Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 10.04.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6763
Eνυσχύσεις με ταβένι
1,3 εκατ. ευρ στα τουριστικά λεοφορεία
Κόλλιας (ΟΕΕ :
Τρία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο το Δημόσιο Τομέα, που καθιερνει
το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και του Υπουργού ΕσωτερικνΗ αύξη ση της
αποδοτικότητας , η μείωση της σπατάλης, και η καλύτερη εξυπηρέτη ση των
πολιτν .Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητη ρίου της
Ελλάδας , Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην τοποθέτησή του στην coμόδια επιτο
οπή της Βουλής,Όπως είτε ο x. Κόλλιας, κο εσωτερικός έλεγχος παγκοσμίως
παρέχει ανεξάρτητη και αντιχειμενική συμβουλευτική δραστηριότητα
Εθνική Τράπεζα:
Κέρδη 975 εκατ. από
ανταλλαγές ομολόγων
με ΟΔΔΗΧ
Κέρδη ρεκόρ, που ανήλθαν
στα 975 εκατ. ευρ , ενέγρα Ψε
δωδεκάμηνο
20/01/2020 με 20/01/2021 η
Εθνική Τράπεζα από τις
ομολόγων
Ελληνικού Δημοσίου με τον
ΟΔΔΗΧ , επιβεβαινοντας
νου μοντέλου της δημόσιας διοίησης, με στόχο την πρόληψη | πλήρως τις σχετικές πληροστο
βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των χινδύνων και στην
βελτίωση της διαχυβέρνησης των οργανισμν για να επιτύχουν
τους στόχους τους στην μέγιστη απόδοση χαι το μέγιστο αποτέ
λεσμα . Αποτελεί αναμφίβολα αναπόσπαστο μέρος του σύγχροανταλλαγές
ΓΕΕ: Πάνο από τους μισούς
εγαόμενους χάνουν υπερωρίες
φαινομένων διαφθοράς κα κακοδιαχείρισης. Προβλήματα στην
εφαρμογή του εντοπίζονται νει αpείλονται στην πολυπλοκότητα
και τον ιδιαίτερο χαρκτήρα του δημόσιου τομέα, στη γραφειοκρατία και στην πολυνομία , που προκαλεί σύγχυσηΟ Πρόεδο
oς του ΟE στάθηκε και στην προσέλχυση ικανού προσωπικού,
που να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους ,
φορίες.
Τον Φεβρουάριο του 2019 η
Εθνική
Ελληνική
υπέγραψαν
βάσει της οποίας η τράπεζα
ακύρωσε
ανταλλαγής επιτοκίων (τρόγραμμα Titlos ) . Ως αντάλ λαγμα έλαβε χρατικά ομό
λογα λήξης 2023 , 2025 και
2026, ονο μαστικής αξίας
3,31 δισ. ευρ.
Έντεκα μήνες αργότερα,
στις 21 Ιανουαρίου 2020, η
Εθνική Τράπεζα αντάλλαξε
τα παραπάνω ομόλογα με
νέους τίτλους 30ετίας ( λήξη
20/3/2050),
αξίας 3,31 δισ. ευρ και με
επιτόκιο 3,25%. Η αξία δια κανονισμού ανήλθε στα 3,78
δισ. ευρ , εν η Εθνική
ενέγραψε κεφαλαιακό κέρ
δος 515 εκατ. ευρ. Η Εθνική ταξινόμησε τα παραπά
νω ομόλογα ως διακρα
τούμενα για την είσπραξη
συμβατικν
ρον, αποτιμντας τα στο
αποσβεσμένο κόστος
Τράπεζα
Δημοκρατία
συμφωνία,
σύμβαση
Τριπλασιασμό επενδύσεων
σχεδιάζει η Quest Holdings
Υπερδιπλάσιες ή
τουπλάσιες επενδύσεις σε
σχέση με τα 26 εκατ.
σημεινοντας ενδεικτικά
πως θα χρειαστούν γύρω
στα 18 εκατ. για την
ευρ του 2020 σχεδιάζει ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του lοgistic cenΗΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν στη δημοκαι
σιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας
χοινής γνμης, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενοονομαστικής
υς ιδιωτικού τομέα , για την καταγραφή-μέτρηση και.
συγκριτική αποτίμηση δεικτν κλίματος αναφορικά
με την εξέλιξη των αμοιβν , την ασφάλεια της θέσης
εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή
πραγματοποιήσει
φέτος ο όμιλος Quest,
καθς το σχετικό ποσό
ter της ACS, 25 εκατ. για
απόκτηση της πλειοψκυμανθεί ηφίας και για κεφάλαο
υπερεργασίας , αναφέρει ανακοίνωση .Σε
πιθανόν
συνέχεια ανάλογης έρευνας του Ιανουάριου του 2021
καταγράφονται οι αρνητικές εργασιακές επιπτσεις
στην ενταικοποίηση , τον χρόνο εργασίας καθς και.
γύρω στα 75 εκατ. ευρ.
κίνησης
Δημητοίου , 8 εκατ. στην
Αυτό ανέφερε η διοίκηση Cardlink, εν ο Όμιλος
του ομίλου στα πλαίσια προτίθεται να εξαγοράσει και άλλες μονάδες
ΑΠΕ, καθς και να επενδύσει σε κάθετες αγορές.
τις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους ιδιωτ κού τομέα .
του conference call προς
τους αναλυτές για τα
αποτελέσματα
ταμειακν
2020,
Created by Universal Document Converter