Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ φύλλου 6380-12331
0,50 ε
Από 19 έως 24 Απριλίου
Εκπαιδεύσεις Πρτων
Βοηθειν από
το Τμήμα Υγείας
του Περ.Τμ. Δράμας
του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ το αίτημα
του Δήμου Δράμας
15 άτομα θα προσλάβει
Δήμος Δράμας
από το πρόγρα μμα
Στην ηλεκτροκίνη ση
επαγγελματικν
οχημάτων στοχεύει
ο Δήμος Δοξάτου
Εβδομάδα κοινωνικής
στήριξης για
το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
του ΟΑΕΔ
του Δ Δράμας
Παπαζτου : Αναπτύσσου με Το στόλο
μας και εξοικονομούμε πόρους προσταπύοντας το περιβάλλον μας
για ηλικίες 55-67
Τηλεδιάσκεψη του Τμ Προγραμματισμού με τους εμπλεκόμενους με το έργο
Σε καλό δρόμο τα χρονοδιαγράμματα
για το ΒAA επί της 19ης Μαϊου
Δηλσεις της προϊσταμένης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στον Π.Τ.
Κανένα θετικό κρούσμα στους 5.985
μαθητές Λυκείων του Νομού Δράμας
Δηλσεις του αντιδημάρχου Προγρα μματισμού και της υπεύθυνης
του ΔΙ.ΔΙΑΚ. για τοέργο
Ελάχιστες οι απουσίες της πρτης μέρας από τους μαθητές
Εννέα αρνητές γονείς μαθητν που δεν θέλησαν να κάνουν το self test
ΠΡΟΣΟΧΗ |
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
Του Θανάση Πολυμένη
Ε ΚΑΛΟ δρόμο φαίνεται ότι βρίσκε- ρεσιντου Δήμου, οι οπαίοιπαρακολου
ται η πορεία και τα χρονοδιαγράμ- θούν τον εργαλάβο του Δήμου , και από
-ματα του έργου της Βισιμης την άλλη πλευρά ήταν ο ΔΕΛΛΗΕ με τη
Αστικής Ανάπτυξης (BAA), που ετελεται δυή του εργολαβία .
επί της οδού 19ης Μaΐοu και των πέρίξ
οδν . Αυτό διαπιστθηκε σε τηλεδιά - του ΔΙΔΙΑΚείναι να βελτισουμε λίγο την
σκεψη που έγινε χθες το πρω , μεταξύ καθημερνότητα στην περιοχή , όσων
των εμπλεκομένων φορδων του έργου, πλήττονται από τα έργα . Πράγματι, μέσα
με το Τμήμα Προγραμματισμού του από τις επικονωνίες που έχουμε και είΔήμου Δράμας .
Αναλυτικότερα , στη συνάντηση αυτή ταγράφονται τα προβλήματα , βρίσκουμε
συμμετείεο αντδήμαρχος Προγραμμα - τους υπεύθυνους και δίνονται λύσειςτισμού κ . Τάσσου, το Τμήμα Προγραμμα
τισμού του Δήμου Δράμας με την γανουμε καλά Είχαμε κάποιες αρρυθυπεύθυνη κα . Ιωσηφίδου , εκπρόσωπος μίες κυρίως ως προς τα
του ΔΕΔΔΗE, εκ μέρους της Τεχνικής χρονοδιαγράμματα και σε ορισμένα θέ - τκού εντύπου , διαφορετικά θα πρέπει να παραμένουν Οκ Σαλής διευκρίνισε ότι βλέπουμε τις κάρτες, αλλά
Υπηρεσίας Δήμου Δράμας ο προϊστάμε- ματα στα οπoίa πρέπει να υπάρξει μια με - στο στίπι
νος κ . Κιοσσές , το Δίκτυο Διακυβέρνησης γαλύτερη προσοχή , κυρίως από τους
Βοκλματικής-Περβαλλοντικής Ανα- εργολάβους . Για παράδεγμα υπάρχουν
βάθμισης της Δράμας (ΔΔΑΚ) με την κα. θέματα ασφάλειας από τις τρύπες που
Καζάνα και άλλοι
Η τηλεδιάσκεψη προχρη σε στην επ- τερη προσοχή για ενδεχόμενα ατυχήκαιροποίηση σε ότι αφορά τα χρονοδια - ματα , εν οι κάτοικοι και
γράμματα και την πορεία του έργου , εν επαγγελματίες της περοχής καταγρά - σχετικη υπευθυνη λωση ό ήταν αρνητικοί στο αυτο - δης , τονίζοντας όι όλα τα παδιά έουν φέρει τη δ υπήρξε η διαβεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ φουν καθημερινά τα προβλήματα αυτά
και την Τεχνική Υπηρεσία , ότι τα πάντα και δνουμε λύσειςεναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων
Όπως τόνισε σε δήλωσή του χθες στον να υπάρχουν διάφορα τέταα προβλήΠρωινό Τύπο, ο αντιδήμαρχος Προματα . Εντούτος , είναι η πρτη φορά που
γραμματισμού κ . Τάσσου, ξ αρχής εί - υπήρχει μια τελείως διαφορετική φλοσο χαμε αρχίσει τις συζητήσεις για να φία γ' αυτό το έργο με τη λεπουργία του
επικαιροπαιούμε το έργο και μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν καλά , Ο κ . Τάσσου δούμε ποα εναι τα προβλήματα και να
διαβεβαίωσε ότι το έργο βαδίζει μέσα λειτουργούμε προς τη θετική κατεύστα χρονονοδιαγράμματα τα οποία θυνση . Όλη η παλιά φλοσοφία των υπη έχουν τεθεί. .
Καζάνα: Το ΔΙΔΙΑΚ δίνει λύσεις στα κα - και κάνουμε έργο και ι να κάνουμε θα
θημερινά προβλήματα
Ο-Πρωνός Τύπος , , μλησε επίσης με γιζε κανείς τίπστα . Τρα στην ουσία προ την υπεύθυνη του Δικτύου Διακυβέρνη- σπαθούμε να δούμε τι προβλήματα ί δεν είχαν μα τους βεβαισεις και άρα δεν μπορούσαν πτωση , είναι ότι μπορεί να κάνει το τεστ, και εν έχει
σης Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής δημουργούνται στην πορεία του έργου να μπουν στις τάξεις .
Αναβάθμισης της Δράμας κα . Καζάνα , η
οποία σημείωσε αρχικά ότι ήταν μα συ - λύση.
νάντηση φορέων κυρίως , Τεχνικν ΥπηΤου Θανάση Πολυμένη
στηκαν 63 δάσκαλα και καθηγητές , από τα περισσεύ
Ε ΤΣ καλύτερες προϋποθέσεις άνοιξαν και λε ματα των δόσεων στα εμβολιαστικά κέντρα του Νομού
τούργησαν χθες πρτη μέρα μετά από πολύ Δράμας
νιαpdτα Λκεια σε όλη τη χρα Οπως εναι
1 γνωστό, τα Λύκεια λεπούργησαν από χθες με την επί γούν , υπάρχουν αντισημτικά , μαθητές και εκπαδευτικοί
Επίσης , σε όλα τα σχολεία που άνοιξαν και λεπουρ Η κα . Καζάνα εξήγησε ότ , ο ρόλος δειξη της έντυπης υπεύθυνης δήλωση , μετά από τη δε - κάνουν μάθημα με μάσκες εν σε κάποια σχολεία έχουν
! νέργεα αυτοδιαγνωστικού τεστ (5elf tost) για Covid -19. γνει και απολυμάνσεις
από την Περασμένη εβδομάδα , άνοιξαν όλα τα Σαλής Χειρόγροφες δη
δηλσεις
Στον "Πρωινό Τύπο μίλησε επίσης ο δευθυντής του
1 ΑΜΚΑ μαθητν Λυκείου και εκπαιδευτικν , οι οποίοι
Ι μπορούν να προμηβεύονται από τα φαρμακεία τα αυτο 1ου ΕΠΑΜκ. Αναστάσος Σαλής , ο οποίος σημείωσε μεΙ διαγνωστικά τεστ ( seif tes , δύο την εβδομάδα . Μετά ταξύ άλλων ότια περισσότερα παιδιά ήρθαν με χειρό 1 τη δενέργεια του τεστ, το αποτέλεσμα πρέπει να ανε- γραφες σχολικές κάρτες γιατί δεν έχουν εκτυπωτές στο
βαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr σπίτ και εξήγησε ότι μα παράβλεψη του Υπουργείου,
1 και από εκεί μπορούν να εκτυπνουν την σχετική υπεύ1 θυνη δήλωση . Όπως είναι γνωστό, εάν είναι αρνητικοί υπάρχει πεδίο στο παράρτημα που πρέπει να καταχω 1 μπορούν να πηγαίνουν σχολείο με την επίδειξη του σχεμαστε σε επαφή με τους κατοίκους , καΌπως είπε η ίδα , μέχρι στιγμής πη εναι ότι γα τον κωδικό που βγάζει το σύστημα , δεν
ρηθεί με το χέρν .
δεν τις καταγράφουμε, δεν τις μαρκάρουμε δεν τις κρα
τάμε πουθενά . Ο οποοσδήποτε καθήγητής μπορεί επ
: το Νομό Δράμας , να σημεισουμε ότι σης να ελέγξει αν θέλει να δε ότι οι κάρτες έχουν
Αρνητικοί χθες στη Δράμα
Αναφορικά μετ
όλα τα Λύκεια χθες άνοξαν και λεπούργησαν κανονικά , αρνητικό απστέλεσμα ,
Η χωρίς να παρατηρηθούν προβλήματα . Μαθητές και εκ- Μαυρίδης Μπήκαμε στη δια ζσης εκπαίδευση ..
παιδευτικοί βρέθηκαν στις θέσεις τους , χωρίς να υπάρ ξουν παρατράγουδα , εν όλοι είχαν μα τους την γραμματέας της ΕΛΜΕ Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Μαυρ
ανοίγονται στο έργο . Χρεκάζεται μεγαλύ
Δηλσεις στον -Πρωνό Τύπο. έκανε επίσης και ο
διαγνωστικό τεστ για Covid-19.
Σύμφωνα πάντως με τα πρτα στοχεία , η μεγάλη συνάδελφον .
πλειοψηία των μαθητν και εκπαιδευτικν είχε μαζ
της μόνο χερόγραφες δηλσεις , καθς οι περισσότε - όλοι στην ψυχαλογία της δια ζσης εκπαίδευσης τα
ροι δεν είαν τη δυνατότητα εκτύπωσης στο στίτι τους .
Σύμφωνα λαπόν με τα χθεσινά επίσημα στοιχεία που
! έδωσε στον-Πρωνό Τύπο, η πρασταμένη της Διεύθυν σταση η ΕΛΜΕΝ. Δράμας , ο κ . Μαυρίδης τόνισε ότι , ως
σης Δευτεροβάθμας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας κα . Χρυ - ΟΜΕ και ως ΕΛΜΕ έχουμε θέσει τα απήματά μας . Ζη1 σάνθη Βαμβούρη , στο Ν. Δράμας όλα κύλησαν ομαλά.
Όπως σημείωσε η κα . Βαμβούρη , ανάμεσα σε 5.985 ρισσότερου προσωπικού για να μπορέσουν να
! μαθητές δεν βρέθηκε κανένα θετικό κρούσμα Covid-19 , λεπουργήσουw τα μκρότερα τμήματα , προτεραιότητα
εν υπήρξαν 9 αρνητές γονείς μαθητν , α οποίοι δεν στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικν και άλλα .
λωση κανονικά ότι είναι αρνητικά , όπως και όλοι οι
Ο. Μαυρίδης , σημείωσε ότι κατευθείαν μπήκαμε
Όπως είπε η κα, Καζάνα , " φυσικό είναι
naιδι φάνηκε να ήταν όλα έτομα και όλα πήγαν καλά .
Ερωτμενος πς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κ
ΔιΔΙΑΚ. Να προσπαθούμε δηλαδή να
τάμε τμήματα με 15 μαθητές στην τάξη , πρόσληψη πe
ρεσιν , ήταν του στυλ , μπαίνουμε μέσα Ι θέλησαν να κάνουν το αυτοδιαγνωστικό τεστ ( 5elf tos .
Όπως είτε ο κ . Μαυρίδης , το self test δενεργείαι κα
1 θαπρέπει επίσης να σημεωθεί ότι , αρνητικά βγήκαν και νονικά , αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μην το
1 όλα τα αυτοδιαγνωστικά τεστ ανάμεσα στους εκπαιδευ- κάνει το τεστ και να δηλσει ότι είναι αρντπικός, επειδή
τικούς . Υπήρξαν επίσης 10 απουσίες μαθητν , οι οποίοι είναι μια χαρά και δεν έχει συμπτματα . Μια άλλη περ,
αναστατσουμε . Παλαι ότερα δεν υπολόΣύμφωνα με τα στοιχεία της Δευτεροβάθμας Εκπαί , τικός. Αυτό δεν μπορούμε
1 δευσης Ν. Δράμας , τς τελευταίες 8 ημέρες , εμβολιά - τκότητον
βγει θετικός, παρ ' όλα αυτά να δηλσει ότι είναι αρνη
το Εέραυμε στην πραγμα να τα καταγράψουμε και να δσουμε
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α )
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα