Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρατάσεις προθεσμιν υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω Cονid-19
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5956 Πέμππη 15.042021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
0ΟΣΑ: Ποιες
Αλλαγές στο εργασιακό τοπίο
>>> ελ.
>>> ελ
μεταρρυθμίσεις
χρειάζεται η
Ελλάδα μετά
την πανδημία
Πανελλαδική απεργία στις 4 Μαΐου
προκήρυξε η ΓΣΕΕ
Εξάδικο στον 0ογανισμό Ανακύκλωσης
για τη Διαχείρισης Ατοβλήτων Ειοκαφν
Τα καυτά μέτωπα των μεταρρυθμίσεων μετά την παν
δημία καταγράφει ο 0ΟΣΑ
για την εληνική οικονομία .
Εστιάζει στις προειδοποιή
σεις για τα κόκκινα δάνεια,
στο έλλειμμα επενδύ σεων
και στην ανάγκη ενίσχυσης
της παραγωγικότητα;, στο
τρίπτυχο
εχπαίδευση και κατάρτιση,
στην αναμόρφωση των προ
γραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με την έκθεση Going for Growth 2021.
απασχόληση
ο 0ΟΣΑαναγνωρίζει ότι η
πρόοδος στη μείωση των
κόκκινων δανείων έχει επιτεχυνθεί , όμως τονίζει ότι τα
NPLS παραμένουν υψηλά
και σε συνδυασμό με τον
αναβαλλόμενο φόρο , περιορίζουν τα κεφάλαια και την
κερδοφορία των τραπεζν
και τη δυ νατότητά τους να
χοηματοδοτήσουν το χεφ λαιο κίνησης και τις νέες
επενδύσεις των επιχειρή αλλά και να
αριθμ. ρυθμίσεις του Συντάγματος.
244,2017 απόφαση της Ολομέ - Μάλιστα , εν η εισφορά επιβ
λήθηκε το 2010 το Ελεγκτικό
δρίου, που έχρινε την κράτηση όρισε ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων
ειδικό
λειας του Ελεγκτικού Συνετης
που θα επιλεγούν θα χρησιακολουθούν τα αυστηρά αυτή ως αντιτιθέμενη στις
μοποιηθούν αποκλειστικά πρωτόχολλα υγειονομικού
για τη φιλοξενία ατόμων περιεχομένου και τις ειδ που είναι επιβεβαιωμένα χές οδηγίες για το χρο της
κρούσματα
ιού καραντίνας.
Created by Universal Document Converter