Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Ap. φύλλoυ: 4272
Σάμος, Σάββατο 17 Απρiλίου 2021
Ε 1.00
Κατέληξε ασθενής Που
νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ
του Νοσοκομείου
Βιολογικός πόλεως Σάμου
Αντικατάσταση αγωγν μετά το καλοκαίρι
tvo natoν εμφανής Ηδη μετά τον rμερν Στη ΜΕθ. tuς την dpo nou το
.Το τελευτοα xρόνα , εξ οτίος των σημαντκν διαρ
νοού με βορύ συμπτματα n tuuoν onό τmv Koνoτητα Λoος στην onoi
rεpστοτκό οoθενν nou δεν θα στεt , έουν οpeεi το nεpopστκό μέτρα
μrκος των κατοθλικν aνuγν, έouν τεθεί Eκτoς
στη ΜΕΟ pa μετατρonei xpoς στο κάτοκο της Λέκοος και wνoίες
cυγxpiμένο opθμό οσθενν τοτε θα noυ νοonλεύoνται τα anλo nepιστο
των υφστόμενων κατοθλπτικν αγωγν με εφορ να δνουμε τη μάνη κατπό της novδnμίος
12 κρούσματα σε 1 mμtρα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
δικηγόρων στο χρο
του Πρωτοδικείου Σάμου
καταθητκν σγωγν με τmν εoωτερκή εγκατόστο
Αυτές tς εκόνες anό το nope0ν των εpγοσν , nou oδήynoov σε κοκοτενς και μη hετουργία
εξωτερκής διατομής όμοιος in noponnoou με την
Με ρόoη τmν 121/2020 anopoon του Δημοτικού Eυμ. Η υφιστάμενη κατάστοση
βουλίου Ανάτολκής toμου δεlhson δαγωνομός γa 0 ονόδοκος στην υponon tou ονρφtεonκε στην κό tntvouonς το onοίο ea φέρ στροεκς PL, δεν
οxonotπtoς και επoupγκoς αδιομός onexs- naoο uonoinonς tou tpγου - Anoxετευτικό Δίκτυο μόνος του φ54ος Aς 00 tίοι δnμtνος ano
Λεa , θεομκν και οιονομικν . Η δια.
μερτυpίa δοογανuηκε με τmν tnpnon | βούλιο , n Εξεύρεon hτιστης uons oτιμετnonς οστικν nuμάτων της nonς της toμου στη eton Λν, tntvouση μηορεί νο οντεξεη ουνpneες nuens
όμοος συτής tuv υφστύμενων ογωγν, nimv 6
νο nοοτει στο δηυοικό Σμpούho tny pMov κoύς σγωνούc μετοξύ τους εν το τελευταίο τμήμα Ακού nniyματος . Αnaτούντοι φρεάτα στν αρχή κα
ματα ΕΑνwv noλτν cpeς εnionς κομnλn ο nK ωρεe ouηνομκής κe 19 αντheotooe A1 poετεta στο nopoboό μέ
o Εεκίνησαν οι κατεδαφίσεις
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ooμη τo ο a ωο oκoo μος τονου| ετοιμορροπως επικινδύνων κτισμάτων
Κόντρα
δικmγopuν ενoι oδonpoyμάtευτη γo nou δημουργis n navrμα, 0εν | ξενθηκε tmhepuvκo η npoiσταμένη εων Τuνικν Υnnpεoν Δήμου Ανατοκς 1oμοu Κ. ΑΥΥEΛKη
Dbe n κονή ουνέντευξn Tinou nou roραρnoo
α υnoupγοί Εξωτερικν ΕΛόδος και Τουρoς, Nίκος
Χρυσός ο Σαμιτης che
Ευάγγελος Μπιλιμπάς
Ακάμη σημείοε ου με την 7
onopoon tou 201, το δημο μετά tην onoκλnpuon του rpτου γύρου των δnλo .
Με το χροοό μετάλιο του naγκoσμου οργονσμού -Creek Taste Βeyond Borderss
6TEB, τμόθηκε - a nputη φορά σuην ιστορίο του θεoμου ένος Σομτης cnen
npoς τους ιδοκτήτες nou έxoυν
Λβει tο rρωτoκonno κατεδόφ
ono tς 6ηnσες του ΕΛΛnνη υpοuογού , ανακόΜο.
το κτίομα του Αν eμς tnouμε .
and το Υnouoγείο toutερν.
εnovtvopξη των δερευνητκν εnoφν tων nont
κν διοβουλεύοεων με mv τουρο . Enμeίωοε nuc
μος μηορεί να anεuυθύνει μία
νεδριο και δοργονοεκ . κοθ onuς
δηλνE το ευλογημένο αυτό νnoi tou
σειρά onόπεppεpεaό και δμερn eέμaτα, κοθς κ
μα σειρό cnό nootήσες npotutyou να eναβoυν
του Υnouγεου Εouτερν δομοράτησε μελtς
- ς topων Erixνδυνως ετομέρρonων τpν.
δ0ο xuρν Ο κκ Δένδος μίλnoε oροκά γο μιο ετική
στεντο οικονομκν θεμάτων γα να rpoωρήoou
με τις σέσεις μος μηροστά και να oάξουμε το
δεύθυνοη τεχν υnnpeoν, όηστε ουτό επrn
και έδροα το Ηνωμένο Βooλεo, έxti ρείou . ετά τις ουτοφίες noυ έχανε n ΔΑΕΦΚ του
το ουμβόΠaιο δοκτηoiος για να διοστουροουμε
αoκnuaκωon κα n enopurn ενεργεν και δηλσε την ενταξιατή nopeα της Τουρκίος , εφόοον ουτη to
και nεpoότερο τα τελευταία χρόνα
κατοξνετο on tο oρyoνυμένο noνο, ο, nonυάρepο | αo τη τότερων νημείν της Μuτνωnς των μου . 1 na tην kονότηto Bουpnutv και tvo γς
την Κονόττο Αμηέλου . . Με βάση και το ΟΕκ nou
το oyovuμένο nάvo, ο, nonuopθpo aπό τη νεότερων μνημείων της Μυτ ς ότον
της ΕΕ. Ανοφορικά με το μετονοστευτκό οκ Δένδος
εreoήμoνε όυ συμφνnoε με τον Τούρκο ομόλoyo
δεoνi κντρα yοστρονομίος και του . |στον οκτήτη για εvtοαες rμς eπή E στn εi byει 03 naμβάνει ο ιδοκτήτης του exmitoυ
τorκv npooντων aλλά κα ano τις
δημιουργες τuν εlοιρεμκν tομέν pιστικος ομλους , δίνουν μιο αxόμn έouμε nορoλopει και μας tχουν κονοnoneei 40
χpεσεκ nou enopρέουν αnό τη δηλon tοu 2016.
εν υnενoύμοε την εργohεononon μετονοστευτκού
στον 00 ntpo
τους eecυtίve ciut nou npoοφέρουν yοστρονομκό γίνεο0α . Ο pεpευμε . γεο Εουεεοκν της τinr mν 70 00 N onς toυνέου ertού και ν ηάβει και τmν αντστοη
νος Eομτης rt oο εκπpoounnoe τo umeeoa ονέtntε και δρυρηράτηoε 4υe μελτεεπo0εnon nou teυ αvanoyεί το 1000 ευp aά
νnoί μος στο nayκoouο συνtδροτου | 400.000 xboδuν ευρ να τη δημοτική ενotnto
στο εξωτερικό Iτn Υενέτερο tου tn Greek Tate Beyond Bordsrs, στο onoi tου Βαθtος κnι 200.000 ευρ για tm δημαική Οι νορ ουa
στιμετηιση των Τούρκων, ακόμη και σε δηλωματι
κοκνων onν. Aυτό είvo, κtu nou δρομοογε
με δατερη θέρμη unεpoontετα tmv κ0ομο Το ουνέδριο δoργοννετα uno δrμonpάτηon έλαβε neς tκ αομόδες εγμοσες καιo onuς εine n Κάκοu , ουτo nou δυσκολεύα
το nράγματα tίvoι το τpνo onitυα , Eν ενα μη
έnpenε ο έxει εvεργοnοnoeiεδ και κοpό Τον οντί
Διοφορετκό θα βροκόμοστε μονίμως σε -ομυνο, στρ.
μωγμένο στη γuνο .
pono στο ουθενικά , nootκo Υιyενn 00 Λάβει κpα σις 5 ouiou 200 1, στο | εnciveuvυw κομότων , tων κoκνων κτιρίων onuς
. Η συνέxο στη στA.9.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα