Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
15Απριλίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βορειουνατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ φύλ. 41933
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Του Μεγάλου Κανόνος. Κρήσκεντος μάρτ. Λεωνίδου μάρτ.
Σελήνη 3 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.50-Δύσις 8.01,
ΒΟΜΒΑΑΠΟ ΤΗΝΑΓΚΥΡΑΣΤΗΝΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΕΝΔΙΑ
ΕΝΩ ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΝΦΙΜΙΛΑΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΠΑ ΜΑΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΜΟΥΣ
Γεωτρήσεις μέ την Λιβύη έξαγγέλλει
προκλητικς ό Ταγίπ Έρντογάν
Τήν ρα πού ή Κυβέρνησις δίδει μάχη για νάμήν κυρωθεί άπό τήν Βουλή τν Άντιπροστων τό παράνομο μνημόνιο
φυγή της κυρσες του άπό την
Βουλή τν Άντιπροσπων προας Κατερίνα Σακελλαροπούλου όσο
και άπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο
ΕΝΩ κ .Νίκος Δένδιας κατευθύ"Ετσι φαίνεται νά πέφτει στό κενετο πρός τήνΆγκυρα και ή Ελλάς νό ή πρωτοφανής διπλωματική πίεσις τν Αθηνν πού στό βάθος ύποκρύπτει άγωνία για ραγδαΐες έξελίξεις στίς σχέσεις της Τουρκίας μέ
την Λιβύη . Η έπίθεσις φιλίας της
Κυβερνήσεως της ΝΔ είναι καταιγιστική: τήν προηγούμενη έβδομάδα έπεσκέφθη τήν Τρίπολη ό Πρωάνέτρεπε τά πάντα προαναγγέλλων θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
όπεδέχετο τόν Πρόεδρο της Λι βύης Μωχάμεντ άλ Μένφι σε μία
πάση δυνάμει διπλωματική προσπάθεια άνατροπής των τουρ-.
κικν σχεδιασμν γιά την άνατολική Μεσόγειο, ό Ταγίπ Ερντογαν
κειμένου νά μήν άποκτήσει πλή- Μητσοτάκη. Ωστόσο άπήντησε άο ρη ίσχύ. Η κολούθησε λίγες ρίστως, ότι κήρθα έδ για την δημοκρατίων καί ότι όσα μας άπασχολούν
θάτεθουν στό τραπέζι του διαλόγουν.
Κάνοντας μάλιστα και χιουμορ άφησε και ύπαινιγμό ότι τό Μαντείο των
Δελφν είχε προβλέψει άπό άρχαιοτάτων χρόνων την ίδρυση τριν άποιήμέρες μετά ό κύριος Δένδιας, ό
όποίος μετέβη στήν Βεγάζη και
συνηντήθη μέ τον Πρόεδρο της
Βουλής τν Αντιπροσπων .
Χθές κατέφθασε στήν Αθήνα ό Πρόεδρος του Προεδρικου συμβουλίου κύριος Μωχάμεντ
Αντι , ό ότοίος έδέχθη δημόσια πίεση για το άνυπόστατο μνημόνιο το σο άπό την Πρόεδρο τής Δημοκρατίδτι ατρα θά κάνουμε άπό κοινού
κιν στήν Ανατολική Λιβύη!
συνοδευόμενος άπό τόν κύριο Δέν
μέ τήν Λιβύη έρευνες καί γεωτρή- δια. Στίς συναντήσεις μέ τόν Πρωθυπουργό Ντμπεμπά άπήτησε την
τήν Κύπρο ότι κτά πλοία μας είναι άκύρωση του μνημονίου, άλλά κύριος στόχος ήταν ή πάση θυσία άποΗ Αθήνα έκτιμα ότι ή συντονι σμένη πίεσις τής Εύρπης πρός τήν
σεις! Τήνίδια στιγμή άπειλεί και
Συνέχεια στήν σελ. 3
έτοιμαν .
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αρση μονιμότητος
έκπαιδευτικν
Πρός νέο Ψυχρό Πόλεμο όλοταχς
Αποδίδεται τό Μέγαρο
Τσίλλερ-Λοβέρδου
προτείνει δ 0ΟΣΑ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ πού πρέπει νά θέσει ή Ελλάς, ότως και μία σειρά άλλων χωρν, όσον άφορά τίς μεταρρυθμίσεις πού πρέπει να προχωρήσουν
προκειμένου να ένισχύσουν την άνάπτυ
ξη μετά και τις παρενέργειες της πανδημίας σέ οίκονομία και κοινωνία, περιγράφει ό Οργανισμός Οίκονομικής Συνεργασίας και Άναπτύξεως σέ έκθεσή του
( Going for Growth 202 1). Μεταξύ άλλων
προτείνει τήν άρση τής μονιμότητος τν
έκπαιδευτικν στε νά ένισχυθεί ή άποδοτικότης τους . Ταυτοχρόνως, ή βελτίω
σις της άποτελεσματικότητος τής δημοσίας διοικήσεως και τού δικαστικού συ στήματος χαρακτηρίζεται άναγκαία γιά
την άντιμετπιση τόσο της κρίσεως τού
κορωνοϊού δσο και τν μακροπρόθεσμων
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ της έβδομάδος ύποστηρίξαμε άπό καλόπιστους άναγνστες μας ύψηλου κύρους . Μέ
αύτήν έδωτήν στήλη τρεις θέσεις για τήν Δύση. Ή γνση των θεμάτων. Απόψεις τίς όποιες προφανς
και σεβόμαστε καθς διαπιστνουμε ότι στά πρτα
σο σωστή ή πόσο λανθασμένη μπορεί νά άποδειχθεί του βήματαό Πρόεδρος Μπάιντεντόσο στό σκέλος
στήν πράξη ή στρατηγική του Προέδρου Μπάιντεν της οίκονομικής του πολιτικής όσο καί στόν ίδεολονά έξαπολύσει διμέτωπο έναντίον της Ρωσσίας και γικό άνένδοτο που κήρυξε έναντίον αυταρχικν κατης Κίνας, ταυτοχρόνως. Πρτη φορά μετά τό 1977. θεσττων, γνωρίζει εύρεία άποδοχή . Χωρίς μάλιστα
Η δεύτερη: Διατυπσαμε τήν έκτίμηση, ότι οί ΗΠΑ νάπέφτει στήν παγίδα της διαρκούς δημοσιότητος.
σέ άντιδιαστολή μέ τόν πρτο Ψυχρό πόλεμο καί με- Πιό πολύ συζητάμε αυτό τόν καιρό για τίς άποφάτά τά λάθη της δεκαετίας του 1990 στήν Μέση Ανα - σεις του Μπάιντεν καί δευτερευόντως για τίς δητολή, θά δυσκολευτουν αύτή τήν φορά νά βρούν λσεις του Μπάιντεν . Πρόκειται γιά σπάνιο ήγετικό
συμμάχους στήν Εύρπη νά στηρίξουν τούς πολέ- χαρακτηριστικό . Ωστόσο οι άπόψεις που διατυπσαμε, συμβουλευόμενοιπάντοτε καί τούς γκουρού
των διεθνων σχέσεων, δέν είναι μειοψηφικές . Δέν
ρτη: Διατυπσαμε τόν προβληματισμό για τό πό( σελ. 7)
μους τους όπως έπραξε για παράδειγμα ή συμμα χία τν προθύμων στό παρελθόν . Η έκμέρους τους
κίδιωτικοποίηση- του ΝΑΤΟ δέν λησμονείται εύκολα άπασχολουν μόνον έμας. Απασχολούν και άλλους.
ούτε άπό τούς Γερμανούς ούτε άπό τούς Γάλλους , Ως συμβολή στόν προβληματισμόλοιπόν άναδημοοι όποιοι άντικρυσαν τίς ΗΠΑ στό άποκορύφωμα της σιεύουμε σήμερα ένα πρόσφατο άρθρο του Gideon
ίσχύος τους να άνακοιννουν μείζονες άποφάσεις Rachman στούς < Financial Times ."Ισως έντοπίσε
τε κάποιες άναλογίες μέ τίς ήμέτερες σκέψεις! Τό
Ό Πρίγκιπας
άπό το πουθενά ,
χωρίς διαβούλευση μέ τους συμμάχους τους Η τρίτου Α. ΠΔημόπουλου *
τη: Θεωρήσαμε δυσκολότερη άποστολή σέ σύγκρι - έξαιρετικς ένδιαφέρον κείμενο έχει ς έξης:
Στήν Ούάσιγκτων , στό Πεκίνο και στήν Μόέναντίον της Κίνας λόγω της ύψηλής διασύνδεσης σχα οί άξιωματούχοι λένε πς θέλουν νά άποφύτν οίκονομιν τους . Θυμίζουμε μάλιστα σήμερα ότι γουν ένα νέο ψυχρό πόλεμο . Πρόσφατο άρθρο
ή Κίνα έπαιξε τόν πλέον καταλυτικό ρόλο για νά μήν στούς New York Times άφήνει νά έννοηθεϊ πς δέν
έχουν ίδιαίτερο λόγο άνησυχίας. Υποστηρίζει πς
" οί σημερινές άντιπαλότητες των ύπερδυνάμεων
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ση μέ το παρελθόν τήν συστράτευση της Εύρπης
ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ <Πρίγκιπα άπό τό
πουθενάν, καί τό νόημα δέν ήταν στενά τοπικό . Γεννήθηκε έντός της Βασι
λικής Οίκογένειας της Έλλάδας, άλλά
ή βιωματική σχέση του μέ την χρα
ήταν άνύπαρκτη . Έλεγε πς στίς
φλέβες του κυλούσε δανικό αίμα,
άλλά τά πρτα τούλάχιστον χρόνια πολλοί στήν Άγγλία τόν έβλεπαν
ς κατά βάση Γερμανό -το γεγονός,
ότι οι άδελφές του είχαν παντρευτεί
έντός της γερμανικής άριστοκρατίας
μέ ύποστηρικτές του ναζισμού ούδόλως τόν βοηθούσε . "Επειτα , έκτός
άπό τοπικά άνέστιος , ήταν άνέστιος
καί μέ μία πιό ποιοτική έννοια . Άν και
τρισέγγονος της Βασίλισσας Βικτωρίας και μέ βρεταννικές συγγένειες άπό
την μητρική γραμμή , ό άποβισας
Απεβίωσε όγκέφαλο
τής μεγαλύτερης
έπενδυτικής άπάτης
Μπέρναρντ Μάντοφ
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
άποβληθεί ή Ελλάς άπό τήν ζνη του εύρ.
Η άνάλυσή μας αυτή προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις , άμφισβητήσεις, έπιφυλάξεις, σχόλια άπό
Αποχωρούν
οί Ήνωμένες Πολιτείες
άπό τό Αφγανιστάν
Εσπασαν τά ίσόβια
τής Ρούπα λόγω του
νέου Ποινικού Κδικος
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
EΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ή ρα νά έπιστρέψουν στίς χρες τος
τά στρατεύματα πού έχουν άναπτυχθεί στό Αφγαν στάν. ) Μέαύτά τάλόγια δ Άμερικανός ύπουργός Εξωτερικν Αντονυ Μπλίνκεν προανήγγειλε την άποχρηση τν συμμαχικν δυνάμεων άπό τό Αφγανιστάν.
Ήάποχρησις θά όλοκληρωθεί τήν 11η Σεπτεμβρίου.
ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Εφετείο Κακουργημάτων
Αθηνν μέ άπόφασή του έσπασε τά ίσόβια και την
κάθειρξη 25 έτν πού είχαν έπιβληθεί στήν Πόλα
Ρούπα για την βομβιστική έπίθεση στήν Τράπεζα
Ελλάδος τό 2014 , την εύθύνη της όποίας είχε άνα
λάβει ή τρομοκρατική όργάνωσις ζΕπαναστατικός
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τροφή γιά θεωρίς συνωμοσίας δίδει τό γεγονός
ότι ό τρίτος πλουσιτερoς άνθρωπος του πλανήτου , ό Μπίλλ Γκαίητ, άγοράζει γή μέ άποτέλεσμα νά είνα ένας άπό τους μεγαλυτέρους γαιοκτήμονες στίς Ήνωμένες Πολιτείς . Όπως φαίνεται, έχει
άγοράσει έκτάσεις γής στό λλινο, Τήν Αιόβα, Τήν
Λουιζιάνα, τήν Καλιφόρνια και έκτιμάται ότι διαθέ
τει πλέον σχεδόν ένα έκατομμύριο στρέμματα Ορσμένοι ύποστηρίζουν ότι ό Άμερικανός μεγιστάν
άγοράζει χωράφια για νά τά άξιοποιήσει για πει ράματα δημιουργίας φουτουριστικν άστικν συγκροτημάτων ή για τήν δημιουργία νέων τροφίμων . Αλλά ό πραγματικός λόγος τν έπενδύσεν του σέ γή ίσως είναι πιό κοινότοπος. Πρόκει τα
γιά μία καλή έπένδυση, μέχαμηλή μεταβλητότητα
που δέν συνδέεται στενά μέ τό χρηματιστήριο . .
pontosnews
Λεπτομέρειες στήν σελ5
Πονιακά χαπέρά
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν ή τηλεόραση προσφέρει πολιτισμό . .
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Γενικς είμαι πρωινός τύ -συμβουλή: Τό κοινό δέν ένδι πος . Το πολύ στίς έξι , έχω αφέρεται τί ρα κοιμάσαι ή λίτιδα . Ενα άλλο δείχνει κάξυπνήσει . Καμμιά φορά , ξυπνάς. Σέ θέλει έτοιμο άνά
που τό πάπλωμα είναι κάdρχίζει νά μέ ένοχλεί ή ξερο- σαυρούς! Κάτι άτπίθανα ντοκυμανταίρ γιά τήν Αφριθε μέρα έναν παππού μέ τό κή και την Ασία , άλλά καί
πάσα στιγμή Στό άλλο κορακίσιο μαλλί, τίς έγγονές έκπομπές πού σέ άφήνουν
του κι ένα φίλτρο γιά νερό , μέ άνοιχτό τό στόμα . Χθές,
κωθ και πατάω τό κουμπί μόνο γι' αύτό , άποφεύγω στό άλλο, δείχνουν μηνύμα- λοιπόν, στίς ξι πέφτω έπά.Ο Ντάριου, τό μεγαλύτερο κουνέλι στόν κόσμον, που έχει μπεί στό βιβλίο καταγραφής πα
γκοσμίων ρεκόρ Γκίννεςς τό 2010, έκλάπη άπό τόν
κήπο τνίδιοκτητν του στό Στόλτον του Γουστεσερ Της Άγγλίας. ΌΝτάριους είναι κουνέλι 1,29
μέτρων τού είδους cγίγα Τής Φλάνδρας. Ή ίδι οκτήτριά του άνεκοίνωσε ότι προσφέρει άμοιβή
1.000 λιρν σέ όποιον τό βρεί.
πως βαρύ, βαριέμαι νά σημοιράζουν δεκαχίλιαρα . Καί
νω στήν έκπομπή Ελλήνων δρμενω , μέ άφιέρωμα
στό μπουζούκι! Πανδαισία!
τα τηλεθεατν.
του τηλεκοντρόλ. Στό ένα τήν έπαφή . Στό τρίτο , δέν
κανάλι είναι δύο καλά παιΚι έτσι, καταλήγω στήν
ΕΡΤ3. Ένα κανάλι πού νωμπορ νά ταιριάξω . Στόν
διά, άλλά ό ένας είναι μον - έπόμενο, που μέχρι πρό τιμως άγουροξυπνημένος . Μία
www.pontosnews.gr
νoς δέν μέ ένοχλούσε , έχει ρis τό πρωί προβάλλει θηΣυνέχεια στήν σελ.4
15-04-2021 ο
3l' γ11108 "701144