Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

12oC, 15:00

14oC, 21:00

10oC - Υγρασία 55%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:05 - Δύση ηλίου: 20:16

€0.80

ÊÝñêõñá 4.0 Þ ìÞðùò 0-4;

Αν η Κέρκυρα αναζητούσε έναν άλλο ρόλο στην οικονομία της περιοχής, μια διαφορετική οικονομική φυσιογνωμία, και σ’ αυτήν την περίπτωση θα αξιοποιούσε τη (γεω)ιδιοσυστασία της. Τη θέση της στο χώρο. Αλλά και ο συνδυασμός των προφίλ, τόσο δηλ. του τουριστικού παράδεισου όσο και του δικτυακού κόμβου στους δρόμους της ενέργειας και του εμπορίου, κοινός έχει ο παρανομαστή, εκείνον των αναγκαίων υποδομών. Κι
αν περηφανεύεται για το αεροδρόμιο και το λιμάνι της, που σφραγίζουν τον κομβικό της χαρακτήρα, δεν μπορεί κανείς να πει το ίδιο για τους δρόμους και τα ευρυζωνικά δίκτυα. Κυρίως γι’ αυτά. 3»

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5335

ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟ

ÊëåéóôÜ ëüãù äáóéêþí ÷áñôþí

• Ìå áßôçìá íá
áðïóõñèïýí ãéá
íá äéïñèùèïýí
• ÁíôéìÝôùðç ìå
ôçí êáèõóôÝñçóç
ãéá ìéá áêüìá
öïñÜ ç ×þñá
ΣΕΛΙΔΑ

ÓõíïëéêÞ
Ðñüôáóç ãéá
ôç Ó÷ïëéêÞ
ÓôÝãç ôçò
ÊÝñêõñáò
Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ•ΣΕΛΙΔΑ 11»

Ôï ó÷Ýäéï
ôïõ ÁëÝîç Ôóßðñá
ãéá ôï éäéùôéêü
÷ñÝïò êáé
ôéò ìéêñïìåóáßåò
åðé÷åéñÞóåéò

3»

Τον τελευταίο χρόνο που η χώρα μας κατέγραψε τη 3η μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη, 7 στα 10 νοικοκυριά έχασαν
πάνω από το 1/4 του εισοδήματος τους. Και 1 στις 3 επιχειρήσεις κινδυνεύει τώρα με λουκέτο. 5&9»

Ç Êïñßíá åß÷å ôéò áéóèÞóåéò ôçò
ãéá þñåò ìåôÜ ôï áôý÷çìá,
ëÝíå áõôüðôåò ìÜñôõñåò 7»

ÄéåèíÞ Ì.Ì.Å. óôçí
ÊÝñêõñá, ëüãù ôïõ ôïõ
Ðñßãêéðá Öéëßððïõ 4»

¸íôåêá íÝá êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá. ¸íá äéÜëåéììá Þôáí ôï ÷èåóéíü 6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα