Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Απριλίου
Κοδημερινή οιονομική ειδική ςgημερίδα Διακηρύξευν- Δημοτραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ . 7339
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
0ορολογικές
δηλσειs 2021:
Μετά το Πάσχα
ανοίγει η AΑΔΕ
το Taxisnet
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 7
Τα δικαιολογητικά και οι κόφτεs
Αντιμέτωποι με τον
κίνδυνο να μείνουν
εκτός του 7ου κύκλου
της Επστρεπτέας Προκαταβολής είναι χιλιάδες επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήδη περισσότεροι από 215.000 έχουν που έχουν γίνει γνωυπο βάλλει στην αρχική
αίτηση εκδήλωσης εν.
διαφέροντος,
σύμφωνα με τις εκτι.
μήσεις του υπουρ .
γείου Οικονομικν, οι
τελικοί δικαιούχοι θα
φτάσουν τις 300.000.
Μπορεί να έχουν δη- αναφοράς . Η περίοδος
μοσιοποιηθεί οι βασι - αναφοράς θα είναι το
Μετά το Πάσχα αναμένεται να ανοίξει η
ΑΑΔΕ το Taxisnet για
τις φορολογικές δη.
λσεις 2021.
Σε ένα μήνα από σή.
μερα αναμένεται να
ανοίξει η ΑΑΔΕ το
Taxisnet για τις φορολογικές
καιούχων που θα ακολουθήσει όταν κλείσει
η πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ αναμένεται να
ααφήσειν εκτός χιλιάδες υποψή φιους δικαιουχο τα κριτήρι
στά έως τρα, δυνατόσυμμετοχής
δηλσεις
2021, καθς ακόμη
υπάρχουν ζητήματα
που πρέπει να ρυθμι
συνέχεια στην 11
έχουν:
Οσοι παρουσιάζουν
μείωση τζίρου 20% την
περίοδο Ιανουάριος
Μάρτιος 2021,σε
σχέση με την περίοδο
τζίρο αναφοράς 600
ευρ ( που αντιστοιχεί
σε 3 μήνες).
Οι επιχειφήσεις που
έχουν κάνει έναρξη
2018 και δεν άνοιξαν
υποκατάστημα από την
1η Οκτωβρίου 2019 βάσει ΚΑΔ ( σε αυτές
έως τις 31 Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνεται το
2020, θα πρέπει να μην
έχουν αύξηση τζιρου
το 2020 σε σχέση με το
2019. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος δεν
θα ισχύοσει για τις επ.
χειρήσεις στις οπoες
έχουν υποβληθεί πε .
ριοριστικά μέτρα και
πλήττονται
Ανοίγει
πρτο τρίμηνο του
2020 με την κατάλληλη
προσαρμογή , στε να
ληφθεί υπόψη ότι
μέρος του μηνός Μαρ
τίου 2020 υπήρχαν πε ριοριστικά μέτρα.
Όσοι έχουν ελάχιστο
ο φάκελos των ! κές προϋποθέσεις για
τη δυνατότητα συμμε.
τοχής , όμως η υπουργική απόφαση με τις
λεπτομέρειες για τις
προϋποθέσεις αλλά και
για τον τρόπο υπολογι .
σμού των τελικν δι 1η Ιανουαρίου
αυθαιρέτων
άμεσα,
λιανεμπόριο , η
συνέχεια στην 10
ΑΑΔΕ:
Δεύτερη ευκαιρία θα
δοθεί σε χλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν μεί .
νει εκτός από τις
διαδικασίες τακτοπί.
ησης τωναυθαιρέτων.
Ανοίγει και πάλι ο φά.
κελος με τα αυθαί
ρετα μετά το Νόμο
Χατζηδάκη που επχει .
ρεί να δσει τη δυνατότητα σε χιλάδες
ιδιοκτήτες με σημαντικές αυθαιρεσίες nou
συνέχεια στην 2
Έρχονται
Ψηφιακές
αποδείξεις και ΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ
τιμολόγια
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Σελίδα 9