Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

18oC, 21:00

€0.80

14oC - Υγρασία 43%-95% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:00 - Δύση ηλίου: 20:19

Óôï âÜëôï

Οι συναντήσεις μας με τους άλλους πραγματοποιούν μια θεμελιώδη ανθρωποποιητική ψυχική διαδικασία.
Το ποιος είμαι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ ο ίδιος διασταυρώνεται και προσαρμόζεται διαρκώς στο πώς
με αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Πιστεύω ότι «τα λέω καλά», μα αν οι άλλοι δεν επικυρώνουν κάτι τέτοιο, θα με χλευάζουν μέχρι
να ακούσω τι μου λένε! Η διαρκής αυτή ζύμωση, ξεκινά από την πρώτη μέρα γέννησης μας, καθορίζει την αυτοσυνείδησή μας
και, αναλόγως της επιτυχίας της, καθιστά τη δεύτερη είτε προσαρμοστική είτε αυτοκαταστροφικά ναρκισσιστική.
ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 17 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5338

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Åíßó÷õóç 1.084 ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí
Åíéó÷ýïíôáé üóåò
óçìåßùóáí ðôþóç ôïõ Ðñüôáóç óýíäåóçò ð. ðüëçò- Ìáñßíáò Ãïõâéþí ìå áóöáëÞ ðåæüäñïìï
ôæßñïõ ôïõò > 83%

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε η
αξιολόγηση των μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από
την κρίση Covid19, προς ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης
ρευστότητας (μη επιστρεπτέα
επιχορήγηση).
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Áíïßãåé äåéëÜ, äåéëÜ,
óôçí Åõñþðç ,
ç áãïñÜ ãéá
åìâïëéáóìÝíïõò
êáé áñíçôéêÜ ôåóô 6»

Την κατασκευή μια ασφαλούς διαδρομής για πεζούς, ΑμεΑ και ποδηλάτες που θα συνδέει την παλιά πόλη με τη Μαρίνα
Γουβιών, προτείνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Γουβιών. ΣΕΛΙΔΑ 13»

«Óôá óêáñéÜ» ôï ðñþôï äßêôõï
ÄÞìùí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ
èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò
4»
ΣΕΛΙΔΑ

Êáèõóôåñïýí
«Êáèáñßæïõí» ìå
ôá ðáëéÜ óôñþìáôá
ôá Ýñãá Öïßíéêá
óôïí âüñåéï ÄÞìï 11» êáé ÃéáëëéíÜ; 10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα