Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
76 νεκροί
781 διασωληνωμένοι
1606 νέαχρούσματα
54 νέα κρύσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
ΚΑΘΗΜΕP.NH
ΤΗ ΣφΡΑΚΗΣ
16 στην ΠΕ Καβάλας
11 στην ΠΕ Ξάνθης
12 στην ΠΕ Ροδότης
6 στην l Εβρου
Ζωή Ράπτη:
Στήριξη και ενίσχυση
των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας της Θράκης
Αυγενάκης:
" Κανένα ενδεχόμενο
αναδιάρθρωσης
στη Super League
δεν υπάρχει"
Επιβεβαίωσε τη συγχνευση
των Super League 2 και Footba League
Κανένα ενδεχόμενο ανα.
διάρθρωσης , στη ,Super
Leogue δεν υπόρχει , όπως ξε .
καθάρισε ο Λευτέρης Αυγενά.
κης . Ο υφυπουργός ΑΟλητ .
σμού μίλησε στο CRETA TV
η λήψη μέ .
τρων και δρά .
σεων για τη
στήριξη και ενί .
σχυση των Μονά .
δων Ψυχικής Υγεί .
ας της Οράκης
ανακοίνωσε χθες η
υφυπουργός Υγεί .
ος Ζωή Ράπτη, κα
τά τη διάρκεια επί.
σκεψής της στο
Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης .
Leogue 2 και FootbW Lengue
πou προχωρόει , αλλά και τα
έσοδα των ομάδων από ο
στοίημα .
Ερurna βοuήευτν του ΚΚΕ
Να σταματήσει
κάθε διαδικασία μετατροπής
πορους υψους εκα οκητγΕσαγγελο FOυφο τρεα, τα στροποιοαγο του 17ου Δημοτικού Σχολείου
Ξάνθης σε "Πειραματικό"
τομμυρίων ευρ και θα καθς και από το ιατρ - γικά Κέντρα και τις κι
κό, νοσηλευτικό και δι νητές Μονάδες Πέραν
Στη συνέχεια επισκ - οικητικό προοωπικό για αυτν , επισήμανε , ήδη
κά συνανηθηκε με τον φτηκε τον Μητponολίτη τη λειτουργία της Ψυ δρομολογείται αno το
και Παιδοψυ , uneupyείο Υγείος η δη.
συνεχίσει
περιφερειάρχη ΑνατολΑλεξανδρουπόλεως,
κής Μακεδονίας. Θρά Ταίανουπόλεως και χατριής Κλινικής , Του μιαυργία θέσεων ειδ 7- woΙΙ..
κης Χρήστο Μέτιο.
Στη συναντηση ουψ τον enοίο συζήτησαν ας και των λοιπων δο Ψυχκης Υγείας Γα την
τητηκαν δεματα nοu για τις επιπτσεις της μων nou uπayονται στο επίτευξη του έργου θα
οφοροuν στην αξonΟ naνδημίας και την πpο νοσοκομεί0.
ση πόρων από το ΕΣΠΑ σφορά της Εκκλησίας
Σαμαθράκης Ανθμα , με Κέντραυ Ψυχκής Υγεί , κευόμενων νασηλευτν
αξοποηδούν Πόροι και
Μετά το Πέρας των του νέου ΕΣΠΑ
της Περφέρειας για την στους ανθρωπους που επισκέψευν η υφυπουp .
ενίσχυση δομων Ψυχ έχουν ανάγκη καθς γός Υγείας , σε δηλω .
και τη συνεισφορά της σεις της έκανε ιδιαίτερη
στην ενημέρωση του αναφορά στις υψηλού
pius , κατα τη νεα po Kοινού για τη σημασία επinέδouunnpεotες
Που πραοφέρει το Nο .
κής υγείας τόσο κατά
την τρέχφυοn όσο κυ.
2021.
Εορτασμός
γραμματική Περίο00 των εμβολιασμν κατ
2021-2027 .
της COM 19.
σοκομείο eυτή την εξα δ0ης Επετείου
ρετικά δύσκολη περίοδο, στις Περφepειaκές
Μάχης
Ενότητες Εβρου, Ροδο . Οχυρού Εχίνου!
πης και Ξάνθη
Στόχος μας είναι η
ενίσχυση της Ψυχιατρ.
κής Κλινικής , ιδιαίτερα
των εξωνοοοκομειακν
μονάδων με προσυπικό.
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Ξυης της Ενκευς
all star
Αβματικν Στρuτοu
Επίσης , aνέφερε ότι
Ακολούθησε επίσκε θα προχupήσουν άμε
οτι οι υπηρεσιες Ψυχ ψη στις Μονάδες Ψυχ, σα οι διαδικασίες στην
κής υγείας , η Προληψη κής Υγείας του Nοσοκο - Παιδοψυχιατρική Κλιν .
και θεραπεια των εξορ- μείου Αλεξανδρούπο - κή για τη δμιουργία 11
τήσεων και η φροντιδα λης και του ΟΚΑΝΑ, Ηκλινων. Προκειμενου να
ανθρωηuων- με ανοια κυρία Ρaπτη ενημερ - αναπτυχέει Πλήρωςη
aποτελουδιατερα ση θηκε από τις πρυτανικές ενδονοσοκομειακή νο μαντικαυς ταμΕiς της Αρχε υπό τον πρίτανη σηλεία. η enoiα θa δια
δημάσιας υγειας και για Αλέξανδρο Πολυχρονί συνδέεται με τα Τμήμα.
τα Εnειyόντων Περιστα.
διαθέσει μέχρι σημερα σοκομείου , υπό τον δι. τικων τα Εξωτερικα aΟκ Μέτιος ανέφερε
Sweet game
ήρθε για να παραμείνει
tokatillo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα