Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
16Απριλίου 2021
Ο Ακάθιστος,Υμνος Αγάπης , Είρήνης και Χιονίας μαρτ.
Χαρίσσης, Νίκης καί τν σύν αύταϊς μαρτ.
Σελήνη 4 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.48-Δύσις 8.02
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 15β.
Άριθμ. φύλ . 41934
Ετος 145ον! Τιμή 1,5ε
(μέ την προσφορά 4 )
<ΤΙΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΤΕΝΑ ΠΕΤΑΤΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΒΛΟΥΤ
Εiς το όνομα του έλληνικού λαού
Ό Δένδιας συνέτριψε τόν Τσαβούσογλου μέσα
για Αίγαιο, Χάγη, παραβιάσεις, μειονότητες,
στήν Αγγυρα - Καταιγιστικές άπαντήσεις
Άγία Σοφία, άτειλή πολέμου, άποστρατιωτικοποίηση
τους και τίς πτήσεις μαχητικν άεροσκαφν πάνω άπό έλληνικό έδαφος. κΘέσατε θέμα άποστρατιωτικοποίησης τν νησιν. Γιατί ύπάρχει στρατός στά νησιά; Υπάρχει, γιατί άπειλούνται άπό κάπου. Κοστίζει χρήματα δ στρατός είπε μέ ήρεμία άλλά καί μέ έμφαση.
ΣΩΣ κάποιοι νά είχαν άμφιβολίες , ς πρός την σκοπιμότητα
της πραγματοποιήσεως τής έπισήμου έπισκέψεως του Υπουρ
γού 'Εξωτερικν Νίκου Δένδια στήνΆγκυρα. Ο τρόπος όμως
διά του όποίου άπήντησε σέ όλες τίς προσπάθειες του Μεβλούτ Τσαβούσογλου νά θέσει τις τουρκικές διεκδικήσεις , κατέδειξε ότι ή έπίδειξις τόλμης στήν πολιτική άποδίδει. Είναι
προφανές ότι κατά τήν κοινή συνέντευξη Τύπου πού ήκολού
θησε τις συνομιλίες, δ ΤουρκοςΥπουργός ήθέλησε νά παγιδεύσευν τήν έλληνική πλευρά και νά τήν φέρει νά άκούει τίς
θέσεις, τίς άπαιτήσεις καί τις διεκδικήσεις του καθεσττος
'Ερντογν . Όκ. Δένδιας δμως άντέδρασε καταλυτικς. Στήν
πρωτοφανους άπρεπείας στάση του Τούρκου όμολόγου του
άπήντησε άνατρέπων τούς ίσχυρισμούς του , σημείο πρός σημείο. Τόν κατετρόπωσε μέσα στήν Άγκυρα, όπουή φωνή της
λογικής ήκούσθη για πρτη ίσως φορά κατά τρόπον τόσο άπό
λυτο και άποστομωτικό.
Ο Τσαβούσογλου όμιλοϋσε για τήν δυσαρμονίαν του
έθνικού έναερίου χρου των δέκα μιλίων έναντι τν χωρικν
ύδάτων των έξι μιλίων και δΕλλην ύπουργός έτόνιζε ότι σέ
αυτήν την διευθέτηση πού έπραγματοποιήθη κατά την δεκαε ,τία του 1930, ή Τουρκία αντέδρασε μόλις το 1975.
ΚΔέν δεχόμεθα ότι ή Τουρκία παραβιάζει τά δικαιματα τής Ελλάδος στο Αίγαίον ίσχυρίζετο ό Τσαβούσογλου,
όμιλν μάλιστα για προκλητικές δηλσεις του "Ελληνος
ύπουργού Εξωτερικν:Όσον άφορα τήν Χάγη, είπε ότι κείναι
ένας δικαστικός μηχανισμός πού λέει πς "έσείς πρέπει νά διευθετήσετε τό θέμα του Αίγαίου καί των θαλασσίων ζωνν".
οι δηλσεις της Εύρωταϊκής Επιτροπής δέν άφορούν τό
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΟΤσαβούσογλου όμιλούσε γιά άποστρατιωτικοποίηση
τν νησιν του Αίγαίου και ό Νίκος Δένδιας άπεκάλυπτε τήν
άπειλή άπό τήν συγκέντρωση άποβατικν δυνάμεων άπέναντί
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κόβονται
τά έπιδόματα
προσφύγων
άπό την 1η Ιουλίου
Άόρατος άρχή
Ύπέρ του λέγχου
της νομιμότητος του
Facebookό κ. Παυλόπουλος
ΘΕΩΡΩ "εύλογία τήν πρωτοβουλία του πρ- καν στό άρχετο και άλλες ύποθέσεις οίκονομικού
ην Υπουργου Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή να ένδιαφέροντος.
άνοίξει ζήτημα για τόν ποινικό κδικα πού ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2019 άπό τήν έθνική μας
άντιπροσωπία . Μέ τίς ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ καί του
Ποταμιού και μέ τήν άποχή της ΝΔ καί του ΚΙΝΑΛ ,
νά μήν τό ξεχναμε. Τήν θεωρ αεύλογίαν γιατι η λύνιά έναν άπλό λόγο: έχουν παραχθεί έννομες
έναρξη του δημοσίου διαλόγου συνέπεσε μέ την
έκδοση δικαστικής άπόφασης, ή όποία έσπασεσ
τά ίσόβια της κατηγορούμενης για τρομοκρατια παράγοντες του δημοσίου βίου. Το όλον σύστηα .
Πόλας Ρούπα καταδικάζοντάς την σε καθειρξη εξ Τόν ξεπερνά έπίσης γιατί ό ποινικός αύτός κδιξ
έτων. Συνεπεία τωννέων διατάξεων του ποινικού
κδικα άσφαλς! Τήν θεωρ εύλογίαν γιατί μό-αποτελει ισως την μεγαλύτερη έπέμβαση του συλις πρόσφατα ή Γενική Γραμματέας Αντεγκλημα - σία της δικαιοσύνης. Ώμή παρέμβαση. Διά των δι
τικής Πολιτικής άναγνρισε δημοσίως ότι ό Κουφοντίνας άποκτα τόν Σεπτέμβριο δικαίωμα ύπο- αταξεων του κατηργήθη ή κρίση των δικαστν έπί
βολής αίτησης άποφυλάκισης. Μέ βάση τόν νέο εκκρεμων υποθέσεων. Αύτό βεβαίως βαρύνει πρίν
ποινικό κδικα, βεβαίως! Τήν θεωρ εύλογία και πάνω άπό όλα τόν ΣΥΡΙΖΑ πού κυβερνουσεγιατί άπό τόν Ίούνιο του 2019 πού ψηφίστηκε όνέ - χωρίς άμφιβολία-άλλά βαρύνει καί άλλους. Βαρύος κδιξ έως σήμερα έκδόθηκε ή δικαστική άπό φαση για την Siemens μέ τήν όποία έπε σαν στά ΝΔ και το KΙΝΑΛ πού άπειχαν άπό τήν ψηφοφοαμαλακά άξιωματούχοι του ΟTΕ καθς άπαλεί - ρια καί δέν τόν καταψήφισαν . Βαρύνει και Βουλευφθηκε τό άδίκημα γιά τήν διαφθορά κρατικν άξι- τές που γνωριζαν τί είχε πράξει ή νομοπαρασκευωματούχων μέ νέα διατύπωση. Τήν θεωρ εύλο- αστική έπιτροπή και σιπη σαν αίδη μόνως ένγίαν γιατί πράγματι τέθηκε στό άρχείο ή έπίμαχος πιον της έθνικής άντιπροσωπίας . Βαρύνει όσους
άπόφαση που φημολογεϊται ότι κάνει μνεία ό κύ - Υνωριζαν τήν σύνθεση της νομοπαρασκευαστικής
ριος Κοντονής στήν κατάθεσή του στίς δικαστικές επιτροπής του Κδικα , καθηγητές και νομικούς,
άρχές . Τήν θεωρ κεύλογίαν έπειδή έπίσης τέθηΔύο χρόνια τρα ό κδιξ έφαρμόζεται κανονικς και μας άποκαλύπτει άπό ποιούς ψηφίστηκε και ποιοί έπωφελουνται . Τό θέμα που άνοίγει
ό κύριος Κοντονής τόν ξεπερνά λοιπόν κατά ποΤΕΛΟΣ στήν προνομιακή μεταχείριση
χιλιάδων προσφύγων, οί όποίοι μέ την
βοήθεια ΜΚΟ συνεχίζουν νά λαμβάνουν οίκονομικό βοήθημα , χωρίς νά γνωρίζει κανείς που διαμένουν , βάζει ή Κυβέρνησις . Το 'Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής όλοκλήρωσε τήν άνάλυση τν δεδομένων πού έχει στήν διάθεσή
του και απεφάσισε άπό την 1η Ιουλίου
να διακόψει την παροχή χρημάτων σέ
όλους τούς αίτούντες διεθνούς προστασίας, οι όποίοι δέν στεγάζονται σέ δομές
εύθύνης τού Υπουργείου ή φορέων πού
συνεργάζονται μέ το Υπουργείο .
Συνέχεια στήν σελ .3
ΣΤΟ FACEBOOK , και στά δρια πού έχει
θέσει το ίδιο τό μέσο κοινωνικής δικτυσεως , στε να άποφεύγονται οί έπδυνες
έπιπτσεις καταχρηστικής άσκήσες του ,
άνεφέρθη δ τέως Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Άπευθυνόμενος σέ φοιτητές τής Νομικής Σχολής
Συνέχεια στήν σελ.4
συνέπειες σέ πλείστες δικαστικές ύποθέσεις που
ένδιέφεραν κόμματα, έπιχειρηματίες και λοιπούς
νόλου του πολιτικού συστήματος στήν άνεξαρτηΕiς μάτην
όμιλεϊ ό Αϊσωπος;
νει καί τό Ποτάμι πού τόν ψήφισε . Βαρύνει καί τήν
ΝΔ καί τό ΚΙΝΑΛ που άπείχαν άπό τήν ψηφοφοΓράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Η Τουρκία δέν έχει ίστορία.
Έχει μόνον βαρύ ποινικό μητρο. .
Νεοκλής Σαρρής
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΑNΑΒΑΙΝΕΙ είς Άγκυραν κατά τό
εύαγγελικόν άναβαίνομεν είς Ιεροσόλυμα του 'ησού , ό"Ελληνας ΥΠΕΞ
κ. Ν. Δένδιας.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Άν και ό πρίγκηψ Χάρρυ έχει άπομακρυνθε
άπό την βασιλική οίκογένεια, έξακολουθεί νά δημιουργεί προβλήματα Θέμα Ετέθη γιά τήν ένδυμασία Τν μελν τής βασιλικής οίκογενείας στήν κηδεία του δουκός του Εδιμβούργου Φιλίππου. Σέ Τέ
τοις περιπτσεις φορούν Τις στρατιωτικές στολές
τους. Πλέον όμως ό Χάρρυ, άφού έχει παραιτηθεί
δέν δικαιούται νά έμφανισθείέν στολή Προκειμένου
λοιπόν νά μήν είναι σάν τή μύγα μέσα στό γάλαω
ή βασίλισσα άπεφάσισε νά μήν φορά κανείς στολή
στήν κηδεία Είναι μία κίνησις άνοχής, ή όποία δείχνει πς ή Ελισάβετ δέν είναι καί τόσο δύστροτη
όσο θέλησε νά τήν παρουσιάσει ή Μέγκαν Μάρκλ
στήν περίφημη συνέντευξή της
Προερχόμενος άπό τή Λιβύη,
όπου ή Ελλάς διά τν πρωθυπουργικν χειλέων ( καθς καί του "Ελληνος ΥΠΕΞ) τόνισε καταγγελτικά το
παράνομο και άσύστατο του μή κυρωθέντος άπό τά άρμόδια Λιβυκά όργανα (Κυβέρνηση και Βουλή)
Τουρκο-Λιβυκού μνημονίου.
Πρός<πάγωμαν είσφοράς
άλληλεγγύης για δημοσίους
ύπαλλήλους καί συνταξιούχους
<ΠΑΡΑΘΥΡΟ> για έπέκταση της άναστολής
είσφοράς άλληλεγγύης τό 2022 σε δημοσίους όπαλλήλους και συνταξιούχους, άφήνουν άντατες πηγές
του οίκονομικού έπιτελείου, μέ την προϋπόθεση ότι θά
κτρέξευν ή οίκονομία τό έπόμενο διάστημα και τό έπι
τρέψουν οί δημοσιονομικές συνθήκες . Σέ διαφορετι
κή περίπτωση θά έπεκταθεί σέ δημοσίους ύπαλλήλους
Το κενό έλληνικής παρουσίας
άπό τή Λιβύη ύπηρξε σύντομο . Από
Συνέχεια στήν σελ. 5
Το ψηφιακό
μουσειο,
Ή έπί κεφαλής του Οργανισμού Φαρμάκων Τής
Δανία, Τάνυα Έρικσσεν, μαζί μέ τον γενικό διευθυντή τής Έπιτροπής Υγείας, Σρεν Μπρόστρεμ.
έδιναν έξηγήσεις στούς δημοσιογράφους άναφορικά μέ τήν άπόφαση τής χρας νά άποσύρει πλήρως Τό έμβόλιο τής AstraZeneca άπό τό πρόγραμμα έμβολιασμού . Έν όμως μιλούσε ό Μπρόστρεμ
είδε κατάπληκτα μάτια στό άκροατήριο και γυρίζοντας διαπίστωσε ότι ή Ερικσσεν κατέρρε και
σωριάσθηκε στό έδαφος Έσπευσε νά τήν βοηθήσει
και νά μεριμνήσει γιά τήν μεταφορά της σέ νοσοκομείο . Αργότερα έγνσθη ότι είναι καλά Ούδεμία όμως άναφορά στό άν είχε έμβολιασθεί, καί μέ
ποιό έμβόλιο ..
pontosnews
Συνέχεια στήν σελ. 2
( σελ.7)
Πονιιακά χαπέρα !
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Έφυγε ένας ραίος καί πείσμων "Έλληνας
και πιό δύσκολη Μέχρι
που γίνεται μή άναστρέΨιμην γιά νά έλθει τό τελικό
τα νά μήν άφήνουν περιθριο γιά χαμόγελα. .
Γιά σκέψου ! Νά φεύγει κέγινε τραχειοστομία, θά
άπό τήν ζωή δ φίλος σου
μόνος, νά μήν μπορες νά τν
δείς, νά τού μιλήσεις , νά του
τηλεφωνήσεις , έστω .
Νά περιμένεις νά μάθεις ,
κάθε άπόγευμα, τά νέα άπό αίμοκάθαρση, θά δούμε πς φανταζόμουν ότι θά ζούσαμε Αρκαδία, και για τις Τέχνες
τό Νοσοκομείο . Είναι διασωληνωμένος, θά δούμε .
Κι ύστερα άπό λίγες μέρες ή κατάσταση γίνεται όλο
βοηθήσει . Και τήν έπόμε
νη έβδομάδα <ύπάρχει κάποια βελτίωση, έλπίζουμε Δυστυχρ .
νά μήν είναι άναλαμπή ..
Καί μετά προχωρήσαμε σέ ρίες γιά τόν Πόλεμο και δέν
Μέ τον Δημήτρη Ταλαγάνη μάς συνέδεσε είλικρινής
φιλία . Ή μεγάλη μας άγά
Τη γιά τήν γενέθλια γή , Τήν
. Καί τά παιδικά παιγνίδια προσαφμόζονται στήν
πραγματικότητα. Ήδη κυκλοφορούν τά πρτα
παιδικά αύτοκινητάκια στό σχήμα τν άναπτυσσομένων ήλεκτρικν αυτοκινήτων, συνοδευόμενα
άπό όμοιματα σταομν φορτίσεως άντί τν βενζινάδικων πού διετίθεντο μέχρι σήμερα Τό πιό σημα
ντικό, κατασκευάζονται άπό άνακυκλωμένα ύλικά.
(Ολα αύτά προβάλλονται έπαρκς στε να άναππύσσετα στά παιδιά περιβαλλοντική συνείδησις >
Ακουγα έκίνες τίς ίστοθά άνταποκριθεί Καί πρίν τόν δικό μας πόλεμο, μέ τους μας έφερε κοντά . Και γνριάπό λίγες μέρες Δυστυχς, φίλους νά χάνονται μέρα μέ
www.pontosnews.gr
σα έναν άνθρωπο μέ Ψυχή,
τή μέρα , μέ τά κακά μαντά
Συνέχεια στήν σελ . 4
16-04-2021