Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 13.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7584
29 χρόνια
Τουρισμός:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ολοι εναντίον όλων για τη μειωμένη κπίταν του καλοκαι ριού
Θεσμικό πλαίσιο για ίδρυση σημείων ανεφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο
Περιβαλλοντική λύση
(NG την επομενη
Ma 50 Πρατηήρια CNG την επόμενη 5επια
5ετία
Γα τον σημαντικό ρόλο που μποωύν να διαδραματίσουν τα εναλλακτικά καύσιμα, δπως
το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο, στην επίτευξη του στόχου για nο Πράσινες μετακινή
σας, μλησε η Γεική Γραμματέεις Ενέργειας και Ορυκτν Πρτων Υλν , Αλεξάνδρα
Σδούκου, στη διαδικτυακή εκδήλωση Βlue Coridor Σε αυτό τΟ Πλαίσιο, αναφέρθηκε στα
βήματα Που κάνει η χρα μας και στς Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβαλλοντος και
Ενέργεας για την επτίχυνση της μετάβασης στην Κνητικότητα χαμηλν ρύπων.
<Η υποκατάσταση των Πο "βρμι
κον , συμβατικν καυσίμων, δηλα
δή πετρελαίου και λγίτη, από το
Πο " καθαρό" φυσικό αέριο, αποτε
λε ένα ενδιάμεσο βήμα για να
κάνει η χρα μας το άλμα στις
Πράσνες μετακινήσας επισήμανε
η Γεική Γραμμτέας, Ειδικότερα,
το φυσκό αέριο κατά την καύση
του, είναι φιλικότερο Προς το Περ
βάλλον με περίπου 159% Αγότερες
Μεινει τα επιτόκια καταθετικόν λογαριασμν η Πειραιός
Η Τράπεζα ΠειραιςΠΕΙΡ +1,10% ισχύ από την 08.06.2021.
Προχωρά σε αναπροσαρμογή τν επ Τοκίων επιλεγμένων καταθετικν Περισσότερες Πληροφορίες αναφοριλογαριασμν , μεινοντάς τα μεσο-κά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε
σταθμικά κατά 0,021% 12,1 μονάδες στην ιστοσελίδα www.piraeusban k.gr
βάσης].
Οι ανωτέρω αλλαγές θα Τεθούν σε
καθς και στο δίκτυο καταστημάτων
της Τράπεζας.
αnό τη ΔΕΗ
<Η κυβέρνηση
Παρατείνει , και
για το φορολο- καθς και για
<Το συγκεκριμέ
Η Πρτη κατνο μέτρο τέθηκε ηγορία αφορά -είτε ατομικά,
τους κατά κύριο είτε
κανονικό
εκμεταλλεύονται
καθεστς ΦΠΑ
σε ισχυ και το
γικό έτος 2020, τους αλιείς της προηγούμενο επάγγελμα αγρ- μορφή συμπλοιμε
την απαλλαγή Παράκτιας φορολογικό ότες του κανονιαπό
οκτησίας ή κοιγνω- έτος, προκειμέ κού καθεσττος νωνίας αστικού
δικαίου- αλιευτικά σκάφη μέχρι
μέτρων
καθέτην αλιείας
digital visa
Ερχεται η βίζα για τους.
Ψιφακούς τομάδς
υποχρέωση στοΠοιούν
καταβολής του
τέλους
ηδεύματος για
τους αγρότες Πουλος.
Που υπάγονται
νου να υπάρξει ΦΠΑ
τους ουσιαστική φορ-δευτερη κατηγοΧρ. Σταϊκούρας ολογική ελάφρυ- ρία αφορά τους
δήλωσή
επΙΤ 12
και ΑΠ. Βεσυρό-νση για αυτές Τις αλιείς
της μεταξύ
δύο κατηγορίες Παράκτιας των .
αλιείας
επαγγελματιν.
Created by Universal Document Converter