Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Απριλίου
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 341
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 23 10 9522333
Προϋπολoγισμός 2021:
Εnnλέον ενίσχυση
3 διο. ευρ, λόγω
Εφορία:
Πού θα τυπήσειν μόλιs
τελεισει το lockd own
lockdown
Σχέδια για να εξαπολύσει σχεδόν 200.000 μένους, αλλά και τους
ελέγχους και έρευνες ελεγκτές τους .
με στόχο την επιβολή
φόρων 1,3 δισ . ευρ Επχειρησιακούς Στό πολύ τους φορολογουΣύμφωνα με τους
Κατόπν της νέας καταστρνει η Ανε .
αναθερησης από το
Υπουργείο δικονομι
κν , το συνολικό
αυποστηρικτικό κονδύλι έχει αγγίξει μετά την πανδημία .
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
εφέτος και αμέσως του 2020 που δημοσιομόλις ανοίξει η αγορά
χους του 2021, όπως
καταγράφονται στην
Απολογιστική Έκθεση
ποιήθηκε χθες , η
ΑΑΔΕ βάζει στόχο
μέχρι να λήξει η χρο νια:
Να ειστράξει 49,685
δισ. ευρ από φόρους
Να βεβαισει εντός
του έτους 2021 τουλά .
χιστον 1,3 δισ . από
ελέγχους και διασταυρσεις , (χωρίς να υπο λογίζονται σε αυτά και
τα αυτοτελή φορολογικά πρόστιμα για κάθε
παράβαση που θα ενΑυτό σημαίνει ότι
μετά το απάγωμα- των
Σε νέα αναθερηση
του προϋπολογισμού φορολογικν ελέγχων
προχρησε το Υπουργείο Οικονομικν ,
συνέχεια στην 11
από τα μέσα του 2020
λόγω κορωνοϊού , το
2021 επιστρέφει σταδιακά η κανονικότητα ,
με τουλάχιστον 500
ελέγχους κάθε μέρα
ως τα τέλη του χρόνου.
Ωστόσο η ηγεσία της
ΑΑΔΕ βάζει στόχο και
την δημιουργία appli -τοπίζεται)
cations για κινητά τηλέ
108 δισ. ευρ πou είναι
κληρονομιά του 2020
στο 2021
τουλάχιστον 23.000
ολοκληρωμένους φορολογικούς ελέγχους
, τουλάχιστον
έρευνες από τις Υτηρεσίες Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων
15.000 rράξεις επιβο - ελέγχων δίωξης από
λής διοικητικού ή εκτι .
μ μ ε ν ο υ
προσδιορισμού φόρου
για αδήλωτα εισοδήματα που θα εντο στούν
διενέργειας ηλεκτρονικν διασταυρσεων.
ποι έλεγχοι από ΔΟΥ
και ΥΕΔΔΕ
Μεισειs
κατόπιν
μισθν
το 2020
έφερε
η Πανδημία διευ κολύνουν
46.720 μερικοί επιτό τουλάχιστον 44.000
Να ειστράξει τουλάχιθα
στον 2,1 δισ. ευρ από
τα Τελωνεία και άλλοι
τα ληξιπρόθεσμα χρέη
συνέχεια στην 10
Τέλ0s
στην υποβολή
- των δηλσεων
Ισχυρό ενδεχόμενο
να καθυστερήσει Πολύ
η πλήρης ανάκαμψη
εργασίας , με δεδομένο ότι η οικονομική
δραστηριότητα, ειδικά
στους κλάδους του
εμπορίου, της εστίασης , της παροχής καταλύματος και των
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9