Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιoρυτής- Νιλαος Καραθάνως 1951-1974* διακτήτμια - Εότρα Σταυρίδου L Συλανή
ΑΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)*
Αρ φύλλου 6880-12.333
0,50 ε
Ορίστηκε εκπρόσω πος της Περιφέρειας
ΑΜΘ στην εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ
Δέσμευση κονδυλίου με υπογραφή
αντιπεριφερειάρχη Δράμας
Παπαθεοδρου: Το Πάσχα
αναμένονται οι πρτες
πληρωμές για τη
μη επιστρεπτέα ενίσχυση
για καταγραφή
των παραδοσιακν
γεφυριν
στην Π.Ε. Δράμας
Ενισχύονται με 20.000
ευρ τα 5 Κέντρα
Πρόληψης Εξαρτήσεων
του ΟΚΑΝΑ
Διαδικτυακή
εκδήλωση για
την ανακύκλωση
από το ο ΕΠΑΛ
Δράμας
στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Επιστολή του δημάρχου Δοξάτου προς τη διοίκηση της 4ης ΥΠΕ
Σε ανάπτυξη ο καφέ κάδος όταν ολοκληρωθεί το έργο
Χωρίς τις απαραίτητες
δομές δημόσιας υγείας
ο Δήμος Δοξάτου
Σήμερα η προκήρυξη για
τη μονάδα επεξεργασίας
βιοαποβλήτων στη Δράμα
Το Πολυδύναμο Ιατρείο Δοξάτου λετουργεί με ένα γενικό γιατρό
ΗΑπή απάντηση της Διοίκησης της 4ης ΥΠΕ
Η ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ για την ΠΕ Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
ΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευ> θεία βρίσκεται το
θέμα της κατα
σκευής της Μονάδας
Οργανικν Αποβλήτων
( βιοαποβλήτων (ΜΕΑ),.
για την περιοχή της
Δράμας , από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.
Στα μέσα Φεβρουα
ρίου, ο Πρωνός
1 Τύπος είχε δημοσιεύ.
σει σχετεκό ρεπορτάζ
1 ότι σε πολύ σύντομο
1 χροικό δάστημα, θα
1 ξεκανούσε η διαδκασία
1 της δημοπράτησης για
τη Μονάδα Επεξεργα1 σίας Αποβλήτων στη Δράμα . Πλέον ,
1 αυτή η ρα έφτασε και έτσι σήμερα δημοσεύεται η διακήρυξη του έργου.
Το έργο έχει πτλο: -Εγκατάσταση μο! νάδας επεξεργασίας μη επκάνδυνων
στερεν αποβλήτων (βοαποβλήτων
! της Πράξης-Μονάδα επεξεργασίας μη
επικνδυνων αστικν στερεν αποβλήτων (βοαποβλήτων ) ΠΕ Δράμας Από τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης , ορίζονται 15 μήνες
για την ολοκλήρωση του έργου Οι πρτοι 12 μήνες τος.
αφορούν στην κατασκευή του έργου και α επόμενοι 3
μήνες, αφορούν στη δοκιμαστική λεπουργία του.
Στο αντικεμενο του έργου περίαμβάνεται η κατα- κτων απορρμμάτων , εν με την ανάπτυξη του καφέ
σκευή μας μονάδας επεξεργασίας οργανικν αποβλή κάδου , η διαλογή των οργανικν αποβλήτων θα γίεται
των που θα πpαέρχονται από προγράμματα Διαλογής στην πηγή.
στην Πηγή των Δήμων Δράμας και Δοξάτου
Η δυναμκότητα της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων είναι 6.1 52 τόνοέτος (προδιαλεγμένα οργανεκά Επεξργασίας Ανακυκλσιμων Υλικν , τους Σταθμούς
απόβλητα 5.008 τόνοι και πράσνα απόβλταλαδέματα Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τις Μονάδες Επεξεργ Ι 1.144 τόνο. Μετά το πέρας των κατασκευαστικν ερ σίας Βιοαποβλήτων και άλλες σχετικές μονάδες
1 γασιν εκνεί η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία.
Ο συνολικός προϋπολογσμός του έργου ανέρχεται σε κάδων , όπως τον μηλε με το κίτρινο καπάκα καιτρα τον
2.016.450 ευρ και το έργο συγχρηματοδοτείται από το καφέκάδο. Από εκεί και πέρα , τα σημεία εγκατάστασης
Ι Ταμείο Συνοχής με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πό - των κάδων και οι τρόποι συγκομιδής είναι αποκλειστική
ρου .
Καφέ κόδος
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων , θα κατασκευα - κέντρου Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν (ΚΔΑΥ), της
στεί δυτικά του σημερινού Σταμού Μεταφόρτωσης Μονάδας Επεξεργα σίας Προδιαλεγμένων Οργανικν
! Αποpριμμάτων και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλσ- και του Σταθμού Μεταφόρτωσης των Αποβλήτων απ'
μων Υλικν στην περοχή της Σψας . Με την ολοκλή- όπου θα φορτνεται ο πράσινος κάδος και θα πηγαίνει
ρωσή της , θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα πλέσν στο εργοστάσιο της Καβάλας, ολοκληρνεται ο Περ
οργανικά από βλητα του καφέ κάδου που θα αναπτυχθεί φερειακός Σχεδιασμός Διαχcίρισης Απορριμμάτων
1 στους Δήμους Δράμας και Δοξάτου, εν θα συλλέγον- (ΠΕΣΔΑ) για την Π.Ε Δράμας
Του Θανάση Πολυμένη
ΠΙΣΤΟΛΗ προς το διακητή της 4ης ΥγειΜακεδονίας-Θράκης (4η
ΥΠΕ κ . Τσαλικάκη , είχε απoστελει στπις αρχές Απρλίου
ο δήμαρχος Δοξάτου κ Ζe
κερίδης
Στην επισταλή αυτή , ο κ
Zεκερίδης περιέγραφε τη
ζοφερή κατάσταση rou en
κρατεί στο Δήμο Δοξάτου, σχετκά με ις pοχή του Δήμου:
πολύ σοβαρές ελλείψεις από χρους και
κέντρα δημόσιας υγείας στην επικφάτεια τοίκους περίπου.
του Δήμου.
Όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηρι - μας τέσσερα περιφερειακά κατρεία .
στικά , στο Δήμο Δοξάτου δεν υπάρχει
κανένα Κέντρο Υγείας όπως έχουν α με δύο γενικούς γιατρούς ενταγμένους
άλλοι Δήμα του Νοού , εν το Παλυδύ - στο Κέντρο Υγείας Παρανεστίου
ναμο Ιατρείο Δοξάτου καλύπτεται μόνο
από έναν Γενικό γιατρό. Τυπικά και επί τητα Δοξάτου με έναν γενκό γιατρό που
της ουσίας, ο μσός Δήμος εξμπηρετείτα ανήκει στο Κένττρο Υγείας Προσοτσάνης.
από το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου και ο
άλλος μισός από το Κέντρο Υγείας του Αθανασίου με έναν γεικό γιατρό που
Δήμου Προσστσάνης.
Τi υπάρχει σήμερα
Όπως αναφέρει μάλιστα σε άλλο σημείο , σε παλαιότερη επίσκεψή του στην όπου ο ένας συνταξιοδοτήθηκε , που ανή4η ΥΠΕ , ο δήμαρχος Δοξάτου είχε ζητή- κουw στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης .
σε , στε το Πολυδύναμο Ιατρείο Δοξάτου να λεπουργήσει ως Εφημεριακό στα Κέντρα Υγείας στα οπίa ανήκουν,
Κέντρο , παp ' όλα αυτά οι διαδικασίες καλύπτουν τις ανάγκες των κατοέων έναυτές ανεστάλησαν εξαπίας της Πανδη - τεκα κοινοτήτων , οι αποίες απαρτίζουν το
μίας .
Χαρακτηριστικά μάλιστα στην επστολή ργράφω, θεωρ ότι δεν καλύπτονται αι
του , ο κ . Ζεκερίδης αναφέρει και την κα, υγιονομικές ανάγκες του Δήμου μας ]
τάσταση που επικρατεί σήμερα στην πεται από εδικά αποpιμματοφόρα επίσης καφέ χρμα[ 1. Είμαστε ένας Δήμος με 15.000 καΝα σημειωθεί ότι αυτή την ρα , ο διαχωρισμός των
οργανκν αποβλήτων γίνεται από τον κάδο των σύμμε2. Λεπουργούν στα όρια του Δήμου
Ένα ίατρείο στην Κοινότητα Κυργίων
Ένα Πολυδύναμο Ιατρείο στην ΚοινόΘα πρέπει να σημεωθεί εδ, ότι , η ΔΙΑΑΜΑΘ είναι
αυτή που κατασκευάζει και διαχερίζεται Τις Μονάδες
- Ένα Ιατρείο στην Κονότητα Αγίου
Και ακόμα, η ΔΙΑΑΜΑΘ αναλαμβάνει τη διανομή των
ανήκει στο Κέντρο Υγείας Προσοτοάνης.
- Ένα Ιατρείο στην Κοινότητα Καλαμπακίου άπου υπήρχαν δύο γενκοί γιατρο
αρμοδιότητα των Δήμων.
Με αυτή τη νέα Μονάδα και μαζί με τη λεπουργία του
Οι γιατροί αυτοί εκτός τις εφημερίες
Δήμο μας . Με όλα αυτά τα oπoία σας πε
| σελ 4n|
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:0020:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα