Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική| >
Πέμπτη
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εgμρίδ Διακηρύβων Δημοτροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7340
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
θέρμανσns
Τρεις επιλογές
στο τραπέζι για το νέο
καττατο μισθό
Πότε ηληρνετα
η ελευταία δόση ,
δικαούχο και κριτήρια
Τις επόμενες 10
ημέρες αναμένετι
να ολοκληρωθεί η
τρίτη και τελευταία
φάση πληρωμν του
φετινού επδόματος
θέρμανσης, καθς το σχετκή επιτροπή δια.
υπουργείο οικονομικν έχει προγραμματίσει να καταβάλει το
επίδομα έως τις 26
Αrριλίου .
Τις επόμενες 10
συνέχεια στην 11
Αντίστροφη μέτρηση λαδή το ΣΕΒ, τη ΓΣΕΕ
τεσσάρων μηνν έχει
ξεκινήσει για τον επανακαθορισμό του καττατου μισθού .
Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.
αναφέρουν πως ήδη η
κλπ. προκειμένου να
εκφέρουν τη γνμη
τους.
Στη συνέχεια,
ΚΕΠΕ μαζί με 5μελή
επιτροπή από εκπρο σπους του ΥΠΟικ .
του Υπ Ανάπτυξης και
του Υπ.Εργασίας θα
πρέπει υποβάλουν ένα
πόρισμα στο Υπ Εργατο
βούλευσης (ΟΜΕΔ,εκπρόσωποι Υπουργείου
Εργασίας και ΥΠΟΙK)
έχει αποστείλει επιστολές σε όλους τους επστημονικούς φορείς ταθέσει την τελική του
(ΤτE, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ
ερευνητικά ινστιτούτα
κοινωνικν εταίρων,
το Υπ Εργασίας θα κα
πρόταση στο Υπουρ.
γικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει τις
τελικές αποφάσεις . Η
κν συνθηκν στις
οπoίες έχει περιέλθει η
Πότε θα Πληρωθεί όπως το INΕ -ΓΣΕΕ, το
η αnozημίωση
για τα κουρεμένα
ενοίκια
σενάρια τα οποία βρ.
σκονται στο τραπέζι σε
σχέση με τη διαδικασία ελληνική οικονομία
αλλά και τις τελικές λόγω της κορονο-κρίκυβερνητικές απoφα .
σεις:
1. Σύμφωνα με ένα
σενάριο , όπως αναφ .
ρουν πληροφορίες του
Capital.gr, η όλη διαδι.
κασία διαβούλευσης,
ενδεχομένως να ΤαΙΜΕ-ΓΣΕBEE κλπ ) προ - προθεσμία για τις κυ
κειμένου να καταθέ . βερνητικές απoφάσεις
είναι ο ερχόμενο Ιού .
Τα σενάρια επί της
διαδικασίας και των
κυβερνητικν αποφά.
Σ' αυτήν την περί
πτωση , η κυβέρνηση
θα δσει νέα αναβολή
στη διαδικασία διαβούλευσης και απόφασης
είτε για το τέλος του
2021 είτε , πθανότερα
εκθέσεις
σουν τις
τους σε σχέση με το
ζήτημα.
Έπειτα ο φάκελος με
τις εκθέσεις αυτές θα
διαβιβαστεί στους κοινωνικούς εταίρους δηΘεβρουαρίου .
Μαρτίου
Τρία είναι τα βασικά γσει " λόγω των ειδισυνέχεια στην 10
Ποιοι άνεργοι
Ανεβάζει ταχύτητα η
προκειμένου
εντός των επόμενων
ημερν να γίνει η
διπλή πληρωμή των
αποζημισεων για τα
"κουρεμένα- ενοίκια
Φεβρουαρίου-ΜαρΤαυτόχρονα
έχουν ήδη υποβληθεί
περίπου 90.000 και
συνέχεια στην 2
του ΟΑΕΔ
μπορούν να Πάρουνμ
επίδομα ανεργίαs
για δεύτερη φορά
τίου.
Σελίδα 9