσεων φορολογίας είσοδήματος. Συμφνως πρός δηλσεις του ύπουργού Οίκονομικν στό
Open, οι συγκεκριμένες κατηγορίες θά
φορολογηθούν φέτος μέ βάση μόνο τά
( σελ. 5)
που Σουρανή-Τελανιάν ο Κυριάκος καλεί Αν άνασία έκείνη της περιόδου έπιχείρησε νά του φορτσει εύθύνες για τήν άπόδραση των Χριστοφοράκου- ητη σει κανείς όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις Δένδια στό έξωτερικό-τελευταία στήν Βοσνία ΈρζεγοΤά νέα οίχονομικά
του ΣΥΡΙΖΑ
καί τό χθές
Καραβέλλα (κάτι που στοίχισε τήν πρωτιά στήν ΝΔ
στίς εύρωεκλογές του 2009.) Άν καί Βουλευτής Πεβίνη-θά διαπιστσει ότι έπικαλεϊται συνεχς όι
Ο δέ Μητσοτάκης άφήνει έσχάτως στόν Υπουργό
του ζωτικό χρο για πρωτοβουλίες διότι γνωρίζει
όποιο ήμουν άρχισυντάκτης πολιτικού και άδεια- ότι είναι πρός τό συμφέρον της κυβέρνησής του .
Ίδεολογικά ό Κυριάκος έπιθυμεί σαφς νά είναι πεΈντυπωσιάστηκα. Μέταλλο και έδ . Συγκράτησα ρισσότερο κεντρος καί φιλελεύθερος άπό τό κόμ
μα του (άκόμη και στά έξωτερικά) δεχόμενος είσηΣυνέχεια στήν σελ. 2
ριφερείας ό Δένδιας δέν "μάσησε . Μου έδωσε τό- αΠΛως τον Πρωθυπουργό άλλά τήν έντολή του .
τε μια συνέντευξη στόν Ελεύθερο Τύπον στόν
σεν μεγαλοπρεπς καί τό ΥΠΕΞ καί τήν ήγεσία του .
του Γιργου Κουρή
Ό Τσιτσιπάς κατέχτησε
τό ποτο του Μάστερ
στό Μόντε Κάρλο
τήν άντίδρασή του .
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ της ΝΔ κάνει ό,τι μπορει προκειμένου νά άμβλύνει την
οίκονομική ϋφεση. Κάθε είδος βοήθε ας όμως στηρίζεται σέ μεγάλο βαθμό
σέ δανεισμό που όδηγεί στό μέλλον
σέ άνάλογη φορολογία. Στήν κούρσα
τν προσφορν μπαίνει πλέον καί ή
άξιωματική άντιπολίτευση. Στό πρόσφατο οίκονομικό της πρόγραμμα
προσφέρει πολύ περισσότερα άγνοντας το άμεσο και έμμεσο κόστος.
Θυμίζω είσαγωγικά αύτές τίς δύο μικρές ίστο-γήσεις άπό ένα περιβάλλον ξένο πρός τή ΝΔ . Κάθε φορά πού πρέπει όμως νά λάβει άποφάσεις καί
ρίες άπό τό παρελθόν γιά νά σας είσαγάγω στό σημερινό θέμα. Θερησαν πολλοί μετά τήν έντυπω - νά κάνει push backs για τό προσφυγικό προκειμένου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.6
σιακή έμφάνιση Δένδια στήν Αγκυρα ότι μπορεί νά
ΠΕΝΝΙΕΣ
Γαλλικό έρευνητικό στήν
Ό διακοσμητικός ρόλος της
Έπιτροπής Έπιστημόνων
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
έλληνοαιγυπτιακή AOZ
Τό κυβερνητικό οίκονομικό πρόγράμμα τό ζουμε, τό κρίνουμε και
μπορούμε νά κάνουμε προτάσεις κα θημερινά. Πς όμως άξιολογειται ένα
πρόγραμμα της άντιπολίτευσης όταν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ένα κτήμα 72 στρεμμάτων στή δυτική άκτή Τής
Σκωτίας , Τό όποιο ήταν χρος έκπαιδεύσεως για
τους σαμποτέρ του Β Παγκοσμίου Πολέμου, πωλείται γιά 2.25 έκατομμύρια λίρε . Τ κεντρικό κτΙριο χρονολογείται άπό Τό 1864 καιί είχε σχεδιασθε
ς κυνηγητικό περίπτερο . Το 1941 όβρεταννικός
στρατός έπέταξε τό κτήμα για νά έκπαιδεύσει τούς
άνδρες του SOE (Special Operation Executive),
μία έλίτ όμάδα που ίδρύθηκε άπό Τόν Ουίνστων
Τσρτσιλλ προκεμένου , όπως έλεγε ανάβάλει φωΤιά στήν Εύρωπη . Μέσουίτες 12 ύπνοδωματίων
καί τέσσερα ξεχωριστά διαμερίσματα λειτούργησε
s boutique ξενοδοχείο μέχρι Τις άρχές του 2019
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ στοιχεία γιά τό πς λαμβάνονται οί άποφάσεις άπό την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων
καταδεικνύουν τά πρακτικά τν συνεδριάσεων πού
έφερε στό φς τής δημοσιότητος ή έφημερίς ακυριακάτικη δημοκρατίων . Βάσει αυτν τν πρακτικν, γί
νεται άντιληπτό δτι ή έν λόγω Επιτροπή χρησιμοποιείται έν τέλει ς άλλοθυν άπό την Κυβέρνηση προκειμένου αύτή νά περάσει τά μέτρα πού θέλει.
ΘΡΙΛΛΕΡ έξελίχθηκε στήν θαλασσία περιοχή νοτί ως τής Κρήτης, λίγες μόλις ρες μετά την έπεισοδιακή
συνέντευξη Τύπου άνάμεσα στόν Δένδια και τόν Τσαβούσογλου . Νοτίως της Κρήτης τουρκικό πλοϊο είσε
βαλεσέ έλληνική περιοχή και άπείλησε γαλλικό έρευνητικό πλοίο τό όποίο διεξάγει έρευνες στήν έλληνι
κή ύφαλοκρηπίδα. Τό γαλλικό πλοϊο έπλεε έλάχιστα
μίλια άνοικτά τν άκτν της Κρήτης. Προφασιζόμενη
Συνέχεια στήν σελ.4
pontosnews
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ποντιακά χαπέρa .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Όταν ηχος καί είκόνα μιλούν άπό μόνα τους
. Άν και τόν τίτλο τν πλέον φιλάργυρων τόν
έχουν οί Σκωτσέζοι, Τόν διεκδικούν μέ άξισεις καί
άλλοι Εύρωπαίοι. Τό γαλλικό ναυτικό άνεκοίνωσε ότι δέν θά παροπλίσει τό πυρηνικό ύποβρύχιο
Perle , Τό πρωραίο Τμήμα του όποίου κατεστράφη
άπό πυρκαιά ή όποία έκαιγε έπί 14 ρες . Τό πρυμναίο όμως ήταν άθικτο. Ένα χρόνο ένωρίτερα, ένα
ύποβρύχιο τήs ίδίας κλάσεως, τό Saphir, είχε τεθε έκτός ύπηρεσίας και θά πήγαινε γιά διάλυση σέ
ναυπηγείο στό λιμάνι του Χερβούργου. Τό μπροστινό Τμήμα Του Saphir ήταν δομικά καλό, όπότε
oί Γάλλοι άξιωματούχοι άπεφάσισαν ότι θά μπο
ρούσαν νά τό κρατήσουν και νά τό ένσουν μέ τό
πίσω μέρος του Perle .
Καλό θά μάς κάνει νά βλέ δωτική νοοτροπία . Δέν είναι έχουν τήν σημασία τους καιί
πουμε κάποιες τέτοιου Τυ - τυχία ή σημερινή άπαράδε- όλα κάτι δείχνουν .
Έκί που άτύχησε ή ΕΡΤ
νιση σέ τελετές άλλά και ήταν στήν έπιλογή τν
έντός του Κοινοβουλίου τν σχολιαστν (άλήθεια, γιατί χρειάζονται σχόλια σέ
μια κηδεία και κυρίως σέ μιά
Κατ' άρχάς νά συγχαρούμε τήν ΕΡΤ γιά τήν έπιλογή της νά προβάλει σέ
άπ' εύθείας μετάδοση την με λησμονήσει τί σημαίνει
τλετή τής κηδείας του Πρί- σεβασμός σέ θεσμούς και παπου τελετέ, διότι έδ έχου- κτη και προσβλητική έμφάγκηπος Φιλίππου.
ραδόσεις. Εδ , άπό τήν έπο- ήγετν τής χρας μέ πουΉταν " news" διεθνούς χή πού έπεκράτησεή μέθο - καμισάκια και τζινάκιαω,
έμβελείας καί-χωρίς άμφι - δος τής πρός τά κάτων έξ- μέ τί σέρτ και άμπέχονα , έκδήλωση όπου ή είκόνα καί
βολία-και έλληνικού ένδιαφέροντος
ό ήχος <μιλούν άπό μόνα
σσεως τν τάξεων καύ τν
άξιν , βινουμε μία ίσοπε
μέ σανδάλια και ξεμανίκωτα
μπλουζάκια. Δυστυχς , όλα
www.pontosnews.gr
Συνόχεια στήν σελ. 4
19-04-2021