Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εgμρίδ Διακηρύβων Δημοτροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7342
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ξεκίνησε
Ανατροπή
στιs συναλλαγές μαs
στιs τράπεζεs
η υποβολή
αιτήσεων
ΟΣΔΕ 2021
χεία των πολιτν όταν
χρειάζεται με τη συγ .
κατάθεσή τους .
Ένα καλό παράδειγμα
είναι η επικαιροποίηση
στοιχείων που καλούντράπεζες, αλλάζοντας ται συχνά να κάνουν οι
πολίτες στις τράπεζες
με τις οποίες συνεργάΗ νέα ηλεκτρονική ζονται , μέσω του εκκα
θ αρι στι κού
σημειματος από το
ΤΑXISnet . Πλέον θα
μπορούν τα στοιχεία
να επκαιροποιηθούν
απευθείας μεταξύ τρά .
πεζας και ΤΑXISnet.
Απαραίτητη προϋπό θεση για όλα αυτά
Πρεμιέρα
eCov-ΚYC (Know Your
Customero) το οποίο
βάζει τέλος στην γραΗ εκκίνηση της δια.
δικασίας υποβολής
της ενιαίας αίτησης μονή για ραντεβού με
ενίσχυσης έτους 2021
μέσω της οποίας χορηγούνται όλες οι
άμεσες ενισχύσεις , οι
ενισχύσεις των με .
τρων των μικρν νη.
Πελάγους , καθς και
εκείνες των μέτρων
συνέχεια στην 11
φειοκρατία , στην ανατις συναλλαγές σε
αυτές .
εφαρμογή υπόσχεται
να βάλει τέλος στην
Αιγαίου ταλαιπωρία των πολι
τν που έως τρα
έπρεπε να προσκομί
σουν σειρά εγγράφων
σε Τράπεζες για να
πραγματοποιήσουν τις
συναλλαγές τους ή να
επικαιροποήσουν τα
ριάκου Πιερρακάκη , η
οποία δημοσιεύτη κε
στην Εφημερίδα της
Επιπλέον η συγκατά - Κυβέρνησης σκοπός
της ηλεκτρονικής υm.
άπαξ αλλά θα ζητείται ρεσίας eGov-ΚΥC είναι
η ψηφιοποίηση των
διαδικασιν και των
μέσων επαλήθευσης
στοιχείων που εφαρσχετική απόφαση του μόζονται ως προς τον
υrουργού Ψηφιακής rελάτη από τα υπό
συνέχεια στην 10
είναι απαραίτητα για
την ολοκλήρωση της
συναλλαγής.
Tηλεργασία:
Τι αλλάζει
μετά το Πάσχα
- Το 'naκέτο, μέτρων
nou δρομολγείται
είναι η ρητή και ειδική θεση δε θα δίνεται
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα,
μέσω του οποίου ο
ίδιωτικός τομέας θα
μπορεί να αντλεί στοιστοιχεία τους , καθς συγκατάθεση του φυσικού προσπου , εν
σε κάθε φορέα θα πα.
ρέχονται οι πληροφο ρίες που αφορούν
κάθε φορά που θα
απαιτείται άντληση δε δομένων .
Όπως αναφέρει
αποκλειστικά
μόνον τς κατηγορίες
των δεδομένων που
Διακύβέρνησης, Κυ.
Η τηλεργασία έχει
μπει για τα καλά στην
καθημερινότητα των
εργαζομένων , καθς
δεκάδες χλιάδες επι
χειρήσεις έχουν θέσει
εδ και έναν χρόνο
μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε καθεστς
εξ αποστάσεως εργα
σίας. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της πανδη
συνέχεια στην 2
Ελληνικό χρέ0s:
Επαρκς
διαχειρίσιμο
τα επόμενα χρόνια,
εκτιμά ο ESM
Σελίδα 9