Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
31 νεκροί
809 διασωληνωμένοι
3089 νέα χρούσματα
117 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
| 16 στην ΠΕ Δράμας
41 στην ΠΕ Καβας
8 στη Θάου
21 στην ΠΕ Ξάνθης
13 στην ΠΕ Ροδότης
18 στην ΠΕ Εβρου
ΚΑΘΗΜΕΡΙNH
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Και με τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξης
συναντήθηκε ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγγίρης
Μητοοτάκης:
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Στοχος
το ασφαλές Πάσχα
και το ελεύθερο
φρένο" στις πρύορες εκτιμήσεις
υνάντηση με καθιστά. ειτaτική ανά , νική φέτα , ένα
τον Υπουργό γκη την επίοπευση των πρoϊόν το onoiο
Αγροτικής Ανά . διαδικασιν, έτοι στε έχει τεράστια εξα
πτυξης και Τροφί. να ξεκνήσεα το έργο το γωνκή σημασία για
μων κ . Λιβανό και ουντομότερο δυνατόν .
τον κ . Τσουμάνη , Δ.
ευθυντή της Υφυ. κα οτ το τεράστιας ση - νήσαμε από κονού
πουργού ΥΠΑΑΤ κυ. μασίας αυτό έργο είναι ότι θα πρέπει να
ρίας Αραμπατζή, εί. από τα πλέον ριμα διαμορφωθεί ένα
χε ο βουλευτής Ξάν. προς υλοποίηση, έται ακόμα πιο φιλικό
θης , κ . Σπυρος Τσι- στε συντομα η Ξαν θη πλαίοιο, γιαα την γε
λιγγίρης.
Η συνάντηση με no oύγχρονα Αρδευτικά επtτpέψ την χρ τον Υπουργό κ . Λi. ουστήματα .
βανό , όπως μας ενη
μέρωσε ο κ. Τσιλιγ: αναφορά έγινε οτην ρεία κλμακα .
γίρης, υπήρξε πλή: ανάγκη ολοκλήρωσης
ρως εποικοδομητική των Αναδοσμν που εκ - Αγροτικής Ανάκαι συζήτησαν αρκε. κρεμούν και ταλαιπω-πτυξης τόνισε τις
τα θέματα που απα .
σχολούν τον αγροτ ειδικάτερα αναφέρθηκα και δυνατότητες
κό κόσμο του Νομού στον αναδασμό του
Περιφερειακή Σύνθεση:
Πρόγραμμα Δράσης Πριγίρειας
Προγερότητα
και Αναποτελεσματικότητα "
την χρα μας
Τέλος , συμφω-.
Me χαρά ενημερθη
να αποκτήσει ένα από ωθερμία που θα
oη της στον πρωτοτου Π.Σ. το Πρόγραμμα
Δράσης της Περιφέρεας μ.
τις Ψήφους της oράταξης
Υπουργός
ΣΥΝΘΕΣΗ οφέpων οw oυμμετέ
pούv δεκάδες αγρότες, νέες προοπτικές
που 0α προκύ .
ψουν για τις βιολο Στον κ . Λιβανό ετεoή γικές καλλέργειες
τικούς συνεταιρισμούς
Πριτα και κύρa το μανα το θέμα nou έχει τα επόμενα χρόνια και λιμνοθαλασον, οι οπο νiοα στον κ. Υπουργό ανακύψει με τους επιλα - έδειξε ιδιαίτερη προ - οέχουν πληγεί από την
την σημαοία της υλοπο χόντες των Σχεδίων θυμία να δσει όμεσα πανδημινή κρίση και θα
ησης του Αρδευτικού, Βελτωσης . Οκ Yaoup -λύσεις στα προβλήμα-πρέπει να στηριχτούν
ένα ζήτημα nou έχω το - γoς ανέλυσε το πλάνο
νσε εποvελλημένα από δρόσης του Υπουργείου σμου . Εκφφράστηκε με
την πρτη μέρα της αναφορά με τα Σχέδια τα καλύτερα λόγια για επενδύοεων στς υδατο
εκλογς μου , τοσο στον Βελτίωσης nα με ενημε . την Ξάνθη και το φυσι. καλλιέΡγΙες ήταν ακό Πρωθυπουργό
(08/09/20 19) όσο και
στην προηγούμενη ηγε- πτέμβριο 2021 για την
τα του αγροτικου κο, αnoτελεσματικά.
Η ενίσχυση των
ρωσε για την έκδοση νέ . κό της πλούτο .
aς προκήρυξης τον Σε
μα ένα θέμα συήτησης
καθς οι υδατοκαλλιέρΜε τον κ . Τσουμάνη yeιες απο τελούν έναν
μεταβατική περίοδο Διευθυντή της κυρίας ταχέως αναπτuσσόμενο
Υφυnοuργού , η συτη- ελλνικό κλάδο , ο οποί.
Ακόμα , ειδική μνεία ση περστραφηκε yupω os 6 πρέπει να στηρ ρηση υλοποίησης του
Αρδρευτικού εξατίας δι έγνε στους γαλακτοπa - από την αλιεία και συ - χeεί εμπράκτυς, Τονί .
καστικν προσφυγν, ραγωγούς και την ελλ Υκεκρμένα τους αλευ-ζει ο κ.Τσιλιγγίρης.
Κορωνοιός-Λύματα.
Στο + 196%
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
all star
το ικό φορτίο
στην Ξάνθη
sweet game
ήρθε για να παραμείνει
Παρά την αύξηση, τα επίπεδα του πκού φορτίου στα λύματα της Ξάνθης
παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με άλλες πόλεις που ελέγχονται
από το δίκτυο επιδημιολογίας λυμάτων του ΕΟΔΥ
tokatillo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα