Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
wV.1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
14Απριλίου 2021
Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου έκτον 70
Σελήνη 2ήμερων 1Άνατολή ήλίου 6.51-Δύσις 8.00
ΑΤΤΙΚΗ Νεφόσεις καινοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 19β.
Αριθμ. φύλ . 41932
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
EUROSΤΑΤ: ΣΤΟ72ΤΟΥΑΕΠΤΟΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 2020
Έπίξυρού άκμής ή οίκονομία
ή οίχονομία
Η διπλή άναθερησις προύπολογισμού καί έλλείμματος προκαλεϊ πονοκέφαλο στήν Κυβέρνηση
ΣΕ διπλή άναθερηση προϋπολογισμού φή στά πρωτογενή πλεονάσματα νά παρα - ήδη έφαρμόζει ή θεσπίζει γιά πρτη φορά έπιτελείου άφου τό ποσόν πού είχε προ- ο
έμβολιασμοί, ένα τέταρτο κυμα της πανάλλά και πρωτογενούς έλλείμματος άνα- πέμπεται τό 2023 άλλά ή έπέκτασις τής ρή -ή Ελλάς , προκειμένου νά άντιμετωπισθουν πολογισθεί δέν έπαρκούσε γιά τήν κάλυψη δημίας όπότε δ λογαριασμός θά γίνει πιό
των μέτρων στηρίξεως . Από τόν περασμέ - βαρύς καί τό κυριτερο, πος θά έξελιχθεί
νο Μάρτιο διεπιστθη ότι τά περιοριστικά ήτουριστική σαιζόν . Εάν τά πράγματα έξεθέλει νά άποφύγει πάση θυσία τήν άβεβαιό- νά καταστε έφικτή καί νά διασφαλισθεί ή μέτρα έπέτειναν τήν πίεση στήν οίκονομία λιχθούν κόντρα στίς έκτιμήσεις για έσοδα
στό 50% τν έσόδων του 2019, τότε οι δητων μέτρων πού έχουν ληφθεί ή πρόκειται σιονομική έπέκταση στε να άμβλυνθούν μοσιονομικές έπιπτσεις θά είναι μεγάλες.
Ταυτοχρόνως άνησυχία προκαλεί και ή
ον που θά διατεθεί για την χρηματοδότη-άλλαγή στήν μεθοδολογία μετρήσεως τού
ση τν μέτρων είναι διπλάσιο του άρχικού δημοσιονομικού άποτελέσματος άπό την
Eurostat πού θά άποτυπωθεί στίς έπίσημες
άνακοινσεις πού θά κάνει ή ΕΛΣΤΑΤ στίς
μπληρωματικός προϋπολογισμός άποδει- 22 Άπριλίου. Οι άλλαγές λόγω του clawback
χθεί άρκετός ή άν θά άπαιτηθεί νέα παρέμ- γιά την φαρμακευτική δαπάνη άλλά και τν
βασις άπό τό φθινόπωρο και έως τό τέλος έγγυήσεων τν δανείων πού έχουν χορηγητου 2021. Δύο είναι οι παράγοντες άπό τούς θεί άπό τό Δημόσιο φέρνουν άνατροπές στή
γκάζεται νά προχωρήσει το οίκονομικό τρας διαφυγής και τό έπόμενον έτος δέν ση
οι άρνητικές συνέπειες πού προκαλουνται
έπιτελείο ύπό τό βάρος τν άναγκν τις μαίνει άνοχή σέ έλλείμματα, καθς ή χρα λόγω τής πανδημίας. Βασικός στόχος είναι
όποίες έχει δημιουργήσει τό παρατεταμέ νο lockdown, άλλά και ή άλλαγή μεθοδολογίας της Eurostat για τήν μέτρηση του δη- κή κρίσις του 2010.
μοσιονομικού άποτελέσματος, πού όδηγεί
σέ μεγαλύτερο έλλειμμα τόσο τό 2020 όσο
καί τό 2021.Ό διπλός πονοκέφαλος θεί τά
κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Οίκο νομικν στήν άπόφαση νά συγκρατήσουν χειρήσεων δέν άφηναν και πολλά περιθ - σιν στήν έλληνική οίκονομία .
άπό έδ καί πέρα, μέ κάθε τρόπο, τις δη - ρια έπιλογν στήν ήγεσία του Υπουργεί μόσιες δαπάνες στε νά μή χαθείό έλεγχος , Εξακολουθούμε νά ένισχύουμε την
τητα πού προεκάλεσε ή όξύτατη οίκονομι - άποτελεσματική ύλοποίησις του συνόλου
και δέν ύπήρχε άλλη λύσις άπό τήν δημοΗ έπί μακρόν παράτασις των περιορινάληφθούν γιά την άντιμετπιση τν έπι oί συνέπειες τής πανδημίας . Τόποσόν πλέπτσεων τής ύγειονομικής κρίσεως σένο
στικν μέτρων και ή άναγκη λήψεως με - κΟκυριά και έπιχειρήσεις και κατ' έπέκτατρων για στήριξη νοικοκυριν και έπικαι προσεγγίζει τά 14 δισ. εύρ . Το έρτημα βεβαίως που άπασχολεί είναι έάν δ συΥπενθυμίζεται ότι στόν προϋπολογιου Οίκονομικν, Οι έπιλογές ήσαν είτε να σμό του 2021 προεβλέπετο γιά φέτος κονδύλι 7,5 δισ. εύρ για μέτρα στηρίξεως, τό
οίκονομία μέ αυξηση δαπανν άρα μέχρι σμό είτε νά περιορίσει τά μέτρα στηρίξε-όποο άπεδείχθη έξαιρετικς χαμηλό. Από
δακαταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογιως . Επέλεξε νά συνεχίσει τήν στήριξη μέ
τόν πρτο μήνα του 2021 οι αύξημένες
να ίσορροπήσει ή κατάσταση ή σχετικά νά
ίσορροπήσει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μέτρα πού όσο περνά ό καιρός γίνονται όλοσέ ό,τι έπιπλέον ύλοποιήσουμεν δήλωσε
χαρακτηριστικς ούπουργός Οίκονομικν μπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. ο
πάνες άπό τά νέα περιοριστικά μέτρα γιά οτοιους θαεςαρτηθει, συμφωνως πρός στε- δημοσιονομική είκόνα της χρας και κυρίλέχη του οίκονομικού έπιτελείου .
Εάν θά ύπάρξει , κόντρα στις προβλέ
Ψεις, και τό τείχος άνοσίας πού κχτίζουν
ως στό πρωτογενές έλλειμμα του 2020 τό
δποίο θά διαμορφωθεί σε έπίπεδα άνω του
ένα και πιό στοχευμένα, καταθέτοντας συτις άνάγκες ένισχύσεως της πραγματικής
οίκονομίας, νοικοκυριν και έπιχειρήσεων
Χρήστος Σταϊκούρας. Καί μπορεί έπιστρο - εύρό, στό πλαίσιο των μέτρων , τά όποία άνέτρεψαν τόν σχεδιασμό του οίκονομικού
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέπρόταση
διχοτομήσεως της
Κύπρου ή Τουρκία
στήν Πενταμερή
Σματι στήν ξενιτειά
Ψυχή στήν Έλλάδα!
Συνάντησις Μπάιντεν
μέ Πούτιν
σέ ούδέτερο έδαφος
ΜΕ τούς χειρότερους οίωνούς είσέρχεται στήν τελική φάση ή Πενταμερής γιά
τό Κυπριακό πού θά γίνει τέλη του μηνός
στήν Γενεύη. Ή τουρκοκυπριακή πλευράδιά του προέδρουν της Ερσίν Τατάρ.
κατέθεσε μία νέα πρόταση πού προβλέ
πει δύο άνεξάρτητα, ίσότιμακράτη! Προκειμένου δέό Τατάρ νά δείξει σέ όλες τίς
πλευρές ότι πρόκειται γιά μια όμόφωνη
άπόφαση πρότεινε σέ δλους τούς άρχηγούς τν κοινοβουλευτικν κομμά
των νά τόν συνοδεύσουν στήν Γενεύη.
Και ένω θά περίμενε κανείς ή τουρκοκυπριακή πλευρά νά προσπαθεί να ρίξει
ΟΤΡΟΠΟΣ μέ τον όποιο διαχειρίζονται οί κυρίαρχες ππανδρεϊκά έρείσματα . Η δέ Αριστερά αυτονοήδυνάμεις του τόπου μας τό ζήτημα της ψήφου των τως ύπολείπετο . Και άριστερός νά έφευγε κανείς
Αποδήμων δείχνει πόσο μακριά βρίσκονται άπό το άπό την Ελλάδα, στά ξένα έβλεπε τό φς το άληαίσθημά τους. Πόσο δεδομένους τούς θεωρεϊή ΝΔ θινόν και άλλαζε θερηση των πραγμάτων. Όσοι
και πόσο κέχθρούς- τούς θεωρεί ό ΣΥΡΙΖΑ. Παρα- έξαρτουν στίς μέρες μας τήν στάση της Ομογένει κολουθ συστηματικς τόν όμογενειακό Τύπο σέ ας άπό αύτά τά δεδομένα, θεωρ ότι έχουν "χάόλο τόν πλανήτη (Ενικό Κήρυκαν, Πρωινήν Νέας Υόρκης, Νέο Κόσμον Αύστραλίας και άλλες ) , ουν, ούτε τά παλαιά έπιχειρήματα .
λαμβάνω κάθε βράδυ δεκάδες mails άπό Ελληνες
όμογενεις κατά τήν διάρκεια της ραδιοφωνικής
μου έκπομπής στόν Real Fm, συνομιλω με αρκετους Κατ' ούσίαν έχουμε δύο Όμογένειες. Τούς "Ελλη
άπό αυτούς και ένα πράγμα μπορ νά βεβαισω μέ
άσφάλεια: έχουν άλλάξει τά δεδομένα. οι ανθρω- κουαν στο έξωτερικό τήν δεκαετία του 1950, δημι σειν έπεισόδια. Ουτε οί παλαιοί συσχετισμοί ίσχύΚατ' άρχάς όταν άναφερόμαστε σέ Όμογένεια
δέν μιλάμε για το ίδιο πραγμα μέ το 1985.
( σελ. 5 )
νες Αποδήμους, οί όποιοι μετανάστευσαν καί πρόποι βρίσκονται διαρκς πάνω άπό ένα ραδιόφωνο κοψαν στο έξωτερικό τήν δεκαετία του 1950, δημιή πάνω άπό έναν ύπολογιστή , τά αυτιά τους καί τά ουργησαν οίκογένειες καί σήμερα έχουν φθάσει μέ
μάτια τους είναι συνεχς στραμμένα στήν Έλλά-εγγονια και δισέγγονα στήν δεύτερη και τρίτη
δα, συμμετέχουν νοητά πλήρως στόν δημόσιο βίο νια. Πλέοναύτων έχουμε όμως και τις 200.000 νέων
και ή προσέγγισή τους γιά τά πολιτικά πράγματα δι - Ελληνων έπιστημόνων , οι όποιοι μετανάστευσαν ,
αφέρει ριζικά σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν . Στά χρό- κακήν κακως , κατά βάση στήν Εύρπη, μέσα στήν
νια τά καλά , της εύημερίας , οί Ομογενείς Απόδημοι συσπειρνοντο γύρω άπό τό πρόσωπο του πρω
θυπουργου (άξέχαστη έχει μείνει στόν Καραμανλή την Ελλάδα μέ πλήθος νέων κριτηρίων . Οι Απόδηη παλλαϊκή ύποδοχή του στήν Αύστραλία τό 2007 ) , μοι του πρωτου κύματος της δεκαετίας του 1960
ήταν πιό φιλελεύθεροι σε Άμερική, Άγγλία , Αύστρα- στις ΗΠΑ προφανως είναι και περισσότερο συντη λία μέ την έξαίρεση τής Γερμανίας όπου τό ΠΑΣΟΚ ρητικοί μέ τήν έλληνική έννοια του conservative και
λόγω ΠΑΚ διατηρούσε-και διατηρεί σοσιαλιστικά
Ήλύση
της έπιστολικής
Ψήφου
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Ανδρέα Σταλίδη*
δεκαετία της οίκονομικής κρίσης. Καί οι δύο γενιές Αποδήμων Ελλήνων βλέπουν καί άξιολογούν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ νά ξεκαθαριστεϊ ότι ο ίσχύων
νόμος περί αψήφου τν όμογενν
δέν άποδίδει την έλληνική ύπηκοότητα ούτε τό δικαίωμα ψήφου σέ κανέναν πού δέν τά διαθέτει ήδη . Όσοι
είναι "Ελληνες πολίτες, έχουν ήδη
αυτόματα τό δικαίωμα ψήφου. Ο ίσχύων νόμος λοιπόν προσφέρει άπλά μία
διευκόλυνση ψήφου για όσους βρίσκονται στό έξωτερικό , να άσκήσουν
τό δικαίωμά τους άπό έκειχωρίς νά ταξιδέψουν στήν Έλλάδα. Από αύτό τό
σημείο και μετά άρχίζουν τά προβλήματα . Κατ ' έμέ , ο ίσχύων νόμος είναι
άντισυνταγματικός γιά δύο λόγους .
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ 3
.H Domino s Pizza και ή Niuro, μία νεοφυής έταιρεία Τής Σλικον Βάλλεύ , άνεκοίνωσαν ότι ήδη άπό
αυτή Τήν έβδομάδα θάλανσάρουν διανομή πίτσος μέ
ρομπότ στό Χιούστον, σέ μιά προσπάθεια νά άντι μετωπίσουν τήν αύξηση τν διαδικτυακν παραγγελιν που προεκάλεσε ή πανδημία τής Covid-19
ΜΜ ένα μικρό όχημα πού κινείται μέχαμηλή ταχύ τητα γιά νά μταφέρει πακέτα άντί γιά έπιβάτε, ή
Nuro έχει προβάδισμα έναντι άλλων νεοφυν έταιρειν στό νά έξασφαλίσει τις έγκρίσεις ρυθμιστικν
άρχν για την άνάπτυξη όχημάτων δρόμου . Ή
ύπηρεσία διανομής θά ξεκινήσει σέ έγκαταστάσεις
τής Domino s στό Χιούστον , έπεκτεινόμενη σέ πολλούς πελάτς σέ πολλέ τοποθεσίερ στό πλαίσιο μια
μακφοπρόθεσμης συνεργασίας ΉΝrο, που έχει συ
νεργασθεί μέ έταιρείες λιανικής πωλήσεω γιά διανο
μή Τροφίμων και φαρμάκων άνέφερε ότι οί έβδομα διαίες διανομς της είχαν σχεδόν τριπλαστασθεί το
Τρες πρτους μήνς Τής πανδημίας
Ό Φιλέλλην ίατρός
Έρρίχος Τράιμπερ
καί τό περίφημο
άρχοντικό του
στήν όδό Ερμού
Ανατροπή στόν έμβολιασμό
wJohnson & Johnson.
1200162
1200162
στήν Ελλάδα α
Πρτον, έπειδή κάνει διακρίσεις
σέ ποιούς δίνει τή διευκόλυνση καί
Συνέχεια στήν σελ. 3.
του Ελευθερίου
200162
1200162
1200162
pontosnews
( σελ.4)
Λεπτομέρειες σελ. 4 και 5
Ποντιακά χαπέρα... !
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Επειτα άπό έναν χρόνο τηλεκπαιδεύσεως καί
έκπαιδεύσεως μέ φυσική παρουσία τν μαθητν
ένα σχολείο στήν περιφέρεια Τής Μούρθια στήν
1σπανία , μεταφέρει Τις τάξεις στήν παραλία στήν
προσπάθειά του νά συνδυάσει τόν καθαρό άέρα μέ
ένα νέο Τρόπο διδασκαλίας Έξω άπό τό σχολείο
Felix Rodτiguez de la Fuente, μαθητές φορντας
Τίς προστατευτικές μάσκες του, κάθονται μπροστά σέ έναν φορητό μαυροπίνακα σέ σειρές πράσινων θρανίων τοποθετημένων μέ τίς άπαραίτητες μεταξύ τους άποστάσεις πάνω στις άμμουδιές
τής Playa de Los Nietos (Η Παραλία τν Εγγονιν ) . Οί δάσκαλοι ξεκινούν νά προετοιμάζουν Τήν
παραλία στς 08:00 Οκτ Τμήματα συμμετέχουν
στά είκοσάλεπτης διάρκειας μαθήματα και οί όμαδες τν μαθητν έναλλάσσονται στά διάφορα σημεία τής παραλίας!
Περί τής ψήφου τν Έλλήνων τού έξωτερικοϋ
ανασχεδιασμένη
έκδοση
ένας: Αφού δέν ζί έδ για- Βρέ , παιδιά, έκεί στήν κυλαηδόνης, στό τραγού- λή δουλειά στόν συγεκριμ ίνά ψηρίζε, γιατί νά καθο - βερνησάρα του Κούλη , για
ί κάθεστε καί παιδεύεστε μέ
διάφορα κολπάκια γιά νά
κερδίσετε τίς έιλογές και δέν
βάζετε κατευθείαν νά ψηφ σουν δένδρα καί πεθαμέ
νοι, Τό έκανε ή " προγονική"
σος ΕΡΕ τού Καραμανλή τό
Κάπου δ Λουκιανός Κη- τής πλατείας έχει κάνει κανο χρο ) , στά διάφορα σόwww.pontosnews.gr
ρίζει τήν ζωή μου ένας πού
σιαλ μίντια νά έπιτίθεντα μέ ζέί , δουλεύει κ.λπ. άλλού;
τρόπο 6θλιο, άπαξιωτικό Έκεί που κατοικεί κάποιος
θυμήθηκα χθέ , καθς έβλε - έως κα έξευτέλιστικό, στούς μέ τά προβλήματα του τόπου του νά άσχοληθεί και
Έτσι, γιά νά καταλάβεe - όχι έκε που τηγαίνει γιά δ κα ήμέρες τό καλοκαίρι .)..
ραδεχθούμε ότι τό κόμμα τά σχόλιά τους . Γράφει ό Ό άλλος , είναι πιό άγριος:
δι του <Κοιτάω τήν πάρτη μου , άναρωτιέτα: Πς
γίναμε Ετσι παιδιά; Τόν
πα άπό 'δι άπό κ πολ- Ελληνες του έξωτερικού .
λούς προοδευτικούς του
διαδικτύου (πρέπει νά πατε, άνθολογ μερικά άπό
Συνέχεια στήν σελ. 4
14-04-2021 .