Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
δρυτής -Νικ, αος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδοκτήτρια - Εκδύςρια Στανρίδου L. Στύλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.332
0.50 ε
Η βουλευτής Δράμας Χ Κεφαλίδου
στον Πρωινό Τύπον
Ανάγκη δημιου ργίας
Γραφείου Ενημέρωσης
για συγγενείς
νοσηλευομένων
με κορωνοϊό
Πρόταση του Δήμου
Προσοτσάνης
στο Αντ. Τρίτσης
Δηλσεις της γραμματέως του Ιατρικού
Συλλόγου Δράμας στον "n.Τ.
Επιστροφή με νίκη
για τον Πανδραμαϊκό
και τρεις βαθμούς για
Τo self test δεν
εξασφαλίζει την ορθή
λήψη του δείγματος
και την ορθή διάγνωση
για τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση 1821
τους Αμπελό κηπους
Ο προπονητής του Πανδραμαϊκού
Μπ. Καζεπίδης μιλάει στον Π.Το
Δόθηκε το πράσινο φως από το Υπουργείο Υγείας
Προχωράει η εκπόνηση μελέτης
από τη RAYCAP για την επέκταση
της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Δράμας
Χωρίς συντήρηση οι δασικοί δρόμοι στην περιοχή
Αυτοψία του αντιπεριφερειάρχη
Δράμας στον καταρράκτη
Τραχωνίου Παρανεστίου
Δηλσεις του κ . Παπα δόπουλου στον Π.Τ-Είναι ση μαντικό η περιοχή να
είναι προσβάσιμη από επισκέπες- τουρίστες και φυσιολάτρες
Του Θανάση Πολυμένη
ΥΤΟΨΙΑ στον κα, ταρράκτη Τραχω
γνωστού και
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ως Μειβαδίτην , πραγματοποίησε την Κυριακή ο
ανττερpερεάρχης Δρά
μας κ . Γιργος Παπαδό.
πουλος,
αντιπεριφερειά ρχης πe
ρηηγήθηκε στην περιοχή
και διαπίστωσε ιδίους όμ
μασι ότι ο δασικός δρό
μος μετά το χωριό του
Τραχωνίου δεν είναι συν
τηρημένος όπως θα
1 έπρεπε , και μάλιστα δεν
είναι προσβάσιμος ούτε
και από πυροσβεστικά
οχήματα.
Ο κ Παπαδόπουλος,
περιηγήθηκε στην πε
ροχή το πρωί της Κυριανής , συνοδευόμενος από τον
Δοκητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Δράμας Π
ραρχο Παναγιτη Τιάγκο και τον Πραίστά μενο του
Πυροσβεστικού ιμακίου Παρακεστίου Πυροσβέ
στη Πέτρο Δημίου, επισκέφθηκε και περιηγήθηκε σε
περιοχές του Τραχωνίου, των Δποτά μων και της
Πρασινάδας της Τατικής Κοινότητας Σλλης Δήμου
Παρανεστίου . Ειδικότερα , ο Αντατεριφερειάρχης
πραγματοποίησε αυτοψία του χρου του καταρρά
κτη-Τραχωνίου- , γνωστού και ως Λειβα δίτη και
του δασκού οδκού δοτύου που οδηγεί πpος αυτόν .
Η επίσκεψη του αντιπεριφερεoρχη στην περιοχή ,
αναδεικνύει για άλλη μα φορά το σημαντικό ζήτημα
της συντήρησης των δασικν δρόμων , στε σε κάθε
περάττωση, δασκές εκτάσεις όπως αυτές , να είναυ
εύκολα προσβάσιμες , τουλάχιστον από πυροσβε
στικά οχήματα και όχ μόνο .
Σύμφωνα με την αυτοψία του κ. Παπαδόπουλου στην χωρήσει σε ενέργεες και τεχνικές παρεμβάσεις βελτίωπεριοχή και των άλλων αρμοδίων, διαπιστθηκε ότιο εν
λόγω δασυκός δρόμος , μετά το χωριό του Τραχωνίου το Τραχνι και από το Τραχν και την Αγία Βαρβάρα
μέχρι το τέλος της διαδρομής, έκτασης 6χλομέτρων , προς τον καταρράκτη Τραχωνίου -Λeιβαδίτη έτοι στε
δεν είναι συντηρημένος και δεν είναι προσβάσμος ούτε το τμήμα αυτό του δασικού δρόμου , να είναι προσβά
από πυροσβεστικά οχήματα , εν μέχρι το χωριό του σιμο τόσο από πυροσβεστικά οχήματα για λόγους αντΤραχωνίου είναι προσβάσιμος μόνο από πυροσβεστικά πυρικής προστασίας της περιοχής , καθς και από
οχήματα, αλλά όχι από άλλα οχήματα . Επίσης , δεν οχή ματα για τη δευκόλυνση επιχειρήσεων διάσωσης σε
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων στην πε- περίπτωση ατυχήματος όσο και για τις δύο υφιστάμε
ροχή απότον Νομό Ξνθης .
Ο διος υπογράμμισε την ανάγκη , η Αντιπερpέρεα στο σημείο .
Δράμας διά των Τεχνικν Υπηρεσιν της , με τη συν .
WATERFAΕ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΠΩΣ είχαμε ανα | φερθεί και σε
Οποηγούμενα
δημοσεύματα , η εταιρείa RAYCAP του Δραμι
νού επιχειρηματία κ.
Αποστολίδη , έχει εκδηλσειτο ενδιαφέρον της
να προβεί στη δωρεά με
λετν , σχε τικά με την
επέκταση της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας ( ΜΕΘ) , καθς και Νοσοκομείου Δράμας και έχουν χρηματου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικν τοδοτηθεί από την RAYCAΡ ΑΕ. και κόΤΕΠ) του Νοσακομείου Δράμας.
Η εταιρεία RAYCAP έχει εκδηλσει το
ενδιαφέρον της, να προσφέρει την εκπό - σης του Νοσακομείου Δράμας .
νηση μέρους μελετν , προκειμένου να
βαηθήσει στην υλατοίηση του έου Επ του Νοσοκομείου Δράμας , όπως και η &χειρησιακού Σχεδίου για το μέλλον του οέκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφe Νοσοκομείου Δράμας .
Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι αποδέχθηκαν τη δωρεά της RAYCAP και
σήμερα , η RAYCAP έχει ήδη αναθέσει σε
ομάδα Ελλήνων ειδοκν μελετητν δημο - Υπουργείο Υγείας
σίων έργων , την εκπόνηση μελέτης για
την επέκταση της ΜΕΘ και του ΤΕΠ. Σε τέρα 12 Απρίου, από τη Διεύθυνση Τεπρτη φάση έχει παραδοθεί η προμε - χνικν Υπηρε σν και τη Γενκή
λέτη, όπου προβλέπεται η επέκταση του Δεύθυνση Διοκητικν Υπηρεσν και ΤεΤE , καθς και αυτή της αναδιαμόρφω - χνικής Υποστήριξης του Υπουργείου
σης των υφιστάμενων χρων ΜΕΘ και Υγείας , υπογράφηκε η σχετική έγκρισηΤΕΠ.
α δύο μελέτες αφορούν τα εξής: α ) την εκπόνηση μελέτης γα την υλατοίηση
Γενοκή Επισκόπηση του Επιχειρησκκού του έργου : Αναμόρφωση-Επέκταση
Σχεδίου και β ) Σύνταξη Μελετν Δημο- της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕ
πράτηση για την Αναδιαμόρφωση Επει - και του Τμήματος Επειγόντων ΠεριστατιΥόντων Περιστατικν (TΕΠ του Γενκού κν (ΤEΠ) του Γ. Ν. Δράμας.
στισαν 1 10.000 ευρν. Πρόκειται για ένα
πολύτιμο εργαλείο σταχέρια της ΔούηΠρν από μεροκές ημέρες , η διαίκηση
ρειας Μακεδονίας Θράκης (4η ΥΠΕ),
έτσι η υπόθε ση πέρασε πλέον στο
Τα νεότερα δεδομένα , είναι ότι τη Δευ δρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας , να προσης της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου μέχρι
δόθηκε δηλαδή το πράσινο φως- για
νες κτηνοτροφικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες
Ελπίδα Σημαιοφορίδου -Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ. )
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
στη Β' ΜΕΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & Ί Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημεονές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14 :00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα