Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) .
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
13Απριλίου 2021
Μαρτίνου Πάπα Ρμης όμολογητου. Ζωίλου καί λοιπν μαρτ
Σελήνη 1 ήμέρας 1 Ανατολή ήλίου 6.53-Δύσις 759
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καίνοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 21β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 19β.
Αριθμ. φύλ. 41931
Ετος 145ον
Τιμή 1,5Ε
ΟΠΡΩΗN ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ ΜΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΩΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ<ΕΣΤΙΑ26 ΧΡΟΝΙΑΜΕΤΑ
<Ο Σημίτης μέ άλλαξε Ύπουργείο
Υπουργείο
γιά νά μήν " έποικίσω, 18 βραχονησίδες!ν
Άνέτρεψε άπόφαση πού είχε έγκριθεϊ άπό τόν Άνδρέα Παπανδρέου καί όν Κάρολο Παπούλια
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ νά έχει άποφευχθεί ή τραγωδία
τν Ιμίων, Θά μπορούσε ή χρα μας νά έχει προλά
βει νά κθωρακίσεν τίς έλληνικές βραχονησίδες πρίν
έγερθεί ή θεωρία τν γκρίζων ζωνν στε νά άποκλεί εισέ πολύ μεγάλο βαθμό τήν περίπτωση δημιουργίας
τετελεσμένων άπό την Τουρκία; Θά μπορούσε μέ την
όλοποίηση του σχεδίου προστασίας τοϋ περιβάλλοντος τν μικρν νησιν, για την προστασία της χλωρίδος, της πανίδος και τν άρωματικν φυτν και βοτάνων νά δημιουργήσει μία άσπίδα άρκετή στε νά
άποτρέπει όποιαδήποτε ακακή πρόθεσην τν γειτόνων μας;"Ένας άπό τούς άγνωστους πρωταγωνιστές
της κρίσεως έκείνης, δύφυπουργός Αμύνης Μανλης
Μπεντενιτης, λύει σήμερα πρτη φορά μετά 25 χρόνια τήν σιωπή του και άποκαλύπτει γιατί τόν μετακίνησε άπό τό Πεντάγωνοδ πρην Πρωθυπουργός Κοστας Σημίτης άμέσως μόλις άνέλαβε έντολή σχηματισμού κυβερνήσεως! οί βραχονησίδες ήταν ή αίτία!
Ας γυρίσουμε όμως 26 χρόνια πίσω, στό 1995.Ό τότε
ύφυπουργόςΕθνικής Αμύνης Μανλης Μπεντενιτης προωθουσε μία πρωτότυπη και λίαν ένδιαφέρουσα
ίδέα. Τήν συμπύκνωσε σέ μία πρόταση πρός τόν προϊστάμενο του ύπουργό Γεράσιμο Αρσένη, ύπό τόν τίτ
λο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Προστασίας τν
μικρν νησιν . Η πρότασις περιελάμβανε 18 νησιά
καί δ ύπουργός έδωσε άμέσως την συγκατάθεσή του .
Ταυτοχρόνως ένημερθηκε ό Πρωθυπουργός Ανδρέ
ας Παπανδρέου, δ όποιος άπέδιδε ίδιαίτερη σημασία
στό Αίγαίο-συνέντευξη τύπου ΔΕΘ έκείνης τής χρονιας- και έπεδείκνυε ένδιαφέρον γιά το πρόγραμμα .
Ομιλν πρός τήν Εστίαν ό κύριος Μανλης Μπεντενιτης θυμάται:
Η ΜανάληςΜπεντενιτης
Η Κστας Σημίτης
Κάρολος Παπούλιας
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΚΜυρίζουν έκλογές
οί άλλαγές στήν
Ψήφο τν Αποδήμων
Αποχαιρετισμός σέ έναν ραΐο"Ελληνα
Έντατικοποίησις έργασίας
μέ τόν νόμο Χατζηδάκη
αύτό που ένοιωσα όταν τόν είδα πρτη φορά. Πρό
Η ΞΑΦΝΙΚΗ άπόφασις του ύπουργου
Έσωτερικν Μάκη Βορίδη νά καταθέσει σχέδιο νόμου πού αίρει τούς περιορι
σμούς στήν ψήφο τν Αποδήμων , έγείρει πολλά έρωτήματα γιά τόν λόγο και
τόν χρόνο πού άνεκοινθη αυτή ή πρωτοβουλία . Καθς πλησιάζουμε τό καλοκαίρι και ή πανδημία ούτως ή άλλως θά
περιορισθεί, λόγω καιροϋ και έμβολια
σμού, τό Μέγαρο Μαξίμου ένδεχομένως
νά θελήσει νά αίφνιδιάσει την άντιπολίτευση καί νά έκμεταλλευθεί τό δημοσκοπικό προβάδισμα , κκαίγοντας ταυτοχρόνως καί τό χαρτί της άπλής άναλογικής. Άφορμή γιά τίς έντονες πολιτικές
διεργασίες πού θά πυροδοτήσουν σκληρή
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΘΑ ΜΕIΝΟΥΝ στό μυαλό μου οι δύο τελευταίες μας
έπικοινωνίες: ή πρτη διά ζσης στήν οίκία του έτους . Πολύ άργά , πολύ νωρίς!"Εγραψα λοιπόν.
στου Παπάγου. Μου έδειξε μέ καμάρι τήν στολή
του ύποστρατήγου πού είχε ραφτεί στα μετρα ούτε ένα δάκρυ μέσα άπό τά μάτια σου; Γίνεται;
του . Του ίχε στείλει ό άρχηγός ΓΕΞΘΑ τους ρα Δέν γίνεται! Και όμως τά κατάφερα. Δάκρυσα χω
φτάδες του Πενταγνου και ήταν άκριβως στα με- ρίς να μέ καταλάβει κανείς. Τήν Τετάρτη το μεσητρα του. Sur mesure .Ελαμπαν τά μάτια του απο χα-μέρι παρέστην σέ μιά συγκινητική τελετή που έγιρά! Μου τραγούδησε τό Φεγγαράκι μου και μου
έξομολογήθηκε ποιά άκίνητά του στην Πατρα και άγατητότατος Πρόεδρος καί άναμορφωτής της κ.
στήν Άθήνα κληροδότησε στίς"Ενοπλες Δυνάμεις. κυριάκος Κουκουλομμάτης, σμήναρχος έ.ά , στεΉ τελευταία μας έπικοινωνία έγινε πρό έβδομάδων. νός συνεργάτης του Βασιλέως, είχε τήν καλωσύνη
Στό κινητό. Ήταν χαρούμενος πού τό παράδειγμα νά μέ προσκαλέσει στήν έκδήλωση της όνοματοτου έπιασε τόπο καί άναγνωρίστηκε άπό όλο τόν ΤU- δοσίας της αίθουσας καί της άποκάλυψης τού πορπο μετά τίς άποκαλύψεις μας. Τόν καταλάβαινα με- τραίτου του Ίάκωβου Τσούνη. Του νετερου βετά δυσκολίας, είχαμε δυσκολία στήν έπικοινωνία, τεράνου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Του
άλλά αύτά που έπρεπε νά καταλάβω, τά κατάλαβα . Ελληνος πού πολέμησε τους Ίταλούς στά 16του . Ό
Μέ ένημέρωσε ότι μοϋ στέλνει μιά έφημερίδα του τιμμενος 96 έτν σήμερα, έφοπλιστής, μέ υποδέ
Χολαργου που έκδίδει ο έμπειρος Ανδρέας Δελη- χθηκε στήν είσοδο τής αίθουσας όπου είχε άφιχθει
γιάννης καί ότι περιέχει ένα σημείωμα του ΑΓΕΕΘΑ. ήδη έκει ή πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία του ΠεΚαί έκλεισε τό τηλέφωνο ς έξης: Τούς τό έχω πεϊ νταγνου , στό σύνολό της: Παναγιωτόπουλος, Στεστό Πεντάγωνο, πές το καί έσύ: Θέλω στό φέρετρο φανής, Φλρος, σύν ό Λευτέρης Οίκονόμου. "Είσαι
νά είμαι ξυπόλυτος!!!> Κατάλαβα πς ήταν ό άπο- θρασύς δημοσιογραφικς! Μέ τήν καλή έννοια!" μέ
χαιρετισμός. Λίγο μετά είσήχθη στό 401. Δέν πρό-"έπιτίμησε " μέ Χειραψία σκασμένος στά γέλια
λαβε νά συναντήσει τόν Πρωθυπουργό . Δύο φορές άναβλήθηκε ή προγραμματισμένη μετάβασή
του στό Μαξίμου. Νοιθω εύλογημένος πού πρό - σφορά αύτου του μεγάλου εύεργέτη στίς "Ενοπλες
λαβα νά τόν γνωρίσω. Καί ό καλύτερος τρόπος νά Δυνάμεις μας και δέν θά μάθαινα ποτέ τίποτε άν
τόν άποχαιρετίσω είναι νά άναδημοσιεύσω σήμερα
ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τής έργασίας μέ
ράριο λάστιχο και δυνατότητα συμψηφισμού τν ύπερωριν μέρεπό φέρνει τό
έργασιακό νομοσχέδιο πού έτοιμάζεται νά
θέσει σέ δημοσία διαβούλευση ή Κυβέρνησις. Ταυτοχρόνως οι έργαζόμενοι τοϋ ίδιω
τικού τομέως θά μπορούν νά άπασχολούνται
μέχρι και δέκα ρες την ήμέρα χωρίς έπί
" Πς γίνεται νά δακρύσεις χωρίς νά κυλήσει
νε στόν έβδομο όροφο της Αθηναϊκής Λέσχης. Ό
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η ύποτέλεια
στόν χειρισμό των
γερμανικν χρεν
τής Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ή συμπλήρωση 80 έτων
άπό το πέρας του Β' Παγκόσμιου
Πολέμου, στή διάρκε ια του όποίου
ή Ελλάδα όχι μόνο μεγαλούργησε,
σφραγίζοντας άπό τήν άρχή τή νικηφόρα έκβασή του, χάρη στήν άργοπορία πού προκλήθηκε μέ την δική
της άντίσταση στήν προέλαση του
έχθρου, άλλά ήταν και ή χρα που
ύπέστη περισσότερο άπό όποιαδήποτε άλλη τήν γερμανική άγριότητα
σέ όλες της τίς έκφάνσεις . Οι Γερμα
νοί έκαψαν χωριά, θανάτωσαν χιλιάδες "Ελληνες, παιδιά, μωρά και άγέννητα , μέ άνείπωτα νοσηρής φαντασίας μαρτύρια. Νέκρωσαν κάθε γωνιά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Όμολογ δέν ήμουν ένημερωμένος για τήν προΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ενα νέο άγαλμα Του Ίησού Χριστού, στά πρό
τυπα του διάσημου μνημείου πού βρίσκεται στό
Pio Ντέ Τζανέιρο, άναμένεται νά γίνει τό Ψηλότ ρο άγαλμα στήν Βραζίλία Ο Χριστός Προστάτης
στήν πόλη Ένκαντάδο στά νότια Τής χρα, άναμένεται νά ξεπεράσει τά43 μέτρα σέ ύψο, μέ άποτ
λεσμα νά άποτελεί τό τρίτο Ψηλότερο άγαλμα του
Τησού στόν κόσμο . Ή ίδέα ένός νέου άγάλματος, Ψη λότερου άπό Τό διάσημο άγαλμα στό Ρίο, προέκυΨε έπειτα άπό πρόταση του δημάρχου Άντροάλντο Κονζάτι, ό όποίος πέθανε Τόν Μάρτιο άπό τόν
κορωνοϊό. Νά σημεισουμε ότι τό ψηλότερο άγαλμα του Τησού βρίσκεται στήν Ίνδονησία και έχει
ύψος 52,55 μέτρα καί άκολουθεί ένα στήν Πολωνία
μέύψος 52,5 μέτρα Τό διάσημο άγαλμα στό Ρίοντέ
Τζανέιρο έχει ύψος 38 μέτρα
Προϊόν προστατευο μένης
προελεύσεως το χαλούμι
"Έκθεσις γιά τό 1821
στήν Βουλή τν Ελλήνων
ΜΕΤΑ χρόνια διαβουλεύσεων, ή Κύπρος κατέτεινε
μία ίστορική νίκη, καθς άνεγνωρίσθη ς προϊόν προστατευομένης προελεύσεως τό χαλούμι. Μέ άπόφασή
της χθές ή Κομμισσιόν προστατεύει τό διάσημο τυρί
της Κύπρου άπό τίς άπομιμή σεις καί τήν άντιποίηση.
Η Επίτροπος γιά την Υγεία και την Άσφάλεια τν
Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου , σημείωσε ότι κσήμερα, ή Κομμισσιόν έξέδωσε μία ίστορική άπόφαση
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
pontosnews
. Σόκ έτπαθε ένας κυνη γός που σκότωσε έναν τεράστιο άλιγάτορα στή Νότια Καρολίνα . Ο Νέντ Μάκ
Νήλυ έντόπισε τόν μήκους τσσόρων μέτρων καί βά
ρους 220 κιλν άλιγάτορα στόν ποταμό Εντίστο.
Όταν μετέφερε τό τεράστιο έρπετό σέ κρεοπωλείο
γιά να άξιοποιηθεί τό κρέας του γιά λοικάνικα
καί νά βαλσαμωθεί τό κουφάρι του, διαπίστωσε ότι
έπρόκειτο γιά κατά συρροήν δολοφόνο. σκύλων.
Όταν άνοιξαν τό στομάχι του οί υπάλληλοι τού κρεοπωλείου Cordray's βρήκαν μέσα πέντε μεταλλικέ
ταυτότητες σκυλων άνάμεσα σέ άλλα άντικείμεναάρκετά κελύφη χελνος, μία πρίζα καί ένα άλεξίσφα
ρο γιλέκο κ.τιλ.-που δέν είχε καταφέρει νά χωνέψει.
Ποντιακά χαπέρα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό Καραίβάζ δολοφονήθηκε έν ψυχρφ , δέν έχτελέσθηκε
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
καί προσφιλής, δυστυχς,
κτούν ίδιαίτερη σημασία . στίς μέρες μας-προβολή
είκασιν και ύποθέσεων, γιά
Η στυγερή δολοφονία έκείνο τό κάτι σάν κσυγχωτου δημοσιογράφου Γιρ-ροχάρτι πού χρησιμοποιήγου Καραϊβάζ δέν είναι
κέκτέλεσην. Είναι μία έν
Ψχρφ δολοφονία! Καί είνα
ύποχρέωση τής Πολιτείας νά
τήν έξιχνιάσει καί νά δδηγή- φόνοι του Καραίβάζ δέν έκτέ
σει τος δολοφόνους στήν
Μερικές φορές οί λέξεις άποΚαί έμείς, οί χρήστες και χε θηκε κατά τήν δημοσιογραφική κάλυψη τν στυγερν ριστές τής γλσσας πρός τό τί γνριζε ό Καραϊβάζ
δολοφονιν τής συμμορίας ένημέρωση τής κοινής γνκαι του έκλεισαν τό στόμαω
Χειροπέδες φόρεσε ή άστυνομία του Νέου Δελχί
στήν Ίνδία σέ δύο άνδρες που χρησιμοποιούσαν μα
Τμούδες για νά τρομοκρατούν καί νά κλέβουν άνυποΨίαστα θύματα Αρκετίς άστικές περιοχές στήν νδία
άντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα μέ μαϊμούδες ,
που συχνά είσβάλλουw σέ σπίτια Είναι όμως στπάνο νά συνεργάζονται μέ άνθρπους
μης, πρέπει νά είμαστε ίδια!- και γιά τό ποιός κρύβεται
τερα προσεκτικοί . Από τήν πίσω άπό τήν δολοφονική
έπίθεσην . Υπήρξε μάλιστα
και ένα σκίτσο έφημερίδας,
της <17Νοέμβρη . Oι δολολεσαν τόν δημοσιογράφο. στιγμή τής στυγερής δολοφυλακή! Η χρησιμοποίηση Τόν σκότωσαν ένΨυχρ , φονίας του άτυχου συναδέφου μας, άρχισε ή γνωστή
www.pontosnews.gr
του δρου κάκτέλεσην θυμίζει γιά νά είμαστε έξηγη μένοι.
Συνέχεια στήν σελ. 4
13-04-2021 ο
701120