Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗ ΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
12Απριλίου 2021
Βασιλείου έπισκόπου Παρίου του όμολογητου . Ανθούσης ο
Νέα Σελήνη Ανατολή ήλίου 6.54 - Δύσις 7.58
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και νοτιοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 19β.
Αριθμ. φύλ . 41930
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΔΑΣΚΑΛΑΜΟΥΗ ΕΣΤΙΑ-ΕΙMΕΘΑ ΤΤΛΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
Εφυγε δ δικός μας Πρίγκηπας
0 οικος
ό δικός μας Ποίγκηπας
Αξιος της
Άξιος τής
πατρίδος ό Ιάκωβος Τσούνης
Συγκίνησις στό Πανελλήνιο γιά τόν εύεργέτη πού έδρισε 23έκατομμύρια εύρ
στις Ένοπλες Δυνάμεις καί έζήτησε να ταφείξυπόλυτος
στά βουνά της Άλβανίας κατά όποίος μαζί μέ τά 12 άδέλφια του
τόν Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο του
1940.Ως παλαίμαχος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έκέρδισε διεθνή άναγνριση. Αργότερα, άπό - φορές του στόν πατέρα του : Τά
φοιτος του Ίνστιτούτου Hamilton . χρήματα πού έχεις κερδίσει άπό
της Νέας Υόρκης-τό 1966είσηλθε στόν χρο τής Εμπορικής Ναυτιλίας και άπέκτησε κόσμο όλο ένθυμείτο δτι του είχε
συνολικά 13 πλοία . Μετά δηλαδή τούς έθνικούς άγνες είσήλθε όποιος του είχε δσει μία άκόμη
στόν άγνα της ζωής στόν όποιο
έπίσης διεκρίθη ς γνήσιος δημιουργικός "Ελλην . Ώς"Ελλην δ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ίερά παρακαταθήκη τού Μεγάλου"Ελληνος
Ιακβου Τσούνη είναι ή φρά - Συνήθιζε νά λέγει : Παρακαλ
σις πού θέλήσε να άναγράφεται
στό μνήμα του : Ελληνες Όμο- έμείς οί "Έλληνες . Αύτό είναι τό
νοείτε .
ατηρούσε τό δικαίωμα ένός μόνον τίτλου, αυτού τοϋ "Ελληνος.
άνετράφη μέ τις άρχές καί τις άξί
ες τής φυλής μας . Μέ τρόπο πού
άποτυπνεται άνάγλυφα στίς άναδιασστε το : Είμεθα τιτλούχοι
όνομα του καθενός μας: Έλλην. .
την δουλειά σου στήν Ναυτιλία
δέν σου άνήκουν . Ανήκουν στόν
ΟΤάκωβος Τσούνης ύπήρξε
ΟΤάκωβος Τσούνης μάς δίδει
αυτήν την τελευταία προτροπή ύπόδειγμα άνθρπου . Υπόδειγάπερχόμενος του ματαίου τούτου
κόσμου , στόν όποίο άφησε σοβα - τής ζωής . Ύπόδειγμα άνιδιοτερό άποτύπωμα καταστάς ύπόδειγ- λούς πατριτου . Σέ ήλικία 16
μαζωής πού έθύμισε σέ όλους μας έτν κατετάγη ς έθελοντής στόν
τήν έννοια της λέξεως κεύπατρί - Ελληνικό Στρατό και ύπηρέτηδηρ. Γιά τόν έαυτό του όμως δι
πεί στά νιάτα του ο ατέρας του ό
μα άγωνιστού τής πατρίδος και
συμβουλή τού τόν δρισε: Νάμά θεις νά ντρέπεσαιν.
Όέλλιπν
Ιάκωβος Τσούνης
Συνέχεια στήν σελ. 3
σε στήν πρτη γραμμή του μετ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
οί Τούρκοι
ύπονομεύουν
την έπίσκεψη Δένδια
στήν Αγκυρα
Ανασφάλεια καί άλαζονεία
Ιωάννης
Αγγελικοσης:
Ο στυλοβατης
της ελληνικής
σημαίας,
ΣΥΝΕΧΕΙΣ και κάναβαθμισμένες
είναι οί προσπάθειες της τουρκικής Κυβερνήσεως να ύπονομεύσει την έπικει
μένη έπίσκεψη του ύπουργού Εξωτερικν Νίκου Δένδια στήν Αγκυρα . Σχε
δόν σε καθημερινή βάση ή Τουρκία μέ .
σω παραβιάσεων του έναερίου χρου ,
άπειλν , έπεισοδίων στό Αίγαίο μέ σκά
φητής Ακτοφυλακής της, παρουσιάσεως
χαρτν και έσχάτως μέίσχυρισμούς περί
ύποθάλψεως τρομοκρατν , δείχνει σάν
μήνθέλει μεθαύριο Τετάρτη οί υπουργοί
Εξωτερικν τν δύο χωρν να συναντη
θούν στήν Άγκυρα . Οκ. Δένδιας άπεδέ
χθη μέν τήν πρόσκληση, άλλά πολλά θά
κριθούν άπό την στάση τού θά κρατήσει
Συνέχεια στήν σελ.3
ΑΥΤΟ πού φοβόμασταν έχει άρχίσει ήδη νά συμ- -μέ τήν όποία πάγωσε τίς έξοπλιστικές δοσοληψίες
βαίνει . Η Δύση έπαναοριοθετεί τις σχέσεις της μέ που έχει Έάν τόν είχε άποκαλέσει δικτάτοραό Ματόν Ερντογάν και ο Έρντογάν τίς σχέσεις του μέ κρόν θά είχε κάνέβειν στά κεραμίδια. Νωρίτερα και
την Δύση. Μέ όρατό τόν κίνδυνο νά μείνουμε έμείς έντοντερα . Ζούμε τήν έπανοριοθέτηση τν σχέστόν άσσον. Τήν έβδομάδα που πέρασε ό Τούρκος
Πρόεδρος ύποδέχθηκε τόν φιλοδυτικό Ούκρανό Τουρκίας-Κίνας. Υπάρχουν τρία κεντρικά έρωτήόμόλογό του Ζελένσκυ. Έκετνον μέ τόν όποιο συνομίλησε πρό καιρού τηλεφωνικς και ή ήμετέρα
Πρόεδρος Αίκατερίνη Σακελλαροπούλου-κατόπιν Ερντογάν ή θά του άναγνωριστεί κάποιο καθεστς
φιλικν συστάσεων τρίτων , πιθανολογω . Τήν έβδο-περιφερειακής αυτονομίας; Τό μαζί μας ή έναντί
μάδα που μας πέρασε ό Τουρκος Πρόεδρος άνοι
ξε θέμα άναθερησης Συνθήκης Μοντρέ καί έπέτρεψε τήν άνοδο άμερικανικν πλοίων στήν Μαύρη
Θάλασσα. Μέ συνέπεια τήν έντονη ένόχληση του
Προέδρου Πούτιν ό όποιος του τηλεφνησε γιά να κόσμο ή μήπως θά παρασύρει όσους τήν άκολουθήτόν άπειλήσει μέ ταξιδιωτική όδηγία τό θέρος . Τήν σουν σέ λάθη άντίστοιχα του παρελθόντος;
έβδομάδα πού μας πέρασε τό τουρκικό Υπουργείο
Έξωτερικν προέβη σέ διάβημα πρός τόν πρέσβη πάζλ
της Κίνας στήνΑγκυρα έπειδή ή χρα του παραβιάζει τά δικαιματα της μειονότητας τν Ούιγούρων.
Συμπτωματικς τήν ίδια άποψη γι' αύτήν τήν μειονότητα έχει και ό Πρόεδρος Μπάιντεν. Τί συμβαίνει άριστα μέ τίς Η ΠΑ. Μπορεϊ νά μήν έπετεύχθη ό στόλοιπόν; Ζοϋμε τά πρτα έπεισόδια μιας <ύβριδικής χος νά όμιλήσει ο Πρωθυπουργός σέ κοινή συνεσυνεννόησης Αμερικανν-Τούρκων και Άμερι - δρίαση Γερουσίας και Βουλής των Άντιπροσπων
κανων-Δύσης γενικτερα. Καθόλου τυχαϊο που ό για τήν 25η Μαρτίου, άλλά ή έπικοινωνία του μέ τον
εύπρόσβλητος Ερντογάν άργησε πολύ νά άπαντή- Πρόεδρο Μπάιντεν άποτελεϊ άναμφισβήτητα μία δι σει στήν προσωπική έπίθεση που έξαπέλυσε έναντι- πλωματική έπιτυχία. Αρκει τό τηλεφνημα νά μήν
οντου ό Πρωθυπουργός της Τταλίας Μάριο Ντράγκι
σεων Τουρκίας-Αμερικής . Τουρκίας-Ρωσσίας και
του Δημήτοη Κατρανου
ματα στό όλον έργον:
Θά ύποχρεωθεί νά έπιλέξει στρατόπεδο ό
ον μας πού του λένε οι Άμερικανοί, θά του τό πουν
και οί Ρσσοι;
Είναι ρεαλιστική ή πολιτική των ΗΠΑ στόν νέο
οίκονομική
πολιτική
του κ. Σημίτη
Η Ελλάς ποιά θέση έχει στό νέο γεωπολιτικό
Ας ξεκινήσουμε άπό τό τελευταίο . Μέχρι ρας
σέ έπίπεδο άτμόσφαιρας τά πράγματα πηγαίνουν
του Γιργου Κουρή*
ΟΚΥΡΙΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ προσπαθντας να
διορθσει δικά του σφάλματα, άναφο
ρικά μέ τή συμφωνία στό Έλσίνκι τό
1999, κακς άνακάτεψε - τά Ελληνοτουρκικά θέματα . Πήρε βέβαια άπό
έκει που έπρεπε τίς σωστές άπαντήσεις πρός άποκατάσταση της ίστορίας
καί της άλήθειας. Προτού όμως έπεκταθεί σέ έξωραϊσμό της οίκονομικής
του πολιτικής, ύποτιμντας ς συνήθως όσους άνέλαβαν τή διακυβέρνη
ση μετά άπό αυτόν, του ύπενθυμίζουμε τούλάχιστον δύο μελανά σημεία
τής πολιτικής του τό 2000 καί τό 2004.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ελάχιστης δημοσιότητος έχουν πύχει τά άποφθέγματα του προσφάτως έκλιπόντος πρίγκηπος
Φιλίππου , τά όποία προδίδουν τό ίδιαίτερο του
χαρακτήρος καί του χιούμορ Του Πολλά άπό αύτά
μάλιστα δέν συνάδουν μέ την πολιτική όρθότητο
που σήμερα θέλουν νά μας έπιβάλλουν. Ένα όμως
άπόφθεγμα θά μπορούσε νά θεωρηθεΐ προφητικό.
Eπε, έν έτει 1986 , ό Φλιππος: Αν έχει τέσσερα πόδια καί δέν είναι καρέκλα, άν έχει δύο φτερά καί δέν
είναι άεροπλάνο, άν είναι μέσα στό νερό καί δέν είνα
υποβρύχιο, οί Κινέζοι θά τό φάνε. Ένέτει 2019 , oί
Κινέζοι έφαγαν τόν παγκολίνο , άρπαξαν κορωνοϊό
και ή άνθρωπότης άκόμη τό πληρνει . .
Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
πάνω άπό την σορό
του Καραϊβάζ
Άνοίγει τόν Ίούνιο
τό Μουσείο Νεωτέρου
Έλληνικού Πολιτισμού
Παραβλέπουμε τό γεγονός ότι ή
ένταξη της δραχμής στήν Εύρωζνη
ΣΕ ΠΕΔΙΟ πολιτικής άντιπαραθέσεως μετετράπη |
δυστυχς ή έν ψυχρφ έκτέλεσις του δημοσιογράφου
Γιργου Καραϊβάζ έξω άπό την οίκία του στόν Αλιμο
τήν περασμένη Παρασκευή. Πρίν κάν γίνει ή κηδεία
του δολοφονηθέντος στόν τόπο γεννήσες του στήν
Δράμα, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Άλέξης Τσίπρας και
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΣΤΑΔΙΑΚΑ, άρχής γενομένης άπό τό καλοκαίρι 2021 ,
και μέ δρίζοντα όλοκληρσεως τό τέλος του 2023 ,
θά άποδοθούν τά 18 κτίρια του Μουσείου Νεωτέρου
Ελληνικού Πολιτισμού, ένός έκτνπαλαιοτέρων μουσείων της χρας τό οποίο ίδρύθηκε τό 1918 καί εύρί σκεται στήν καρδιά του ίστορικού κέντρου τής Αθήνας.
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 2
pontosnews
Ή έταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink του δισεκατομμυριούχου"λον Μάσκ (Tesa καί Space X)
έδωσε μία άκόμη γεύση άπό τά έως Τρα πειράματά
της, παρουσιάζοντας μιά μαϊμού, ή όποία , έχοντας
στό κεφάλι της δύο άσύρματα έγκεφαλικά έμφυτεύματα, φαίνεται νά παίζε ένα βιντεοπαιγνίδι. Το Τρίλεπτο βίντεο δείχνει ένα άρσενικό μακάκο, μέένα Τσιπάκι σέ κάθε πλευρά του έγκεφάλου του , νά παίζει
τό παιγνίδι Mind Pong, χωρς κανένα χειριστήριο,
έλέγχοντας Τις κινήσεις Τού παιγνιδιού άπλς μέ τό
νά σκέΤτεται ότι κουνάει τό χέρι του πάνωή κάτω .
Όπως έγραψε περιχαρής ό Μάσκ στό Twitter, τό
πρτο προϊόν Της Neuralink θά έπιτρέψει σέ κά
ποιον μέ παράλυση νά χρησιμοποι ένα έξυπνο κ νητό τηλέφωνο μέ τό νού του πιό γρήγορα καιί άπό
κάποιον πού χρησιμοποιεί τά δάχτυλά του. Επό
μενες έκδόσεις του πρoϊόντος, κατά Τόν πάντα υπραισιόδοξο Μάσκ θά έππιτρέψουν σέ παφαπληγικούς
νά περπατήσουν ξανά, έν τόνισε ότπι τά έμφυτεύματα φορτίζοντα άσύρματα μέ άποτέλεσμα κάποιος
νά δείχνει καί να νοιθει ελείως φυσιολογικός
Πονιακά χαπέρ .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Μερικά άπλά, πλήν ούσιδη, έρωτήματα..
γραφήσει; Είνα βέβαιον ότι
ούτε <μύγα τόν τσίμπησε
ούτε είχε παρενέργειες τό
έμβόλιο κατά της πανδημίας τό όποίο έπιτυχς έκανε προσφάτως καί ύγεία νά
έχει ό άνθρωπος. Ούτε φυσικά είχε σκοπό νά τά βάλεων
"Επειτα άπό τήν άμηχα
νία πού έπεκράτησε άρχιπλέον ή λέξη) μεταξύ δύο
τέως πρωθυπουργν . Είναι
δμως , έτσι ; Γιά νά δούμε .
Κάποιες φορές σου δημιουργούνται εύλογες άπορίεs , μέ αύτά που διαβάζεις κά, οί γνωστοί κύκλοι πού
καί άκούς . Όπως, άς πούμε ,
όσα άκολούθησαν τήν παρέμβασην τού τέως πρωθυπουργού Κων. Σημίτη και παρά νά προτιμάς τήν <μή
τήν άπάντηση του τέως λύση, έσπευσαν νά παρουπρωθυπουργού Κστα Καραμανλή .
Κατ' άρχάς πς τού
ήρθε του Κ. Σημίτη τρα ,
αύτή τή στιγμή, που ή χρα προσπαθεί νά άντιμετωπίσει τήν ίταμή και άκατασιάσουν τό γεγονός ς αό - νόητη τουρκική συμπεριφοντραν ( είναι του συρμού ρά, νά καθίσει και νά άρθροπιστεύουν ότι είναι καλύτε
ρα νά λύνεται ένα πρόβλημα έστω καί είς βάρος σου
μέ τόν Καραμανλή έπειδή
www.pontosnews.gr
Συνέχεια στήν σελ. 4
12-04-2021 ο
9'771108 701113