Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 17-Κυριακή 18
Απριλίου 2021
Συμεν ίερομ. του έν Περσίδι Αδριανού μάρτ .
Σελήνη 5 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 647,-Δύσις 8.03
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 20β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άνατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β
Αριθμ φύλ . 41935
Ετος 145ον
Τιμή 1,5e
άπό το Αφγανιστάν
Κύμα μεταναστν
φοβάται ή έλληνική Κυβέρνησις
ονησις
Μετά τήν άποχρηση των άμερικανικν δυνάμεων άπό τήν χρα
Τήν πραγματικότητα τήν άντι θεί ή Τουρκία ( μία χραή μότης τής λαμβάνεται κανείς διαβάζοντας μέ
σα άπό τις γραμμέςν την κοινή άναλων δυνάμεων ) και τό δποϊο θά κληθεί κοίνωση των Ύπουργείων Εξωτερικν και Εθνικής Αμύνης σχετικς
Επρός τήν σύνοδο: οΥπουργός ΕξωΜέ τήν δέουσα διπλωματική δι- τερικν Νίκος Δένδιας, καί οΥπουργός Εθνικής Αμύνης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, συμμετείχαν τήν Τεδια και τον ύπουργό Εθνικής Αμύνης τάρτη 14 Άπριλίου 2021, στήν έκτακτη κοινή συνεδρίαση τν Υπουργν
τείχαν στήν τελευταία κοινή ύπουρ-Εξωτερικν και Άμυνας του ΝΑΤΟ, ή
όποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλε
κύμα τό όποϊο και πάλι θά έκμεταλλευσει . Και οί δύο έπεχείρησαν, οί μέν κατά τό πρόσφατο παρελθόν και οί δέ κα
τά τό άπτερο, να έλέγξουν την κατάσταση, καί άπέτυχαν .
Και άν τό Αφγανιστάν έφ' έξής
ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ είναι ή εύφορία που
έχει έπικρατήσει μετά την νέα ( ή προ
ηγουμένη είχε γίνει άπό τόν Ντόναλντ
Τράμπ) άνακοίνωση της άποσύρσεως
τν άμερικανικν και συμμαχικν δυνάμεων άπό το Άφγανιστάν. Δεδομε- έπρόκειτο ανά βράσει στό ζουμί τουν .
νου μάλιστα ότι αυτή θά όλοκληρωθεί ισως νά μήν ένδιεφέρετο και κανείς
την 11η Σεπτεμβρίου του 2021, οί Ταλιμπάν θά έχουν διπλή έπέτειο έκείνη οί μεγάλες δυνάμεις άντιμετωπίζουν τίς
την ήμέρα . Τήν τρομοκρατική έπίθε ση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και την μία περίκλειστος χρα μηδενικής γεω κφυγήν τν δυτικν δυνάμεων τό 2021!
Δέν χρειάζεται νά είναι κανείς είδήμων σαετίας ή άδιαφορία τν δυνάμεων
στά γεωπολιτικά ζητήματα της πρόσω άφησε τήν χρα ς ίδανικό ύπόστρωΑσίας για νά άντιληφθεί δτι τό μέλλον
αυτής της χρας έπιφυλάσσει νά ξανα - τής ίσλαμικής τρομοκρατίας , έτσι και
κυλήσει σέ έμφύλιο πόλεμο. Καί αυτήν τρα ή άποχρησις μπορεί νά άφήσει
τήν φορά ούδείς Άμερικανός και ούδείς κενά άσφαλείας πού θά άνοίξουν τίς πόΡσσος θά έπέμβει για νά τόν σταματή- λες για ένα κυμα μεταναστεύσεως. Ένα
όποίας ξεπερνά και έκείνην τν μεγάΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕ0 ΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Ενημέρωσης
νά άντιμετωπίσει ή Ελλάς
Αθήνα, 14 Aπpιλίου 2021
Γνωστή είναι ή μότης διά της όποίας
BίκονΑκκαYouγo Eκς κάλαου ανonυλαστην ακριτικοτητα, το ςητημα ετεθη απο
Η τόν ύπουργό Εξωτερικν Νίκο ΔένΑνακοίνωση Υaουργείου Εξωτερικν. για κοική παpουσία Χnauργού Εξωτερικν,
Nίκου Δκδια, και Ynουρχού Κθνικής Αυυκας. Νικόλαου.Παναγκωτόπουλου, στην
έκτακτη Σύνοδο του ΝΑΙΟ( 14.04.2021)
καταστάσεις. Καί τό Αφγανιστάν είναι
Ο Υnοuρyoς Εξωτερικν, Nίκος Δένδιας , και ο Υnoupγός Εθνικής Αμύνης Νικάλος
Παναγιωτόηoυλος , ουμμετείχον σήμερα , Τετάρτη 14 Aπριλίου 2021 , στην έκτακη κοινή
ουνεδρίαση Των Υnouργν Εξωτερικν και Αμυνας Του ΝΑΤ0, η οnoia nραγματοnoήθηκε
μέσω τηλεδιασκέψεως στην ΑίΒουσα ΣΑΓΕ Του Υπouργείου Ενικής Αμύνης
Νίκο Παναγιωτόπουλο , οί όποίοι μεπολιτικής άξίας.Όπως όμως πρό είκογική σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στήν Σύνοδο
Βοσκό θέμα Της συνεδριάσεως ήταν ο ελίξες στο Αφγανιστάν και το χφονοδιάγραμμα
arοχωρήσεως Συμμαχικν δυνάμεων onό τη χρα .
Κατό την apέμβασή του , ο Υnouργός Εξωτερκν επεσήμανε ότ η Βoρειο- ΑΤλαντική
Συμμοχία θα Πρέπει στην φάση αυτή να αναλογιστεί την φύση Της μελλοντικής Της
napouoiας στο Αφγανιστάν , Τονίζοντας ότι θα npena να aποφευχθεί η δημιουργία ενός
κενού οσφαλείας στην χρα , Το οnoiο θο έβαζε σε κίνδυνο την nρόoδο nou έχει εητειχθεί
στο Αφγανιστάν μέχρι τρα . Στο ηλαίσο αυτό αναφέρθκε διαίτερα στο δικοιματα των
γυναικν κα των ανηλίκων.
(μέσω τηλεδιασκέψεως ) συνεζητήθη διασκέψεως στήν Αθουσα ΣΑΓΕ του
"Υπουργείου Εθνικής Άμύνης . Βασικό θέμα της συνεδριάσεως ήταν οί έξεή άποχρησις τν στρατιωτικν δυνάμεων άπό τό Αφγανιστάν . Μία άπόφαμα γιά τήν άνάπτυξη τής Άλ Κάιντα και
σις βασικς άμερικανική τήν όποία οί λιξεις στό Αφγανιστάν και τό χρονοδιάγραμμα άποχωρήσεως Συμμαχικν
Πρόσθεσε επίσης ότι ένα τέτοιο σενάρα θα είχε εππσεις γα Τις χρες μέλη του ΝAΤΟ
ι&αίτερα μέοω μιος σημοντικής ούξησης Των μεταναστευτικν ρον ηρoς την Ευρm .
έταϊροι της Άτλαντικής Συμμαχίας μπορούσαν άπλς νά έπικυρσουν .
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άλλαγές συνόρων
στά Βαλκάνια
Κυρίαρχοι ή συγκυρίαρχοι;
Θεατρικά έργα
μέπρωταγωνιστές |
τους άγωνιστές
της Εθνεγερσίας
ο ΜΕΘΟΡΙΑΚΕΣ άνακατατάξεις στάθεωρούμενα πολιτικς σταθερά- δυτικά Βαλκάνια φαίνεταιπς μεθοδεύονται
άπό κάποιους κύκλους, οι ένέργειες τν
όποίων έχουν φθάσει στά άντατα κλιμά
κια της ΕΕ στίς Βρυξέλλες . Συγκεκριμέ να, ένα κηon papen πού άναφέρεται σε
άλλαγές τν συνόρων στήν περιοχή των
δυτικν Βαλκανίων , δηλαδή στήν είρηνική διάλυση τής Βοσνίας-Ερζεγοβί"Η ΚΥΠΡΟΣ είναι μίαδεύτερη Ελλάς είπε κάποτε της για τήν έπίλυση βασικν πτυχν του Κυπριαο Κωνσταντίνος Καραμανλής άπευθυνόμενος στόν
Πρόεδρο Μπούς. Βασικά πάντα αυτό ήταν τό πρό - γη για τέτοια άνατροπή . Σήμερα τό κεκτημένο τεβλημα καί για τους Τούρκους καί για τόν ξένο πα ράγοντα. Δεύτερη Έλλάς , ένωμένη μέ τήν πρ-νήσου όπου καί τά κατεχόμενα καί κατά τά φαινότη Ελλάδα, άεροπλανοφόρο έγκατεστημένο στήν
μύτη της Μέσης Ανατολής, σέ κομβικό σημείο της
Μεσογείου; Δεύτερη Έλλάςένα τόσο μεγάλο νη- κτικές πού ύπάρχουν έν όψει της σύγκλησης νέας
σί σε άπόσταση άναπνοής άπό τά τουρκικά παρά - πενταμερούς διάσκεψης στήν Γενεύη υπό τήν αιγίλια στήν Ανατολική Μεσόγειο μέ ό,τι αύτό σήμαι- δα του ΟΗΕ. Νά τίς άξιολογήσει μά. Τί μας συμνε για την άμυνα της γείτονος; Μά αυτό δέν ήταν φέρει έθνικά; Οι προτάσεις πού ύπάρχουν στό τρααδεύτερη Έλλάς γιά έκείνους . Εφιάλτης ήταν. Και πέζι είναι τρες . Τήν πρτη την έπαναλαμβάνουν
άν κρίνουμε άπό τίς άντιδράσεις τους στό πρόσφατο παρελθόν όταν έφαρμόστηκε τό ένιατο άμυντι- δεύτερη έμείς: διζωνική , δικοινοτική Όμοσπονκό δόγμα και άν κρίνουμε και άπό τίς άντιδράσεις δία. Μέ άποχρηση τνστρατευμάτων του Αττίλα.
τους στό παρόν κάθε φορά που άνοίγει θέμα κοινής Τήν τρίτη, τήν άκουμε κατά καιρούς ψιθυριστά σέ
ΑΟΖ της Κύπρου μέ τήν Ελλάδα , έφιάλτης έξακο-έ
λουθεί καί παραμένει . Εάν μποροϋσε νά άνοίξει ση είναι προτιμτερη άπό τήν συγκυριαρχία. Επειή γής νά τήν καταπιεϊ τήν Κύπρο μας, θά ήταν το δή είναι στά σκαριάν ένα νέο σχέδιο Άννάν καλό
ίδεδες γιά τόν ξένο παράγοντα καί για τούς Τούρ - θά ήταν νά σκεφτουμε μεγαλόφωνα, όσο το έθνικους . Πς φύτρωσε έκει 47 χρόνια μετά τήν είσβολή του Αττίλα ή Μεγαλόνησός μας άποτελεί κάρφο
είς τόν όφθαλμό τους.
κοϋ προβλήματος, άπεδείχθη στήν πράξη πολύ όλι
λει έπισήμως σέ άναστολή στό βόρειο τμήμα της
του Ελευθερίου ΓΣκιαδά (σελ. 4)
μενα θά τελεί για καιρό σέ άναστολή. Τούτων δοθέντων, πρέπει να άξιολογήσει κανείς τίς έναλλανης
και στήν ένωση του Κοσσυφοπεδίουμέ τήν Αλβανία, έχει φθάσει στό γραφείο του Προέδρου του Εύρωπαϊκού Συμ
βουλίου Σάρλ Μισέλ . Δέν έχουν γίνει
γνωστοί οί συντάκτες τοϋ έγγράφου τό
όποίο έχει προκαλέσει μεγάλο προβλη .
ματισμό. Τίς τελευταίες ήμέρες ύπήρξαν
είκασίες στήν Σλοβενία , την Κροατία
καιρό οι Τουρκοι: συνομοσπονδία δύο κρατν. Τήν
Ρωσσία-Τουρκία:
μία συμμαχία που
έφτασε στό τέλος της;
έμπιστευτικές ένημερσεις: ή παροϋσα κατάσταΣυνέχεια στήν σελ.5
κό συμφέρον μας έπιτρέπει, τί τέξεται ή έπιοϋσα .
τής Μύρνας Νικολαίδου
Νέα έξοδος
στίς άγορές
έτοιμάζει ό ΟΔΔΗΧ
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
Ηλύση της συνομοστπονδίας-καί μαζί και μόνοιδέν συμφέρει κανέναν πλήν των Τούρκων.Αν έπρόκειτο να διχοτομηθεϊ ντέ φάκτο το νησί άπαιτείται
και συνεταιρισμός γιά την διχοτόμηση; Καί μάλιστα συνεταιρισμός μέ τούς Τούρκους; Αφήστε πού
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ της Ρωσσίας να έπιβάλλει άπαγόρευση στίς πτήσεις άπό καί
πρός τήν Τουρκία γιά 1,5 μήνα , λίγο πρίν άπό τήν έναρξη της τουριστικής σαιζόν, δέν έπεσε ς κεραυνός έν αίθρία. Ή Μόσχα έχει δείξει
ότι άντιδρά και μάλιστα άποφασιστικά όταν άπειλουνται τά ζωτικά της
συμφέροντα . Καί είναι γνωστή τοίς
πάσιή εύαισθησία της όσον άφορά τό
ούκρανικό ζήτημα . Σέ αύτό άκριβς
τό όλίσθημα ύπέπεσε ό Τουρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν, πού
κατά τήν συνάντηση μέ τόν Ούκρανό όμόλογό του πρό μίας έβδομάδος, όχι μόνο του ύποσχέθηκε στρατιωτική συνεργασία άλλά έπεσήμανε
Ωστόσο σήμερα που μιλάμε τά δεδομένα έχουν
άλλάξει. ΉΗ κατάσταση που προέκυψε τό 1974 έχει
παγιωθεί Άκόμη καί αύτή ή Εύρωπαϊκή "Ενωση, στό
κεκτημένο της όποίας ήλπιζε ό Γιάννος ΚρανιδιΠΕΝΝΙΕΣ
Εως καί 100 πιστούς τό Πάσχα
θέλει ή Ιερά Σύνοδος
"Όλο τό Κτηματολόγιο
σέ μία έφαρμογή
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της για νά λειτουργήσουν μέ πιστούς οι έκκλησίες τό Πάσχα παρουσίασε ή Διαρκής
Τερά Σύνοδος μέ έπιστολή της στήν ύπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραμέως . Συγκεκριμένα προτείνει δ άντατος
άριθμός τν άτόμων έντός τν μεγάλων ναν νά είναι
τά 100 άτομα και να ίσχύει ή άναλογία ένας πιστός
άνά 15τ.μ. έντός κλειστου χρου . Η άναλογία χρου
και άτόμων διαφέρει άπό τό μέτρο πού έχει έπιβάλει
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΟΛΑ τά άκίνητα άνά τήν έπικράτεια θά μπορούν να
είναι προσιτά στούς ένδιαφερομένους άπό τον ύπολογιστή και τό κινητό τηλέφωνο . Ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί μέ τόν ύπουργό Ψηφιακής Διακυβερνήσεως Κυριάκο Πιερρακάκη παρου
σίασαν την νέα έφαρμογή πού τίθεται έν λειτουργία
στό gov.gr και μέ λίγα κλίκ δίδει άμεσες πληροφορίες και λύσεις στούς ίδιοκτήτες και τούς έπαγγελματίες
. Υπάρχει καί αύτή
ή Κύπρος. Τό τμήμα
ύδατοσφαιρίσεως του
ΑΠΟΕΛ Τίμησε τόν άδικοχαμένο πιλότο τής.
Πολεμικής Αεροπορίας
Γιργο Μπαλταδρο στό παιγνίδι μέ τόν Ν.Ο
Λεμεσού, πού γινόταν στήν Τρίτη έπέτειο τής θυσίας του . Πρίν άπό τό ξεκίνημα , τό κλίμα ήταν συγκνητικό όταν οί άθλητές Τής όμάδος Της Λευκωσί
α ένεφάνισαν μία μεγάλη έλληνική σημαία καί σχημάτισαν Τό όνομα του Γιργου Μπαλταδρου , Τμντας έτσι τήν μνήμη του. Ο σμηναγός Γιργος
Μπαλταδρος έπεσε έν ρα καθήκοντος στό γαλάζιο Του Αίγαίου, διαφυλάττοντας Τήν άκεραιότητα καί τήν έλληνικότητά του!
Συνέχεια στήν σελ. 5
pontosnews
Συνέχεια στήν σελ.3
Ποντιακά χαπέρα .
ανασχεδιασμένη
έκδοση
www.pontosnews.gr
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άςρίξει τό κράτος τό βλέμμα στό <Μόν Ρεπόν .
φτωχν οίκογενειν Βαρον του Μόν Ρεπό τής Κερ- έργο τής Φρειδερίκης είναι θε
κύρας Άρχιζε Τήν μουρμούρα ό βενιζελικός πατέρας
ζολο ρεπό έχουν αύτοί.
Ο άνατος του πρίγκηπος Φιλίππου έφερε στό
προσκήνιο τό Μόν Ρεπόν.
Θυμάμαι τόν έκφωνητή το
έθνικού ίδρύματος Ραδιοφω - Μήπως δουλεύουν καθόλου;
νίας νά διαβάζει τό άνακοινωθέν άπό τό Μεγάλο Βασιλικό Αύλαρχείο: Oi ασιλές
άνεχρησαν διά τήν θερινήν
των κατοικίαν είς τό άνάκτοάρεστον καί νά σέβεσαι τόν σιλικότατος ήταν και ό θεος
θεσμό.> Απαντούσε ή βασιλικότερη τν βασιλέων μητέρα , που πρωτοστατούσε γαλλικής και όλων τν συγστίς έκδηλσεις προικοδοτήσεως άπόρων κορασί - φεί στά λληνικά καί τά γαλ
δων, τότε που ή Φρειδερί- λικά και άναφέρονται στούς
κη άπένεμε βιβλιάρια καταθέσεων στά κορίτσια τν
μας, ό Παναγιτης, ακουρεύς
καλλιτέχνης, γνστης τής
.Ή iαπωνική διαστημική
έταιρεία ispace θά μεταφέ
ρει τό πρτο ρόβερ τν
Ηνωμένων Αραβικν Εμράτων (HA στήν Σελήνη
μου .
-Πληρωμένα τά έχει ό λαός.
Εiςύγείαν τν κορόιδων διάγουν βίον άνθόσπαρτον !..
γραμμάτων που έχουν γραΒασιλές τν Έλλήνων .
ρα μόνο 94 έκατομμυρίων κατοίκων, πολλοί άπό
τους όποίους είναι ξένοι έργαζόμενο- άναπτύσσουν
<Νά μάς κάνεις Τήν χάρη
καίνά μήν λς άνοκρίβειε. Τό
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 10
17-04-2021